GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27981

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

       b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

       c) Birim: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

       ç) Birim yöneticisi: 1. Hukuk Müşaviri, Kurul Başkanı, Daire Başkanı, Federasyon Genel Sekreteri ve Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

       d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

       e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

       f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

       g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

       ğ) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

       h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler dışında, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

       ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

       i) Personel: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kapsamında çalışanları,

       j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

       k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tabi tutulmaksızın alınacakları sınavı,

       l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

       Hizmet grupları

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

       (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

       a) Yönetim hizmetleri grubu;

       1) Şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, ilçe gençlik ve spor müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü,

       2) Şef,

       b) Hukuk hizmetleri grubu;

       1) Hukuk müşaviri,   

       c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

       1) Uzman, sportif eğitim uzmanı,

       ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

       1) Çözümleyici,

       d) İdari hizmetler grubu;

       1) Ayniyat saymanı, muhasebeci,

       2) Satınalma memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, ayniyat memuru, daktilograf, memur, santral memuru, mutemet, şoför, antrenör, veznedar,

       e) Destek hizmetleri grubu;

       1) Hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, bahçıvan, bakıcı anne, dağıtıcı, bekçi-bakıcı.

       (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

       a) Avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, kimyager, laborant, mimar, mühendis, mütercim, programcı, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, teknik ressam, tekniker, teknisyen.

       Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 6 - (1) 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;

       a) Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

       b) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, kurumda en az iki yıl çalışmış olması,

       c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması,

       şartları aranır.

       Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 7 - (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

       a) Şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, ilçe gençlik ve spor müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       1) Mühendis, mimar, mütercim, programcı, çözümleyici, sportif eğitim uzmanı, uzman, ayniyat saymanı, muhasebeci, şef, tekniker veya antrenör kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

       2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

       1) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak,

       2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

       2) Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında avukat kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

       ç) Uzman kadrolarına atanabilmek için;

       1) Muhasebeci, antrenör, şef veya tekniker kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

       2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       d) Sportif eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olmak,

       e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       2) Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmak,

       f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       g) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

       1) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak,

       2) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    ğ) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

       3) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       h) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

       3) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       ı ) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

       1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilograf belgesine sahip olmak,

    3) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    i) Satınalma memuru, memur, anbar memuru, ayniyat memuru, mutemet, santral memuru kadrolarına atanabilmek için;

       1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

       3) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       k) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) En az II. kademe antrenör belgesine sahip olmak,

       3) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       l) Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

       gerekir.

       Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 8 - (1) 5 inci maddede sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda;

       a) Ataması yapılacak personelin Kurum personeli olması,

       b) Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

       c) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olması,

       şartları aranır.

       Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

       Madde 9 - (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

       a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

       2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

       b) Biyolog, çocuk eğiticisi, diyetisyen, fizyoterapist, kimyager, mimar, mühendis, psikolog, sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmek için;

       1) Atanılacak kadro ile ilgili fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,   

       c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya yabancı dil eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az seksen puan almış olmak,

       ç) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

       1) İki yıllık meslek yüksekokul ilgili bölüm mezunu olmak,

       d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

       1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

       2) Üniversitelerin dört yıllık bilgisayar öğrenimi veren bölümlerinden mezun olmak ve en az bir işletim sisteminin uygulaması ile bir programlama dilini bilmek,

       3) Veri tabanı uygulamalarında yazılım deneyimi bulunmak,

       e) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;

       1) Yüksekokulların teknik ressam bölümü mezunu olmak,

       f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

       1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olup, tekniker unvanı almış olmak,

       g) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

       1) Lise dengi mesleki veya teknik okullardan mezun olmak,

       ğ) Sağlık memuru, sağlık teknisyeni veya hemşire kadrosuna atanabilmek için;

       1) Lise dengi mesleki veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimi

       Görevde yükselme eğitimi

       Madde 10 - (1) 5 inci maddede sayılan hizmet gruplarındaki kadrolara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girecek olan personelin, sınavdan önce 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az otuz saat ve (g) bendindeki konulardan en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

       (2) Birinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

       (3) Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

       Duyuru

       Madde 11 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar belirlenen başvuru süresinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde personel ve eğitim dairesi başkanlığına başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlarda dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan genel müdürlük personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

       Başvuru ve başvuruların incelenmesi

       Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek, uygun görülenlerin listesi belirlenir, birimlere gönderilir.

       (2) Başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların atama onayı iptal edilir.

       Görevde yükselme eğitimine alınma

       Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır.

       (2) Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması durumunda eğitime alınacak personelin seçiminde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

       a) Hizmet süresi fazla olanlara,

       b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

       c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

       öncelik verilir.

       (3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

       Görevde yükselme eğitimini verecek birim

       Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, sınava alınacak personelin durumu dikkate alınarak Genel Müdürlüğün onayı ile oluşturulacak birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

       (2) Görevde yükselme eğitim programında eğitim vermek amacıyla Genel Müdürlük personeli, diğer kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden yararlanılabilir.

       Görevde yükselme eğitimi konuları

       Madde 15 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

       a) T.C. Anayasası;

       1) Genel esaslar,

       2) Temel hak ve ödevler,

       3) Devletin temel organları,

       b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

       c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

       ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

       d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

       e) Halkla ilişkiler,

       f) Etik davranış ilkeleri,

       g) Atama yapılacak görev alanları ve görevin niteliği ile ilgili konular.

       (2) Görevde yükselme eğitim programlarında bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

       (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

       Görevde yükselme sınavı ve şekli

       Madde 16 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

       (2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

       (3) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, müteakip sınava kadar atanmamış olanlar; aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

       Unvan değişikliği sınavı ve şekli

       Madde 17 - (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atamalar, yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

       (2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı şeklinde yaptırılır.

       (3) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

       (4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

       (5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

       Madde 18 - (1) Sınav Kurulu sınava ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere; Genel Müdür veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından belirlenecek en az şube müdürü düzeyinde diğer üyeler olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yedek üyeler de aynı usulle belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Çekimser oy kullanılamaz.

       (2) Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvanları itibarıyla daha düşük düzeyde olamazlar.

       (3) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

       (4) Kurulun sekreterya hizmetleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

       Sınav Kurulunun görevleri

       Madde 19 - (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları içeren ders notlarını hazırlamak veya hazırlattırmak ve bu notların görevde yükselme eğitimi başlamadan önce ilgili personele verilmesini sağlamak,

       b) Unvan değişikliği sınavına ilişkin konuları içeren notları hazırlamak veya hazırlattırmak ve bu notların sınav tarihinden bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak,

       c) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

       ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

       d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak ve ilgililere tebliğini sağlamak,

       e) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

       f) Sınava ilişkin bir rapor hazırlamak,

       g) Sınava ilişkin diğer işleri yürütmek.

       (2) 15 inci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları ilgili personel tarafından temin edilir.

       Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

       Madde 20 - (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

       (2) Sınava katılanlar sonuçların kendilerine bildiriminden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak personel ve eğitim dairesi başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından on gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

       (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

       Sınav belgelerinin saklanması

       Madde 21 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

       Sınav sonuçlarının geçerliliği

       Madde 22 - (1) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yılı aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

       Sınavı kazananların atanması

       Madde 23 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

       a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

       b) Hizmet süresi fazla olanlara,

       c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

       ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

       öncelik verilir.

       (2) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların atanmaya ilişkin söz konusu hakları sona erer.

       (3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

       a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

       b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

       sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Görev grupları arasındaki geçişler

       Madde 24 - (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

       a) Hizmet gruplarındaki alt görev gruplarında yer alan unvanlı kadrolarda görev yapanların, aynı alt görev grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, hizmet süresi dışında, atanılacak kadro için aranan şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranmaz.

       b) Hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki unvanlı kadrolara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadrolara geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır.

       c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişler, unvan değişikliği sınavına tabidir.

       ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik uygulanmaz.

       Kazanılmış haklar

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

       Özelleştirilen kurumlardan atama

       Madde 26 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Kurum dışından yapılacak atamalar

       Madde 27 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve Genel Müdürlükte veya alt görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmadan atama yapılabilir.

       (2) Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların, yeniden memuriyete dönmelerinde bu Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla; daha önceki unvanlarına veya daha alt gruptaki unvanlara genel hükümler çerçevesinde açıktan atamaları yapılabilir.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 29 - (1) 26/6/2005 tarihli ve 25857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Öğrenim düzeyi   

       Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

       Yürürlük

       Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar