ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİNE DAİR YÖNETMELİK (80/181/AT)

    Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT)

    Resmi Gazete Tarihi: 21/06/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24792

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, uluslararası temel birimler ile bu birimlerden türetilen diğer birimlerin tarifleri, karşılıkları ve sembollerin belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Ek'i; Bölüm I, Bölüm II, Bölüm III ve Bölüm IV'de listelenen ölçü birimlerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

    Konsey : Avrupa Birliği Konseyini,

    Üye Ülke : Avrupa Birliği Üye Ülkelerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Genel Hükümler

    Madde 5 - (Değişik birinci fıkra:R.G-17/1/2010-27465) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan yükümlülükler, kullanılan ölçü aletleri, yapılan ölçümler ve ölçüm birimleri ile ifade edilen miktar göstergeleri ile ilgilidir.

    Bu Yönetmelik; bu Yönetmelik tarafından zorunlu hale getirilen birimler hariç, Üye Ülkeleri bağlayan uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerde yer alan hava, deniz taşımacılığı ve demir yolu trafiği ile ilgili alandaki birimlerin kullanımını kısıtlamaz.

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda 'İlave İşaretleme', bu bölümde yer alan bir birim cinsinden ifade edilen miktar gösterilişi ile birlikte bulunan Ek Bölüm I kapsamında olmayan ölçü birimleri cinsinden ifade edilen miktarların bir veya birden fazla gösterilişlerini ifade eder.

    (Değişik ikinci fıkra:R.G-17/1/2010-27465) İlave işaretler kullanılabilir.

    Bununla birlikte, Bakanlık, ölçü aletlerinin tekli yasal ölçü biriminde miktar göstergelerinin bulunmasını isteyebilir.

    Ek Bölüm 1'de listelenen ölçü birimleri cinsinden belirtilen göstergeler esas olmalıdır. Özellikle Ek Bölüm 1'de listelenmeyen ölçü birimleri cinsinden belirtilen göstergeler, Ek Bölüm 1'de listelenen birimlerdeki gösterime karşılık gelen değerlerden büyük olmamak kaydıyla gösterge karakterleri cinsinden belirtilmelidir.

    Madde 7 - Uluslararası birimler dışında veya bundan sonra geçerli olmayan ölçü birimlerinin kullanımı aşağıda belirtilenler için müsaade edilir.

    a) Bu Yönetmelik kabul edildiği tarihte halihazırda pazarda ve/veya kullanımda bulunan ürünler ve teçhizat,

    b) Yukarıda belirtilen ürün ve teçhizatların aksamları veya parçalarının ilave edilmesi veya değiştirilmesi için gerekli olan ürünler ve teçhizatların aksamları ve parçaları.

    Bununla birlikte, uluslararası ölçü birimlerinin kullanımı ölçü aletlerinin göstergeleri için gereklidir.

    Madde 8 - 15/5/1983 tarihli ISO 2955 "Bilgi işlemi- SI'yı temsil eden ve sınırlı karakter setleri olan sistemlerde kullanılan diğer birimler" Uluslararası Standardı, Paragraf 1 kapsamında bulunan alanlarda da uygulanmalıdır.

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlar ve özellikle ilave işaret konuları, tekrar incelenmeli ve gerekirse, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolları İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)'de belirtilen işleme göre uygun tedbirler kabul edilmelidir.

    Madde 10 - (Değişik:R.G-17/1/2010-27465)

    Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 80/181/EEC sayılı Direktifi ile bu Direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 85/1/EEC, 89/617/EEC, 99/103/EEC ve 2009/3/EC sayılı direktiflerine uygun olarak hazırlanmıştır.

    Madde 11 - Bakanlık, bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra yönetmelik metnini Komisyona bildirmek üzere Müsteşarlığa iletilir.

    Madde 12 - Bu Yönetmelikle 7/12/1990 tarihli ve 20718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş bulunan "Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik 1/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar