ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 30/10/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28100

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine, denatürasyonuna, ambalajlanmasına, dağıtımına, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulmasına, depolanmasına, geri kazanımına ve işlemesine yönelik izin, denetim ile piyasa ve ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasları, bu mamullerin tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkileri de göz önünde bulundurmak suretiyle düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine, denatürasyonuna, ambalajlanmasına, dağıtımına, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulmasına, depolanmasına, geri kazanımına ve işlemesine ilişkin izin, izleme ve denetim usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 1 inci ve 5 inci maddeleri ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alkollü karışım: Alkollü içki tanımı dışında kalan ve içinde hacmen % 60 ve daha fazla etil alkol içeren her türlü karışımı,

    b) Denatüran: Denatürasyon amacıyla ve bu Yönetmeliğin öngördüğü şekilde etil alkole veya metanole katılan maddeleri,

    c) Denatürasyon: Etil alkolün veya metanolün içine renk, koku ve tat veren maddelerden bir veya birkaçının katılması işlemini,

    ç) Dökme alkol: Yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından, 250 litreden büyük hacimli kap veya tankerler ile üretiminde girdi olarak kullanan firmalara satışı yapılan etil alkol veya metanolü,

    d) Etil alkol perakende satıcısı: Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün perakende satışını yapan, etil alkol perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi,

    e) Etil alkol perakende satış belgesi: Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün perakende satışının yapılabilmesi için Kurum veya yetkilendirilmiş merci tarafından verilecek izin belgesini,

    f) Etil alkol toptan satıcısı: Evsel kullanım amaçlı etil alkol, genel kullanım amaçlı etil alkol, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkolün toptan satışını yapan etil alkol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi,

    g) Etil alkol toptan satış belgesi: Evsel kullanım amaçlı etil alkol, genel kullanım amaçlı etil alkol, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkolün toptan satışının yapılabilmesi için Kurum veya yetkilendirilmiş merci tarafından verilecek izin belgesini,

    ğ) Etil alkol ve metanol toptan satıcısı: Evsel kullanım amaçlı etil alkol, genel kullanım amaçlı etil alkol, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün toptan satışını yapan, etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi,

    h) Etil alkol ve metanol toptan satış belgesi: Evsel kullanım amaçlı etil alkol, genel kullanım amaçlı etil alkol, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ile analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün birlikte toptan satışının yapılabilmesi için Kurum veya yetkilendirilmiş merci tarafından verilecek izin belgesini,

    ı) Gıda alkolü: 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan tarımsal etil alkolü,

    i) İşleme: Etil alkol ve metanol içeren ürün, yan ürün, atık ve üretim artıklarından geri kazanım işlemleri ile analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün elde edilmesi amacıyla saflaştırma ve susuzlaştırma işlemlerini,

    j) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

    k) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    l) Mutlak alkol: Etil alkolün içerdiği alkol miktarının hacmen % 100 alkol miktarı üzerinden karşılığını,

    m) Metanol toptan satıcısı: Analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün toptan satışını yapan metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiyi,

    n) Metanol toptan satış belgesi: Analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün toptan satışının yapılabilmesi için Kurum veya yetkilendirilmiş merci tarafından verilecek izin belgesini,

    o) Sanayi tipi etil alkol: Piyasaya denatüre edilmiş olarak arz edilen etil alkolü,

    ö) Yakıt biyoetanolü: Tarımsal ürünler ile bunların yan ürün, atık ve artıklarının, ormancılık, sanayi ve evsel atıkların biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarından elde edilen, benzin türlerine harmanlanarak taşımacılıkta kullanılan ve piyasaya denatüre olarak arz edilen etil alkolü,

    p) Yetkili alkol dağıtım firması: Kurum mevzuatı uyarınca etil alkol ve/veya metanol dağıtım uygunluk belgesini haiz gerçek veya tüzel kişileri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Üretim Tesislerinin Kurulmasında Aranılacak Şartlar, Projelendirme Esasları, Başvuru Şekli ve İnceleme

    Üretim tesisi kurulmasında aranılacak şartlar

    Madde 5 - (1) Üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Etil alkol üretimiyle ilgili temel teknik tanımlarda, Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri, ilgili tebliğ bulunmaması halinde yürürlükteki Türk Standartları, standardı bulunmayan teknik tanımlamalar için ise uluslararası düzenlemeler ve menşe ülke standartları dikkate alınır.

    b) Etil alkol üretim tesisi yeni teknolojinin uygulandığı bir tesis olmalıdır. Yeni teknoloji, ana üretim proseslerinde kullanılan makine ve ekipmanın kullanılmamış olmasını ifade eder. Kurumdan üretim izni alınmış etil alkol üretim tesisindeki makine ve ekipmanın aynı firmaya ait başka bir etil alkol üretim tesisinde kullanılmasında veya üretim izni iptal edilen veya yenilenmeyen tesisin üretim iznini haiz firmaya devrinde Kurum onayı aranır. Bu durumda yeni teknoloji şartı aranmaz.

    c) Etil alkol üretim tesisi entegre bir tesis olmalıdır. Etil alkol üretiminde entegre tesis, ürünün hammadde girişinden mamul madde çıkışına kadarki tüm aşamaları içeren üretimin gerçekleştirildiği tesisi ifade eder.

    ç) Etil alkol üretim tesisi, en az 1.000.000 litre/yıl üretim yapmaya yeterli kapasitede projelendirilmelidir. Etil alkol üretim tesislerinde hammadde girişinden ürün çıkışına kadarki tüm aşamalar kütle dengesi açısından kapasiteye uygun olmalıdır.

    d) Etil alkol ve alkollü içki üretim tesisleri, birbirinden ayrı tesisler şeklinde kurulmalıdır. Üretim hattının ayrılığı, tesislerin ayrılığını ifade eder. Isıtma, soğutma, pompa ve benzer ünitelerin ortak kullanılması üretim hattının ayrılığını ihlal etmez.

    e) Üretilecek etil alkolün, sadece alkollü içki üretiminde kullanılacak olması durumunda, (ç) bendinin ihlal edilmemesi kaydıyla, alkollü içki üretim kapasitesi ile etil alkol üretim kapasitesi birbiriyle uyumlu olmalıdır.

    Üretim tesislerinin projelendirilme esasları

    Madde 6 - (1) Etil alkol üretim tesisleri asgari olarak; hammadde temini, hammaddenin üretime hazırlanması, üretim, ürünün doluma hazırlanması, dolum, nihai ürün ve depolama aşamalarını içerir şekilde projelendirilir.

    (2) Üretim tesislerindeki hammadde, yarı ürün, ürün stoklama ekipmanı, kalite ve miktar kontrolü yapılmasına izin verecek şekilde projelendirilmeli, sayaç, boru, vana ve numune alma muslukları rahat ulaşılabilir konumda yerleştirilmelidir.

    (3) Tesiste hammadde girişinden ürün çıkışına kadar gerçekleşen proses aşamalarını kapsayan kalite kontrol sistemi kurulmalı; kalite kontrolünde sorumluluk dağılımı, örnekleme noktaları, örnekleme şekli, analiz periyotları, yapılacak test ve analizler ile değerlendirme esasları gibi tüm detaylar tanımlanmalıdır.

    (4) Metanol üretimine ilişkin talepler Kurul tarafından değerlendirilir.

    (5) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan kurum ve kuruluşların, deneme niteliğindeki pilot tesislerine ilişkin talepleri Kurul tarafından değerlendirilir. Başvurularda 7 nci maddede yer alan bilgi ve belgeler aranmaz.

    Başvuru şekli ve inceleme

    Madde 7 - (1) Etil alkol üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişiler, taleplerine ilişkin dilekçelerini aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte Kuruma iletirler.

    a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ile varsa tadilleri ve yetkili kişilere ait imza sirküleri,

    b) Ticaret veya sanayi odasından son bir ay içinde alınan faaliyet belgesi,

    c) Faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan beyanı,

    ç) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için firmanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Kurumumuzca düzenlenmiş belgelerinin mahkemece askıya alınmadığına ilişkin yazılı beyan,

    d) İçerik ve şekli Kurumca belirlenen fizibilite raporu,

    e) 25 inci madde uyarınca hesaplanan tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin dörtte birinin başvuru bedeli olarak Kurum hesabına yatırıldığını gösterir belge,

    f) Kurum tarafından yapılacak her türlü yazışmalarda kullanılacak adres bilgilerine ilişkin beyan,

    g) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yetkili merciden alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı'na veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına ilişkin belge örneği.

    (2) Tesis kurma izin başvurusu, dosyanın Kuruma iletilmesinden itibaren altmış gün içinde incelenir. İnceleme sonrası tespit edilen eksiklikler firmaya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır. Eksik bulunan dosyaların süresi içinde tamamlanmaması veya başvurudan vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.

    (3) Bu Yönetmelik maddelerinde belirtilen başvuru ve izinler kapsamında Kuruma verilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, değişikliklere ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma iletilmesi zorunludur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tesis Kurma, Üretim ve Proje Tadilat İzinleri

    Tesis kurma izni

    Madde 8 - (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre tamamlanmış başvurular ilgili mevzuat ve rasyonel ölçütler gözetilerek, en geç doksan gün içinde Kurumca değerlendirilir ve karara bağlanılmak üzere en geç otuz gün içinde Kurula sunulur.

    (2) Kurulca verilen iznin firmaya tebliğ tarihinden itibaren, 25 inci maddeye göre hesaplanan tesis kurma uygunluk belgesi bedeli bakiyesi, doksan gün içinde Kurum hesabına yatırılır. Bu bedelin yatırıldığının belgelenmesini takiben tesis kurma uygunluk belgesi düzenlenir. Tesis kurma uygunluk belgesi bedeli bakiyesinin süresi içinde yatırılmaması durumunda verilen izin iptal edilmiş sayılır ve başvuruda alınan bedel iade edilmez.

    (3) Tesis kurma uygunluk belgesi beş yıl geçerli olup, bu süre bitimine kadar üretim izninin alınmaması halinde verilen bu uygunluk belgesi iptal edilmiş sayılır ve alınan bedel iade edilmez.

    (4) Üretim izni alınıncaya kadar proje revizyonu gerektiğinde, uygulama öncesi gerekçesi belirtilerek Kurum bilgilendirilir. Ancak tesis yeri veya kapasite değişikliği durumunda Kuruldan izin alınması zorunludur. Yapılan proje revizyonunun kapasiteyi arttırması durumunda tesis kurma uygunluk belgesi bedeli yeni kapasite değeri üzerinden hesaplanarak tamamlattırılır. Proje revizyonunun kapasiteyi azaltıcı yönde olması durumunda, herhangi bir bedel iadesi yapılmaz.

    (5) Kurumdan alınan tesis kurma uygunluk belgesi, tesisin kurulmasına ilişkin ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

    Üretim ve faaliyet izni

    Madde 9 - (1) Tesis kurma iznini alarak projesini gerçekleştiren ve işletmesini üretime hazır hale getiren firma tarafından Kuruma yazılı bildirimde bulunulur. Bildirimi müteakiben Kurumca görevlendirilen personel tarafından otuz gün içinde tesisin bu Yönetmelik şartlarına ve projesine uygunluğu yerinde denetlenir. Deneme üretimi sırasında üretilen üründen analiz yaptırılmak üzere yeterli miktarda numune alınır. Denetim ve analiz sonucunun olumlu bulunması halinde, analiz sonucunun Kuruma iletilmesinden itibaren otuz gün içinde başvuruya ilişkin rapor düzenlenir. Bu rapor, karara bağlanılmak üzere otuz gün içinde Kurula sunulur.

    (2) Deneme üretiminin olumlu sonuçlanması halinde bu süreçte elde edilen ürünün, üretimde kullanılması veya piyasaya arzı Kurum iznine tabidir.

    (3) Deneme üretiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu süreçte elde edilen ürün, üretim hattında tekrar işlenerek standardına uygun hale getirilebilir. Tekrarlanan deneme üretiminde üretilen ürüne ilişkin analiz sonucuna göre birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

    (4) 25 inci maddeye göre hesaplanan üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli, Kurulca verilen iznin firmaya tebliğ tarihinden itibaren, doksan gün içinde Kurum hesabına yatırılır. Bu bedelin yatırıldığının belgelenmesini takiben üretim ve faaliyet uygunluk belgesi düzenlenir. Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin süresi içinde yatırılmaması durumunda verilen izin iptal edilmiş sayılır.

    (5) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alan firmaların dağıtım uygunluk belgesi de alması zorunludur.

    (6) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi beş yıl geçerli olup, firmalar süre bitiminden önce Kuruma başvurarak takip eden beş yıl için üretim ve faaliyet uygunluk belgesini yenilemek zorundadırlar.

    Proje tadilat izni

    Madde 10 - (1) Proje tadilat izni;

    a) Proses veya ürün değişikliği getiren makine veya ekipman değişimi veya depolama ile ilgili değişiklik yapılması,

    b) Mevcut kapasitesinin değiştirilmesi,

    c) Mevcut tesisinin tamamının başka yere taşınması,

    durumunda verilir.

    (2) Firmalar, projelendirdikleri tadilatın niteliğini ve gerekçesini açıklayan bilgi ve belgeler ile proje tadilat izni almak üzere Kuruma başvururlar. Tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat ve rasyonel ölçütler gözetilerek karara bağlanılmak üzere en geç otuz gün içinde Kurula sunulur. Üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatlarında, 25 inci maddeye göre hesaplanan proje tadilat izin bedelinin, iznin tebliğ tarihinden itibaren, en geç altmış gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi halinde, izin geçerlilik kazanır. Süresi içinde bu bedel yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır. Kapasite artışı olmayan proje tadilatlarında bedel alınmaz.

    (3) Proje tadilat izni iki yıl geçerli olup, bu süre bitimine kadar proje tadilatının gerçekleşmemesi halinde verilen bu izin iptal edilmiş sayılır ve varsa alınan bedel iade edilmez.

    (4) Proje tadilat izni alarak projesini gerçekleştiren firmalar tarafından, Kuruma yazılı bildirimde bulunulur. Kurumca görevlendirilen personel tarafından otuz gün içinde, tadilatın projesine uygunluğu yerinde denetlenerek buna ilişkin rapor düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Etil Alkol ve Metanolün Dış Ticaretine İlişkin Esaslar

    İthalat

    Madde 11 - (1) Piyasaya arz edilecek Ek-1'de yer alan etil alkol ve metanolün ithalatında, firmalar ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere, Kurumdan ürün bazında ithalata uygunluk belgesi almak zorundadırlar.

    (2) İthalata uygunluk belgesi talebinde bulunulmadan önce ithal edilmek istenen ürünler için Kurumdan ürün bazında ithalat ön değerlendirme belgesi alınır.

    (3) Bu ürünlerin ithalatında, ithalata uygunluk belgesi alan firmaların kendi adına dağıtım uygunluk belgesi de alması zorunludur.

    (4) 26 ncı madde uyarınca Kurum hesabına yatırılması gereken muaccel hizmet bedeli borcu bulunanlara ithalat ön değerlendirme belgesi verilmez.

    (5) Alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal distilatlara ilişkin ithalat talepleri değerlendirmeye alınmaz.

    İthalat ön değerlendirme belgesi

    Madde 12 - (1) Etil alkol veya metanol ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ithalat ön değerlendirme belgesi taleplerini, ihracatçı ülkede çıkış işlemleri başlamadan önce, aşağıda belirtilen firma ve ürün bilgilerini bir dilekçe ekinde Kuruma iletirler.

    (2) Firma bilgileri:

    a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ile varsa tadilleri ve yetkili kişilere ait imza sirküleri.

    b) Ticaret veya sanayi odasından son bir ay içinde alınan faaliyet belgesi.

    c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için firmanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Kurumumuzca düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına ilişkin yazılı beyan.

    ç) Kurum tarafından yapılacak her türlü yazışmalarda kullanılacak adres bilgilerine ilişkin beyan.

    (3) Piyasaya arz ambalajında ithal edilecek etil alkol, metanol ve alkollü karışımlar için, ambalaj hacmi ve kullanım amacı bazında düzenlenmiş ürün bilgileri:

    a) Alkollü karışımlar için 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan güvenlik bilgi formu ile etil alkol ve metanol için teknik spesifikasyon belgesi.

    b) Etil alkol, metanol ve alkollü karışımı üreten ve ambalajlayan firmaların unvan ve adresleri.

    c) Denatüre edilmiş ürünler için denatüre eden firmanın unvan ve adresi, uygulanan denatürasyonun açıklaması.

    ç) Etil alkolde hammadde bilgisi.

    d) Analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve metanol hariç, diğer etil alkol ve metanoller için etiket bilgisi.

    e) Ürünlere ilişkin proforma fatura aslı.

    f) Ürünlerin belgeye esas talep edilen miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonu, giriş yapacağı gümrük idaresi ve kullanım amacı bilgisi.

    g) Gıda ile temas eden veya gıda sanayi girdisi olarak kullanılan etil alkolde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış kontrol belgesi örneği.

    (4) Dökme olarak ithal edilecek etil alkol veya metanol için kullanım amacı bazında düzenlenmiş ürün bilgileri:

    a) Etil alkol veya metanol üreten firmanın unvan ve adresi.

    b) İçeriği Kurum tarafından belirlenen teknik spesifikasyon belgesi.

    c) Denatüre edilmiş ürünler için, denatüre eden firmanın unvan ve adresi, uygulanan denatürasyonun açıklaması.

    ç) Etil alkolde hammadde bilgisi.

    d) Ürüne ilişkin proforma fatura aslı.

    e) Ürünlerin belgeye esas talep edilen miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonu, giriş yapacağı gümrük idaresi ve kullanım amacı bilgisi.

    f) Gıda ile temas eden veya gıda sanayi girdisi olarak kullanılan etil alkolde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış kontrol belgesi örneği.

    g) Yakıt biyoetanolü ithal edilecek ise, teslim edileceği rafinerici veya akaryakıt dağıtıcı lisansını haiz firmalardan, benzine harmanlanacak yakıt biyoetanolünün katım oranını ve harmanlama işlemlerinin yapılacağı depoların adreslerini gösteren ve firma kaşesi ile yetkili şahıs imzasını taşıyan bildirim.

    (5) İthalat ön değerlendirme belgesi dosyası, Kuruma iletilmesinden itibaren otuz gün içinde incelenir. İnceleme sonrası tespit edilen eksiklikler firmaya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde yapılan başvuru işlemden kaldırılır.

    (6) İthalat ön değerlendirme belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin daha sonraki başvurularında, firma bilgileri dosyasında yer alan bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

    (7) Başvuru sonrasında firma tarafından Kuruma verilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bu değişikliklere ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma iletilmesi zorunludur.

    İthalat ön değerlendirme belgesi ve ithalata uygunluk belgesi düzenlenmesi

    Madde 13 - (1) İthalat ön değerlendirme belgesi taleplerinin değerlendirmesi dosya üzerinden yapılır. İlgili mevzuat ve rasyonel ölçütler gözetilerek yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun bulunanlara ürün bazında şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen ithalat ön değerlendirme belgesi düzenlenir.

    (2) Gıda ile temas eden veya gıda sanayinde kullanılacak olan etil alkol için düzenlenen ithalat ön değerlendirme belgesinin süresi kontrol belgesinin süresi kadardır. Diğer ürünlerde ise bu süre bir yıldır.

    (3) Kurumdan ithalat ön değerlendirme belgesi alan firmalar, özet beyan/beyanname, fatura ve menşe şahadetnamesi ile ithalata uygunluk belgesi talebinde bulunurlar. Gümrüğe gelen partiden alınan numunenin Kurumun öngördüğü laboratuvarlarda yaptırılan analiz sonucuna göre uygun bulunanlara, on iş günü içinde ithalata uygunluk belgesi düzenlenir. 250 litre ve daha küçük hacimli ambalajlarda ithal edilecek olan analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanol ile alkollü karışımlarda analiz yaptırılmadan ithalata uygunluk belgesi düzenlenir.

    (4) Laboratuvarlarda yaptırılan analiz sonucu düzenlenen raporun olumsuz olması durumunda, analiz sonucunun Kurum tarafından firmaya bildirilmesinden itibaren on beş gün içinde yazılı başvuru ile itiraz edilebilir. Bu durumda Kurumun öngördüğü laboratuvarda ürün yeniden analiz ettirilir. Bu analiz raporu doğrultusunda işlemler yürütülür.

    (5) Ürünlerin ithalat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip gümrük beyannamesinin bir örneği on beş iş günü içinde Kuruma iletilir.

    (6) Kurum veya gümrük idaresi tarafından ithaline izin verilmeyen ürünler ithalatçı tarafından mahrecine iade edilir veya üçüncü bir ülkeye gönderilir ya da gümrük idaresinin kabul etmesi koşuluyla, masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak suretiyle, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.

    (7) Kurumdan alınan ithalata uygunluk belgesi, ithalata ilişkin ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

    (8) Toplam 50 litreyi geçmeyen etil alkol veya metanolün numune olarak veya özel bir amaç için ithalatı söz konusu olduğunda, yılda bir defaya mahsus olmak üzere ve ticarete konu edilmemesi şartıyla bu ürünlerin ithalatı Kurum tarafından değerlendirilir. Uygun bulunanlara ithalat izni verilir.

    İhracat

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin ihracatını yapan firmaların, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin bir örneğini, ihracatın yapıldığı aya ait satış raporu ekinde Kuruma göndermeleri zorunludur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: İşleme Tesislerine İlişkin Usul ve Esaslar

    Analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve metanol için işleme tesislerine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 15 - (1) Analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve metanol için işleme tesislerine ilişkin işleme izin belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi alınması zorunludur.

    (2) İşleme izin belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi alınabilmesi için aşağıda istenilen bilgi ve belgeler Kuruma iletilir.

    a) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen firma bilgileri.

    b) Proses akım şemaları ve açıklamaları, tesis ve ekipman yerleşim şeması, tesiste girdi/çıktı dengesinin nasıl izlenebileceğine ilişkin açıklamalar, tesiste etil alkol ve metanole ilişkin hangi analizlerin yapılabildiğine dair açıklamalar, ambalajlamada kullanılan kabın malzemesi ve hacmine ilişkin açıklamalar. Bu ürünlerin etiketlerinde; ürünün adı, hacmen yüzde alkol miktarı, net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgiler, işleyen ve ambalajlayan firmanın ticari unvanı ve adresi bulunur. Etiketler 24 üncü maddeye uygun olur.

    c) 18 inci maddede belirtilen dağıtım bilgileri.

    (3) Girdi olarak kullanılacak etil alkol, bu Yönetmelikte tanımlanan gıda alkolü olmalı ve dağıtım yetkisini haiz üretici veya ithalatçı firmalardan temin edilmelidir. İşleme sonrası elde edilen etil alkol hacmen en az %99 olmalıdır. İşleme izin belgesini haiz firma adına 19 uncu maddenin yedinci fıkrası uyarınca tahsis izin belgesi düzenlenir. Etil alkol işleyen firmalar tarafından 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kullanım raporu gönderilmelidir.

    (4) Girdi olarak kullanılacak metanol, saf metanol olmalı ve dağıtım yetkisini haiz üretici veya ithalatçı firmalardan temin edilmelidir.

    (5) İşleme tesisi ürünü analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol 20 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi, analiz amaçlı analitik saflıkta metanol 21 inci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilebilir.

    (6) İşlemeci firmalar, 27 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca satış raporu göndermek zorundadır.

    (7) İşleme ürünü etil alkollerin piyasaya arzında 26 ncı madde uyarınca hizmet bedeli alınır.

    (8) İşleme izin belgesi beş yıl süreyle geçerlidir. Geçerlilik süresi bitiminde izin belgesini yenilemek isteyen firmalar süre bitiminden önce Kuruma başvurmalıdır.

    Etil alkol ve metanol geri kazanımı amaçlı işleme tesislerine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 16 - (1) Yan ürün ve piyasaya arz edilme niteliğini yitirmiş ürünler ile üretim artıklarından etil alkol veya metanolü geri kazanmak üzere kurulan işleme tesisleri için Kurumdan işleme izin belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi alınması zorunludur.

    (2) İşleme izin belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi alınabilmesi için aşağıda istenen bilgi ve belgeler Kuruma iletilir.

    a) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen firma bilgileri.

    b) Proses akım şemaları ve açıklamaları, tesis ve ekipman yerleşim şeması, tesiste girdi/çıktı dengesinin nasıl izlenebileceğine ilişkin açıklamalar, tesiste etil alkol ve metanole ilişkin hangi analizlerin yapılabildiğine dair açıklamalar, ambalajlamada kullanılan kabın malzemesi ve hacmine ilişkin açıklamalar ve tesisle ilgili olarak alınmış olan kamu kaynaklı belgelerin birer suretini de içeren tesis ve ürün bilgileri.

    c) 18 inci maddede belirtilen dağıtım bilgileri.

    (3) Piyasaya arz edilme niteliğinde bulunmayan veya bu niteliğini kaybetmiş alkollü içki, tarımsal etil alkol ve metanol; tarımsal etil alkol ve alkollü içki üretiminin etil alkol içeren yan ürün, atık ve üretim artıkları; tarımsal etil alkol ve metanol kullanıcılarının, etil alkol ve metanol içeren yan ürün, atık ve üretim artıkları; metanolün girdi olmadığı üretimlerde elde edilen metanol içeren yan ürün, atık ve üretim artıkları ilgili mevzuatı uyarınca imha edilebilir, açığa çıktığı tesiste veya firmanın alkollü içki, etil alkol veya metanol sektöründe faaliyette bulunan tesislerinde geri kazanım işlemlerine tabi tutulabilir ya da geri kazanım tesislerine satılabilir.

    (4) Sentetik etil alkol içeren ürün, yan ürün, atık ve üretim artıkları geri kazanım tesisine satılamaz. Bu ürünler sadece açığa çıktığı tesiste geri kazanım işlemi uygulanarak aynı üretimde yeniden kullanılabilir.

    (5) Piyasaya arz edilme niteliğinde bulunmayan veya bu niteliğini kaybetmiş alkollü içkiler ile alkollü içki, tarımsal kökenli distilat ve tarımsal etil alkol üretiminden baş/son olarak ayrılan kısımların üçüncü fıkrada tanımlanan işlemlerin yanı sıra, gereken işlemlerden geçirilmek suretiyle yakıt biyoetanolü üretiminde girdiye katılarak kullanılması, yakıt biyoetanolü üretim iznini haiz firmaların tesislerinde mümkündür. Bu işlem, yakıt biyoetanolü üretim iznini haiz firmalarca 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Kuruma verilen işletme raporunda belirtilir.

    (6) Geri kazanım işlemi sonucu elde edilen etil alkol D-2 tipi denatüre edilerek diğer sanayi girdisi için veya tam denatüre edilerek genel amaçlı kullanım alkolü olarak piyasaya arz edilir.

    (7) Geri kazanım işlemi sonucu elde edilen metanol denatüre edilerek piyasaya arz edilir.

    (8) Etil alkol ve metanolün ambalajlı olması halinde etiketlerinde geri kazanım işlemi sonucu elde edilen etil alkol ve metanol olduğunun belirtilmesi zorunludur.

    (9) Üçüncü ve beşinci fıkralarda tanımlanan işlemler, Kuruma kayıtlı üretim veya işleme tesisi bulunan firmalar tarafından yapılabilir.

    (10) İşlemeci firmalar, 27 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca satış raporu göndermek zorundadırlar.

    (11) Geri kazanılan etil alkollerin kendi kullanımları dahil olmak üzere piyasaya arzında 26 ncı madde uyarınca hizmet bedeli alınır.

    (12) İşleme izin belgesi beş yıl süreyle geçerlidir. Geçerlilik süresi bitiminde izin belgesini yenilemek isteyen firmalar süre bitiminden önce Kuruma başvurmalıdır.

    ALTINCI BÖLÜM: Etil Alkol ve Metanolün İç Ticaretine İlişkin Esaslar

    İç ticaret

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin iç ticareti, dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar ile etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ve etil alkol perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiler eliyle yürütülür.

    (2) Piyasaya arz ambalajında etil alkol ve metanolün iç ticareti, dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar tarafından, etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişilere satılmak veya bu ürünleri sanayi girdisi olarak kullanan firmaların tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılır.

    (3) Dökme etil alkol ve metanolün iç ticareti, dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar tarafından, bu ürünleri sanayi girdisi olarak kullanan firmaların tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılır.

    (4) Dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar tarafından doğrudan etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi ile etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz firmalara satış yapılabilir. Dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesi almak kaydıyla etil alkol perakende satış belgesini haiz firmalara da satış yapabilirler. Perakende satış yapmak istemeleri halinde ise etil alkol perakende satış belgesi de almak zorundadırlar.

    (5) Etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi ile etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri yalnızca dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalardan temin edebilir.

    (6) Etil alkol perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri yalnızca etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişilerden temin edebilir.

    (7) Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün toptan veya perakende satışı ile tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve metanolün toptan satışı 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde düzenlenen etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ile etil alkol perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.

    Dağıtım uygunluk belgesi başvurusu ve düzenlenmesi

    Madde 18 - (1) Dağıtım uygunluk belgesi başvurusunda bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, taleplerine ilişkin dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile Kuruma iletirler.

    a) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi, işleme izin belgesi veya ithalata uygunluk belgesi,

    b) Aşağıda tanımlanan özelliklere uygun deponun, kendisine ait veya akde bağlanmış kullanıcısı olduğunu kanıtlayan belge örneği, deponun adresi ve kapasitesine ilişkin beyan.

    c) Piyasaya arz ambalajında ürün depolarının, sadece bu işe ayrılmış, faaliyet hacmini karşılayacak ve içine yerleştirilecek ürünün kategori başlığı altında, marka ve ambalaj hacmi bazında sınıflandırılmasına ve yapılacak kontrollerde her marka ürünün sayılmasına ve etiketinin incelenmesine imkan sağlayacak boyutlarda, ilgili diğer mevzuat uyarınca özel iş güvenliği ve emniyet tedbirinin alınmış, depolamanın, ürün girdi çıktı dengesinin izlenmesi ve kayıt tutulmasına imkan verecek şekilde olması zorunludur.

    ç) Dökme etil alkol veya metanol depolarının, nakil araçlarının yükleme boşaltmasına uygun bir yerde, faaliyet hacmini karşılayacak boyut ve teknik özelliklerde olması, ürünün depolanması sırasında ilgili mevzuatı uyarınca konuya özel iş güvenliği ve emniyet tedbirinin alınmış olması, depolamanın, ürün girdi çıktı dengesinin izlenmesine imkan verecek şekilde yapılması ve kayıt tutulması zorunludur.

    d) Nakil araçlarının, kendisine ait olduğunu gösterir belge örneği veya dağıtım ağlarının akde bağlanmış kullanıcısı olduğunu kanıtlayan sözleşme örneği ile araç listesi. Nakil araçlarının, ürünü dış şartlardan koruyacak, kalite ve sevkiyat güvenliğini sağlayacak teknik özelliklere sahip, trafik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması zorunludur.

    (2) Dağıtım uygunluk belgesi, Kuruma teslim edilen başvuru dosyasındaki bilgilerin, yerinde ve/veya kayıtlar üzerinde incelenerek uygun bulunması sonucunda ve 25 inci maddenin dördüncü fıkrasında kayıtlı dağıtım uygunluk belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırılmasını takiben düzenlenir. Kurum tarafından verilen dağıtım uygunluk belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Süre bitiminden önce yapılan başvuru üzerine, belge verilmesine esas olan şartlar, piyasa gözetim ve denetim sonuçları ile belgeye esas faaliyetlerin değerlendirilmesi sonucunda dağıtım uygunluk belgesinin yenilenmesine ilişkin talep Kurum tarafından değerlendirilir. Talebin uygun bulunması ve 25 inci maddenin beşinci fıkrasında kayıtlı bedelin Kurum hesabına yatırılması kaydıyla dağıtım uygunluk belgesi yenilenir. 25 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca üretim ve faaliyet uygunluk bedeli tahsil edilen firmalardan ayrıca dağıtım uygunluk belgesi bedeli alınmaz.

    (3) Başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

    (4) Dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar Kurumun yetkili dağıtım firmaları listesinde yer alırlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Etil Alkol ve Metanolün Piyasaya Arzına İlişkin Esaslar

    Etil alkol ve metanolün piyasaya arzına ilişkin genel esaslar

    Madde 19 - (1) Etil alkol ve metanolün piyasaya arz faaliyeti, her faaliyetin gerekleri aranarak belgelendirilir ve ürünlerin kullanıcıya veya nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreç bu belgeler üzerinden ve/veya elektronik ortamda izlenir.

    (2) Piyasaya arz edilen ürünlerin özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, teknik spesifikasyonu, ambalajlama, işaretleme ve etiketlemeleri, üretim izni, işleme izni veya ithalatla ilgili başvurular kapsamında beyan edilen bilgilere uygun olmalıdır.

    (3) Etil alkol ve alkollü karışımların iç piyasaya arz edilen miktarları üzerinden dağıtım uygunluk belgeli firmalardan hizmet bedeli alınır.

    (4) Sevk irsaliyeleri en az üç kopya olarak düzenlenir. Bir kopyası yetkili dağıtım firmasında, iki kopyası taşıma sırasında taşıma irsaliyesi ekinde taşıtta bulunur ve alıcı tarafından eksiksiz teslim alındığına dair onaylanan iki kopyadan biri yetkili dağıtım firmasına iade edilir. Yetkili dağıtım firması kayıtlarında ilk kopyası ile eşleştirilmiş olan tesellüm kaydını içerir sevk irsaliyeleri, sevkiyatın ve piyasaya arzının izlenebilmesi amacıyla düzenlendikleri tarihi takip eden yılın başından itibaren beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.

    (5) Dökme etil alkol ve metanol dağıtım yetkisine sahip firmaların yapacağı etil alkol ve metanol sevkiyatında, taşıyıcı araç üzerinde ilgili mevzuatında aranan yazı ve uyarı işaretleri bulunur. Tüm kaplar güvenliği sağlanmış mühürler ile kapatılır ve sanayi tipi etil alkole ilişkin evrak üzerinde denatürasyonun tipi yazılır. Yetkili alkol dağıtım firmaları, sattıkları ürünün güvenlik bilgi formu ile teknik spesifikasyonunu ve/veya o partiye ait analiz raporunu alıcıya vermek zorundadır.

    (6) Sanayi girdisi olarak kullanılacak dökme veya ambalajlı etil alkol veya metanolün satışı, yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından, üretiminde bu ürünleri girdi olarak kullanan firmaların üretim yerlerine teslim edilmek suretiyle yapılır. Satış yapılan firmaların geçerli kapasite raporları satışın yapıldığı ayı takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kuruma iletilir. Kuruma ibraz edilen kapasite raporları geçerlilik süresi sonuna kadar tekrar gönderilmez.

    (7) Gıda sanayi, tütün mamulleri sanayi veya analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol işleme tesisleri için denatüre edilmemiş etil alkol talep eden kullanıcı firmaların Kurumdan tahsis izin belgesi alması zorunludur. Bu amaçla, Ek-2'de kayıtlı talep formu ile kullanıcı firma tarafından Kuruma müracaat edilir. Tahsis izin belgesini haiz firmalar tarafından, aylık olarak alınan etil alkol miktarı, kullanım raporu ile Kuruma bildirilir.

    (8) Kuruma ibraz edilen kapasite raporlarının, düzenli olarak güncellenmesinden, yetkili alkol dağıtım firmaları sorumludurlar.

    (9) Yetkili etil alkol dağıtım firmaları arasında ve yetkili metanol dağıtım firmaları arasında aşağıdaki haller dışında satış yapılamaz.

    a) Bu ürünleri sanayi girdisi olarak kullanan dağıtım yetkisini haiz firmaların, diğer dağıtım yetkisini haiz firmalardan ürün temini Kurum iznine tabidir.

    b) Etil alkol dağıtım uygunluk belgesini haiz alkollü içki üreticileri, alkollü içki üretim tesisleri için Kurum tarafından öngörülen entegrasyon şartlarının ihlal edilmemesi koşuluyla, tahsis izin belgesi ile diğer yetkili alkol dağıtım firmalarından alkollü içki üretim girdisi olarak gıda alkolü temin edebilirler.

    c) İşleme iznini haiz firmalar tahsis izin belgesi ile üretici ve/veya ithalatçı diğer yetkili alkol dağıtım firmalarından gıda alkolü temin edebilirler.

    ç) Dağıtım uygunluk belgeli firma aynı zamanda etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi ile etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz ise başka bir dağıtım uygunluk belgeli firmadan toptan satış belgesi kapsamındaki ürünleri temin edebilir.

    (10) Etil alkol denatürasyon tesisi; etil alkolün denatürasyonu veya ambalajlaması yapılmak üzere etil alkol üretim tesisinde, genel veya özel antrepolarda, serbest bölgelerde veya etil alkol geri kazanım amaçlı işleme tesisinde, metanol denatürasyon tesisi; metanolün denatürasyonu veya ambalajlaması yapılmak üzere genel veya özel antrepolarda, serbest bölgelerde veya metanol geri kazanım amaçlı işleme tesisinde kurulabilir. Denatürasyon tesisi kurulması Kurum iznine tabidir.

    (11) Firmalar tarafından Kuruma iletilmesi gereken tüm bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda istenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

    (12) İlaç sanayinde girdi olarak kullanılacak etil alkol veya metanoller için, fason üretim yaptıran firma tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan alınan "Yerli Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"nin ve fiili üretimi yapan ilaç firmasının kapasite raporunun bir örneğinin, satış raporu ekinde Kuruma iletilmek üzere alkol dağıtım yetkisini haiz firmaya teslim edilmesi kaydıyla, dağıtım yetkili firmalarca fason üretim yaptıran ilaç firmalarına da satış yapılabilir.

    (13) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararı söz konusu olan veya bilimsel ve teknolojik araştırma yapan kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulan dökme etil alkol ve metanolün kapasite raporu olmadan temini Kurum iznine tabidir.

    Etil alkolün piyasaya arzı

    Madde 20 - (1) Etil alkol, kullanım amacına uygun olarak aşağıdaki şekillerde piyasaya arz edilir:

    a) Evsel kullanım amaçlı etil alkol: Gıda hazırlanması gibi kullanımlar için, gıda alkolü olarak tüketime sunulan etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 cl veya 1 litrelik cam şişelerde ambalajlanır veya ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol veya alkollü içki dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilen bu etil alkol, etil alkol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ve etil alkol perakende satış belgesini haiz satıcılar eliyle tüketime sunulur.

    b) Genel kullanım amaçlı etil alkol: Temizlik malzemesi, evsel yakıt gibi genel amaçlı kullanımlar için, tam denatüre edilmiş, 1, 5, 10 ve 20 litrelik kaplarda ambalajlı olarak tüketime sunulan bu etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisi ile geri kazanım amaçlı işleme tesisinde ambalajlanır veya ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilen bu etil alkol, etil alkol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ve etil alkol perakende satış belgesini haiz satıcılar eliyle tüketime sunulur.

    c) Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol: Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için, 2 ve 5 litre hacimli kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu etil alkoller etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulur.

    ç) Analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol: Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmak üzere en fazla 250 litre ambalajlı ve etiketi üzerinde kimyasal spesifikasyonları ile üreticisi veya işlemecisi belirtilen ve yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu etil alkoller etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle kullanım amacına uygun kuruluşların tüketimine sunulur.

    d) Sanayi girdisi olan etil alkol: Gıda ve ilaç sanayi kullanımına yönelik ambalajlı veya dökme denatüre edilmemiş etil alkoller ile kozmetik, kimya ve diğer üretim sanayinin kullanımına yönelik denatüre edilmiş ambalajlı veya dökme sanayi tipi etil alkol yetkili etil alkol dağıtım firmaları eliyle ve geçerli kapasite raporu aranarak kullanıcının üretim yaptığı yere teslim edilir. Kimya ve diğer sanayi kollarında kullanılabilecek olan tarımsal olmayan etil alkoller, sadece 22 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca tam veya D-2 tipi denatüre edilerek piyasaya arz edilir.

    e) Yakıt biyoetanolü: Benzin türlerine harmanlama amaçlı yakıt biyoetanolü, kurşunsuz benzin ile harmanlanmak üzere denatüre edilmiş olarak, Kurumdan dağıtım uygunluk belgesi almış olan firmalar eliyle ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun rafinerici veya akaryakıt dağıtıcı lisansını haiz firmaların ana depolarına teslim edilmek suretiyle piyasaya arz edilir.

    (2) Dağıtım yetkisini haiz firmalar, benzin türlerine harmanlama amacıyla piyasaya arz edilecek yakıt biyoetanolünün teslim edileceği rafinerici veya akaryakıt dağıtıcı lisansını haiz firmalardan, benzine harmanlanacak yakıt biyoetanolünün katım oranını ve harmanlama işlemlerinin yapılacağı depoların adreslerini gösteren ve firma kaşesi ile yetkili şahıs imzasını taşıyan bir bildirim alarak, bu bildirimi Kuruma ibraz etmekle yükümlüdürler.

    (3) Benzin türlerine harmanlama amacıyla piyasaya arz edilecek olan yakıt biyoetanolünün ilgili teknik mevzuata uygun olması zorunludur.

    Metanolün piyasaya arzı

    Madde 21 - (1) İlaç sanayi girdisi olarak kullanılacak metanol ile kendi kullanımı amaçlı ithal edilen metanol hariç olmak üzere; geri kazanım amaçlı işleme tesislerinde elde edilen metanol ve ticareti yapılmak üzere sanayi girdisi olarak ithal edilen metanol denatüre edilmiş olarak piyasaya arz edilir.

    (2) Analiz amaçlı analitik saflıkta metanol: Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmak üzere en fazla 250 litre ambalajlı ve etiketi üzerinde kimyasal spesifikasyonları ve üreticisi veya işlemecisi belirtilen yetkili alkol dağıtım firmaları veya metanol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle kullanım amacına uygun kuruluşların tüketimine sunulur.

    Etil alkol ve metanol denatürasyon işlemleri ve bu amaçla tesis kurulmasına ilişkin usul ve esaslar

    Madde 22 - (1) Etil alkol ve metanol denatürasyon tesisleri, hammaddeleri ve denatürasyon tipi bazında stok durumunun, denatürasyonun ve günlük mal sevkiyatının izlenmesine ve işlem sırasında her türlü kütle dengesi hesabının yapılabilmesine imkan verecek şekilde projelendirilmelidir.

    (2) Depolama ve denatürasyon kapları, uygun malzemeden yapılmalı, gereken kaplarda karıştırma sistemi, her bir kapta uygun hacim ölçüm sistemi bulunmalı; kaplar temizlenmeye ve numune almaya uygun şekilde tasarlanmalı, ambalajlama ünitesi varsa, otomatik sayaç bulunmalıdır.

    (3) Tesise giriş, tesis içi ve tesis çıkışını düzenleyen sıvı nakil sistemleri, uygun hacim ve ağırlık ölçüm sistemleri bulunmalıdır.

    (4) Katılacak denatüran miktarı, maddenin saflık derecesi dikkate alınarak hesaplanır ve katı olanlar haricen denatüre edilecek olan etil alkolde, metanolde veya suda çözülerek katılır.

    (5) Etil alkol veya metanol denatüre edilirken, homojen bir karışım sağlanıncaya kadar uygun yöntemle karıştırma yapılır ve kullanım sırasında gerek duyuldukça karıştırma işlemi tekrarlanır.

    (6) Etil alkolde denatürasyon, etil alkolün mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine kullanım amaçlarına göre, aşağıdaki denatüranların katılması suretiyle gerçekleştirilir.

    a) Genel amaçlı kullanıma sunulacak etil alkoller için, yapılacak tam denatürasyonda

    - 125 gram tiyofen

    - 0,8 gram denatonyum benzoat

    - 3 gram CI (Colour Index) Reaktif Kırmızı 24 (Ağırlıkça % 25 sulu çözelti)

    - 2 litre metil etil ketondan

    oluşan denatüranlar en az % 90 derecede etil alkolün mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine birlikte ilave edilir.

    b) Kolonya dahil kozmetik sanayiinde kullanılacak tarımsal etil alkoller için, aşağıdaki denatüran gruplarından biri seçilerek ilave edilir.

    K-1 tipi denatürasyonda: 0,8 gram denatonyum benzoat ve 78,0 gram tersiyer butanol veya

    K-2 tipi denatürasyonda: 0,5 kg dietilfitalat ve 78,0 gram tersiyer butanol

    c) Diğer sanayi girdisi kullanımlar için yapılacak D tipi denatürasyonda

    D-1 tipi denatürasyonda: 0,8 gram denatonyum benzoat ve 78,0 gram tersiyer butanol veya

    D-2 tipi denatürasyonda: 5,0 kg isopropanol ve 78,0 gram tersiyer butanol ilave edilir.

    ç) Benzin türlerine harmanlama amaçlı yakıt biyoetanolü en az hacmen %1 oranında benzin ilavesi ile denatüre edilir.

    (7) Metanolde denatürasyon, %100'lük metanolün 100 litresine, 3 gram denatonyum benzoat katılması suretiyle gerçekleştirilir.

    (8) Yukarıdaki denatürasyonlarda belirtilen miktarlar asgari miktarları ifade etmekte olup, altıncı fıkranın (ç) bendi hariç, bunlarda en fazla % 10 tolerans uygulanır.

    Etil alkol ve metanol dağıtım yetkisini haiz firmaların sorumlulukları

    Madde 23 - (1) Yetkili alkol dağıtım firmaları, Kurum ile iletişimde sürekliliği sağlayacak şekilde bilişim altyapısı kurmak ve tüm kayıtlarını girdi/çıktı dengesinin izlenmesine imkan verecek şekilde tutmak zorundadır.

    (2) Etil alkol üreticisi ve üretiminde denatüre edilmemiş dökme etil alkol kullanan firmalar hariç olmak üzere dökme denatüre edilmemiş etil alkol yurt içinde depolanamaz.

    (3) Dökme etil alkol sevkiyatı yapan alkol dağıtım yetkisini haiz firmalarda ve dökme etil alkol kullanan firmalarda alkol derecesi ölçümlerinin yapılabilmesi için, uygun aralıklarda ve uygun hassasiyette seçilmiş 20

    C ye ayarlı alkolometreler ve ölçülen alkol derecesinin 20

    C de karşılığının bulunmasında kullanılacak OIML (Uluslararası Yasal Ölçüler Teşkilatı) tarafından yayımlanmış "Uluslararası Alkolometrik Tablolar"ı bulundurulacak ve her türlü evrakın düzenlenmesinde 20

    C deki alkol derecesi dikkate alınacaktır.

    Piyasaya arz ambalajındaki etil alkol ve metanollerin etiketlenmesi

    Madde 24 - (1) Etil alkol ve metanol, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak ambalajlanmalı ve etiketlenmelidir.

    (2) Etiket bilgilerinde; ürünün adı, hacmen yüzde alkol miktarı, net ambalaj hacmi, etil alkolde "tarımsal" veya "tarımsal olmayan" şeklinde köken bilgisi ve uygulanan denatürasyon şekli, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, işleyen, ithal eden ve ambalajlayan firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmalıdır.

    (3) Etiketler, ürün piyasaya sunulmadan önce, üretim ve faaliyet uygunluk belgesi, ithalat ön değerlendirme belgesi veya işleme izin belgesi alınması sırasında Kurum tarafından onaylanmalı, etiketi onaylanan ürünlere ilişkin bilgilerde değişiklik olması halinde Kurumdan izin alınarak ürünün etiketinde gerekli düzeltmeler yapılmalı ve etiketin her zaman ürünün gerçek verilerini yansıtması sağlanmalıdır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: İzin Belgesi ve Hizmet Bedelleri ile Bildirim Zorunluluğu

    İzin belgesi bedelleri

    Madde 25 - (1) Tesis kurma uygunluk belgesi bedeli, etil alkol işletmelerinde her bin litre proje kapasitesi başına 19,80 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma uygunluk belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

    (2) Etil alkol tesislerinin üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli 16.510 TL'dir.

    (3) Proje tadilat izin bedeli sadece kapasite artırımında artan kapasite miktarına karşılık gelen tesis kurma uygunluk belgesi bedeli kadar hesaplanır.

    (4) Dağıtım uygunluk belgesi bedeli 16.510 TL'dir.

    (5) Dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 2.000 TL'dir.

    (6) Bu bedeller, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Kurul kararıyla yeniden belirlenerek Resmî Gazete'de yayımlanır.

    Hizmet bedelleri

    Madde 26 - (1) Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından etil alkol ve alkollü karışımların piyasaya arzında; ithalata uygunluk belgesi düzenleme hizmetleri, üretimin gözetim ve denetim hizmetleri, piyasa gözetim ve denetim hizmetleri, tüketicilere ve sektörde yer alan firmalara yönelik bilgilendirme hizmetleri, sektörle ilgili araştırma-geliştirme hizmetleri ve Kurum genel giderlerinden sektöre düşen pay karşılığı belirlenen hizmet bedeli alınır.

    (2) Yetkili etil alkol dağıtım firmaları kendi üretiminde kullandıkları etil alkol dahil olmak üzere iç piyasaya arz ettikleri toplam litre miktarı üzerinden hizmet bedeli öderler. Alkollü içki üretiminde kendi ürettiği etil alkolü kullanan üreticiler ile ihraç edilen veya dahilde işleme rejimi kapsamında kullanılan etil alkolden hizmet bedeli alınmaz.

    (3) Hizmet bedeli, 27 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına, 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için 40,55 TL, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için 16,51 TL, yakıt biyoetanolü için 6,94 TL dir.

    (4) Hizmet bedelleri, 27 nci maddenin birinci fıkrası gereğince düzenlenen aylık satış raporlarının Kuruma verildiği ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kurum hesabına yatırılır; belirtilen süre sonuna kadar yatırılmayan bedeller kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

    (5) Bu bedeller, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Kurul tarafından yeniden belirlenerek Resmî Gazete'de yayımlanır.

    Bildirim zorunluluğu

    Madde 27 - (1) Dağıtım yetkisini haiz firmalar, içerik ve iletim şekli Kurum tarafından belirlenen aylık ticari faaliyetlerini gösterir satış raporlarını, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kuruma iletmek zorundadırlar.

    (2) Tahsis izin belgesini haiz firmalar, aylık olarak aldıkları ve kullandıkları etil alkol miktarını, içerik ve iletim şekli Kurum tarafından belirlenen kullanım raporu ile takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kuruma iletmek zorundadırlar.

    (3) Üretim iznini haiz firmalar, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonu itibariyle üç aylık faaliyetlerini gösterir içerik ve iletim şekli Kurum tarafından belirlenen işletme raporlarını, takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar Kuruma iletmek zorundadırlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Devir, Tasfiye ve Faaliyetin Sona Erdirilmesi

    Devir

    Madde 28 - (1) Etil alkol üretim tesisinin devri Kurum iznine tabidir. Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak alınan karar, devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte Kuruma iletilir. Tamamlanmış başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanmak üzere Kurula sunulur.

    Faaliyetin sona erdirilmesi ve tesisin kapatılması

    Madde 29 - (1) İlgili mevzuatı kapsamında Kurum tarafından belgeleri iptal edilen, yenilenmeyen veya faaliyetine kendi isteği ile son vermek isteyen dağıtım uygunluk belgesini haiz ithalatçı veya işlemeci firmalar, Kurum tarafından verilen belgeleri iade eder, ürün stoklarının değerlendirilme şeklinin belirtildiği bir dilekçe ile Kuruma başvururlar. Başvuru Kurum tarafından değerlendirilir.

    (2) Üretim iznini haiz firmanın yetkili organı tarafından tesisin kapatılma kararı alınması halinde, makine, ekipman, hammadde, yarı mamul ve ürün stoklarının değerlendirilme şekli belirtilerek Kuruma başvurulmalıdır. Başvuru Kurum tarafından değerlendirilir.

    ONUNCU BÖLÜM: Belgelerin Kaybolması, Saklama Süresi ve Denetim

    Belgelerin kaybolması

    Madde 30 - (1) Kurum tarafından verilen belgelerin kaybolması halinde, durum bir dilekçe ile Kuruma bildirilir. Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerin birinde yayımlanan kayıp ilanı Kuruma iletilir ve Kurum tarafından geçerlilik tarihi ve belge numarası kaybolan veya zayi olan belge ile aynı olmak kaydıyla yeni belge düzenlenir.

    Belge saklama süresi

    Madde 31 - (1) İlgili mevzuatında daha uzun bir saklama süresi öngörülmediği sürece, bu Yönetmelik uyarınca tutulması gereken tüm kayıtlar, karşılıklı yazışmalar, verilen izin ve uygunluklar, talepler, stok listeleri, raporlar ile sair bilgi ve listeler, dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar tarafından düzenlendikleri tarihi takip eden yılın başından itibaren beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.

    Denetim

    Madde 32 - (1) Kurum, etil alkol ve metanol piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerine ilişkin her türlü piyasa gözetimi ve denetimi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli görülen gözetim görevlerini yürütmek üzere Kurum tarafından tesiste personel görevlendirilebilir.

    (2) Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgeler ile yapılacak denetimlere, sınai veya ticari gizlilik mülahazalarıyla dahi olsa firmalarca engeller konulamaz.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM: Cezai Hükümler

    Cezalar

    Madde 33 - (1) Kurumdan tesis kurma ve faaliyet izni almadan etil alkol veya metanol üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler ile tesislerinde izin verilen kategori dışında faaliyette bulunanlar hakkında 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi birinci fıkrası hükmü uygulanır.

    (2) Etil alkol ve metanol piyasasında mal veya hizmet üreten, işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek veya tüzel kişilere aşağıda yazılı idarî yaptırımlar uygulanır:

    a) 4733 sayılı Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır.

    b) İzin almadan veya güncelleme yapmadan ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.

    c) Kurumdan izin almaksızın işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi hükmü uygulanır.

    ç) Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende etil alkol veya metanol satıcılarına 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi hükmü uygulanır.

    d) Kurumdan satış belgesi almadan etil alkol ve/veya metanol toptan veya perakende satışını yapanlara 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (g) bendi hükmü uygulanır.

    e) Yetkili olmadıkları halde, satışa sunulan etil alkol veya metanolün arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (j) bendi hükmü uygulanır.

    (3) Yukarıda sayılan fiiller dışında, 4733 sayılı Kanun ile 4250 sayılı Kanuna veya bu kanunlara göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere ya da Kurum tarafından verilen belgelerde yer alan şartlara uyulmadığının tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uygulanır.

    (4) İdarî para cezaları, fiillerin tekrarı halinde, bir önceki cezanın iki katı olarak verilir. 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fiillerin tekrarı halinde ayrıca ihlale konu ürünün piyasaya arzının bir yıla kadar durdurulmasına; (a), (d), (f) ve (j) bentlerinde sayılan fiillerin, ilk fiilin işlenmesinden sonraki beş yıl içinde üçüncü defa işlenmesi halinde ise belgelerin iptaline karar verilir. Satış belgesi iptal edilen satıcılar, satış belgesi iptaline konu işyerinde aynı işletme adı altında faaliyette bulunan üçüncü kişiler ile satış belgesi iptal edilen satıcılarca belge iptaline konu işyerinin farklı işletme adı altında fiilen işletilmesi halinde, bu işletme üzerine kayıtlı görünen üçüncü kişiler adına iki yıl süreyle yeni belge başvurusunda bulunulamaz.

    (5) 4733 sayılı Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmez, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilir. Mahkemece verilecek mahkumiyet kararında, kararın kesinleşmesine kadar faaliyete ilişkin tüm belgelerin askıya alınmasına da karar verilir. Yargılama sonuna kadar üretici ve ithalatçılara yetkili idarece uygun görülecek miktarda bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretler verilebilir. Söz konusu fiillerin kamu sağlığını veya tütün ve alkol piyasasının güvenliğini bozucu nitelikte olması halinde, yargılama sürecinde yetkili mahkemece mevcut delil durumuna göre belgelerin askıya alınmasına tedbiren karar verilir.

    (6) 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (f), (g) ve (j) bentlerinde yazılı fiiller hakkında idarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler, diğer bentlerde yazılı fiiller hakkında idarî para cezası vermeye Kurum yetkilidir. Mahalli mülkî amirlerce uygulanan idarî yaptırımlar on beş gün içinde Kuruma iletilir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlükten önce alınmış izin ve belgeler

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan izin, yetki ve uygunluk belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir. Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün toptan ve perakende satışı için Kurumca verilmiş olan belgeler, bu ürünleri satmak isteyenler tarafından 31/3/2012 tarihi mesai bitimine kadar kullanılabilecek olup, bu tarihten sonra satış faaliyetine devam etmek isteyenlerin 2012 yılı satış belgesi süre uzatım işlemleri sırasında, ayrıca etil alkol perakende satış belgesi ve etil toptan satış belgesi almaları zorunludur.

    (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, ilaç sanayi dışında sanayi girdisi metanolün ticaret amaçlı ithalatını yapan firmalar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen doksan gün içinde ithalat işlemlerini Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar.

    (3) Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ile analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün iç ticaretini yapan firmalar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen doksan gün içinde "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde düzenlenen etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi ve etil alkol ve metanol toptan satış belgesi almak zorundadırlar.

    (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan dağıtım yetki belgelerinin yenilenmesinde 25 inci maddenin 5 inci fıkrası hükmü uygulanarak, başvuru sahibi adına dağıtım uygunluk belgesi düzenlenir.

    Yürürlük

    Madde 34 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar