SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILAN ŞARTLI BAĞIŞLARDAN YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelik

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 08/10/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28078

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak şartlı bağışlardan ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

    b) Genel Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,

    c) Öğrenci: Bu Yönetmelik kapsamında burs verilmesi öngörülen ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerini,

    ç) Şartlı bağış: Bağışçının yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesi iradesine ve diğer şartlarına uygun kullanılması gereken parayı,

    d) Vakıf: 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uygulama Hükümleri

    Şartlı bağışın kabulü ve bilgi verme

    Madde 4 - (1) Vakıflar, 31/12/2015 tarihine kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek üzere şartlı bağış kabul edebilirler. Bağışçının iradesinin hukuka aykırı olduğu hâllerde şartlı bağış kabul edilmez.

    (2) Şartlı bağış, bağış yapanın iradesine uygun olarak harcanır.

    Şartlı bağışın aktarılması ve değerlendirilmesi

    Madde 5 - (1) Burs verilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden kabul edilen şartlı bağışlar nedeniyle vakıfların hesaplarında biriken miktarlardan ilgili vakıf mütevelli heyetince karar verilen kısım, 3294 sayılı Kanun gereğince kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu onayıyla diğer vakıflara aktarılabilir. Bu şekilde aktarılan miktarlar yalnızca ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi amacıyla kullanılır.

    (2) Vakıflar, şartlı bağışlarla biriken miktarları değerlendirmek suretiyle elde ettikleri geliri adlarına açtıracakları ayrı bir hesapta tutarlar ve şartlı bağışlardan elde edilen gelirler, sadece bağışçının iradesi doğrultusunda burs vermek amacıyla kullanılır.

    Burs verilmeyecek öğrenciler

    Madde 6 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere burs verilmez.

    (2) Bağışçının, öğrencinin özelliklerini ayrıca şarta bağladığı durumlarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

    Mütevelli heyetin yetkisi

    Madde 7 - (1) Vakıflara yapılan şartlı bağışların miktarına göre burs verilecek öğrenci sayısı, ödenecek burs miktarı, ödenme dönemi ve zamanı ile burs verilmesine ilişkin diğer konularda karar vermeye vakıf mütevelli heyeti yetkilidir.

    İlan ve başvurular

    Madde 8 - (1) Vakıflar, öğrencilere verilecek burslara ilişkin; varsa bağış yapanın koyduğu şartları, başvuru şekli ve koşulları, yeri, başvuru süresi, miktarı ve diğer konuları düzenli olarak her yılın eylül ayının ilk haftasında veya ihtiyaç duyulan başka tarihlerde uygun vasıtalarla ilan eder.

    (2) Öğrenciler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen, birinci derece akrabaları veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Başvurular elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilir ve bu durumda başvuru belgeleri son başvuru tarihine kadar vakfa ayrıca ulaştırılır. Bu madde gereğince yapılan belge teslimlerinde oluşan gecikmelerden vakıflar sorumlu tutulamaz.

    İstenecek belgeler

    Madde 9 - (1) Burs için başvuracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Elektronik ortamda fotoğraflı olarak doldurulacak EK-1'de yer alan burs başvuru formu.

    b) Öğrenci olunduğunu gösterir belge.

    c) Öğrencinin şehit veya gazi yakını olması hâlinde bu yakınlığı gösterir belge.

    ç) Öğrencinin özürlü olması hâlinde özür oranını gösterir belge.

    d) İlanda belirtilen diğer belgeler.

    Başvuruların değerlendirilmesi

    Madde 10 - (1) Vakıflar, öğrencinin beyan ve belgelerinin gerçekliğini Genel Müdürlükçe oluşturulan sosyal yardım bilgi sisteminden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi sistemlerinden sorgulayarak uygun başvuruları belirler.

    (2) Uygun başvurular, EK-2'de yer alan burs yardımı değerlendirme kriterlerine göre değerlendirildikten sonra vakıf mütevelli heyeti puan sıralamasına göre burs verilecek öğrencilerin asıl ve yedek listesini belirler ve onaylar.

    (3) Burs ödenmesine hak kazanan öğrenciye bu durum, adına açılan banka hesap numarası ile birlikte tebliğ edilir.

    (4) Asıl listede boşalma olması hâlinde yedek listeden sıraya göre burs kazanan öğrenciye tebligat yapılır.

    Burs verilme süresi ve bursun sona ermesi

    Madde 11 - (1) Burslar, öğrenim görülen yüksek öğretim kurumunun resmî eğitim ve öğretim takviminin başlamasından bitimine kadar on ayı geçmemek üzere ve bir yılla sınırlı olarak ödenir. Daha önce burs alan öğrenciler, alt sınıftan tüm dersleri geçmiş olmaları kaydıyla burs almak üzere yeniden başvurabilirler.

    (2) Burslar, öğrenciliğin sona ermesi, öğrencinin bu Yönetmelikte belirlenen şartlarını kaybetmesi veya ortaya çıkması hâllerinde sağlık raporuyla belgelenen durumlar hariç olmak üzere kesilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

    Genel müdürlüğe bildirim

    Geçici Madde 1 - (1) Şartlı bağışlar, bunlardan elde edilen gelirler ile istenen diğer bilgi ve belgeler 1/1/2012'den başlamak üzere üçer aylık dönemlerle, talep hâlinde ise ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Yürürlük

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

   

   

    Mevzuat Kanunlar