RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU TEŞKİLATI İLE HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı İle Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi : 21/09/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 28061

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun teşkilat, işleyiş, yönetim, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34, 36, 37 ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Teşkilat: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu teşkilatını,

    b) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

    c) Üst Kurul Başkanı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanını,

    ç) Üst Kurul Personeli: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personelini,

    d) Üye: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Üst Kurulun Teşkilatı ve Hizmet Birimleri

    Hizmet birimleri

    Madde 4 - (1) Üst Kurulun hizmet birimleri; daire başkanlıkları şeklinde teşkilâtlanmış ana hizmet ve destek hizmet birimleri ile danışma hizmet biriminden oluşur.

    (2) Ana hizmet birimleri; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığıdır. Destek hizmet birimleri; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığıdır. Danışma hizmet birimi Hukuk Müşavirliğidir. Üst Kurul Başkanına bağlı olarak Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurulur. İhtiyaç duyulması halinde sayısı beşi geçmemek üzere yayıncılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölge merkezlerinde Üst Kurul kararıyla temsilcilik açılabilir.

    (3) Üst Kurul büro hizmetlerini yürütmek üzere Başkana bağlı olarak Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu Müdür görevlendirilir.

    İzleme ve değerlendirme dairesi başkanlığı

    Madde 5 - (1) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Medya hizmet sağlayıcıların yayın hizmetlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, 6112 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile diğer kanunlara uygunluğu açısından izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını düzenli olarak Üst Kurula sunmak. İhlal tespit edildiğinde kanuni müeyyidelerin uygulanmasını Üst Kurula teklif etmek.

    b) Medya hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılan logo ve çağrı işaretlerinin kullanımına ilişkin ihlallerle ilgili yapılan tespitleri İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı ile koordine ederek Üst Kurula sunmak.

    c) Medya hizmet sağlayıcıları bünyesindeki izleyici temsilcileri ile koordinasyonu sağlamak, bu konuda gerektiğinde Üst Kurula bilgi vermek. İzleyici temsilciliği sistemi altyapısını Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek.

    ç) Koruyucu sembol sisteminin belirlenen esaslar çerçevesinde kullanımını takip etmek, aykırılığın tespiti halinde müeyyide uygulanmasını Üst Kurula teklif etmek, sistemin altyapısını Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek.

    d) Gerçek ve tüzel kişilerin 6112 sayılı Kanun çerçevesinde talep ettikleri yayın kayıtlarının kopyalarını yapmak ve bunları ücreti karşılığında vermek.

    e) Medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını, Yüksek Seçim Kurulu kararları doğrultusunda izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Üst Kurula sunmak.

    f) Üst Kurulca yayını durdurulan programlar yerine yayımlanacak olan ikame programları alternatifli olarak Üst Kurul Başkanına önermek, medya hizmet sağlayıcıların Üst Kurulca verilen uyarı ve program durdurma müeyyidelerini usulüne uygun bir şekilde yayımlamasını denetlemek.

    g) Başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcıların Türkiye'den izlenen herhangi bir yayınında, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve 6112 sayılı Kanun hükümlerine aykırılığın tespiti halinde aynı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında müeyyide uygulanmasını Üst Kurula teklif etmek.

    ğ) 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yayımlanması talep edilen kamu hizmeti duyuruları ile ilgili işlemleri yürütmek.

    h) Muhtelif vasıtalarla Üst Kurula ulaştırılan izleyici/dinleyici şikâyetlerini incelemek ve bu şikâyetleri yayın ilkeleri açısından değerlendirmek.

    ı) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    İzin ve tahsisler dairesi başkanlığı

    Madde 6 - (1) İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Yayın lisans ve yayın iletim yetkisi müracaatlarına ilişkin işlemleri tekemmül ettirerek Üst Kurula sunmak.

    b) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümlerine göre, milli frekans planında karasal radyo ve televizyon yayınları için Üst Kurula tahsis edilen frekans bantları çerçevesinde televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarının yapılması veya yaptırılması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Üst Kurula sunmak. Frekans planlar kapsamında ulusal, bölgesel ve yerel karasal yayın ağlarının sayıları ve türleri ile sayısal yayınlar için multipleks sayılarını Üst Kurula sunmak.

    c) Yayın lisansına sahip kuruluşları, idari, mali ve teknik şartlar yönünden denetlemek, sonuçlarını Üst Kurula sunmak.

    ç) Platform, multipleks, altyapı işletmecileri ile verici tesis ve işletme şirketinin yayın hizmetlerinin iletim faaliyetlerini denetlemek ve sonuçlarını Üst Kurula sunmak.

    d) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınacak yayın lisans ücretleri, karasal ortamda sunulacak yayın hizmetleri için yıllık televizyon kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekansı kullanım ücretleri ile platform, multipleks, altyapı işletmecileri ve verici tesis ve işletim şirketinden alınacak yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile ilgili Üst Kurula öneride bulunmak.

    e) Medya hizmet sağlayıcıların sunduğu yayın hizmetlerinde ve platform, multipleks, altyapı işletmecileri ve verici tesis ve işletim şirketinin sunduğu hizmetlerde, 6112 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya yayın lisansı şartlarına uyulmaması halinde gerekli müeyyidelerin uygulanması hususunu Üst Kurula teklif etmek.

    f) Bireysel amaçlı iletişim yöntemleri hariç, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni yayın iletim yöntemleri de dâhil olmak üzere yayın hizmetleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek; düzenlemeler yapılması ve deneme yayın izni verilmesi için gerekli çalışmaları yaparak Üst Kurula sunmak.

    g) Medya hizmet sağlayıcılardan görevleri kapsamında her türlü bilgi, belge ve kayıtları almak, bunları yerinde denetlemek ve lisans şartlarına uymayan cihazların mühürlenerek kapatılmasını Üst Kurula teklif etmek.

    ğ) Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların şirket yapıları ve hisse oranları açısından 6112 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygunluğunu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile birlikte incelemek, şirket devir/birleşme, hak ve izinlerin devrine ilişkin işlemleri tekemmül ettirerek Üst Kurula sunmak.

    h) Rekabet Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu menfaatinin korunması amacıyla, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte gerekli tedbirleri belirleyerek Üst Kurulun onayına sunmak.

    ı) Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde ettiği anlaşılan özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansının iptalini, yayın lisansı henüz verilmemiş geçici statüde yayınlarına devam eden kuruluşların Üst Kurulca belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, 6112 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerdeki hükümlerin uygulanmasını teminen Üst Kurula teklifte bulunmak.

    i) Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara; ulusal, bölgesel ve yerel yayınları için kanal ve frekans bandı planlamalarına uygun olarak tahsis edilen yayın alanlarını kapsayacak verici tesislerin kuruluş ve işletme şartlarını, 6112 sayılı Kanun ve 5809 sayılı Kanun hükümlerine uygunluğu bakımından inceleyerek kurma ve işletme izni verilmesini Üst Kurula teklif etmek.

    j) Kuruluşlara tahsis edilen kanal ve frekansları, uluslararası alanda tescili amacıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmek üzere Üst Kurul Başkanına sunmak.

    k) Sıralama ihalesi ön şartlarını belirlemek ve Üst Kurula sunmak; ön şartları yerine getirmiş kuruluşların sıralama ihalesine katılmasını sağlamak ve ihaleyi kazanan kuruluşlara ilişkin işlemleri tekemmül ettirerek Üst Kurula sunmak.

    l) Frekans planlarının uygulanmasına ve karasal sayısal yayına geçişe ilişkin usul ve esasları belirleyerek Üst Kurulun onayına sunmak.

    m) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna, karasal ortamdan gerçekleştireceği radyo ve televizyon yayınları için multipleks kapasitelerinin tahsis edilmesi için gerekli çalışmaları yaparak Üst Kurula teklif etmek, bu kapasitelerin 6112 sayılı Kanuna uygun olarak kullanımını sağlamak.

    n) Karasal ortamdan yapılan radyo ve televizyon yayın hizmetlerine tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekansları için kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan yıllık kullanım ücreti alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

    o) Verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve işletilen verici tesislerinden yararlanma usul ve esasları ile yıllık kira bedellerini, verici tesis ve işletim şirketinin görüşünü alarak Üst Kurulun onayına sunmak; kurulmasına izin verilen radyo ve televizyon verici tesislerinin, 6112 sayılı Kanunda ve işletme izninde öngörülen amaçlar için kullanıp kullanılmadığını denetlemek ve ihlal olması halinde gerekli müeyyidenin uygulanması hususlarını Üst Kurula sunmak.

    ö) 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamındaki ihlallerle ilgili adli yaptırımların uygulanması için Üst Kurula teklifte bulunmak.

    p) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Uluslararası ilişkiler dairesi başkanlığı

    Madde 7 - (1) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri alanında uluslararası mevzuata ilişkin konularda Hukuk Müşavirliği ile birlikte, teknik konularda ise ilgili daire başkanlıkları ile yurt dışında ve yurt içinde ilgili kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri yürütmek, düzenli ve gerekli istişarelerde bulunmak, sonuçlarını değerlendirmek ve önerilerini Üst Kurula sunmak.

    b) Dışişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, yayın hizmetleri ile ilgili uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar nezdinde Üst Kurulun verdiği yetki çerçevesinde Üst Kurulu temsil etmek; medya hizmet sağlayıcılarının üye olmadığı uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip olmayan uluslararası kuruluşlarda, Üst Kurul kararı ile temsil görevini yerine getirmek ve bu bent gereğince düzenlenen ve uluslararası antlaşma niteliği bulunmayan belgeleri ilgili bakanlık ve kurumların görüşlerini de alarak usulüne göre imzalanmasını Üst Kurulca verilen yetki çerçevesinde yerine getirmek.

    c) 6112 sayılı Kanun, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ve Ek Protokol ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu diğer uluslararası mevzuat hükümlerine uygun biçimde çalışma ve faaliyetleri yürütmek, ilgili yönetmelik ve diğer düzenlemelerle ilgili katkıda bulunmak.

    ç) Yayıncılık alanında Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerekli istişarelerde bulunmak ve bu alandaki çalışmaları Üst Kurula sunmak.

    d) Türkiye Cumhuriyeti yargı yetkisi dışında bulunan medya hizmet sağlayıcıları tarafından yurt içine yönelik her türlü ortamdan yapılan yayın hizmetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılığının tespiti halinde diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak.

    e) Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yerleşik olmayan, ancak Türkiye Cumhuriyeti yargı yetkisi altında bulunan medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin 6112 sayılı Kanun hükümlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygunluğunu gözetmek, gerekli hallerde diğer devletlerin yetkili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği imkanlarını oluşturup Üst Kurula sunmak.

    f) Yayıncılık alanında uluslararası kurum ve kuruluşlardaki gelişme ve deneyimleri Türkiye'ye aktarmak, Türkiye'deki gelişmeleri ve deneyimleri de uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, bu amaca yönelik Üst Kurul muadili düzenleyici kuruluşlar ile ikili ilişkileri geliştirici işbirliği protokolleri hazırlamak, eğitim ve sertifika programları düzenlemek ve bunları ilişkileri geliştirmek üzere Üst Kurula sunmak.

    g) Üst Kurul bünyesinde hazırlanan her türlü yönetmelik ve tebliğleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden incelemek ve görüş belirtmek.

    ğ) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak çalışmalara ilişkin faaliyetleri ilgili dairelerle birlikte yürütmek. Bu kurum ve kuruluşlarla ilgili gelişmeleri takip etmek ve düzenli olarak Üst Kurula sunmak.

    h) Yurt içinde düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve konusuyla ilgili yurt dışında düzenlenecek her türlü konferans, seminer, fuar ve benzeri faaliyetlerin takibi ve katılımı için Üst Kurula öneride bulunmak, sonuçlarını değerlendirmek ve önerilerini Üst Kurula sunmak.

    ı) 6112 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili dairelerle işbirliği yaparak Avrupa eserlerinin yayımlanmasını gözetmek, isteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcı kuruluşların Avrupa eserlerinin yapımına ve erişimine destek vermelerini teşvik edecek usul ve esasların belirlenmesi için hazırlık yapmak ve bunları Üst Kurulun bilgisine sunmak.

    i) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Kamuoyu, yayın araştırmaları ve ölçme dairesi başkanlığı

    Madde 8 - (1) Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinde uyulması gereken mevzuat çerçevesinde yayın hizmetlerine ilişkin araştırmaları ve ölçme işlemlerini planlamak ve Üst Kurula sunmak.

    b) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin yapılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslara göre hazırlanan denetim ve değerlendirme raporlarını ve gerektiğinde uygulanacak müeyyideleri Üst Kurula sunmak ve teklif etmek.

    c) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri alanındaki gelişmeleri izlemek, yayın hizmetlerine ilişkin kamuoyu araştırmaları yapmak veya yaptırmak için gerekli çalışmaları planlamak ve bu araştırmaların sonuçlarını ilgili taraflar ve kamuoyuyla paylaşmak üzere, sonuçları ve önerileri Üst Kurula sunmak.

    ç) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri ile ilgili olarak kamuoyundan doğan tepki, beğeni ve hassasiyetleri sürekli olarak izlemek, kamuoyu eğilimlerini değerlendirmek, Üst Kurula yapılan dinleyici/izleyici bildirimlerini tespit etmek ve gerekli stratejileri belirlemek amacıyla teknolojik sistemden yararlanarak, kamuoyundan gelecek şikayet, beğeni ve öneriler ile kamuoyuna duyurulacak bilgilerin iletilmesini teminen gerekli sistemleri planlamak, işletmek ve sonuçlarını düzenli olarak Üst Kurula sunmak.

    d) Üst Kurulun, radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili ihtiyaç duyacağı konularda araştırma yapmak, projelendirmek, gerektiğinde ihtisas komisyonları oluşturulmasını önererek, komisyon çalışmalarından elde edilecek sonuçları Üst Kurula sunmak.

    e) Yayın hizmeti ve ortamı ile ilgili her türlü bilgileri içeren veri tabanı oluşturmak; yazılı-görsel-işitsel belge ve dokümanı sistematik bir şekilde muhafaza edip arşivleyerek, kullanıma hazır bulundurmak.

    f) Kamunun önemli olaylara erişimini sağlamak amacıyla, konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini de almak suretiyle önemli olaylar listesi hazırlayarak Üst Kurula sunmak.

    g) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Strateji geliştirme dairesi başkanlığı

    Madde 9 - (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Üst Kurulun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, hizmet amaçlarını oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak ve Üst Kurula sunmak.

    b) Üst Kurulun strateji, politika, amaç ve hedefleri ile kurumsal vizyon ve misyonun belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, stratejik plan hazırlanmasında koordinasyon görevi yürütmek, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, Üst Kurula önerilerde bulunmak.

    c) Üst Kurulun faaliyet raporunu hazırlayarak Üst Kurulun onayına sunmak, onaylanmış faaliyet raporunun ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini ve Üst Kurulun internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak.

    ç) Yeni hizmet imkânlarını belirlemek, Üst Kurul hizmetlerini etkileyecek dış faktörlerin incelenerek kurumsal hizmetlerin etkinliğini analiz etmek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı alınması gereken önlemlere yönelik çalışmaların koordinasyon görevini yürütmek, bu çalışmaların sonuç ve önerilerini Üst Kurula sunmak.

    d) Yayın hizmetleriyle ilgili gelişmeleri takip etmek, sektöre ilişkin genel stratejileri, ortak denetim, öz denetim ve ortak düzenleme mekanizmalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile birlikte belirlemek; yayın hizmetlerinin ülkemizde gelişmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak öneri ve sonuçları Üst Kurula sunmak.

    e) Yayıncılık sektörüne ilişkin ulusal ve uluslararası vizyon ve strateji gerektiren hususlarda fikir, politika ve öneriler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve Üst Kurula sunmak.

    f) Üst Kurul kurumsal performans ve kalite ölçütlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını Kalite Yönetim Temsilcisi ile koordinasyon içinde yürütmek, gerektiğinde konuyla ilgili Üst Kurula önerilerde bulunmak.

    g) Yazışma kodları ve standart dosya planına ilişkin yapılması gereken uygulamaları ilgili birimlerle paylaşmak ve Üst Kurula sunmak.

    ğ) Üst Kurul bütçesinin stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlanmasını sağlamaya yönelik Üst Kurula önerilerde bulunmak.

    h) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    İnsan kaynakları ve eğitim dairesi başkanlığı

    Madde 10 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Üst Kurul ve teşkilatının iş ve insan gücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak ve Üst Kurula sunmak.

    b) Üst Kurul ve teşkilatının personel atama, nakil, özlük, emeklilik, disiplin, kadroların dağıtım ve tahsisi işlemleri ile diğer benzeri işlemlerini yürütmek.

    c) Üst Kurul Başkanı ve üyeleri ile personelinin mali ve sosyal hakları ile yolluk giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak.

    ç) Üst Kurul personelinin kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeler, sağlanacak ücret ve mali haklar ile sosyal yardımlarla ilgili hususlarda incelemeler ve çalışmalar yapmak ve bu konularda Üst Kurula önerilerde bulunmak.

    d) Üst Kurul personelinin seçilme, yetiştirilme usul ve esasları ile insan kaynakları ve ilgili diğer mevzuat çalışmalarına katılmak, yürütmek, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinden görüş alarak mevzuatın uygulanmasını sağlamak.

    e) Üst Kurul personelinin performans değerlendirme kriterleri ve meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, personelin Üst Kurula aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapılmasını Üst Kurula önermek.

    f) Üst Kurul uzman yardımcılarının, Üst Kurulun görev alanı ile ilgili konularda yetiştirilip geliştirilmesine ilişkin Kurul içi ve dışı birim ve kişilerle koordineli şekilde bir plan dahilinde çalışmalar yapmak.

    g) Üst Kurul personelinin yetiştirilmesi, verimliliğinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik uzun ve kısa vadeli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak, bu planların uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

    ğ) Üst Kurul personelinin, Üst Kurulun görev alanı ile ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin arttırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek.

    h) Üst Kurul personelinin yıllık bütçesini hazırlayarak ilgili birime göndermek.

    ı) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yönetici ve çalışanlarının eğitimine yönelik olarak; diğer ilgili daireler ve sektörle işbirliği yaparak, seminer, sempozyum, panel ve konferanslar ile sertifika programları düzenlemek ve sertifika vermek.

    i) Eğitim dallarına ve konularına göre ilgili birimlerle işbirliği yaparak, Üst Kurul dışından eğitim uzmanlarının ve öğretim elemanlarının katılımını sağlayacak çalışmaları planlamak ve Üst Kurula önermek.

    j) Medya okuryazarlığı ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

    k) Üst Kurul teşkilatı personelinin özel kanunlarda yer alan hükümlere göre verecekleri mal bildirimi, basın kartı, pasaport talepleri ile sendikal faaliyetlerine ilişkin işlemleri yürütmek.

    l) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik işlemleri yürütmek ve Üst Kurula sunmak.

    m) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeline ilişkin ilgili Kurum Genel Müdürü tarafından teklif edilen kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeleri, sağlanacak sosyal yardımlarla ilgili hususları inceleyerek Üst Kurula sunmak.

    n) Seminer ve kurs sonrası deşifre, broşür ve kitap baskı işlerini yaptırmak.

    o) Üst Kurulun kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek.

    ö) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Bilgi teknolojileri dairesi başkanlığı

    Madde 11 - (1) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Üst Kurulda bilgi işlem, bilgi ve iletişim sistemleri ile otomasyonla ilgili stratejileri oluşturmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, bilişim personelinin bilgi teknolojileri alanında güncel bilgiler edinmesini sağlamak, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek ve bu planlar çerçevesinde bilişim proje çalışmalarını başlatmak, yürütmek, izlemek, sonuçlandırmak ve Üst Kurula sunmak.

    b) Yayın hizmetlerinin izlenmesi, kayıt edilmesi ve analizi için gerekli sistem ve teçhizatı temin etmek ve bu sistemleri gerekli hallerde yayıncı kuruluş stüdyolarından da faydalanmak suretiyle kurmak veya kurdurmak; bakım, onarım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak.

    c) Yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin yapılması aşamasında ilgili birimlerle birlikte bilgi işlem alt yapı donanım ve yazılım süreçlerini yönetmek, ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini vermek.

    ç) Üst Kurul bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun olan donanımları, yazılımları, altyapıyı ve diğer unsurları seçmek, temin ve tesis etmek, tüm sistemlerin verimliliğinin artması yönünde araştırma yapmak ve uygulamaya sunmak.

    d) Yayın hizmetleriyle ilgili düzenlemelerde kullanılacak ölçü aletleri ve teçhizatı ile ilgili çalışmalara, bilişim teknolojileri açısından destek vermek.

    e) Bilişim sistemlerinin hazırlanması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirlemek, duyurmak ve uygulanmasını sağlamak.

    f) İhtiyaç duyulması halinde, mevcut sistemler üzerinden verilen bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli olabilecek yedek sistemlerin temin edilmesini sağlamak.

    g) Üst Kurul bilişim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde yer alan bilgilerin güvenliğini sağlamak üzere, bilgi ve bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapmak, bilişim sistemleri üzerinde güvenlik katmanları oluşturmak ve güvenlik politikalarını belirlemek ve Üst Kurula sunmak.

    ğ) Bilişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları yapmak, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri almak, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyen tüm bilişim sistemlerinin bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, yaptırmak.

    h) Üst Kurulda bilişim sistemlerine ilişkin gereksinim duyulan ve planlanan uygulama yazılımlarının geliştirilmesini sağlamak, bu yazılımları kullanma kılavuzları ile birlikte çalışır durumda kullanıma açmak, uygulamadaki kullanıcıları eğitmek.

    ı) Üst Kurulda kullanılan internet ve intranet gibi benzeri iletişim teknolojileri için gerekli alt yapıyı kurmak, ihtiyaç duyulan sistem ve uygulama yazılımlarını temin etmek, işletmek, çalışır ve güncel durumda tutmak.

    i) e-Devlet uygulamaları çerçevesinde gerekli durumlarda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve diğer ülkelerle işbirliği halinde teknoloji destekli ve vatandaş odaklı bilişim sistemlerinin Üst Kurul bünyesinde kurulmasını sağlamak.

    j) Yurt içi ve yurt dışındaki bilişim ve yayıncılık teknolojileri ile ilgili toplantı, konferans, seminer gibi etkinliklere katılım sağlamak ve bu teknolojilerle ilgili her türlü yenilik, gelişme ve çalışmaları yakından takip etmek ve Üst Kurula sunmak.

    k) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    İdari ve mali işler dairesi başkanlığı

    Madde 12 - (1) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Üst Kurulun yıllık bütçesi ile mali tablolarını Üst Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddelerine göre hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere Üst Kurula teklif etmek.

    b) 5018 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre bütçe uygulama sonuçlarını kesin hesap şeklinde hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Üst Kurula teklif etmek.

    c) Üst Kurulun gelirlerinin takip ve tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek; Üst Kurulun nakit ve benzeri varlıklarını yönetmek ve muhafaza etmek.

    ç) Üst Kurula ait her türlü masrafın ödenmesini sağlamak ve ön mali kontrol görevini yürütmek.

    d) Üst Kurulun gelir ve giderlerine ilişkin muhasebe işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek.

    e) Üst Kurula olan borçların 6112 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde ödenmemesi halinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisanslarının iptali için Üst Kurula teklifte bulunmak.

    f) Genel evrak ile arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

    g) Hizmet binalarında haberleşme, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma ve asansör hizmetlerini yürütmek, bu sistemlerin bakım ve onarımları ile inşaat işleri ile ilgili tadilat ve onarımları yapmak, enerji tasarrufu ile ilgili tedbirleri almak.

    ğ) Temizlik ve taşıma hizmeti alımları ile su, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kırtasiye ve benzeri tüketim mallarının alımını yapmak.

    h) Üst Kurulun ihtiyacı olan taşınmazların satın alınması, kiralanması, bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması ile Üst Kurula ait taşınmazların satılması, kiraya verilmesi ve diğer kamu kurumlarına tahsisi işlemlerini yürütmek; sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek; Üst Kurul ve temsilcilik hizmetleri için gerekli taşıtların alımı, kiralanması, sigortalanması, bakım ve onarımı ile idare hizmetlerini yürütmek.

    ı) Üst Kurul ve teşkilatına ait ayniyat ile ilgili her türlü işlemi, 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine dayanılarak 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapmak.

    i) Gerekli hallerde geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki işler ile Üst Kurul tarafından düzenlenecek toplantı, seminer, sempozyum gibi toplantılar ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alım işlemlerini yürütmek.

    j) Üst Kurul üyeleri ile personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli işlemleri yapmak, tıbbi hizmetlerini yürütmek.

    k) İlgili mevzuat çerçevesinde, sivil savunma ile seferberlik ve savaş hali planlarını hazırlamak, hizmet binalarının yangından korunması tedbirlerini almak.

    l) Üst Kurula ait hizmet yerleriyle ilgili Koruma ve Güvenlik hizmetlerini 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek üzere hizmet satın almak, güvenlik tedbirlerini sağlamak, denetlemek, giriş ve çıkışları düzenlemek.

    m) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Hukuk müşavirliği

    Madde 13 - (1) Hukuk müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Üst Kurul Başkanının talimatı üzerine, Üst Kurul ve teşkilatının görevlerine ilişkin hususlarla ilgili olarak hukuki görüş bildirmek.

    b) Üst Kurulun görev alanına giren konularda mevzuat çalışmalarında bulunmak, yapılacak ikincil düzenlemeleri mevzuata uygunluk açısından incelemek, mevzuat değişikliği konularında önerilerde bulunmak, mevzuat değişikliklerini takip ederek zamanında Üst Kurul Başkanı ve üyeleri ile ilgili hizmet birimlerini bilgilendirmek ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Üst Kurula gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ilgili konularda görüş bildirmek.

    c) Üst Kurulun görevlerini yapmasına yardımcı ve yararlı hukuki incelemelerde bulunarak, Üst Kurulu bilgilendirmek, gerektiğinde komisyon çalışmalarına katılmak.

    ç) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanının gerekli gördüğü konularda hukuki mütalaa bildirmek.

    d) Üst Kurul Başkanının tensibi ile birimlerin görev alanlarıyla ilgili hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında, mevcut bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili birimin görüşü alınarak intikal eden konularda hukuki görüş bildirmek.

    e) Üçüncü şahıslarla Üst Kurul arasında vuku bulacak hukuki nitelikteki işlemleri yürütmek, Üst Kurulun görevleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde yasal yollara başvurmak ve Kurul aleyhine açılacak davalar ve icra takiplerinde Üst Kurul ve teşkilatını temsil etmek.

    f) Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterlerden Üst Kurula yapılacak bildirimlere, ihbar ve ihtarlara cevap hazırlayıp göndermek veya hukuki gereklerini yerine getirmek ya da bu bildirimlerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere göndermek. Mahkemelerden gelen tüm kararların üzerine tebliğ tarihini yazarak süresi içinde Üst Kurula sunmak.

    g) Açılması gereken davalar için Üst Kuruldan süresi içerisinde izin alarak dava açmak; Üst Kurula karşı açılan davalarda dava dilekçesine süresinde cevap vermek, cevaba cevap vermek, bilirkişi raporlarına itiraz etmek, Üst Kurul aleyhine mahkemelerce verilen kararları süresi içinde temyiz etmek, gerekirse karar düzeltilmesi talebinde bulunmak, yargılama aşamasında gereken tüm titizliği göstermek ve bu konuda yapılanları aylık periyotlarla Üst Kurula sunmak.

    ğ) Anlaşma, sözleşme ve protokoller hakkında istişari mahiyette hukuki görüş vermek.

    h) Üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen davalardan vazgeçilmesi konusunda Üst Kurula öneri sunmak.

    ı) Üst Kurul Başkan ve üyelerinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmaların, ilgililerin talepleri üzerine vekalet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek avukatlar tarafından takip edilmesi halinde, söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve avukatlık vekalet ücretlerinin Üst Kurul bütçesinden karşılanmasına ilişkin gereken işlemleri yürütmek.

    i) Üst Kurul tarafından verilen müeyyide kararlarının tebligat işlemlerini yapmak.

    j) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği

    Madde 14 - (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Basınla ilgili faaliyetler ile kurum içi ve kurum dışı basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak, Üst Kurulun iletişim becerilerini geliştirmek, kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda belirlenen iletişim stratejilerinin uygulanmasını sağlamak.

    b) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin Üst Kurul Başkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

    c) Üst Kurulun görev alanına giren konular hakkında basında ve ajanslarda yer alan haber, yazı ve programları takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek, günlük bülten hazırlamak, bunları düzenli bir şekilde derlemek ve arşivlemek, gerektiğinde medya analiz raporları hazırlamak, bülten ve raporlar ile Üst Kurulu ilgilendiren haberlerin ilgili birimlere ve intranet servisi üzerinden tüm personele sunulmasını sağlamak.

    ç) Üst Kurul faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülten, haber ve duyurular hazırlamak, bunların Üst Kurulun internet sayfasında yayımlanması ve basın-yayın kuruluşlarına iletilmesini sağlamak.

    d) Basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına dağıtılacak dokümanları hazırlamak, basın mensuplarının Üst Kurul Başkanı ve üyeleriyle röportaj talepleri konusunda koordinasyonu sağlamak.

    e) Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak Üst Kurul ile medya arasında doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak, Üst Kurulu, Üst Kurul Başkan ve üyelerini ilgilendiren konularda yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlarla ilgili bilgilendirme ve düzeltme açıklamaları yapmak.

    f) Üst Kurul faaliyetleriyle ilgili fotoğraf çekimi ve video kayıt işlerini yürütmek ve bunları arşivlemek, gerektiğinde bunların Üst Kurulun internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak.

    g) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ile bu nitelikteki diğer başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri koordine etmek.

    ğ) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Özel kalem müdürü

    Madde 15 - (1) Özel kalem müdürünün görevleri şunlardır:

    a) Üst Kurul Başkanının resmi ve özel yazışmalarını koordine etmek.

    b) Üst Kurul Başkanının her türlü protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek.

    c) Üst Kurul Başkanının istediği bilgi ve belgeleri istenen şekilde temin etmek ve kendisine iletmek.

    ç) Üst Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.

    Başkanlık müşavirleri

    Madde 16 - (1) Başkanlık müşavirlerinin görevleri şunlardır:

    a) Üst Kurula ve Üst Kurul Başkanına, 6112 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan düzenlemeler hakkında danışmanlık hizmeti sunmak.

    b) Uzmanlık alanlarında Başkan tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunmak, bu projeleri yürütmek veya yürütülmesine katkıda bulunmak.

    c) Görevlendirilmeleri halinde diğer kurum ve kuruluşlarla Üst Kurul arasındaki işbirliğini sağlamak.

    ç) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Temsilcilikler

    Madde 17 - (1) Temsilciliklerin görevleri şunlardır.

    a) Üst Kurulun hizmet birimleri ile koordineli bir biçimde, Üst Kurulun düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanın faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve sonucunu ilgili hizmet birimlerine aktarmak.

    b) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek ve gerektiğinde Üst Kurulu bölgesinde temsil etmek.

    Üst kurul büro hizmetlerinden sorumlu müdür

    Madde 18 - (1) Üst Kurul büro hizmetlerinden sorumlu müdürün görevleri şunlardır.

    a) Üst Kurul Başkanına iletilmek üzere 6112 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Kurul kararı alınması gereken konulara ilişkin hazırlanan yazıları ve eklerini incelemek.

    b) Üst Kurul Başkanına sunulmak üzere toplantı gündemine alınan yazıların ve eklerinin varsa eksikliklerini ilgili birimlerle işbirliği içinde tamamlamak.

    c) Üst Kurul Başkanına tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren toplantı gündemini hazırlamak, gündem ve gündemdeki konulara ilişkin yazıları ve eklerini toplantıdan önce süresinde Kurul üyelerine dağıtmak.

    ç) Üst Kurul Başkan ve üyeler tarafından toplantılarda görüşülecek konularda görüş bildirmeleri istenen Kurum personeli ve uzman kişilerin toplantıda hazır bulunmalarını sağlamak.

    d) Üst Kurul görüşmelerinin kaydını tutmak ve bunları elektronik ortamda veya mevcut teknolojinin imkan vereceği diğer sistemlerde saklamak.

    e) Üyelerin talebi üzerine istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek.

    f) Üst Kurula raportörlük hizmeti sunmak, toplantıda alınan kararları ve eklerini toplantıya katılan üyelere imzalatmak, Üst Kurul Karar Defterinin muhafazasını sağlamak ve kararları ilgili birimlere göndermek.

    g) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 19 - (1) 30/10/2002 tarihli ve 24921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar