SAYIŞTAY RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

    Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği

    Sayıştay Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 17/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28145

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler ve diğer meslek mensupları ile başsavcı ve savcıların törenlerde ve duruşma yapılan haller ile temsilci davet edilen durumlarda giyecekleri resmi kıyafetlerin esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Resmi Kıyafetin Şekli ve Giyimine İlişkin Esaslar

    Törenlerde giyilecek resmi kıyafet

    Madde 3 - (1) Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler, diğer meslek mensupları ile başsavcı ve savcıların törenlerdeki resmi kıyafetleri; koyu renk elbise ve ayakkabı ile Sayıştay Başkanı, başkan yardımcısı, daire başkanları, üyeler ve başsavcı için siyah ince yünlü kumaştan dikilmiş cübbeden (ŞEKİL-1) ibarettir.

    (2) Cübbenin yaka içi, klapası ve kol ağızlarının dışa katlanmış kısımları saten kumaştandır. Saten kumaşın rengi Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler için koyu mavi renk, raportörler için açık mavi renk ve başsavcı ile savcılar için neftî renktir. Cübbe yakalarında Sayıştay Başkanı için ŞEKİL-2'de, başkan yardımcıları, daire başkanları için ŞEKİL-3'te, üyeler için ŞEKİL-4'te, raportörler ile başsavcı için ŞEKİL-5'te, savcılar için ŞEKİL-6'da yer alan şekliyle sarı sim işleme bulunur. Sayıştay Başkanının cübbesinin kol ağızlarının dışa katlanmış kısımları üzerinde, ŞEKİL-7'de düzenlendiği şekliyle sarı sim işleme yer alır.

    Duruşma yapılan haller ile temsilci davet edilen durumlarda giyilecek resmi kıyafet

    Madde 4 - (1) Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler duruşma yapılan hallerle temsilci davet edilen durumlarda cübbe giyerler.

    (2) Duruşma yapılan haller ile temsilci davet edilen durumlarda raportörler ile başsavcı ve savcılar da cübbe giyerler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 5 - (1) 11/6/1985 tarihli 18781 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

    *** Yönetmeliğin eklerini görmek için 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.***

    Mevzuat Kanunlar