ZİRAAT ODALARI TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMALARINA DAİR YÖNETMELİK

    Ziraat Odaları Temsilciliklerinin Kuruluş Ve Çalışmalarına Dair Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 20/07/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28000

    Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ziraat odaları temsilciliklerinin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, ziraat odaları temsilciliklerinin kuruluş ve çalışma ilkelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 2 nci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Birlik: Türkiye Ziraat Odaları Birliğini (TZOB),

    b) Kanun: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununu,

    c) Oda: Ziraat odasını,

    ç) Temsilcilik: Odası bulunmayan ilçelerin en yakın ilçenin çalışma alanı içerisine alınarak oluşturulan çalışma birimini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Temsilciliğin Kuruluş ve Çalışmasıyla İlgili İlkeler

    Temsilciliğin kuruluşu

    Madde 5 - (1) Odası bulunmayan ilçeler; en yakın odanın Birliğe yazılı talebi üzerine, Birlik Yönetim Kurulu kararıyla ilgili ilçenin çalışma alanı içerisine alınabilir.

    (2) Oda çalışma alanına alınan ilçelerde, oda meclis kararıyla temsilcilik kurulabilir.

    (3) Temsilciliğin tüzel kişiliği yoktur. Temsilcilik, faaliyetlerini bağlı bulunduğu odanın tüzel kişiliği içerisinde yürütür.

    (4) Temsilciliğin açılmasına karar verilirken, temsilcilik açılacak ilçenin nüfus yoğunluğu, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

    (5) Odalar, açılmasına karar verilen temsilciliğin gerekli hizmet birimlerini oluşturur.

    (6) Temsilciliğin kuruluşu, uygun vasıtalarla temsilciliğin kurulduğu ilçede duyurulur.

    (7) Temsilcilikte bulunan ayni ve nakdi varlıklar bağlı olduğu oda tüzel kişiliğine aittir.

    Temsilciliğin çalışma usulü

    Madde 6 - (1) Odalar, çalışma alanları içine alınmayan ilçelerde temsilcilik açamazlar.

    (2) Temsilcilik hizmetleri; oda yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek yeteri kadar oda personeli tarafından yerine getirilir.

    (3) Temsilcilik görevlileri, oda yönetim kuruluna karşı sorumludur.

    (4) Temsilcilik görevlileri, bağlı bulundukları odayı ilzam edici tasarruflarda bulunamazlar.

    (5) Temsilciliğin giderleri, bağlı bulunulan oda tarafından karşılanır.

    (6) Temsilcilik, oda yönetim kurulunun izni doğrultusunda, çalışma alanında faaliyet gösteren üyelerden oda meclisi tarafından onaylanan tarifelere göre her türlü aidat ve ücreti tahsil edebilir. Tahsilatlar, oda tarafından zimmet karşılığında temsilciliğe teslim edilen makbuz karşılığında oda adına yapılır.

    (7) Temsilcilik tarafından yapılan tahsilatlar, bağlı bulunulan odanın banka hesaplarına günlük olarak yatırılır.

    Temsilciliğin çalışma alanı

    Madde 7 - (1) Temsilciliğin çalışma alanı kuruldukları ilçe sınırlarıdır.

    Temsilciliğin görev ve yetkileri

    Madde 8 - (1) Temsilciliğin görev ve yetkileri şunlardır.

    a) İlçesinde, tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamak, ilçede gerekli inceleme ve istatistiki çalışmaları yapmak, toplanan bu bilgileri temsilciliğini yaptığı odaya bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

    b) İlçesindeki tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

    c) İlçesinin çiftçi kayıtlarını, bağlı olduğu oda adına tutmak, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek.

    ç) Üye aidatı, mal ve hizmet bedeli gibi tahsilatları bağlı bulunduğu oda adına yapmak.

    d) Oda yönetim kurulunca verilen yetki limitleri dâhilinde harcama yapmak.

    e) Bağlı bulunduğu odanın izniyle Kanunun 3 üncü maddesinin odalara verdiği görev ve yetkileri bağlı bulunduğu oda adına yerine getirmek.

    f) Oda yönetim kurulunun verdiği diğer işleri yapmak.

    Temsilciliğin yönetimi

    Madde 9 - (1) Temsilcilik, Birlik Yönetim Kurulu kararıyla çalışma alanına dâhil edilen ilçede, temsilcilik açmaya karar veren odanın sevk ve idaresinde yönetilir.

    Temsilciliğin kapatılması

    Madde 10 - (1) Temsilciliğin bulunduğu ilçenin Birlik tarafından bağlı bulunduğu odanın çalışma alanından çıkarılması hâlinde temsilciliğin faaliyetleri son bulur.

    (2) Temsilcilik, bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerini ve kuruluş amacını gerçekleştiremeyeceğinin anlaşılması hâlinde, temsilciliğin bağlı bulunduğu ilçe odasının çalışma alanından çıkarılmasa bile, oda meclisinin kararı ile kapatılabilir.

    (3) Oda tarafından temsilciliğin kapatılmasına rağmen, temsilciliğin bulunduğu ilçe, Birlik tarafından ilgili odanın çalışma alanından çıkarılmadığı müddetçe bağlı bulunduğu odanın çalışma alanında olmaya devam eder. Bu durumda, bu ilçedeki üyelere ilişkin işlemler oda tarafından yapılır.   

    Kapatılan bir odanın temsilciliğe dönüştürülmesi

    Madde 11 - (1) Bir odanın, Kanunda yazılı nedenlerle Birlikçe kapatılarak en yakın odaya bağlanması hâlinde oda, temsilciliğe dönüştürülebilir. Kapanan odanın çalışma alanında temsilcilik faaliyetinin devamı, bağlanan odanın meclis kararı ile gerçekleşir.

    (2) Temsilciliğe dönüşen odanın varlıkları tüm aktif ve pasifleriyle, bağlandığı odaya devredilir.

    (3) Temsilciliğe dönüşen odada çalışan personelin istihdamına, bağlanılan odanın yönetim kurulu kararıyla devam edilebilir. Bu personel hakkında bağlanılan oda çalışanlarının tabi olduğu mevzuat uygulanır. Oda yönetim kurulunun istihdam edilmesini istemediği personelin yasal hakları kapatılan odanın varlıkları ile karşılanır.

    Temsilcilik personeli

    Madde 12 - (1) Temsilcilikte görev yapan personel, bağlı bulunduğu odanın personeli olarak görev yapar.

    (2) Temsilcilik personelinin işe alınma, çalıştırılma, sicil, yükselme, atanma, işten ayrılma ve çıkarılma ile disiplin işlemleri, aylık ücret ve diğer tüm özlük hakları ilgili iç mevzuat hükümlerine göre yerine getirilir.

    (3) Temsilcilik açan oda, kendi odasında görevli personelden bir veya birkaçını yönetim kurulu kararıyla haftanın belirli günleri veya devamlı olarak temsilcilikte görevlendirebilir.

    Temsilciliğin muhasebe kayıtları

    Madde 13 - (1) Temsilciliğin ayrı tüzel kişiliği olmadığından muhasebe kayıtları da ayrı tutulmaz. Haftalık yapılan tahsilat ve ödemeler ile fatura gibi belgeler geciktirilmeksizin odaya ulaştırılarak odanın kayıtlarına işlenir.

    Temsilciliğin üye kayıtları

    Madde 14 - (1) Üye kayıt defteri ve üyeye ilişkin belgelerin yer aldığı dosyalar ile temsilcilikte yapılan işlemlere ilişkin diğer kayıtlar temsilcilikte tutulur.

    (2) Temsilcilik açılan ilçedeki çiftçilerin üyelik kayıtları oda üye kayıtlarına ilişkin usul ve esaslara tabidir.

    (3) Üye kaydı için temsilciliğe başvuran çiftçilerin üyelikleri oda yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

    Geçici görev yolluğu

    Madde 15 - (1) Temsilcilikte görevli personele, oda personeline ödenen usul ve esaslar ile miktarlara göre geçici görev yolluğu ödenebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 16 - (1) 28/3/2008 tarihli ve 26830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ziraat Odaları Temsilciliklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar