GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

    Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 13/10/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28083

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kuruluş ve görevleri ile Başkan, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve büronun görev, yetki ve sorumluluklarını Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

    b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

    c) Başkan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,

    ç) Başkanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

    d) Büro: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bürosunu,

    e) Büro personeli: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bürosunda görevli personeli,

    f) Diğer personel: Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı dışında kalan personeli,

    g) Müfettiş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettiş ve Müfettişlerini,

    ğ) Müfettiş yardımcısı: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettiş Yardımcılarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Başkanlığın Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Kuruluş ve bağlılık

    Madde 4 - (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan ile başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcıları ile Bakan onayı ile görevlendirilen diğer personelden oluşur.

    (2) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkana bağlı Büro tarafından yürütülür.

    Görev merkezi

    Madde 5 - (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır.

    (2) Başkanlık, Bakanın onayı ile bölgesel olarak rehberlik, teftiş, inceleme veya soruşturma yapmak amacıyla devamlı müfettiş bulundurulmasını gerektiren büyük illerde görev merkezleri tesis edebilir.

    (3) Başkanlık bu çalışma merkezlerinde, Bakan tarafından verilen talimatların yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezde görevlendirilen kıdemli müfettişlerden birini görevlendirir.

    (4) Çalışma merkezlerindeki görevlendirmeler Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile olur.

    Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 6 - (1) Başkanlık, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Bakanlığın görev alanına giren konular ile ilgili rehberlik faaliyetlerini yürütmek,

    b) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek üzere Bakanlık hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, performans ve verimliliğinin artırılmasını, Bakanlığın mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını, Bakanlık hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturan düzenlemelerin değiştirilmesini sağlamak amacıyla incelemeler yaparak, görüş ve önerilerini Bakana sunmak,

    ç) Bakanlık hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,

    d) Başkanlık tarafından yapılacak rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerine ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, buna ilişkin rehberleri hazırlamak, rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

    e) Konu veya proje bazında ülke bazında veya bölgesel inceleme ve araştırmalar yapmak, gerekli görüş ve önerileri hazırlamak ve rehberlik hizmeti sunmak,

    f) Bakanlığın mevzuat ve eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

    g) Başkanlığın rehberlik görevini tam ve eksiksiz yerine getirebilmesi için müfettişler veya Başkanlığa görevlendirilen diğer personelden oluşan rehberlik grupları kurmak ve grup koordinatörü atamak,

    ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Başkan, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Büro Personelinin,Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Başkanın atanması

    Madde 7 - (1) Başkan, müfettişlik veya denetçilik yeterliliğini kazanmış ve kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az üç yıl hizmeti bulunan kişiler arasından veya 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı tahsil şartını karşılamak koşulu ile Genel Müdürlük veya en az bu seviyede görev yapmış üst düzey yöneticiler arasından atanır.

    Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 8 - (1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Bakanın talimatı veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Başkanlığın 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.

    b) Başkanlığın görev alanına giren konularda kendi adına ve gerektiğinde Bakan adına yazışma yapmak.

    c) Başkanlığı yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

    ç) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak.

    d) Başkanlığa intikal eden müfettiş bilgi ve tekniği gerektirmeyen konuları ilgili birimlere göndermek.

    e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak.

    f) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

    g) Müfettişlerce teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerdeki hizmetlerin genel gidişi, mevzuat yetersizlikleri, uygulamadaki önemli ve yaygın aksaklıklar ile bunların giderilmesi için alınması gerekli yasal ve idari tedbirler konusundaki görüş ve teklifleri bulunan genel durum raporlarını değerlendirerek bir araya getirmek, Başkanlığın genel durumu ve çalışmaları ile birlikte, yıl sonu faaliyet raporu olarak Bakana sunmak.

    ğ) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile müfettişlik yeterlik sınavının yapılması ve yürütülmesini sağlamak.

    h) Müfettiş, müfettiş yardımcıları ve büro personelinin, hizmet içi eğitimlerini sağlamak, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak, müfettiş ve müfettiş yardımcılarını mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek.

    ı) Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili sorunları tespit ederek, yıllık rehberlik programı hazırlamak ve onaya sunmak.

    i) Müfettişlerin veya Başkanlığa görevlendirilen diğer personelin rehberlik faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

    j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Başkan, rehberlik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için çalışma grupları oluşturabilir.

    (3) Başkan, kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten Bakana karşı sorumludur.

    Başkan yardımcısının görevlendirilmesi

    Madde 9 - (1) Başkana yardımcı olmak üzere Bakan onayı ile yeter sayıda başkan yardımcısı görevlendirilebilir.

    Başkan yardımcılarının görev ve yetkileri

    Madde 10 - (1) Başkan yardımcıları, Başkan tarafından düzenlenecek iş bölümü çizelgesi doğrultusunda Başkanın yetkilerini kullanır.

    Başkana vekâlet

    Madde 11 - (1) Başkan, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa atanma koşullarına sahip başkan yardımcılarından birine vekalet görevini verir.

    (2) Herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde ise, Başkanlığa atanma koşullarına sahip birisine Bakan onayı ile vekalet görevi verilir.

    Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 12 - (1) Müfettişler, Bakanın talimat ve onayı üzerine, aşağıdaki görevleri yaparlar:

    a) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın yönetim, denetim ve gözetimi altında bulunan bütün bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların merkez ve taşra birimlerinin bütün faaliyet, iş ve işlemlerini, personelin görevleriyle ilgili hal ve hareketlerini, ilgili mevzuatın ve Bakanlık talimat ve genelgelerinin uygulanıp uygulanmadığını, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.

    b) Görevlerini yaparken ihbar veya şikâyet sonucu veya inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev talimatının dışında tespit edilen ve gecikmesinde mahsur bulunan konuların soruşturulması için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden soruşturmaya başlamak ve soruşturma izni almak için durumu derhal Başkanlığa bildirmek.

    c) Gerek görüldüğünde rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerdeki hizmetlerin genel gidişi, mevzuat yetersizlikleri, uygulamadaki önemli ve yaygın aksaklıklar ile bunların giderilmesi için alınması gerekli yasal ve idari tedbirler konusundaki görüş ve teklifleri raporla Başkanlığa bildirmek.

    ç) Bakanlık faaliyetleriyle ilgili olarak görevlendirildikleri konularda yurtiçinde ve yurtdışında; inceleme ve araştırmalar yapmak, gerekli hazırlıkları yaparak müfettiş sıfatıyla eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara görevli veya gözlemci olarak katılmak, görevlendirildikleri konularda kurs, seminer ve eğitim vermek, yapılan bu çalışmalar sonrasında konuyla ilgili rapor düzenleyerek Başkanlığa vermek.

    d) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmek ve örnek olmak, her görev sonrasında refakatindeki müfettiş yardımcısı hakkında düzenledikleri değerlendirme raporunu Başkanlığa intikal ettirmek.

    e) Rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin yapıldığı yerdeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ile elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde; tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak, bunlara ilişkin tutanak düzenlemek.

    f) Mevzuatla ilgili çalışmalar ile verilecek rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak.

    (2) Müfettişler ve Başkanlığa görevlendirilen diğer personel 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat ile öngörülen yetkilerini kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

    (3) Müfettişler düzenledikleri raporların hukuka uygunluğundan, kişisel hatalarından doğan eksikliklerden ve raporların sonuçlarının mevzuata aykırılığından sorumludurlar. Eksik, hatalı veya kişisel kin ve garezle düzenlenen raporlar konusunda ilgili müfettişler hakkında gerekli adli ve idari soruşturma açılır.

    (4) Müfettişler kariyerleri itibariyle rehberlik yapabilecek şekilde göreve hazır bulunurlar.

    (5) Müfettişler, görevlendirilmeleri halinde Bakanlığın faaliyet alanı ile ilgili bütün icrai iş ve işlemlerde rehberlik faaliyetlerinde bulunabilirler.

    Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 13 - (1) Müfettiş yardımcıları:

    a) Bağımsız olarak teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapamazlar. Ancak bu görevleri yanlarında çalıştıkları müfettişlerin sorumluluğunda yerine getirebilirler.

    b) İki yıl müfettiş yardımcılığında çalışmış olanlar bu sürenin sonunda, yanlarında çalıştıkları müfettişlerin değerlendirme raporları dikkate alınmak suretiyle Başkanın onayıyla müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.

    (2) Müfettiş yardımcıları görev ve yetkilerini, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludurlar.

    Görevlendirme

    Madde 14 - (1) Rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinin temini ve Bakanlığın faaliyet alanları ile ilgili hizmette bulunan kişilerin deneyimlerinden azami bir şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla, konu veya proje bazında inceleme ve araştırmalar yapmak, gerekli görüş ve önerileri hazırlamak gibi rehberlik hizmeti sunmak ve çalışmalarda bulunmak amacıyla; Başkanlığa, Bakanlığın diğer birimlerinden veya Bakanlık müşavirleri arasından iş bazında Bakanın Onayı ile müfettiş yetki ve sıfatını haiz olmaksızın, görevlendirme yapılabilir.

    (2) Müfettişler;

    a) Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.

    b) Başkanın talimatı üzerine başladıkları işlerle ilgili olarak, soruşturma açılmasını gerektirir bir durum ile karşılaştıklarında, en kısa sürede, Makam Oluru alınmasını talep ederek, bu konuda Başkanlıktan alacakları talimata göre hareket edip diğer çalışmalarını sürdürürler.

    c) Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden talimat alamazlar.

    (3) Başkanlık tarafından, Başkanlığa mevzuatla ilgili görüş bildirilmesi, eğitim verilmesi, toplantılara Başkanlık adına katılım sağlanması gibi işlerde katkıda bulunmak amacıyla, kıdem, ehliyet ve liyakat durumu dikkate alınarak, Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirmeyle müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görevlendirmesi yapılabilir.

    (4) Müfettişler bilgi birikimleri ve tecrübeleri dikkate alınarak Bakanlık görev alanına giren diğer konularda da görevlendirilebilirler.

    Müfettişlerin uyacakları hususlar

    Madde 15 - (1) Müfettişler, rehberlik anlayışına dayanan, eğitici, verimli, ekonomik, caydırıcı ve etkin bir işleyiş sistemini öngörmek, personele rehber olmak, eğitici ve yol gösterici olmak, kendilerini sürekli yenileyip, geliştirmek ve değişen mevzuatı takip etmek, görevlerinin gerektirdiği yeterliliği göstermek zorundadırlar.

    (2) Müfettişler:

    a) İnceleme, ön inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ilgisiz kişilere söyleyemezler.

    b) Bulundukları her yerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar ve etik kurallarına uyarlar.

    c) Teftişler sırasında, icraya karışamazlar.

    ç) Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren ve müfettiş tarafından tarih ve imza konmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde açıklama, ilave ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler.

    d) İnceleme, ön inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet, hediye ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamaz, borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

    e) Görevleri ile ilgili olarak gizliliğe riayet ederek, işleri ile ilgili olarak öğrendikleri bilgileri ve sırları açıklayamazlar.

    Birlikte çalışma

    Madde 16 - (1) Rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işleri, gerektiğinde gruplar halinde yürütülebilir. Başkan gruba dahil kişilerden uygun gördüğü birini grup koordinatörü olarak atayabilir. Grup koordinatörü aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Grup üyeleri arasında işbölümü yapmak.

    b) İşe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, çalışmalarda izlenecek en uygun yöntemi ve işlerin seyrini takip etmek, işlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında gerekli önlemleri almak.

    c) Çalışmaların seyri hakkında gerektiğinde veya istek halinde Başkanlığa özet bilgi vermek.

    ç) Grup çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yürütmek.

    (2) Grup koordinatörünün iş ile ilgili, mevzuata uygun taleplerinin, grup üyelerince yerine getirilmesi zorunludur.

    Koordinasyon görevi

    Madde 17 - (1) Müfettişler ile rehberlik veya çalışma grubu üyeleri, görevlendirildikleri konuda, Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın gözetim ve denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarca veya 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesi (D) fıkrası gereğince valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan rehberlik, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişler veya grup üyelerinin istemi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi ve belgeler kendilerine verilir. Müfettişler veya grup üyelerinin görevlendirildiği konular ile ilgili olarak, muhakkiklerce inceleme veya soruşturma başlatılmış ise, müfettiş veya grup üyesi belgeleri alarak işi kendisi yürütür.

    (2) Bakan tarafından görev verilmesi halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanları ile müşterek rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılabilir.

    İşin devamlılığı ve devri

    Madde 18 - (1) Müfettişler veya grup üyeleri;

    a) Kendilerine verilen işleri ara vermeden, Başkanlıkça belirtilen süre içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında, Başkanlığa zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

    b) Kendilerine verilen işin devredilmemesi asıl olmakla birlikte, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğduğunda; Başkanın talimatı veya izni ile ellerindeki işleri başka müfettişlere veya rehberlik çalışma grubu üyelerine devredebilirler.

    Büro personelinin görev ve sorumlulukları

    Madde 19 - (1) Büro personeli aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın ve raporun mevzuatı çerçevesinde kaydını ve dosyasını tutmak, Başkan tarafından verilecek talimat çerçevesinde gerekli işlemlerini gerçekleştirmek ve gerek fiziki, gerekse bilgisayar ortamındaki arşivi düzenlemek.

    b) Müfettişlerin veya rehberlik çalışma gruplarının çalışma ve hak ediş cetvelleri ilgili işlemleri zamanında yapmak.

    c) Başkanlık, rehberlik çalışma grubu üyeleri ve müfettişlerle ilgili tüm harcama işlemlerini yürütmek.

    ç) Başkanlığın yazışma ve gerektiğinde rehberlik çalışma grubu üyelerinin ve müfettişliğin ifade alma işlerini yürütmek, santral, sekreterlik ve ulaştırma işlerini yerine getirmek, fiziki mekanlarının temizliği ve bakımını sağlamak ve büroda görevli personel için işbölümü yapmak.

    d) Başkanlıkta görev yapan müfettişlerin, rehberlik çalışma grubu üyelerinin ve diğer personelin özlük haklarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

    e) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

    f) Başkanlığın taşınırlar ve sivil savunma ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek.

    g) Başkanlığın gözetiminde Bakan Olurlarını hazırlamak ve kaydını yapmak.

    ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    (2) Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro personeli rapor, yazışma ve dosyalarını Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    (3) Birinci fıkrada sayılan görevler büroda Başkanlıkça görevlendirilecek yeteri kadar personel tarafından mevzuatı uyarınca gerçekleştirilir.

    (4) Büro hizmetlerinin yürütülmesinde koordinasyonla görevlendirilen personel görevini mevzuata, plan programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun yürütmekten Başkana karşı sorumludur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişliğe Giriş, Müfettiş Yardımcılarının Seçilme ve Atanmaları

    Müfettişliğe giriş ve müfettiş yardımcılığına atanma

    Madde 20 - (1) Bakanlık müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak ve sınavla girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır. Bu sınavın açılmasına, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile karar verilir. İhtiyaca göre hangi öğrenim dalından, ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı, Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla tespit edilir ve yapılacak sınav ilanında belirtilir. Ayrıca müfettişlik ve giriş sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer verildiği sınav kılavuzu hazırlanarak, Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir.

    Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı

    Madde 21 - (1) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu ile başvuranlardan giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara, yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır.

    (2) Yazılı sınav, ilgili meslek grupları için fakültelerde verilen dersler ve yabancı dilden yapılır veya yaptırılır. Gerektiğinde üniversiteler veya ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik yardım alınabilir.

    (3) Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla 20 katı kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil), KPSS taban puanı başarı sıralaması dikkate alınarak çağrılabilir, Kadro sayısının en fazla ne kadarının çağrılacağı Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında yapılacak ilanda belirtilir. Başarı düzeyleri eşit olan adaylardan KPSS belgesindeki yabancı dil ile ilgili verilerin karşılaştırılması sonucu daha iyi durumda olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

    Sınav kurulu

    Madde 22 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik sınavını yapacak sınav kurulları Başkanın teklifi ve Bakan onayıyla Başkanın başkanlığında, dört müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir. Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olup, bu kurul başkanlığın talimatıyla gözlemci görevlendirme dahil sınavların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür.

    (2) Sınav kurulunun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sözlü sınavlarda görev alamazlar; bunların yerine yedek üyeler katılır.

    Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı şartları

    Madde 23 - (1) Müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilme şartları aşağıdadır:

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.

    b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.

    c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ziraat su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık teknolojisi, metalürji ve malzeme, jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında, hukuk ve veterinerlik fakültelerinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında eğitim görmüş olmak.

    ç) Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmak ve bu sınavdan, ilan edilen puan türünden en az 70 puanı almış olmak.

    d) Sınav ilanında belirtilen şartları taşımak ve istenilen belgelerle müracaat etmek.

    e) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.

    Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilanı

    Madde 24 - (1) Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve hangi meslek grubundan kaç kişi alınacağı ve gerek görülen diğer hususlar, Bakanlığın resmi internet sitesinde, Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

    (2) Son ilan müracaat başlangıç tarihinden en az on gün, sınav tarihinden de en az bir ay önce yapılır.

    (3) Adaylara, başvuru ve kayıt için en az on gün süre verilir.

    (4) Adayların başvuru ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 5 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ve işlemleri

    Madde 25 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile ilgili esaslar Sınav Kurulunca belirlenip, bu esasların neler olduğu ve hangi belgelerin ne kadar ve ne zaman isteneceği ile ilgili diğer hususlar sınav kılavuzunda belirtilir.

    (2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, giriş sınavı öncesi ve sonrası gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belgelerde tahrifat yaptığı veya bu tür belgeleri kullandığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işleme başvurulur.

    (3) Yazılı ve sözlü sınav notları 100 üzerinden verilir. Adaylardan tabi tutulduğu her bir sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

    (4) Yazılı sınavları kazananlar Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir. Yazılı sınavlardan başarılı sayılanlar, sözlü sınava girmeye hak kazanır.

    (5) Yazılı sınavda sorulacak soruların kapsamı verilecek sınav ilanında belirtilir.

    (6) Sözlü sınavda yazılı sınav konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında Bakanlığı ilgilendiren mevzuat ile genel tarım politikası, Anayasa, tarih, genel kültür, mesleki konular hakkında sorular sorularak, adayların konuyu kavrama, ifade yeteneği, ani ve isabetli karar verme, zeka, temsil kabiliyeti, tutum, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, heyecan gibi kişisel nitelikleri değerlendirilerek bir tutanakla tespit edilir.

    (7) Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar için gerek sözlü sınav notu, gerekse yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her meslek grubu kendi içerisinde ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanlar için nihai bir sıralama yapılır ve bu liste Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir.

    (8) Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Adayların giriş sınav puanının eşitliği halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan, sözlü sınav puanları da eşitse, yabancı dil puanı yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

    (9) Asıl adaylardan, giriş sınavı puanlarının kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, 15 gün içerisinde müracaatını yapmayan, ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan, ya da göreve başladıktan sonra iki ay geçmemek üzere yılı içinde ayrılanların yerine, müteakip sınav dönemine kadar, sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeniyle ataması yapılmayanlardan, yayınlanan başarı sırasına göre kendi meslek grupları içerisinden atama yapılabilir. Atamalarda, yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Atama için müracaat etmeyen ve ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 26 - (1) Sınav kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi esasları

    Madde 27 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek. Düzenli çalışma ve grup çalışması alışkanlığı kazandırmak.

    b) Yetki ve görev alanına giren konulardaki yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.

    c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak.

    ç) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak, mesleği sevdirmek ve mesleğe bağlılıklarını sağlamak, sorumluluk duygusu aşılamak, beşeri ve iş münasebetlerinde yol gösterici olmak.

    d) Yabancı dil bilgilerini ve mesleki kariyerlerini geliştirmeleri hususunda teşvik etmek.

    Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

    Madde 28 - (1) Müfettiş yardımcıları, 3 yıllık müfettiş yardımcılığı döneminde aşağıdaki esaslara göre yetiştirilirler:

    a) Birinci Dönem Çalışmaları;

    1) Aday memurların adaylık eğitimlerine başlanması yanında Başkanlıkça yetki alanına giren teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, Bakanlık çalışmaları ve Bakanlığın gözetimi ve denetim altındaki kuruluşlarca yürütülen projelerin müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmetiçi eğitim programları uygulanır. Fikir edinmek için arşivde bulunan çeşitli raporlardan okumaları sağlanır. Yabancı dil bilgilerini ve mesleki kariyerlerini geliştirmeleri hususunda teşvik edilip yol gösterici çalışmalar yapılır.

    2) Bu eğitim sürecinde, müfettiş yardımcısı eğitimi ile görevlendirilmiş müfettişler tarafından ayrı ayrı ve müfettiş yardımcılarının verilen bilgileri anlama ve kullanma, bilgilerini ölçmek üzere toplu ya da ayrı ayrı düzenleyerek sundukları işlemler ile tutum ve davranışlarına göre değerlendirme raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları;

    1) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın gözetim ve denetimine tabi kurum ve kuruluşlarının yapılan teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalarında müfettiş refakatinde görevlendirilmeleri suretiyle, mevzuat ve uygulamayı, inceleme, ön inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenmeleri sağlanır.

    2) Müfettiş yardımcıları, refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar.

    3) Müfettişler, refakatlerinde bulunan müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlü ve örnek olmak zorundadırlar.

    4) Grup başkanları programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettiş yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda hazırlar. İleride müstakil çalışma yeteneği kazandırmaya çalışırlar. Ayrıca refakatlerinde çalışan müfettiş yardımcıları için değerlendirme raporu düzenleyip Başkanlığa sunarlar.

    Yetki verilmesi

    Madde 29 - (1) İki yıllık dönemde, çalışmalarını başarı ile tamamlayan müfettiş yardımcılarına, birinci dönemdeki değerlendirme raporları ve refakatlerinde çalıştıkları müfettişlerin verdikleri değerlendirme raporları dikkate alınarak, Başkanın onayı ile resen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

    (2) Resen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları; resen veya lüzumu halinde diğer müfettişlerle birlikte vazife görürler.

    (3) Müfettiş yardımcılarının yetkili oldukları döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Başkanlıkça düzenlenir.

    Değerlendirme raporları

    Madde 30 - (1) Müfettişler; yanlarında çalışan müfettiş yardımcıları ile ilgili olarak, devlet memurluğu ve müfettişliğe uygun davranışlar gösterip göstermediği gibi müfettiş olup olamayacağına veya müfettiş olması için hangi tür çalışmalar yapılması gerektiğine dair bilgileri içeren değerlendirme raporunu, yedi günü aşan görevlerde, görev bitimini müteakip yirmi gün içerisinde düzenleyerek Başkanlığa kapalı ve gizli zarf içerisinde sunarlar.

    ALTINCI BÖLÜM: Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama

    Müfettişlik yeterlik sınavı

    Madde 31 - (1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık bir yetiştirme dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavının üç yıllık sürenin bitimini takip eden altı aylık dönem içinde yapılması zorunludur. Yasal bir özrü nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan müfettiş yardımcıları Başkanlıkça uygun görülecek bir tarihte sınava tabi tutulurlar.

    (2) Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan bir ay önce, sınava girmeye hak kazananlara bildirilir. Sınav ve sınav işlemleri 22 nci madde gereğince oluşturulacak sınav kurulu tarafından yürütülür.

    Yeterlik sınavı programı

    Madde 32 - (1) Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı; yürürlükteki mevzuat ve uygulaması, muhasebe ile teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yöntemleri ile ilgili sorular yöneltilmek suretiyle yapılır.

    (2) Yeterlik sınavında aşağıdaki konulardan sorular yöneltilebilir.

    a) Kalkınma plan ve programlarındaki Bakanlık faaliyetleriyle, Bakanlığın uyguladığı projeler.

    b) Bakanlık ile Bakanlığın gözetim ve denetimi altındaki kurum ve kuruluşların çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulamaları.

    c) Anayasa, yönetim hukuku, kamu personelinin mali sorumluluğu, borçlar hukuku.

    ç) Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

    d) Kamu ihale ve döner sermaye mevzuatı.

    e) Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetimi ve denetimi mevzuatı.

    f) Genel muhasebe, döner sermaye muhasebesi.

    g) Bilanço ve mali tablolar analizi.

    ğ) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yöntem ve teknikleri.

    h) Türk Ceza Kanunundaki memur suçları.

    ı) Ceza Muhakemesi Kanununun ön incelemecileri-soruşturmacıları ilgilendiren hükümleri.

    i) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

    j) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

    k) Raporlama teknikleri ve teftiş yöntemleri, rapor çeşitleri.

    l) Harcırah Kanunu, Tebligat Kanunu ve İl İdaresi Kanunu.

    Yeterlik sınav notunun değerlendirilmesi

    Madde 33 - (1) Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Müfettişlik yeterlik yazılı sınavında başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin verdiği notların ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

    (2) Yeterlik sınavı sonucunda en yüksek nottan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Bu sıra, sınava girenlerin müfettişlik kıdem sırasını oluşturur.

    Müfettişliğe atanma

    Madde 34 - (1) Üç yıllık müfettiş yardımcılığı dönemi sonunda yapılan yazılı yeterlik sınavında başarı kazananların müfettişliğe atama işlemleri başlatılır.

    Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

    Madde 35 - (1) Yeterlik sınavında, sınav kurulu üyelerinin verdiği notların ortalamasının 70 puanın altında olması nedeni ile başarısız sayılan veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Bakanlık veya bağlı kurum ve kuruluşlarında durumlarına ve derecelerine uygun diğer bir göreve nakledilirler.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Yükselme

    Madde 36 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olup, Bakanın Onayı ile müfettişliğe atanan müfettiş yardımcılarının, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.

    Müfettişlik kıdemi ve süresi

    Madde 37 - (1) Müfettişlik kıdemi, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre belirlenir.

    (2) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettişlikte fiilen geçirilen süredir.

    (3) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    (4) Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde müfettişlerden öncedir.

    (5) Müfettiş yardımcılarında kıdem süresi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı puanlarına göre hesaplanır. Yetkili müfettiş yardımcıları kıdem sırası her halükarda müfettiş yardımcılarından öndedir. Kendi aralarındaki kıdem sırası yetki tarihlerindeki önceliğe göre belirlenir. Yetki almaları aynı tarihte ise müfettiş yardımcılığı giriş sınavı puanlarına göre kıdem sırası belirlenir.

    Başmüfettişliğe atanma

    Madde 38 - (1) Müfettişler; kıdem, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları göz önünde bulundurularak Başkanın önerisi üzerine başmüfettişlik kadrolarına atanırlar. Başmüfettişliğe aday olabilmek için; müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

    Müfettişliğe ve müfettiş yardımcılığına yeniden atanma

    Madde 39 - (1) Başkanlıkta müfettiş yardımcısı veya müfettiş sıfatını kazandıktan sonra, istifa suretiyle veya başka bir göreve naklen atanarak ayrılanlar;

    a) Başkanlıkta boş kadro bulunduğu,

    b) Meslekten ayrı kaldıkları süre içindeki sicillerinin olumlu olduğu,

    c) Başkanlığa yararlı olabilecekleri,

    anlaşıldığı takdirde, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı üzerine yeniden müfettişliğe/müfettiş yardımcılığına atanabilirler.

    Müfettişlik güvencesi

    Madde 40 - (1) Teftiş hizmetleri, diğer hizmetlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden;

    a) Müfettişlerin Bakanlıktaki her kademedeki görevlere atanmalarında ve görevlendirmelerinde, kendi istekleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri dışında başka bir şart aranmaz.

    b) Müfettişler, kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe veya 23 üncü maddede belirlenen sıhhi yeterliklerini kaybetmedikçe görevlerinden alınamaz. Bu durumda olanlar Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgeler ile tevsiki esastır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Başkanlığın ve Müfettişlerin Çalışma Usul ve Esasları

    Müfettişlerin çalışma anlayışı ve amacı

    Madde 41 - (1) Teftişte esas amaç, denetlenen kurumun mevzuatına uygun faaliyette bulunmasına, başta insan kaynağı olmak üzere kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözümler ve öneriler getirmektir.

    (2) Bu esastan hareketle:

    a) Müfettişler; Bakanlık ile Bakanlığın denetimi ve gözetimine tabi kurum ve kuruluşlarda teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek, bu yerlerin mevcut ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, amaçlarına verimli olarak ulaşıp ulaşmadığını, amacın gerçekleştirilmesine yönelik ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmaları ve bunların nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve hizmetlerin kaliteli, verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli görülen önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere önerilerde bulunmak amacını göz önünde tutarlar.

    b) Müfettişler, görevlerini yaparken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışlarıyla onlara rehberlik yapmaya özen gösterirler.

    c) Müfettişlerin çalışma anlayışı; rehberlik anlayışına dayanan eğitici, doğru işler için teşvik edici ve güven arttırıcı, verimli, iktisadi, usulsüz iş ve işlemlerin önlenmesi için caydırıcı ve etkin bir denetim sistemini öngörür, hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

    Normal denetimlerde toplantı düzenlenmesi

    Madde 42 - (1) Müfettişler, teftişe başlamadan önce sorunların belirlenmesi ve personelin tanınması, teftiş sonunda ise teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi, özellikle de teftiş edilen kuruluşun daha organize ve birimler arası uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlayacak sistemler geliştirilmesine yönelik çözüm yollarının bulunması, hizmetlerin geliştirilmesi, kuruluş ve personele yönelik tavsiyelerde bulunulması ve yön verilmesi, personelin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve buna göre yönlendirilmesi, yetenekli ve gayretli personelin yükselmesinin ve yükseltilmesinin teşvik edilmesi, karşılıklı fikir alış verişinde bulunulması, personelin fikirlerine de değer verilerek üretken ve daha gayretli olmasının teşvik edilmesi, samimi ve olumlu bir ortam yaratılması, müfettiş tarafsızlığının hissettirilmesi için ilgili memurlarla toplantılar düzenlerler ve denetim sonunda ise rehberlik görevi gereği kapanış toplantısı düzenleyerek eksiklikleri ilgililere bildirirler; bu hususlara ayrıca raporlarında da yer verirler.

    Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması

    Madde 43 - (1) Müfettişler, teftişe başladıklarında, kurumla ilgili düzenlenen ve kurumunda muhafaza edilen teftiş defterlerini, raporları ve dosyalarını inceleyerek önceki teftişte, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalarda yapılan eleştirilerin veya bu teftişlere ilişkin talimat ve genelgelerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit ederler ve bunu raporlarına yazarlar. Yerine getirilmemiş olması ve ilgili memurların bu konudaki açıklamalarının yeterli bulunmaması halinde, konuların önemine göre, adli ve disiplin hukuku yönünden gerekli işlemleri yerine getirirler.

    Soruşturma yöntemi ve ihbarların değerlendirilmesi

    Madde 44 - (1) Müfettişler, memurların görevlerinden doğan ve görevlerini yaptıkları sırada işledikleri bir suçun inceleme ve soruşturmasını ve Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındaki kurum ve kuruluşlardaki inceleme ve soruşturmaları ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütürler.

    (2) Doğrudan Bakanlığa veya Başkanlığa gönderilen veya herhangi bir şekilde Başkanlığa intikal ettirilen mevzuatına uygun ihbar ve şikayet dilekçelerinden; Bakanın veya Başkanın takdiri ile mahallinde sonuçlandırılması mümkün görülenler, önce ilgili merkez birimine veya valiliklere gönderilir. Bunlar anılan mercilerde incelenir veya soruşturulur. Ancak bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, soruşturmanın müfettişlerce yapılması gerekli bulunursa veya herhangi bir şekilde intikal eden taleplerin müfettişlerce incelenmesi ve soruşturulması gerekli görüldüğünde, iddialar Bakan onayına sunulur.

    (3) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındaki kurum ve kuruluşlar teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma isteklerini Başkanlığa iletirler.

    (4) İhbar ve şikayetlerle ilgili olarak, gerektiğinde Başkanlıkça bir araştırma başlatılabilir. Bunun neticesinde müfettiş herhangi bir şekilde ön inceleme veya soruşturma izni talep ederse, talep Bakan onayına sunulur.

    Acele konular

    Madde 45 - (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında zamanaşımına veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağı tespit edilirse durum, teftişin sonu beklenmeksizin, bir raporla yetkili makama bildirilir, raporun diğer nüshaları da Başkanlığa verilir. Bu durum raporda belirtilir.

    Yazışma yöntemi

    Madde 46 - (1) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, yüksek yargı organları, diğer Bakanlıkların merkez ve yurtdışı birimleriyle olan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.

    Müfettişlerin haberleşmede uyacakları esas ve usuller

    Madde 47 - (1) Müfettişler:

    a) Yazışma ve haberleşmelerini, acele olmayan işlerde yazı ile acele olan işlerde duruma göre uygun görülen iletişim yöntemiyle yaparlar. Yazışmalarında gizliliğe riayet ederler.

    b) Merkezden ayrılış tarihlerini yazılı olarak, görevli olarak gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını faks veya Başkanlıkça belirlenecek başka bir iletişim yöntemiyle Başkanlığa bildirirler.

    c) Görevli gidilecek mahale varıldığı zaman en kısa sürede varışı, görev mahallinden ayrılmadan en az 24 saat önce de hareket gün ve yerlerini belirtmek suretiyle dönüşü Başkanlığa bildirirler.

    Müfettişlerin eğitimi ve eğitime katkıları

    Madde 48 - (1) Başkanlık, Kurum mevzuatı ve ilgili mevzuattaki değişiklikler ile özellik ve farklılık gösteren ön inceleme, inceleme, soruşturma ve teftiş konularının irdelenip tartışılması, teftiş metotlarının geliştirilmesi, modern yönetim, organizasyon ve denetim teknikleri ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması, müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilmesi, amacı ile:

    a) Başkanlık bünyesi içerisinde, müfettişleri incelemeyle görevlendirerek seminerler vermesini sağlar.

    b) Üniversiteler, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Bakanlık merkez kuruluşlarıyla ilişki kurarak karşılıklı yardımlaşma yoluyla ortak geliştirme programları ve seminerler düzenler.

    c) Gerek gördüğünde, müfettişlere mevzuatın uygulanmasından doğan ve müfettişler arasında görüş birliği sağlanamamış bulunan konularda inceleme görevi vererek, bunları tartışmak üzere müfettişlerin ve gerektiğinde ilgililerin katılacağı toplantılar yapar.

    ç) İdarenin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara ışık tutmak üzere, gerektiğinde müfettişlere inceleme yapmak görevleri verir.

    d) Gerektiğinde, Bakanlık ile Bakanlığın gözetimi ve denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarında veya yurt dışında yapılan seminer, çalışma ve toplantılara eğitici veya izleyici olarak katılmaları için ya da akademik çalışma yapmak üzere müfettiş görevlendirir.

    e) Hizmet içi eğitimi programlı olarak yürütür.

    Yurt dışında görevlendirme

    Madde 49 - (1) Bakan lüzum görmesi halinde müfettişler, Bakanlığın yurtdışı teşkilatında da teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapabilirler.

    (2) Yabancı ülkelerde yapılacak teftişin süresi en fazla iki aydır. Gerektiğinde, Bakan onayı ile bu süre uzatılabilir.

    (3) Müfettişler mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak ve yüksek lisans amacıyla, Başkanın önerisi ve Bakan onayıyla 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilir. Bakanlığın uyguladığı dış kaynaklı projelerin denetimini yapan müfettişler, bu projelerle ilgili teknik gezi ve yurtdışı eğitimlerine katılır. Projelerin uygulayıcısı olan ilgili birimler bu hususu gözetmekle yükümlüdür.

    (4) Başkan, Bakanın uygun gördüğü konularda, mesleki inceleme ve araştırma, bilgi ve görgü artırma konularında yurtdışına gönderilebilir.

    (5) Eğitim amacıyla yurtdışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak, döndükleri tarihten itibaren en geç 3 ay içinde üç suret rapor düzenleyerek Başkanlığa sunarlar. Raporlardan birer sureti Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve ilgili birime gönderilir.

    (6) Yurt dışına gönderilmede gönderilme amacı göz önünde bulundurularak, müfettişlik kıdemleriyle birlikte; mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi Başkanlıkça dikkate alınır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Raporlar

    Rapor çeşitleri

    Madde 50 - (1) Müfettişler, işin özelliğine göre aşağıdaki raporlardan birini düzenlerler.

    a) Cevaplı teftiş raporu.

    b) İnceleme raporu.

    c) Ön inceleme raporu.

    ç) Soruşturma raporu.

    d) Genel durum raporu.

    Cevaplı teftiş raporları

    Madde 51 - (1) Cevaplı teftiş raporları, yapılan teftişlerde yapıcı öneriler ve ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken iş ve işlemler hakkında merkez birimlerinin görevleri itibariyle bölümler halinde düzenlenir.

    (2) Cevaplı teftiş raporlarında başlıca şu bilgiler bulunur:

    a) Teftiş edilen birimlerin adları, teftişin başlama ve bitiş tarihi, teftiş edilen işlemlerin kapsadığı dönem.

    b) İşlemleri teftiş edilen personelin adı, soyadı ve görev unvanları.

    c) İdari, mali ve teknik konularla ilgili yapıcı önerilerin mevzuat veya teknik dayanakları da gösterilerek inceleyip değerlendirmeyi gerektiren maddeleri.

    ç) Bir önceki teftiş sonucunda düzenlenen rapor ve verilen talimatların yerine getirilip getirilmediği.

    d) Personelin olumlu yaptığı işlerden güven duyması ve motivasyon sağlanması için her bölümün giriş kısmında yer verilen; mevzuatına ve teknik gereklerine uygun olarak özveriyle yürütülen iş ve işlemler.

    (3) İncelenip değerlendirilen hususlara ilişkin yazılı metin, cevaplandırılmak üzere bir yazı ekinde veya elden ilgili birime verilir. İlgili görevlilerce yazılı metnin bütün nüshaları usulüne uygun olarak en geç 5 gün olmak üzere müfettişlerce belirlenen süre içinde cevaplandırılıp, her bölümün alt kısmına görevlinin adı, soyadı, unvanı yazılarak imzalandıktan sonra, amirin düşüncelerini yazıp eklemesini takiben yazı ekinde veya elden müfettişe verilir.

    (4) İncelenip değerlendirilen hususlara ilişkin yazılı metnin, ilgililerce zamanında cevaplandırılması müfettişler tarafından bizzat izlenir.

    (5) Cevaplı teftiş raporlarına, ilgililerce verilen cevapların müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde, son mütalaa açık ve gerekçeli olarak hazırlanır. Maddi konulardaki hatalı ödeme konuları ile ilgili olarak son mütalaa verilmesi gerekir.

    (6) İncelenip değerlendirilen hususlara ilişkin yazılı metin ilgililerce cevaplandırılıp müfettişe verildikten sonra en geç 10 gün içinde son mütalaalar ve ilgili ekleri ile birlikte Başkanlıkça belirlenen sayıda nüshası Başkanlığa bir yazı ekinde verilir.

    (7) Başkanlık son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı teftiş raporlarını en kısa zamanda ilgili mercilere gönderir ve sonuçlarını izler.

    (8) Cevaplı teftiş raporunun ilgili mercilere gönderilmesine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen kuruluşa bildirilir ve rapor Başkanlıkta hıfz edilir.

    İnceleme raporları

    Madde 52 - (1) İnceleme raporu aşağıda belirtilen hallerde düzenlenir:

    a) Yürürlükteki mevzuatta görülen eksiklikler ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve teklifler.

    b) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek görülmeyen haller.

    c) Teftişlerde, cevaplı teftiş raporu kapsamında değerlendirilmeyen hususlar.

    ç) Bakanlıkça istenen konuların incelenmesi, Bakanlığı ilgilendiren çalışmaların geliştirilmesi, kuruluşların çalışma yerleri ve yerleşme durumları, teftişe tabi birimlerin amaca uygun ve daha verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik düzenleme önerileri, hizmet potansiyeline uygun işgücü, personel, araç-gereç temini, hizmet akışı yönünden örgütlenmesinin yeterli olup olmadığı, hizmet içi eğitime gerek olup olmadığı konularındaki teklifler.

    d) Teftiş edilenlerin ödüllendirilmesi, takdir edilmesi, idari değişiklikleri gerektiren işlem, eylem ve hareketleri hakkındaki incelemeler.

    e) Başkanlıkça talimatlandırılan hallerde normal denetimler.

    f) Teftiş ve soruşturmalar sırasında, inceleme raporu kapsamına giren hususların belirlenmesi halinde, görüş ve önerilere cevaplı teftiş raporu veya soruşturma raporlarında yer verilmeyerek, bu hususlarda ayrıca inceleme raporu düzenlenir.

    g) Müfettişlerin gerekli hazırlıkları yaparak müfettiş sıfatıyla görevli veya gözlemci olarak katıldıkları eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonrasında konuyla ilgili inceleme raporu düzenlenir.

    ğ) İnceleme raporları, ilgili merkez birimlerinin görevleri göz önünde bulundurularak yeterli sayıda düzenlenip bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur.

    Ön inceleme raporu

    Madde 53 - (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonuçlarına ön inceleme raporlarında yer verilir.

    (2) Müfettiş, ön inceleme raporunda ön inceleme konularını ve işlenen suçların unsurları ile hakkında ön inceleme yapılanlar hakkında hangi kanun hükümlerine göre soruşturma izni verilmesi gerektiğini, suçun sabit delillerle tespit edilememesi halinde, nedenlerini belirterek soruşturma izni verilmemesi gerektiği kararı verilmesini talep eder.

    (3) Müfettişler tarafından ön inceleme raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere; Başkanlığa, yetkili merci durumuna göre ilgili valilik veya kaymakamlığa verilir. Valilik veya kaymakamlıklara verilen raporlardan bir nüsha da bilgi için Başkanlığa sunulur.

    (4) Ön inceleme raporları, 4483 sayılı Kanunda belirtilen süreler ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri dikkate alınarak verilir.

    Soruşturma raporları

    Madde 54 - (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç oluşturmakla birlikte 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında değerlendirilemeyen eylemler ile personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan fiil, eylem ve işlemlerden dolayı ilgililer hakkında yapılan soruşturmaların sonuçları, aşağıdaki durumlara göre ilgili soruşturma raporuna bağlanır.

    (2) Adli Soruşturma Raporu; Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

    (3) Disiplin Soruşturma Raporu; mevzuatında disiplin suçu olarak tanımlanan fiil, tutum ve eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

    (4) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçların unsurları, sorumlular hakkında hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı ve sorumlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

    (5) Kanunla yapılan düzenlemeler hariç olmak üzere müfettişlerce düzenlenen soruşturma raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere, Başkanlığa verilir. Ancak soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi, adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Suçun ne suretle işlendiğini belirten ve suçun nev'i ile Kanunların hangi maddelerine temas ettiğini tayin ve tespit eden soruşturma raporu, iki örnek olarak düzenlenerek aslı ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına, örneği Başkanlığa gönderilir.

    Genel durum raporu

    Madde 55 - (1) Müfettişler gerek duyduklarında Bakanlığın teftiş ve denetimine tabi yerlerdeki hizmetlerin genel gidişi, mevzuat yetersizlikleri, uygulamadaki önemli ve yaygın aksaklıklar, bunların giderilmesi için alınması gerekli yasal ve idari önlemlere ilişkin tespit, görüş ve önerileri kapsayan genel durum raporu düzenlerler.

    Rapor yazma süresi ve adedi

    Madde 56 - (1) Müfettişler, kendilerine verilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini en kısa zamanda bitirip, düzenleyecekleri raporlarını, yapılan önerilerin etkili olabilme niteliğinin kaybolmaması, zamanaşımına sebep verilmemesi ve ilgili mevzuatında belirlenen süreler varsa bu sürelerin aşılmaması için zaman geçirilmeden Başkanlığa/ilgili mercilere teslim ederler.

    (2) Müfettişlere verilen işlerin tamamen sonuçlanmalarından itibaren cevaplı teftiş raporları 10 gün, soruşturma raporları 20 gün içinde, inceleme raporları 30 gün içinde, ön inceleme raporlarındaki süre, kanuni süre ile ilgili olduğu için Bakanlıkça ön inceleme izninin verildiği tarihten itibaren en geç 35 gün içinde, Başkanlığa/ilgili mercie iletilmesi gerekir. Ön inceleme raporları dışındaki raporların zamanında düzenlenerek Başkanlığa verilmemesi halinde durum gerekçeli bir yazı ile ve ne zaman bitirilebileceği de belirtilerek Başkanlığa bildirilir.

    (3) Ön inceleme, soruşturma ve inceleme raporları üç nüsha olarak düzenlenir. Bu raporlarda disiplin, tazmin ve idari tekliflerin de yer alması halinde her teklif için rapor sayısı birer nüsha daha arttırılır.

    (4) Gerektiğinde verilecek raporların kaç nüsha olacağı Başkanlıkça tespit olunur.

    Raporların düzenlenmesi

    Madde 57 - (1) Raporlar, başlıklı kağıtlar kullanarak veya bilgisayarda başlık verilerek yazılır. Raporlarda silinti ve kazıntı yapılmaması esastır. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler müfettiş tarafından parafe edilir.

    (2) Raporların her sayfası müfettişlik mührü ile mühürlenerek parafe edilir. Son sayfasına müfettişin/müfettişlerin adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzenleyen müfettiş/müfettişler tarafından imzalanır.

    Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılacak işlemler

    Madde 58 - (1) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkan veya görevlendirilen başkan yardımcısı tarafından incelenir. Eksiklikleri varsa tamamlatılmak üzere müfettişlere iade edilebilir. Gerekirse başka müfettişe/müfettişlere yeniden incelettirilir veya gerekçeleri yazılmak üzere Başkanlık görüşünü belirten bir onay hazırlanarak Bakana sunulur.

    (2) Raporlarda mahalline tekrar gitmeyi gerektiren usul ve esas yönünden eksikler ile eksik inceleme görüldüğünde, gerekirse başka müfettişe/müfettişlere yeniden incelettirilebilir.

    (3) Raporlara ilişkin Bakan onayını takiben, rapor aslı ve/veya Bakan Oluru gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlerine gönderilir. Bakanın rapor onayını uygun görmemesi halinde, kendisine sunulan onay yazısı üzerine uygun görmediğini ve varsa talimat notunu düşer.

    (4) Merkez ve taşra birimlerinin teftişine ait cevaplı teftiş raporları Başkanlıkça uygun görülmesi halinde ilgili mercilere gönderilir. Raporlarda mevzuata ve genel uygulamalara aykırılık tespit edildiğinde, rapora Başkanlık görüşü eklenir. Bakanlığın ilgili daireleri inceleme ve cevaplı teftiş raporlarındaki tavsiyelere katılmadıkları takdirde durumu gerekçesi ile birlikte Başkanlığa bildirirler. Bunun üzerine Başkanlık gerektiğinde müfettişin de mütalaasını aldıktan sonra konuya yeterli mevzuat açıklığı getirerek sonuca ulaşır veya gerektiğinde netice Bakanca tayin olunur.

    Raporlar üzerine merkez birimlerince yapılacak işlemler

    Madde 59 - (1) Raporlar üzerine merkez birimlerince yapılacak işlemler, rapor çeşitlerine göre aşağıda belirtilmiştir.

    a) Cevaplı teftiş raporları; ilgili merkez birimlerince en geç 45 gün içinde incelenerek, raporda belirtilen hususlar talimat haline getirilip, teftiş edilen birime, bilgi için de Başkanlığa gönderilir.

    b) Teftiş edilen birimler, merkez birimlerinin teftiş talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa zamanda yerine getirmekle, birim amirleri de teftiş sonuçlarının yerine getirilmesini sağlamakla ödevli ve sorumludurlar.

    c) İnceleme raporları ile soruşturma raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları, ilgili merkez birimlerince en kısa zamanda Başkanlığa bildirilir.

    (2) İlgili merkez birimleri, kendi birimlerinin teftişlerine ait raporlar üzerine yapılan işlemleri ise, raporların kendilerine verilmesinden itibaren 30 gün içinde Başkanlığa bildirirler.

    ONUNCU BÖLÜM: Teftişe Tabi Olanların Yükümlülük ve Sorumlulukları

    Teftiş edilenlerin yükümlülük ve sorumlulukları

    Madde 60 - (1) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın gözetimi ve denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar; istendiğinde gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişin ilk talebinde ve en kısa süre içerisinde vermek, inceleme ve sayılmalarını kolaylaştırmak, ayrıca müfettişlerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak, istendiğinde elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek zorundadır.

    (2) Bu hususta yasal istisnalar hariç, her kademedeki vazifeliler herhangi bir engel gösteremez, amir ve üst makamdan müsaade almak gibi özürler ileri süremezler.

    (3) Teftiş edilenler, müfettişlerce yöneltilen soruları geciktirmeden yanıtlamakla, müfettişlerce gerek görülen evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini, soruşturmaya esas teşkil eden belgelerin suretlerini alarak, asıllarını vermekle yükümlüdür.

    (4) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin sürat, düzen ve gizlilik içerisinde yürütülmesi amacıyla, müfettişlere görevleri süresince konumlarına ve temsil ettikleri makama uygun; bir çalışma yeri ve hizmet aracı sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak ayrıca kuruluşun misafirhanesi varsa, misafirhaneden de uygun bir yeri görev süresince tahsis etmekle görevlidirler.

    (5) Teftişe tabi olanlar, müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da gecikmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

    Teftiş edilen personelin izinleri

    Madde 61 - (1) Teftişe başlanan kurum ve kuruluş görevlilerine daha önceden verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine teftiş sonuna kadar durdurulabilir. Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine müfettişin bilgisi dışında izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar. Ancak, müfettişin gerekli gördüğü zorunlu hallerde iznini kullanmaya başlamış olan personel geri çağrılabilir.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Kimlik belgesi, mühür ve diğer araç gereçler

    Madde 62 - (1) Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına birer resmi mühür ve fotoğraflı kimlik belgesi verilir.

    (2) Kimlik belgeleri Bakan ve Başkan tarafından imzalanır.

    (3) Kimlik belgelerinde, sahibine ait bilgiler ile müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

    (4) Ayrıca, müfettişlere denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemeler Başkanlık ve Başkanlığın bilgisi dahilinde temin edilir.

    (5) Müfettişler, kendilerine verilen resmi mührü muhafaza etmeye, lüzum ve istek üzerine kimlik belgelerini ilgililere göstermeye, müfettişlik görevinden ayrıldıklarında üzerlerinde bulunan mühür ve diğer malzemeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.

    Yolluk ve diğer hakların alınması

    Madde 63 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yolluk ve diğer haklarını hak edilen miktarı aşmamak kaydıyla ve talep formu düzenleyerek yetkili muhasebe birimlerinden alırlar.

    (2) Hak edişlerin ilgili oldukları aya ait borç devri yapılmadan kapatılması esastır.

    Çalışma ve hakediş cetveli

    Madde 64 - (1) Müfettişler, çalışmalarıyla yolluk ve diğer haklarını düzenleyecekleri ve örneği Başkanlıkça hazırlanacak olan çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

    (2) Çalışma ve hakediş cetvelleri, ait olduğu ayı izleyen 7 gün içinde düzenlenerek Başkanlığa sunulur.

    İzin kullanılması ve görev yerinden ayrılma

    Madde 65 - (1) Müfettişler, görevli bulundukları yerden, Başkanlığın izni olmadan ayrılamazlar.

    (2) İşin devamlılığını engellememek ve aksatmamak şartıyla ve geçerli bir sebep üzerine, izin talep eden heyet üyelerine, Başkanın uygun görmesi üzerine izin verilebilir.

    (3) Müfettişler, izinlerini mevzuatına göre kullanırlar. Merkezde ve Merkez dışında görevli müfettişler izne başlayış ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa bildirirler.

    İş programı

    Madde 66 - (1) Görev mahalline giden müfettişler bir hafta içinde iş programını düzenleyerek Başkanlığa bildirirler.

    Kayıt, raporlama ve dosya işleri

    Madde 67 - (1) Müfettişler, yazışma, raporlama ve dosyalama işlemlerinde mevzuatına uygun hareket ederler.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 68 - (1) 19/10/2002 tarihli ve 24911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Kazanılmış haklar

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta görev yapmakta olan başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 69 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 70 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar