KALKINMA BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Kalkınma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Kalkınma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 05/11/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28106

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerinin belirlenmesine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Kalkınma Bakanlığında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci Maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü Maddesi gereğince 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Bakan ve Müsteşar Bakanlıkta görevli tüm personelin en üst disiplin amiridir.

    (2) Kalkınma Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.

    (3) Ekli cetvelde belirtilen sıralı disiplin amirliklerinden biri atama yapılmamış olması nedeniyle boş bulunduğu takdirde, müteakip disiplin amiri boş bulunan disiplin amirinin yerine kaim olur.

    (4) Birim amirinin ekli cetvelde gösterilen daha üst bir amire doğrudan bağlanması halinde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - (1) 4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar