İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 08/08/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28019

    Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'tan

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, il afet ve acil durum müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; il afet ve acil durum müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

    ç) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

    d) İl müdürü: İl afet ve acil durum müdürünü,

    e) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

    f) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen unvanları,

    g) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan görevlere, aynı veya başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

    ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ı) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    j) Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak il müdürlüğü kadrolarında görev yapan personeli,

    k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları ve kadrolar

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü,

    2) Şube müdürü,

    3) Şef.

    b) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

    1) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.

    c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

    1) Çözümleyici.

    ç) İdari hizmetler grubu;

    1) Enformasyon memuru,

    2) Muhasebeci, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şoför.

    d) Destek hizmetleri grubu;

    1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli.

    (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    a) Mühendis, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, meteoroloji mühendisi, elektronik mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, endüstri mühendisi, ziraat mühendisi, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, veteriner hekim, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire, sağlık memuru, avukat, programcı, mütercim, kameraman, fotoğrafçı.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak.

    b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı il müdürlüğünde eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, mühendis, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, meteoroloji mühendisi, elektronik mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, endüstri mühendisi, ziraat mühendisi, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, mütercim, tekniker, şef, koruma ve güvenlik şefi veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

    b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı il müdürlüğünde eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, mühendis, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, meteoroloji mühendisi, elektronik mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, endüstri mühendisi, ziraat mühendisi, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, mütercim, tekniker, şef, koruma ve güvenlik şefi veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

    c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı il müdürlüğünde mühendis, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, meteoroloji mühendisi, elektronik mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, endüstri mühendisi, ziraat mühendisi, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, veteriner hekim, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire, sağlık memuru, avukat, programcı, mütercim, kameraman, fotoğrafçı, çözümleyici, muhasebeci, enformasyon memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    ç) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı il müdürlüğünde mühendis, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, meteoroloji mühendisi, elektronik mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, endüstri mühendisi, ziraat mühendisi, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, veteriner hekim, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire, sağlık memuru, avukat, programcı, mütercim, kameraman, fotoğrafçı, çözümleyici, muhasebeci, enformasyon memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şef, koruma ve güvenlik şefi veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yılı il müdürlüğünde mühendis, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, meteoroloji mühendisi, elektronik mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, endüstri mühendisi, ziraat mühendisi, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, veteriner hekim, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire, sağlık memuru, avukat, programcı, mütercim, kameraman, fotoğrafçı, çözümleyici, muhasebeci, enformasyon memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şef, koruma ve güvenlik şefi veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak veya fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

    3) Son müracaat tarihi itibariyle il müdürlüğünde en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    f) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların acil durum ve afet yönetimi bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle il müdürlüğünde en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    g) Muhasebeci, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle il müdürlüğünde en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

    3) Son müracaat tarihi itibariyle il müdürlüğünde en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için, yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

    (2) Ayrıca unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Mühendis, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, meteoroloji mühendisi, elektronik mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, endüstri mühendisi, ziraat mühendisi, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, psikolog, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı ya da ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) ÖSYM Başkanlığınca yapılan kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak en az (A) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak,

    d) Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

    e) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

    2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

    f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokullardan mezun olmak,

    g) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

    2) En az B sınıfı şoför ehliyetine sahip olmak,

    3) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya herhangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,

    ğ) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

    h) Hemşire ve sağlık memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

    Duyuru ve başvuru

    Madde 9 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı il müdürlüğünün teklifi üzerine Vali Onayı ile yapılır.

    (2) Görevde yükselme eğitimi ve sınavının veya unvan değişikliği sınavının yapılabilmesi amacıyla il müdürlüklerince boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan hazırlanır.

    (3) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; bu sınavlara ilişkin boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, eğitime katılacak personel sayısı, başvuru yeri ve şekli ile tarihleri yer alır.

    (4) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı için hazırlanan ilan; il müdürlüğü personeline sınav tarihinden en az kırkbeş gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce bildirilir.

    (5) İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler.

    (6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

    (7) Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine alınacakların seçimi

    Madde 10 - (1) Başvurular tamamlandıktan sonra personel işlerinden sorumlu birim; müracaat eden her adayın, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. İstenilen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmazlar.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşmaması halinde, başvuruda bulunan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısının, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Daha önce görevde yükselme eğitimi alarak sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanla ilgili müteakip sınava kadar atanmamış olanlar, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidirler.

    Görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına veya unvan değişikliği sınavına son başvuru tarihi itibariyle aşağıda belirtilen durumda olanlar katılamazlar.

    a) Aday memur olanlar,

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,

    c) Kadroları başka kurumlarda olup il müdürlüğünde geçici görevde bulunanlar,

    ç) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme sınavına girebilmeleri için; 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az otuz saat ve (g) bendindeki konulardan en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen izinlerin dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (3) Ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    (2) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme sınavının yapılması amacıyla, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde il müdürlüğünce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine başvurulur. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, il müdürlüğü ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde görevde yükselme sınavına tabi tutulur.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 15 - (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personel, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavına tabi tutulur.

    (2) Unvan değişikliği sınavı; il müdürlüğünce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, 14 üncü maddede belirtilen kurumlarca yazılı olarak tek aşamada yapılır. Müracaatlar tamamlandıktan sonra sınav kurulu müracaat eden her adayın 11 inci maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Durumu uygun olmayan adaylar, unvan değişikliği sınavına alınmaz.

    (3) Bu sınavlara katılacaklarda, il müdürlüğünde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu ve görevleri

    Madde 16 - (1) Görevde yükselme eğitimi, sınavı ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, valinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında vali tarafından belirlenecek beş üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

    (2) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılmaz. Asil üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır.

    (3) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibari ile daha düşük seviyede olamazlar.

    (4) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (5) Sınav kurulu; bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara katılacaklar için 13 üncü maddeyle düzenlenen, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

    (6) Sınav kurulu; görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notları, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar.

    Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavların geçerlilik süresi

    Madde 17 - (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları, sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde bu kurulca ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    (2) Adayların adı, soyadı ve aldıkları puanlar yer alacak şekilde her unvan için ayrı ayrı hazırlanan başarı listeleri, usulleri sınav kurulu tarafından belirlenecek şekilde ilan edilir.

    (3) İlan edilen sınav sonuçları; sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    İtiraz

    Madde 18 - (1) Sınav kuruluna; görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemler ve/veya sınav sonuçları ile ilgili olarak yazılı itiraz edilebilir.

    (2) Görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde bir dilekçe ile personel işlerinden sorumlu birime yapılır. Personel işlerinden sorumlu birim söz konusu itirazları evrak kaydına girmesinden itibaren en geç üç iş günü içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    (3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçlarına yapılacak itirazlar sonucun adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Sınav kurulu, itirazların evrak kaydına girmesinden itibaren sınavı yapan kurumla görüşerek en geç onbeş gün içinde itirazları sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

    (4) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun itiraz üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

    Değerlendirme ve atama

    Madde 20 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer. Atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir.

    (4) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavda başarılı oldukları hâlde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (5) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    (6) Sınavda başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

    (7) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

    (8) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, ilgili unvanın sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a)   Aynı ana görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın aynı düzey görev ve alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, il müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ilgili personelin isteğiyle atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Naklen atamalar

    Madde 22 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan il müdürlüğünde belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

    (2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

    Zorunlu unvan değişimi

    Madde 23 - (1) Adli veya idari soruşturma ya da Başkanlık veya valilik tarafından düzenlenen raporlar sonucu veyahut sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar, birim farkı gözetilmeksizin durumuna uygun bir unvana kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabilirler. Bu şekilde atananlar daha önce görev yaptıkları unvan ve bu unvanla aynı düzeyde olan unvanların görevde yükselme eğitimlerine ve/veya sınavlarına katılamazlar.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 24 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 25 - (1) İl müdürlüğü, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    İl müdürlüğünde geçen hizmet süresi

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen il müdürlüğünde belli bir süre hizmeti bulunma koşulu 1/1/2013 tarihine kadar yapılacak olan görevde yükselme eğitimi ve sınavlarında aranmayacaktır.

    Öğrenim düzeyi

    Geçici Madde 2 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yürütür.:

    Mevzuat Kanunlar