TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 20/06/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 27970

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

    (2) Müfettiş/Müfettiş yardımcısı ve Tapu ve Kadastro Uzmanı/Uzman yardımcısı hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

    c) Birim: Merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim, yardımcı hizmet birimleri, döner sermaye işletmesi müdürlüğü ile taşra teşkilatında bölge müdürlükleri, kadastro müdürlükleri ve tapu müdürlüklerini,

    ç) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

    e) Genel Müdürlük teşkilatı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü teşkilatını,

    f) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

    g) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan kadrolara aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

    ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Genel Müdürlükçe, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavı,

    ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde sayılan süreleri,

    i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

    j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    l) ÖDYM: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Yerleştirme Merkezini,

    m) Personel: Genel Müdürlük teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

    n) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    o) Unvan değişikliği sınavı: Yönetmelik kapsamındaki personelin en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara, eğitime tabi tutulmaksızın atanması için yapılacak yazılı sınavı,

    ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görev grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Kadastro Müdürü, Tapu Müdürü, Şube Müdürü,

    2) Tapu Sicil Müdür Yardımcısı.

    b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Uzman, Eğitim Uzmanı ve Araştırmacı.

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Kadastro Üyesi ve Kontrol Memuru,

    2) Bilgisayar İşletmeni,

    3) Santral Memuru, Ambar Memuru, Arşiv Memuru, Ayniyat Memuru ve Şoför.

    ç) Destek Hizmetleri Grubu;

    1) Hizmetli ve Dağıtıcı.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

    a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi, Kimyager, Programcı, Rasıt, Tekniker, Kadastro Teknisyeni ve Teknisyen.

    Görevde yükselmeye ilişkin esaslar

    Madde 6 - (1) Görevde yükselme sınavı sonucu atanacak personelde aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kadastro Müdürü, Tapu Müdürü, Şube Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı, Uzman ve Eğitim Uzmanı kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    b) Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    c) Santral Memuru, Ambar Memuru, Arşiv Memuru, Ayniyat Memuru, Şoför, Hizmetli, Dağıtıcı kadrolarına atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

    d) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak.

    (2) Görevde yükselme sınavı sonucu atanacak personelde aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kadastro Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin Harita, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri ve Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Kadastro Müdürlüklerinde mühendis kadrosunda en az iki yıl görev yapmış olmak,

    b) Tapu Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    2) Tapu Müdürlüklerinde, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı, APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

    c) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    2) Tapu Sicil Müdür Yardımcısı, APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi, Kimyager, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

    ç) Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    2) Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Rasıt, Tekniker, Kadastro Teknisyeni kadrolarında en az iki yıl, Teknisyen kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

    d) Uzman kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    2) Tekniker, Kadastro Teknisyeni, Bilgisayar İşletmeni ve Teknisyen kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

    e) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    2) Eğitim Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin bölümlerinden mezun ise pedagojik formasyon belgesi sahibi olmak,

    3) Tekniker, Kadastro Teknisyeni, Bilgisayar İşletmeni ve Teknisyen kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

    f) Kadastro Üyesi ve Kontrol Memuru kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az altı yıl hizmeti bulunmak,

    2) Tekniker ve Kadastro Teknisyeni kadrolarında çalışmış olmak,

    g) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) Genel Müdürlük tarafından düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak (Tekniker ve Kadastro Teknisyeni kadrolarında olanlardan, kurs ve sertifika şartı aranmaz.),

    ğ) Arşiv Memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) Destek Hizmetleri Grubu kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

    h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    2) Destek Hizmetleri Grubu kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

    Madde 7 - (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacak personelde aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi, Kimyager kadrolarına atanabilmek için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, Rasıt ve Programcı kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için teknik öğrenim veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    c) Kadastro Teknisyeni ve Teknisyen kadrosuna atanabilmek için meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    gerekir.

    (2) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacak personelde aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Mühendis (taşra) kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin Harita, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri ve Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

    b) Mühendis (merkez), Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi, Kimyager kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    c) Rasıt kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin Harita, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendisliği veya meslek yüksekokullarının harita-kadastro bölümü mezunu olmak,

    ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) Meslek yüksekokullarının harita-kadastro bölümlerinden veya dengi bölümlerden mezun olmak,

    d) Kadastro Teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) Meslek liselerinin ilgili bölümü mezunu olmak,

    e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Meslek liselerinin ilgili bölümü mezunu olmak,

    f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasları

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 8 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce Genel Müdürlük personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Genel Müdürlük personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (4) Görevde yükselme eğitimi programları, Genel Müdürlük tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    (5) Eğitimler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Görevde yükselme eğitim süresi

    Madde 9 - (1) Görevde yükselme eğitimine alınanlar, ortak ders konularında en az otuz saat, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen konularda en az kırkbeş saat, toplamda en az yetmişbeş saat olmak üzere eğitim programının tamamına katılmaları şarttır. Ancak ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkrada yer alan izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri, inkılap tarihi ve ulusal güvenlik,

    c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) Eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    Başvuru ve değerlendirme

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, durumları aranılan şartlara uyan personelin, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca bir unvana ilişkin dilekçesi, birimleri aracılığı ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilir.

    (2) Başvuruda bulunan personelin şartları taşıyıp taşımadıkları incelenerek, eğitime katılıp katılmayacakları puanlarıyla birlikte Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmek üzere Bölge Müdürlüklerine bildirilir.

    Sınav şartı

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yıl içinde müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Sınavın şekli

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı olarak yapılır. Bu sınavlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

    Sınav kurulunun teşekkülü

    Madde 14 - (1) Görevde Yükselme Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının da bulunduğu Genel Müdür tarafından belirlenen toplam beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

    (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

    (3) Sınav kurulunun Başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (4) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

    (5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 15 - (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen, Genel Müdürlükçe belirlenen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notları hazırlamak veya hazırlattırmak ve ilgili personele verilmesini sağlamak,

    b) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

    c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak,

    ç) Sınavların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ve sınavlarla ilgili diğer işleri sonuçlandırmak.

    (2) Genel Müdürlük, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 10 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 16 - (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

    (2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek, adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

    Yazılı sınav yaptırılması

    Madde 17 - (1) Genel Müdürlük görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip 1 ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurur.

    (2) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

    Değerlendirme ve sınav sonuçlarının duyurulması

    Madde 18 - (1) Sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (2) Sınav kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen sayı kadar asıl ve yedek başarı listesi hazırlanır ve bu liste sınav kurulu tarafından imzalandıktan sonra İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    (3) Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmek üzere Bölge Müdürlüklerine bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz ve sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

    (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    (3) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında saklanır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 20 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik uygulanmaz.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 21 - (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

    (3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 22 - (1) Ana ve alt görev grupları arası ile aynı alt görev grubu içinde kalan kadrolara atanma işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Ana görev grupları arasında veya aynı ana görev grubunun alt görev grupları arasındaki görevde yükselme mahiyetindeki geçişler; genel şartlar yanında atanılacak unvan için bu Yönetmelikte belirlenen özel şartların da taşınması kaydıyla, görevde yükselme sınavının kazanılması halinde mümkündür.

    b) 5 inci maddede sayılan ana görev gruplarının aynı alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, bu alt görev grubundaki diğer kadrolara, genel şartlar ile atanılacak unvan için belirtilen özel şartları taşıyan personel; görevde yükselme sınav şartı aranmaksızın atanabilir.

    c) Personelin alt kadrolara atanması; atanacağı kadro için bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla görevde yükselme sınav şartı aranmaksızın isteğe bağlı olarak yapılabilir.

    ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 23 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 24 - (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 26 - (1) 16/7/2003 tarihli ve 25170 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçiş hükmü

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    (2) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlük teşkilatında görevli personel hakkında unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

    Geçiş hükmü

    Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Şef unvanlarında en az 2 yıl görev yapmış olanlar, Tapu Müdürü, Şube Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrolarına atama yapmak için düzenlenen görevde yükselme eğitimi ve sınavına, 6 ncı maddedeki diğer şartları taşımaları halinde katılabilirler.

    Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar