ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ŞURASI YÖNETMELİĞİ

    Çevre Ve Şehircilik Şûrası Yönetmeliği

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 20/10/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28090

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre ve Şehircilik Şûrasının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Çevre ve Şehircilik Şûrasının oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması ve çalışması ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

    b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

    c) Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

    ç) Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını,

    d) Genel Kurul: Tabii üyeler, seçimle gelen üyeler ile davetli üyelerden oluşan Kurulu,

    e) Gündem: Şûrada ele alınacak konu başlıklarını,

    f) Sekreterlik: Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından oluşturulan Çevre ve Şehircilik Şûrası Sekreterliğini,

    g) Şûra: Çevre ve Şehircilik Şûrasını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Şûranın Oluşumu, Görevleri ve Üyeler

    Şûranın oluşumu

    Madde 5 - (1) Şûra, Bakanın başkanlığında Bakanlıkça belirlenen üyelerden oluşur.

    Şûranın görevleri

    Madde 6 - (1) Şûra, Bakanlıkça değerlendirilmek üzere, Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin olarak ve durum tespiti yaparak incelemeler yapmak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek, uygulamadan kaynaklanan sorunları belirlemek ve buna ilişkin çözüm önerileri sunmak gibi çalışmaları yürütür.

    Üyeler

    Madde 7 - (1) Şûra üyeleri Bakan onayı ile bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin çevre ve şehircilik ile ilgili alanlarda çalışmaları ile tanınmış uzman ve yöneticilerinden oluşturulur.

    (2) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından Şûra gündemine göre belirlenecek yönetici ve ilgili uzman personel de üye olarak görevlendirilebilir.

    (3) Şûra üye sayısı üç yüz kişiyi geçemez. Bu sayı Bakan onayı ile en çok yüzde yirmi nispetinde artırılabilir. Şûra üyelerinin belirlenmesinde, katılımcı kesimler arasında gündeme bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Şûra Gündemi, Komisyonlar ve Toplantı Çağrısı

    Şûra gündeminin tespiti

    Madde 8 - (1) Şûra toplantısı gündemi, Başkanlığın teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir. Gerekirse, gündemin belirlenmesinde 7 nci maddede belirtilen kuruluşların görüşleri alınır.

    Komisyonların oluşturulması ve çalışmaları

    Madde 9 - (1) Şûra gündeminin belirlenmesini izleyen otuz gün içinde Başkanlığın teklifi ve Bakan onayı ile Şûra komisyonlarının sayısı, çalışma konusu ve üye yapıları belirlenir. Her komisyonda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin dengeli temsili göz önünde bulundurulur. Şûra üyesi kişi, kurum ve kuruluşlara Sekretarya tarafından yapılan çağrı ile her bir gündem konusuna ilişkin oluşturulan Komisyon üyelerine gerekli duyuru yapılır. Komisyon üyeleri otuz temsilciden fazla olamaz. Gerekli hallerde komisyon üyelerinin sayısı Başkanın teklifi ve Bakan'ın onayı ile en çok yüzde yirmi nispetinde artırılabilir. Komisyonlar, gündem konusu ile ilgili çalışmalar için ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programı hazırlarlar. Komisyonların başkan, başkan yardımcıları ve komisyon raportörleri; komisyonun en yaşlı üyesinin başkanlığındaki ilk toplantısında, teklif edilen veya gönüllü olarak aday olan üyeler arasından açık oylama ile seçilir. Komisyonlar, hazırlanan program gereği toplanarak, çalışmalarını doksan günü geçmeyecek şekilde tamamlarlar. Komisyonlar gerekli gördükleri hallerde bir komisyon üyesinin başkanlığında alt komisyonlar kurabilirler ve bu alt komisyonlarda komisyon üyeleri dışında uzmanlar da görevlendirilebilir.

    (2) Komisyon toplantılarında kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyon toplantıları ile kararları tüm üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şûra toplantısına sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanmış bir rapor hazırlanır ve Sekreteryaya teslim edilir.

    Şûra toplantısı çağrısı

    Madde 10 - (1) Şûra toplantısına ilişkin çağrı Bakan tarafından yapılır ve komisyon raporlarının hazırlanarak sekretaryaya teslim edilmesini izleyen otuz gün içinde Şûra üyelerine gönderilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Şûra Toplantısı, Sonuç Bildirgesi, Kararlar ve Sekretarya

    Şûra toplantısı

    Madde 11 - (1) Şûra, Bakanın başkanlığında üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Açılışın ardından toplantıların yönetiminde başkana yardımcı olmak üzere üyeler arasından üç başkan vekili ile dört raportör seçilir ve başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Şûra toplantıları her biri üç saatlik bölümlerden oluşan oturumlar halinde yapılır. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler bu taleplerini başkanlık divanına ad bildirmek suretiyle iletirler ve başkanlık divanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.

    (3) Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları özeti başkanlık divanınca okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesi ile görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser oy kullanılmaz. Komisyon raporları oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek Şûra Kararına dönüştürülür.

    (4) Şûra toplantıları iki günden az, beş günden fazla olamaz.

    (5) Şûra toplantılarının dört yılda bir yapılması esas olmakla birlikte, Bakan gerekli gördüğü durumlarda Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir.

    Şûra sonuç bildirgesi

    Madde 12 - (1) Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi başkanlık divanı ve komisyon başkanlarınca müştereken hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır.

    Bilimsel tebliğler

    Madde 13 - (1) Şûra toplantılarında Bakanlık tarafından gündeme ilişkin olarak belirlenen konularda bilim adamlarınca hazırlanan bilimsel tebliğler, başkanlık divanınca uygun görülen oturumlarda Şûra üyelerine sunulur ve üzerinde tartışma yapılabilir.

    (2) Bilimsel tebliğler, üzerinde yapılan tartışmaları da içerecek şekilde Bakanlık tarafından yayımlanır.

    Şûra kararlarının uygulanması

    Madde 14 - (1) Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer Bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için ilgili Bakanlıklara önerilerde bulunulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Şûra Sekreterliği ve Görevleri

    Şura sekreteri, sekreter yardımcıları ve raportörlerin görevlendirilmesi

    Madde 15 - (1) Başkanlık tarafından, bir sekreter ve hizmet birimlerinden en az Daire Başkanı düzeyinde olmak üzere, gündem ile ilgili birimlerden seçilecek beş sekreter yardımcısı görevlendirilir. Bu görevlendirmeler Başkanın teklifi ve Bakanın Onayı ile kesinleşir. Şura Sekreterliğinde ilgili birimlerden yeteri sayıda raportör görevlendirilebilir. Şura Sekreterliği için gerekli fiziki mekân, donanım ve malzemeler Başkanlıkça sağlanır.

    Sekreterliğin görevleri

    Madde 16 - (1) Sekreterliğin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Şûra üyelerinin oluşturulması ile ilgili çalışmaları yapmak,

    b) Şûra bütçesini hazırlamak,

    c) Şura çalışma takvimini Bakanın onayına sunmak,

    ç) Davetlerin zamanında yapılmasını, Şûra gündemiyle dokümanların Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak,

    d) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri, karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak, Bakanlık birimleri arasında yardımlaşma, iş birliği ve koordine sağlamak üzere Bakan emirlerini hazırlatıp yayımlamak,

    e) Şûra konularıyla ilgili komisyonları oluşturarak raporların hazırlanmasını sağlamak ve bu komisyonların çalışacağı uygun ortamları temin etmek,

    f) Üyelerin hangi komisyonda çalışacakları hususunda görüşlerini almak, komisyonlara dengeli şekilde dağıtımını sağlamak ve Bakanın Onayına sunmak,

    g) Şûrada kurulan komisyonlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    ğ) Şûranın; düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

    h) Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşülmek üzere çoğaltarak Şûra toplantısına sunmak,

    ı) Şûranın genel değerlendirmesini yapmak Başkan vasıtasıyla Bakana bilgi vermek,

    i) Genel kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Bakan tarafından onaylanan Şûra kararlarını doküman haline getirmek, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

    j) Şûra kararlarının uygulanması ile ilgili koordineyi sağlamak ve gerekli takibi yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar