ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 23/05/2011- 2011/1979

    Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27983

       Ekli "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 8/3/1985 tarihli ve 85/9240 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    "Her türlü yayın ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacak gösterge rakamları yürütme kurulunun gerekçeli önerisi ve yönetim kurulu karan ile üç katına kadar artınlabilir. Ancak, zorluğu, çok büyük emek ve zaman harcandığı, alanında yenilikler getirdiği ve Türk kültür ve bilimine katkılarının olduğu tespit edilerek yayınlanacak telif ve tercüme eserler ile eleştirmeli metinlere ilişkin göstergelerin yayın komisyonu tarafından on katma kadar artırılması önerilebilir. Bu öneri, yürütme kurulunun görüşü ve bütçe imkanları dikkate alınarak yönetim kurulunda karara bağlanır."

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4- Bu Yönetmeliği Yüksek Kurum Başkanı ile Bağlı Kuruluş Başkanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar