BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 23/09/2011

    Resmi Gazete No: 28063

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Aynı düzey görev: Aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    b) Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanını,

    c) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

    ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki görevlerin gruplandırılması ve gruplar içerisindeki alt görev gruplarının sıralanmasını,

    d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara atanacaklar için yükseleceği kadronun özelliklerine göre verilecek eğitimi,

    e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında dikkate alınan hizmet sürelerini,

    g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ğ) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

    h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

    ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görev Grupları ile Aranacak Şartlar

    Görev grupları

    Madde 5 - (1) Görevde yükselmeye tabi görevler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

    1) Müdür,

    2) Şef,

    b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

    1) Uzman,

    c) İdari Hizmetler Grubu:

    1) Memur, dava takip memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

    ç) Yardımcı Hizmetler Grubu:

    1) Dağıtıcı, Hizmetli.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mühendis, mimar, mütercim-tercüman, kütüphaneci, hemşire, teknisyen.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

    a) Atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresi ve eğitim şartlarını taşımak,

    b) Görevde yükselme eğitimine katılmak ve müteakiben yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

    2) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

    3) Kurumda uzman kadrosunda iki yıl veya Kurumda şef kadrosunda dört yıl çalışmış olmak,

    b) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

    2) En az altı yıl hizmet süresine sahip bulunmak ve son iki yılını Kurumda şef kadrosunda geçirmiş olmak,

    c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Kurumda memur, dava takip memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, şoför veya mühendis kadrosu hariç unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,

    ç) Memur, dava takip memuru, santral memuru ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son iki yılı Kurumda olmak kaydıyla en az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

    d) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    3) Son iki yılı Kurumda olmak kaydıyla en az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak,

    e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3) Son iki yılı Kurumda olmak kaydıyla en az dört yıl hizmet süresine sahip bulunmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları şarttır.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Mühendis ve mimar kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    b) Mütercim-Tercüman, kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    2) TOEFL sınavından en az 250 puan veya IELTS sınavından en az 7 puan almak.

    c) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

    d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Duyuru ve başvuru

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla ilgili duyuru, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Başkan tarafından uygun görülen tarihlerde yapılır.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce uygun araçlarla, ayrıca, Kurum intranet ve internet sayfasından personele duyurulur. Duyuruda atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, aranacak şartlar, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu duyuru üzerine, Kurum personelinden son başvuru tarihi itibarıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat ederler. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede, eğitim ve sınava tabi tutulmayı engelleyecek şekilde yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

    (3) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen şartları taşımaları ve görevde yükselme eğitimini tamamlamaları gerekir. Eğitime alınacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Bu sayının boş kadro sayısının üç katından az olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi bütün personel eğitime alınır, fazla olması halinde ise Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının en fazla üç katı kadar aday görevde yükselme eğitimine katılmaya hak kazanır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    (4) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, görevde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıyan ve taşımayan personele ait liste ile görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar uygun araçlarla, ayrıca, Kurum intranet ve internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıyan personele yazılı bildirimde bulunulur.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az otuz saat ve (g) bendinde yer alan ders konularında ise en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olacak şekilde düzenlenir. Bu eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programının tamamına katılmaları zorunludur. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir ve program yöneticisi bu duruma ilişkin bilgilendirilir.

    (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, görevde yükselme eğitimi ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    (4) Görevde yükselme eğitimi programları, Kurum tarafından düzenlenebileceği gibi bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Eğitim programında ayrıntılı olarak belirtilecek olan Kurum mevzuatı ile atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    (2) Görevde yükselme sınavı soruları eğitim konularının ağırlığı ile orantılı olarak hazırlanır.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yazılı olarak yapılır. Sınavlar, Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    (2) Sınavlar yalnızca sınav açılan kadro için geçerlidir.

    (3) Sınavlarda başarılı sayılabilmek için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır. Başarı listesi en yüksek puandan başlamak üzere düzenlenir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, başarı listesi Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Bu durumda da puanların eşit olması halinde sırasıyla; bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    (4) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır. Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve gerektiğinde ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

    (5) Sınavda başarılı olan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında saklanır.

    Sınav kurulu

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, aralarında Destek Hizmetleri Daire Başkanı ile İnsan Kaynakları Müdürü ve/veya Eğitim ve İletişim Müdürünün de bulunduğu toplam beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. Sınavlara, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

    (2) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

    (3) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 15 - (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen konuları ihtiva eden ders notlarını hazırlamak veya hazırlattırmak.

    b) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay öncesine kadar ders notlarının ilgili personele verilmesini sağlamak.

    c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

    ç) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

    d) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

    (2) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak konulara ilişkin ders notları, eğitime katılacak personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

    Madde 16 - (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Kurum intranet sayfasında duyurur ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    (2) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on gün içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

    (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 17 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı listesi sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır.

    (2) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içerisinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında haklarında herhangi bir ön inceleme veya soruşturma yapılanlar ön inceleme veya soruşturmanın atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 18 - (1) Aynı görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin yazılı isteği ve atanılacak kadro için aranılan şartları taşımak şartıyla diğer görevlere atamaları Kurumca ihtiyaç duyulması halinde yapılabilir.

    (2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda meslek personeli olarak belirtilen personel ile anılan Kanunun geçici 8 inci maddesinin son fıkrası kapsamında bulunan personelin müdür kadrosuna atanmasında, bu kadro için aranılan şartların taşınması kaydıyla, Kurumda belirli süre çalışmış olma ve sınav şartı aranmaz.

    (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Naklen atamalar

    Madde 19 - (1) Diğer kurum ve kuruluşlardan bu Yönetmelikte belirtilen;

    a) Müdür kadrosuna yapılacak naklen atamalarda bu Yönetmelik ile söz konusu kadro için belirlenen Kurumda belirli süre çalışmış olma ve sınav şartı dışındaki şartların tamamı aranır.

    b) Diğer kadro unvanlarıyla aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılacak atamalarda, bu Yönetmelik ile atama yapılacak kadro için belirlenen Kurumda belirli süre çalışmış olma şartı ile sınav şartı dışındaki şartlar aranır.

    (2) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Açıktan atamalar

    Madde 20 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde yapılacak atamalar hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolar ile unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak açıktan atamalarda, bu Yönetmelik ile atama yapılacak kadro için belirlenen hizmet süresi ve sınav şartı dışındaki şartlar aranır.

    Doktora öğrenimini bitiren personelin ataması

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel hakkında, atanılacak görev için bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ayrıca doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Kazanılmış haklar

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    (2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar