TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi : 21/09/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 28061

    Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet Memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapanlardan 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    ç) Görev unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

    d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

    e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    g) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

    ğ) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışılan süreler, genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

    ı) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan personeli,

    i) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

    j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar ikinci, unvan değişikliğine tabi pozisyonlar üçüncü fıkrada belirtilmiştir.

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı,

    2) Şube Müdürü,

    3) Müdür Yardımcısı,

    4) Şef, Teknik Şef,

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) I. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri,

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Müşavir,

    2) Başuzman,

    3) Uzman,

    ç) Teknik Hizmetler Grubu;

    1) Başmühendis,

    2) Başteknisyen,

    d) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Raportör,

    2) Memur, Daktilograf, Veznedar, Dava Takip Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

    e) Destek Hizmetleri Grubu;

    1) Dağıtıcı, Hizmetli.

    (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

    a) Avukat, Mühendis, İstatistikçi, Matematikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen.

    Görevde yükselmeye ilişkin genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için;

    a) Üst görev yerine ait kullanılabilir kadro ve pozisyon bulunması,

    b) Görev unvanları itibarıyla belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,

    c) Görevde yükselme sınavında başarılı olunması,

    şartları aranır.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi, (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    b) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    c) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlükte Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı görevlerinden birinde bulunmuş olmak,

    3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    ç) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yeralan, Başuzman kadrosuna göre aynı düzeyde veya daha üst düzeyde olan görevlerden birinde bulunmuş olmak,

    3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Genel Müdürlükte Müdür Yardımcısı veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görevlerden birinde 2 yıl hizmeti bulunmak,

    b) Müdür Yardımcısı Pozisyonuna/Kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlükte Şef, Teknik Şef veya Başmühendis görevlerinde 2 yıl, Uzman pozisyonunda 5 yıl bulunmuş olmak,

    c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Genel Müdürlükte Avukat olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    ç) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lisans mezunları için 3 yıl, 2-3 yıllık teknik okul mezunları için 5 yıl çalışmış olmak,

    3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) İdari görevlerde, 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    e) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Mühendis unvanını almış olmak,

    2) Mühendis unvanlı görevde 3 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    f) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Endüstri meslek lisesi veya teknik lise mezunu olmak,

    2) Teknisyen olarak 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    g) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin bilgisayar bölümlerinden mezun olmak ya da en az lise ve dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak,

    2) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    ğ) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan görevlerde 4 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    h) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan görevlerde 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 3 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının 4 yıl, lise ve dengi okul mezunlarının 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    ı) Veznedar, Daktilograf, Memur, Dava Takip Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    i) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası almış olmak veya Genel Müdürlüğün düzenlemiş olduğu bilgisayar eğitimini tamamlamış olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    b) Mühendis, İstatistikçi ve Matematikçi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin Mühendislik, İstatistik ve Matematik bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Programcı Pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı ya da ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

    1) 2 veya 3 yıllık teknik yüksek okul mezunu olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    d) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Endüstri meslek lisesi veya teknik lise mezunu olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimine alınanlar, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d),(e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz, (g) bentlerindeki ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere, toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkrada yer alan izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir.

    (3) Görevde yükselme eğitiminde, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlüğün ana ve yardımcı hizmet birim yöneticilerinden yararlanılabilinir.

    (4) Eğitim; Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı yönetiminde atama yapılacak kadro/pozisyonların ait olduğu birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

    (5) Görevde yükselme eğitimini tamamlayıp görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına karşın atanamayan personele, başarı belgesi verilir. Bu belge, sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanla ilgili yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir komisyon tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (2) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanla ilgili müteakip sınava kadar atanmamış olanlar; bu unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidirler.

    (3) Aynı unvan için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı, eğitime alınacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katından az ise, gruplar duruma göre diğer unvan sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) İlan edilen kadro ve pozisyonların tabi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların niteliği ve görev alanı ile ilgili konular.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Duyuru

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro/pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi ile sınava girecek personelde aranacak şartlar eğitim tarihinden en az kırkbeş gün önce personele duyurulur.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

    Başvuru

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin duyuru üzerine başvuru süresi en az beş işgünü olup başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına iletilir. İlan edilen kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinleri sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

    (2) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı, Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca incelenir, uygun görülen adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Uygun görülmeyenlerin durumları birimlerine yazıyla bildirilir.

    Sınav şartı

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların 8 inci madde kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, yapılacak yazılı sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

    Sınavın şekli

    Madde 16 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine başvuruda bulunulur. Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 17 - (1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sıralamasına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

    (3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    (5) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    (6) Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Sınav kurulu

    Madde 18 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile Genel Müdür tarafından belirlenecek diğer üyeler olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

    (2) Ayrıca, aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    (3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

    (4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 19 - (1) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının ilanı

    Madde 20 - (1) Sınav kurulu kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 21 - (1) Sınava katılanlar kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

    (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır. İtirazlar Sınav Kurulunca on gün içinde incelenerek karara bağlanır ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen karar kesindir.

    Sınavın yürütülmesi

    Madde 22 - (1) Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

    Sınavın geçersiz sayılması

    Madde 23 - (1) Sınavda kopya çeken, kopya veren, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında yasal işlem yapılır.

    (2) Yazılı sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 24 - (1) Yazılı sınavı kazananlardan puanları uygun olanlar başarı sırasına göre üç ay içerisinde ilan edilen boş kadro ve pozisyonlara atanırlar. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

    Madde 25 - (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan; iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

    Göreve başlama

    Madde 26 - (1) Görevde yükselme veya unvan değiştirmek suretiyle atama işlemi yapılanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesine göre göreve başlarlar.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 27 - (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar ve en az bir yıl Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığında saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Kazanılmış hakların saklılığı

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlarla ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    (2) Personelin görevde yükselmeye ilişkin hizmet sürelerinin tespitinde, 12/8/1993 tarihli ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mülga Türkiye Elektrik Kurumu ve 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinde geçen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B hükümlerine göre hesaplanan süreler de dikkate alınır.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 29 - (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Hizmet gruplarındaki alt görev gruplarında yer alan kadro veya pozisyonlarda görev yapanların, aynı alt görev grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, atanılacak kadro veya pozisyon için aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranmaz.

    b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki unvanlı kadro ve pozisyonlar arasındaki geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst düzeydeki kadro veya pozisyonlara geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavına tabidir.

    ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

    Madde 30 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özürlülerin eğitimi ve sınavı

    Madde 31 - (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının, özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 32 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu konudaki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Naklen atamalar

    Madde 33 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen geçişleri mümkündür. Ancak görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 34 - (1) 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Öğrenim düzeyi

    Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

    (2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında, bu Yönetmeliğe tabi Şef pozisyonuna atanabilmek için aranacak öğrenim seviyesinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

    Yürürlük

    Madde 35 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 36 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar