HAYVANLARIN TANIMLANMASI İLE VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN UYGULAMA ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ

    Hayvanların Tanımlanması İle Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 22/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28150

    Amaç

    Madde 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ihbarı mecburi hayvan hastalıkları ve diğer hayvan hastalıklarına karşı resmî, yetkilendirilmiş veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının programlı veya projeli çalışmaları kapsamında hayvanlara uygulanacak veteriner biyolojik ürünler ile hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi, mikroçip gibi tanımlama araçları için hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından uygulayıcıya ödenecek uygulama ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının programlı veya projeli çalışmaları kapsamında resmî, yetkilendirilmiş veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından yapılan veteriner biyolojik ürün uygulamalarını ve hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi, mikroçip ve benzeri tanımlama araçları ile ilgili uygulamaları kapsar.

    (2) Bu Yönetmelik, püskürtme, dumanlama, pulverize ve içme suyu şeklinde yapılan kanatlı aşılamaları kapsamaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

    b) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,

    c) Hayvan sahibi: Hayvanların mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

    ç) Makbuz: Hayvanların tanımlanması ve veteriner biyolojik ürün uygulamasından sonra resmî, yetkilendirilmiş veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından hayvan sahiplerine veya bakıcılarına verilen ve uygulama ücretlerinin alındığını gösteren belgeyi,

    d) Resmî veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

    e) Uygulayıcı: Hayvanların tanımlanması ve veteriner biyolojik ürün uygulamalarında görev alan resmî veteriner hekimi, yetkilendirilmiş veteriner hekimi ve yardımcı sağlık personelini,

    f) Veteriner biyolojik ürünleri: Hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı, serum gibi ürünler ile teşhis kitlerini,

    g) Yardımcı sağlık personeli: Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan sağlık teknisyeni/teknikerini, veteriner sağlık teknisyeni/teknikerini, laborantı,

    ğ) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

    ifade eder.

    Hayvanların tanımlanması ile veteriner biyolojik ürün uygulamaları

    Madde 5 -(1) Koruyucu ve tedavi edici maksatla yurt içinde üretilen veya ithal edilen, hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı, serum gibi ürünler ile teşhis kitlerinin uygulandığı ihbarı mecburi hayvan hastalıkları ve diğer hayvan hastalıklarında bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde hayvan sahipleri veya bakıcılarından veteriner biyolojik ürün uygulama ücreti alınır.

    (2) Hayvanların kulak küpesi, mikroçip ve benzeri tanımlama araçları ile tanımlanması durumunda bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde hayvan sahipleri veya bakıcılarından tanımlama ücreti alınır.

    Hayvanların tanımlanması ile veteriner biyolojik ürün uygulama ücreti

    Madde 6 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde hayvanlara yapılan her türlü veteriner biyolojik ürün uygulamalarının ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tanımlama uygulamalarının ücretleri her yıl Bakanlık tarafından tespit edilir.

    (2) Hayvanların tanımlanması ve veteriner biyolojik ürün uygulaması sonunda uygulayıcılar tarafından alınan ücret için Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre makbuz düzenlenir.

    (3) Hayvanların tanımlanma ile veteriner biyolojik ürün uygulama ücretleri uygulamayı yapana aittir.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 7 - (1) 24/6/1989 tarihli ve 20205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aşılama ve Serumlama Ücretleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar