TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İÇMİMARLAR ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi: 17/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28145

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ile gerçek ve tüzel kişilerin talepleri üzerine bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde görev alacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası üyesi bilirkişilerin nitelikleri, eğitimleri ile çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odasına üye içmimarları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

    b) Bilirkişi: Oda bilirkişi yetki belgesine sahip üyeyi,

    c) Bilirkişilik hizmeti: Bilimsel, teknik ve ekonomik açılardan, yerinde ve/veya dosya üzerinde gereken incelemeler yapılarak, kıymet ve fiyat takdiri, nitelik, kusur ve durum saptanması için rapor düzenlenmesi ile gereken hallerde bunların dışındaki belirleme ve saptamaların yapılmasını,

    ç) Bilirkişi Yetki Belgesi: Bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara Oda tarafından verilen belgeyi,

    d) Oda: TMMOB İçmimarlar Odasını,

    e) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Bilirkişilere İlişkin Hükümler

    Bilirkişilerde aranacak nitelikler

    Madde 5 - (1) Bilirkişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

    c) En az üç yıllık Oda üyesi olmak,

    ç) Odadan disiplin cezası almamış olmak,

    d) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan yahut ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    e) Oda tarafından düzenlenen bilirkişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, Bilirkişi Yetki Belgesi sahibi olmak,

    f) Odaya aidat borcu bulunmamak.

    Bilirkişi listelerinin oluşturulması ve seçimi

    Madde 6 - (1) Oda, 5 inci maddede belirtilen koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini, başvuru halinde kullanılmak üzere dosyalar. Listelerin bir kopyasını TMMOB'ye, valiliklere ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere gönderir.

    Bilirkişilerin çalışma ilkeleri ve sorumlulukları

    Madde 7 - (1) Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, mesleki davranış ve meslek etik ilkelerine uymakla yükümlüdürler.

    (2) Bilirkişilik yapan içmimar hazırladığı rapora kimlik bilgilerinin yanında Oda sicil numarasını da yazmakla yükümlüdür.

    Bilirkişilerin tarafsızlığı

    Madde 8 - (1) Bilirkişilerin görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yapmaları esastır.

    (2) Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler. Belirtilen nedenlerden dolayı bilirkişilik yapamayacak olan meslek mensubu durumu Odaya bildirmek zorundadır.

    Bilgi verme yükümlülüğü

    Madde 9 - (1) Bilirkişiler, yaptıkları bilirkişilik hizmeti ile ilgili olarak Oda tarafından istenildiği takdirde hazırladıkları raporun bir kopyasını ve her türlü bilgiyi yazılı olarak vermekle yükümlüdürler. Oda, bilirkişilerden aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

    Bilirkişilik ücreti

    Madde 10 - (1) Bilirkişilik ücreti, TMMOB tarafından her yıl düzenlenerek yayımlanan asgari ücret tarifesinde gösterilen ücretten daha az olmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bilirkişi Yetki Belgesi ve Eğitim

    Bilirkişi yetki belgesi

    Madde 11 - (1) Bilirkişi yetki belgesi, 5 inci maddedeki niteliklere sahip ve Oda tarafından düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara verilir.

    Bilirkişilik yetki belgesinin geçerliliği ve süresi

    Madde 12 - (1) Bilirkişilik yetki belgesinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Bilirkişilik hizmetinin verileceği yıl gerekli onayı yaptırmayanlar Oda tarafından hazırlanıp ilgili kurumlara bildirilecek bilirkişi listelerine o yıl için dahil edilmezler.

    Bilirkişi yetki belgesinin iptali

    Madde 13 - (1) Bilirkişi yetki belgesi aşağıdaki durumların tespiti halinde OYK tarafından iptal edilir:

    a) 5 inci maddede belirtilen niteliklerin kaybedilmesi,

    b) Oda organları tarafından bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti,

    c) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespiti.

    Eğitim

    Madde 14 - (1) Bilirkişilik eğitimleri yılda bir kereden az olmamak üzere OYK tarafından belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.

    (2) Eğitimin içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre OYK tarafından değişebilir ve geliştirilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Kamulaştırma davalarında bilirkişilik

    Madde 15 - (1) Oda tarafından kamulaştırma davalarında bilirkişi olarak görev alacak üyelerin belirlenmesi ve listelerin hazırlanmasında, 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar