ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

    Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 25/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28153

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini, Başkan, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

    b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

    c) Başkan: Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanını,

    ç) Başkanlık: Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

    d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

    e) Müfettiş: Başkanlıkta görevli Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısını,

    f) Müsteşar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarını,

    g) Şube Müdürlüğü: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş, Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Kuruluş ve bağlılık

    Madde 4 - (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, müfettiş nitelik ve yetkisini haiz bir Başkan ile Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müsteşara bağlıdır.

    (2) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğünce yürütülür.

    (3) Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir.

    (4) İhtiyaç halinde, Başkanlık, gerektiğinde Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile Ankara dışında da görev merkezleri tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir. Bu çalışma merkezlerinde, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli Müfettişlerden biri Başkanlığın teklifi üzerine Müsteşarlıkça görevlendirilir.

    Başkanlığın görevleri

    Madde 5 - (1) Müsteşarın emri veya onayı üzerine, Müsteşar adına görev yapan Başkanlığın görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık teşkilâtının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plânlara ve programlara uygun çalışmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak,

    c) Bakanlıkça yürütülen mevzuat hazırlığı çalışmalarına katılmak,

    ç) Bakanlık teşkilâtında gerçekleştirilen faaliyetlerin, Bakanlığın hedeflerine ve amaçlarına uygun olarak daha iyi yürütülmesini sağlamak üzere gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulunmak,

    d) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerine, görevleriyle ilgili sorunların çözümü ve hizmetlerin yürütülmesi konularında yol göstermek,

    e) Mevzuatta belirtilen görevleri ve Müsteşar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

    (2) Başkanlık, kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını temin etmek üzere Bakanlık teşkilâtındaki bütün birimler ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Başkanın Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Başkanlığa atanma

    Madde 6 - (1) Başkanlık görevine, Başkanlıkta beş yıl fiilen müfettişlik yapmış olanlar arasından atama yapılır. 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla diğer bakanlıklarda denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on iki yıl hizmeti bulunanlar ile Bakanlık teşkilâtında asaleten en az Genel Müdürlük seviyesinde görev yapmış üst düzey yöneticiler arasından da Başkanlığa atama yapılabilir.

    Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 7 - (1) Müfettiş sıfatına ve yetkisine sahip olan Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Başkanlığı sevk ve idare etmek, yıllık çalışma programını hazırlamak ve Müsteşarın onayından sonra uygulanmasını sağlamak, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılacak müfettişleri görevlendirmek ve çalışmalarını takip etmek,

    b) Gerektiğinde bizzat teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    c) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevine olan ilgilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları yerinde denetlemek,

    ç) Müfettişlerce düzenlenen raporları incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili birimlere göndermek, bu birimlerce anılan raporlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri izlemek,

    d) Müfettiş yardımcılarının göreve alınmasını ve yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    e) Müfettişleri meslekleri ile ilgili çalışmalara özendirmek, bu amaçla yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmada bulunmalarını sağlamak, meslek, genel kültür ve yabancı dil bilgilerinin artırılması için hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve toplantı gibi eğitim faaliyetleri tertip etmek, bu tür faaliyetlere katılmalarını sağlamak,

    f) Uygulamada, müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak,

    g) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Müsteşara teklifte bulunmak,

    ğ) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

    h) Rehberlik hizmetlerinin etkin olarak işletilebilmesi için, başkanlık ile bakanlığın tüm birimleri arasında sağlıklı bir iletişim ağı oluşturmak,

    ı) Mevzuat ile verilen diğer görevleri ve Müsteşar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

    (2) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Müsteşara karşı sorumludur.

    Başkana yardım

    Madde 8 - (1) Başkan, görev ve yetkileri çerçevesinde kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Başkan Yardımcısını Müsteşarın onayı ile görevlendirebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

    Müfettişlerin görev ve yetkileri

    Madde 9 - (1) Müfettişler Müsteşarın emri veya onayı ve Başkanın görevlendirmesi üzerine aşağıdaki görev ve yetkileri haizdirler:

    a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet, hizmet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, rehberlik, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.

    b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzlukları derhal Başkanlığa bildirmek.

    c) Yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde tespit edilen aksaklıkların, usulsüzlüklerin tekrar yaşanmaması, faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi için, alınması gereken tedbirler ile ilgili önerilerini Başkanlığa sunmak.

    ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında araştırmalarda bulunmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantı gibi faaliyetlere katılmak.

    d) Yetiştirme programı çerçevesinde eğitilmek üzere refakatlerinde görevlendirilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.

    e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

    Müfettişlerin sorumlulukları

    Madde 10 - (1) Müfettişler aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.

    (2) Müfettişler yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    (3) Müfettişler, etik davranış ilkelerine aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar ve güven duygusunu sarsamazlar. Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar. Ayrıca, görevleri sebebiyle;

    a) İcraya karışamazlar.

    b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösteren tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltmede bulunamazlar.

    c) Teftiş, rehberlik, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

    ç) Teftiş, rehberlik, inceleme, araştırma ve soruşturma için görevli bulundukları sırada, bu işler ile ilgili kişilere misafir olamazlar; doğrudan ve dolaylı olarak bunlar ile alışveriş yapamazlar; alacak ve borç münasebetine giremezler; hizmet ve ikramlarını kabûl edemezler. Beşerî ve sosyal ilişkilerin gereği olup etik davranış ilkelerine aykırı olmayan hususlar, bu yasaklara tâbi değildir.

    Görevden uzaklaştırma

    Madde 11 - (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

    a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

    b) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem kayıtlarını göstermekten ve soruları cevaplandırmaktan kaçınmak; teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

    c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    ç) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak.

    (2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması ve birinci fıkranın (b) bendindeki hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

    Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler

    Madde 12 - (1) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler ünite amirince alınır. Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte görevden uzaklaştırılana ve Başkanlığa, Başkanlıkça da durum Müsteşara sunulur.

    (2) Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip, görevi başında kalmakta ısrar ettiği tutanakla belgelenen personel hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 262 nci maddesi gereğince takibat yapılması için durum Müfettiş tarafından derhal Başkanlığa bildirilir.

    (3) Görevden uzaklaştırılan personele ilişkin soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin, diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

    (4) Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasını gerektiren hallerde, görevinden uzaklaştırılmış olan personel müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, bekletilmeksizin atamaya yetkili amir tarafından görevine iade edilir.

    Teftiş edilenlerin yükümlülük ve sorumlulukları

    Madde 13 -(1) Müfettişler; yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri görevle ilgili bilgileri, defter ve belgeleri, gizli de olsa, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    (2) Denetlenen birim ve kuruluşlar ile bunların her kademedeki personeli; müfettişlerin, sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı talebinde derhal müfettişe göstermek, incelemesine sunmak ve yine sözlü veya yazılı talebi halinde bunların kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

    (3) Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi veya kuruluşa verilir.

    (4) Teftiş, rehberlik, inceleme ve soruşturma yapılan birim veya kuruluşların yöneticileri, kendi birimlerinin iş ve işlemlerini aksatmaya sebebiyet vermeyecek şekilde, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlamak, gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

    (5) Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

    (6) İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Şube Müdürlüğü

    Şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 14 - (1) Şube Müdürlüğü, Başkanlığa bağlı bir şube müdürü ve emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

    (2) Şube müdürü ve diğer çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını ilgili yerlere göndermek,

    b) Müfettişlerden gelen raporlar ile diğer evrakı kaydetmek ve ilgili olduğu yere iletmek,

    c) İşi biten rapor ve diğer evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    ç) Başkanlık tarafından çıkarılan alt düzenleyici işlemleri ve görüş yazılarını, belli bir düzen dairesinde dosyalamak suretiyle muhafaza etmek,

    d) Başkan ve Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    (3) Şube müdürlüğünün idaresinden, Başkan ve Yardımcılarına karşı birinci derecede şube müdürü sorumludur. Şube müdürü ve müdürlük personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    ALTINCI BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılığına Giriş

    Giriş sınavı

    Madde 15 - (1) Müfettişliğe, giriş sınavı ile atanmaya hak kazanılan müfettiş yardımcılığı ile başlanır.

    (2) Giriş sınavı; bilgi, tutum, davranış ve genel kabiliyet bakımından Başkanlıkta müfettiş yardımcısı unvanı ile görev alabilecek olanları belirlemek ve bu nitelikleri taşıyanlar arasından üstün olanları seçmek üzere yapılan değerlendirme ve işlemlerin tamamıdır.

    (3) Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde olur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    (4) Sınavın açılmasına, Başkanın teklifi üzerine Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile karar verilir.

    Sınavın yeri

    Madde 16 - (1) Giriş sınavı Ankara'da yapılır. Yazılı sınav, gerektiğinde Başkanın teklifi üzerine Müsteşarın onayı ile diğer illerde de yapılabilir.

    Sınavın duyurulması

    Madde 17 - (1) Atama yapılacak kadroların sınıfları, dereceleri, sınava katılma şartları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, Başkanlıkça belirlenecek KPSS puan türü ve taban puanı, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, sınav değerlendirme yöntemi, başvuruda istenilecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az 30 gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazeteden birinde en az bir kez ilan edilmek, Bakanlık panolarına asılmak ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

    Sınava katılacaklarda aranacak şartlar

    Madde 18 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

    b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

    c) Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakülteleri, şehir - bölge plâncılığı bölümlerinden, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği belgelenmiş yerli veya yabancı yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak,

    ç) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuzbeşyaşını doldurmamış olmak,

    d) Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,

    e) Kamu Personel Seçme Sınavına girmek ve sınav sonucunda Başkanlıkça belirlenen taban puanı veya üzerinde KPSS puanı almış olmak

    gerekir.

    (2) Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katından fazla olmamak, KPSS başarı sıralaması esas alınmak ve her fakülte mezunlarından ayrı ayrı olmak üzere, Başkanlıkça belirlenen sayıda aday çağırılır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir.

    (3) Hangi meslek gruplarından ne kadar Müfettiş yardımcısı alınacağı hususuna sınav açılmasına dair Bakanlık Makamından alınacak onayda yer verilir.

    Sınav için müracaat

    Madde 19 -(1) Sınava girmek isteyenler, aday başvuru formu, iki fotoğraf ve ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Şube Müdürlüğü personelince doğruluğu ÖSYM internet sitesinden kontrol edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi ile yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Başkanlıktan onaylı sureti ile Başkanlığa müracaat ederler. Adayların elektronik imza kullanmaları şartıyla ya da kullanıcı adı ve şifresi ile profil oluşturularak elektronik ortamda müracaat etmeleri için de olanak sağlanabilir.

    (2) Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu ve gerekli diğer bilgileri bulunur.

    (3) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

    b) 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,

    c) Özgeçmişi,

    ç) Varsa yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da Başkanlıkça onaylı sureti.

    (4) Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

    a) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

    b) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,

    c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.

    (5) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    (6) Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

    (7) Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Bu duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

    (8) Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavlarının geçersiz sayılacağı, atamalarının yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamalarının iptal edileceği, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda bilgilendirilerek ayrıca taahhüt beyanları alınır. Bu durumda olanların sınavları iptal edilir, atamaları yapılmaz ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

    Giriş sınavının konuları

    Madde 20 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan yapılır.

    a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;

    1) Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî yargı, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Medenî Hukuk (Genel esaslar ve aynî haklar), Borçlar Hukuku (Genel esaslar).

    2) Ekonomi: Genel Ekonomi Teorisi (Mikro ve makroekonomi), Milletlerarası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

    3) Maliye: Genel maliye teorisi ve maliye politikası, kamu gelirleri ve giderleri, bütçe.

    4) Genel Muhasebe.

    5) Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği.

    b) Diğer fakülte mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, birinci fıkrada sayılan kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği alanından aynı, diğer konularda ise en az iki grup hâlinde olmak üzere kendi mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.

    Sınav kurulu

    Madde 21 - (1) Sınav kurulu, Başkanın teklifi üzerine Müsteşarın onayı ile Başkan'ın başkanlığında, dört müfettişin iştirak ettirilmesi suretiyle teşkil edilir. Ayrıca, aynı usulle dört yedek üye tespit edilir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 22 - (1) Sınav soruları, Sınav Kurulunca hazırlanır ve sonuçları Kurulca değerlendirilir.

    (2) Sınav Kurulu, sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine, başkasının yerine sınava girilmesine engel olmak ve sınavı düzenli olarak sonuçlandırmak ile görevlidir.

    (3) Sınav Kurulu, sınavlara ilişkin olarak yapılacak olan diğer iş ve işlemleri kararlaştırır.

    Yazılı sınav sorularının hazırlanması

    Madde 23 - (1) Yazılı sınav soruları, 20 nci maddede belirtilen konu gruplarından Sınav Kurulunca ayrı ayrıhazırlanır. İhtiyaç hâlinde, üniversitelerde görevli öğretim elemanlarına da soru hazırlatılabilir.

    (2) Soru kâğıtlarında sınavın süresi ve her bir soruya verilecek olan not belirtilir.

    (3) Soru kâğıtları, Sınav Kurulunca imzalanır ve cevap kâğıtları ile birlikte mühürlenir.

    (4) Sorular ve cevaplar, ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, Sınav Kurulunca imzalanır ve durum, bir tutanak ile tesbit edilip Başkana teslim edilir. Sınavların birden fazla yerde yapılması hâlinde zarflar yer sayısınca düzenlenir.

    Yazılı sınavın yapılması

    Madde 24 - (1) Yazılı sınavın yapılması sırasında Sınav Kuruluna yardımcı olmak üzere Başkanlıkça yeteri kadar müfettiş görevlendirilebilir.

    (2) Sınav, ilânda belirtilen yer, gün ve saatte başlar. Adaylar, kimlik belgeleri kontrol edilerek salona alınırlar; kapalı ve mühürlü soru zarfları adaylar önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

    (3) Cevap kâğıtları, kâğıttaki isim ve numara karşılaştırıldıktan ve isim bölümü adayca kapatıldıktan sonra toplanır. Aday birden fazla cevap kâğıdı vermiş ise cevap kâğıdı sayısı da belirtilerek listedeki isminin karşısına yazılır ve adaya imzalatılır.

    (4) Sınava kaç adayın katıldığı ve kimlerin gelmediği belirlenerek, var ise, sınav sırasında, sınav disiplinini bozucu davranışları, kopya yapılması veya başkasının yerine sınava girilmesi hususlarını da belirten bir tutanak düzenlenir. Cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarfa konularak zarf mühürlenir ve bir tutanak ile durum tespit edilir.

    Yazılı sınavın değerlendirilmesi

    Madde 25 - (1) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca değerlendirilir. Her konu grubu için tam not 100'dür. Okunup değerlendirilen cevap kâğıtlarının baş tarafında, verilen not rakam ve yazı ile belirtilir. Bütün kâğıtlar değerlendirildikten sonra kapalı isim yerleri açılır, en yüksek not alandan başlanmak üzere adaylar sıraya konularak yazılı sınav sonuçları listesi hazırlanır ve Sınav Kurulunca imzalanır.

    (2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

    Yazılı sınav sonuçlarının ilânı ve bildirilmesi

    Madde 26 - (1) Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle ve Bakanlığın internet sitesinde ilan olunur. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

    Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

    Madde 27 - (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının liste hâlinde duyurulduğu tarihten itibaren en çok 30 gün geçtikten sonra yapılır.

    (2) Yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilir.

    (3) Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. Adaylar, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

    (4) Sözlü sınav, adayların;

    a) 20 nci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü,

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

    yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

    (5) Adaylar, sınav kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

    (6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

    Giriş sınavı sonucunun belirlenmesi ve sınav belgeleri

    Madde 28 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.

    (2) Sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir.

    (3) Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notlarının eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

    (4) Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu müktesep hak teşkil etmez.

    (5) Sınav kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, herhangi bir yargılama işlemi olmaması halinde bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

    (6) Sınavla ilgili işlemlerin her hangi bir nedenle yargıya intikal etmesi halinde yargılama işlemi sonuna kadar sınav belgeleri saklanır.

    Giriş sınavı sonuçlarının ilânı

    Madde 29 - (1) Giriş sınavı başarı listesi 26 ncı maddesine göre duyurulur ve sözlü sınava katılanlara giriş sınavını kazanıp kazanmadıkları ve kazananların en geç 15 gün içinde atanmak için müracaat etmeleri yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonucuna itiraz

    Madde 30 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 10 gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulunca incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

    Müfettiş yardımcılığına atama ve kıdem

    Madde 31 - (1) Giriş sınavı sonucunda asıl aday olanların atamaları başarı derecesi daha yüksek olana öncelik verilmek suretiyle yapılır.

    (2) Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

    (3) Müfettiş Yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı derecesi esas alınır. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Yetiştirmenin amacı

    Madde 32 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;

    a) Müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

    b) Bakanlığın hizmet alanına ilişkin mevzuat, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

    c) Rapor yazımı konusunda bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek,

    ç) Meslekî ve bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek

    amaçlanır.

    Yetiştirme programı

    Madde 33 - (1) Müfettiş yardımcılarının Bakanlığı ilgilendiren mevzuatı ve uygulamayı, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma usûllerini öğrenmelerini sağlamak üzere Başkanlıkça hizmetiçi eğitim programları düzenlenir.

    (2) Müfettiş yardımcılarının başmüfettiş veya müfettişlerin refakatinde çalıştırılmaları şarttır. Müfettişler, refakatlerinde çalışan müfettiş yardımcıları hakkında Başkana bilgi verirler.

    (3) Başmüfettiş ve müfettişler, çalışmalarını müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlayacak şekilde düzenlerler.

    (4) Müfettiş yardımcıları bağımsız olarak teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma işi yürütemezler; bu işleri yanlarında çalıştıkları başmüfettiş ve müfettişler ile birlikte yürütebilirler. Ancak bir yıllık yetiştirme süresi sonunda yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcıları; Başkanın teklifi üzerine Müsteşarın onayı ile teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütmek ile yetkili kılınabilirler.

    (5) Müfettiş yardımcıları, Başkanlıkça belirlenen ve Bakanlığın görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından en geç iki ay önce Başkanlığa verirler. Bu tezler Başkanın başkanlığında, dört müfettişin iştirak ettirilmesi suretiyle teşekkül ettirilecek bir komisyon tarafından değerlendirilerek yeterli olup olmadığına karar verilir. Tez konuları belirlenirken müfettiş yardımcılarının önerileri de dikkate alınır. Yeterlik sınavına girilebilmesi için hazırlanan tezin yeterli bulunması şarttır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

    Yeterlik sınavına çağırılma

    Madde 34 - (1) Müfettiş yardımcısı olarak en az üç yıl çalışan ve 33 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre hazırladığı tezi yeterli bulunanlar en az bir ay önce bildirilerek yeterlik sınavına çağırılırlar. Üç yıllık sürenin hesabına toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izinlerde geçen süreler dâhil edilmez.

    Yeterlik sınavı

    Madde 35 - (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının Bakanlığı ilgilendiren mevzuatı ve uygulanmasını, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma usûllerini öğrenip öğrenmediklerini, müfettişliğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını tesbit etmek üzere yapılan sınavdır.

    (2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır.

    (3) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen müfettiş yardımcılarına, yeterlik sınavından itibaren bir yıllık süre içerisinde, bir defaya mahsus olmak kaydıyla, ikinci bir sınav hakkı verilir.

    Yeterlik sınavı kurulu

    Madde 36 - (1) Yeterlik Sınavı Kurulu, 21 inci maddede belirtilen usul ve esaslara göre oluşturulur.

    (2) Sınav soruları, Yeterlik Sınav Kurulunca hazırlanır ve sonuçları Yeterlik Sınav Kurulunca değerlendirilir. Sınav Kurulu, sınav disiplinini sağlamak ve sınavı düzenli olarak sonuçlandırmak ile görevlidir.

    (3) Yeterlik Sınav Kurulu, sınavlara ilişkin olarak yapılacak olan diğer iş ve işlemleri kararlaştırır.

    Yeterlik sınavı konuları

    Madde 37 - (1) Yeterlik sınavının konuları şunlardır:

    a) Birinci grup konular:

    1) Anayasa,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

    3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği,

    4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

    5) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

    6) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu: Temel ilkeler, Devlet yönetimine, kamu güvenliğine ve mala karşı cürümler,

    7) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu: Genel hükümler,

    8) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ile 2477 sayılı 23/4/1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun,

    9) 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun,

    10) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

    11) Kamu personeline ilişkin mevzuatın disiplin hükümleri.

    b) İkinci grup konular: Bakanlık teşkilâtına ilişkin genel bilgiler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanlarına ait mevzuat.

    (2) Yeterlik yazılı sınav konuları sınav tarihinden en az bir ay öncesinde ilgililere Başkanlıkça bildirilir.

    Yazılı sınav sorularının hazırlanması

    Madde 38 - (1) Yazılı sınavın soruları, Yeterlik Sınav Kurulunca, her konu grubu için ayrı ayrı hazırlanır.

    (2) Soru kâğıtlarında, sınavın süresi ve her soruya verilecek olan not belirtilir. Soru kâğıtları, Yeterlik Sınav Kurulunca imzalanır ve cevapları ile birlikte mühürlenir.

    (3) Soru ve cevap kâğıtları ayrı zarflara konulur; zarflar mühürlenip Yeterlik Sınav Kurulunca imzalanır ve durum, bir tutanak ile tespit edilerek Başkana teslim edilir.

    Yazılı sınavın yapılması

    Madde 39 - (1) Sınav, bildirilen günde ve saatte başlar. Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

    (2) Sınav sonunda cevap kâğıtları, isim bölümü adaylarca kapatıldıktan ve kaç adet verildiği tesbit edildikten sonra toplanır, zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum bir tutanak ile tespit edilip Başkana teslim edilir.

    Yazılı sınavın değerlendirilmesi

    Madde 40 - (1) Yazılı sınav, Yeterlik Sınav Kurulunca değerlendirilir. Her konu grubu için tam not 100'dür. Okunup değerlendirilen cevap kâğıtlarının baş tarafına verilen not yazılır. Bütün kâğıtlar değerlendirildikten sonra kapalı isim yerleri açılır, en yüksek not alan adaydan başlanmak üzere adaylar sıraya konularak yazılı sınav sonuçları listesi hazırlanır ve Yeterlik Sınav Kurulunca imzalanır.

    (2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubunda alınan notun 60'tan ve bu notların ortalamasının 70'ten aşağı olmaması gerekir.

    Sözlü sınava davet

    Madde 41 - (1) Yeterlik yazılı sınav sonuçları, liste hâlinde Başkanlıkça ilân edilir ve ayrıca sınava katılanlara yazılı olarak bildirilir. Bildirimde bulunulurken, sözlü sınavın günü ve saati de bildirilir.

    Sözlü sınavın yapılması

    Madde 42 - (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en az üç gün geçtikten sonra yapılır.

    (2) Sözlü sınav, 41 inci maddeye göre bildirilen gün ve saatte başlar. Müfettiş yardımcıları, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

    (3) Sözlü sınavda, 37 nci maddede yer alan konulardan sorular yöneltilir ve verilen cevaplar tutanak ile tesbit edilir.

    Sözlü sınavın değerlendirilmesi

    Madde 43 - (1) Sözlü sınavda tam not 100'dür. Adaylara Yeterlik Sınav Kurulu başkan ve üyelerinden her biri ayrı ayrı not verir; notların aritmetik ortalaması bulunur; en yüksek not alandan başlanmak üzere adaylar sıraya konularak sözlü sınav sonuçları listesi hazırlanır ve sınav kurulunca imzalanır.

    (2) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için, alınan notun 70'ten aşağı olmaması gerekir.

    Başarı sırası

    Madde 44 - (1) Sözlü sınavda başarılı olan müfettiş yardımcılarının yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamaları alınır. En yüksek not alandan başlanmak üzere adaylar sıraya konularak yeterlik sınavı başarı listesi hazırlanır ve sınav kurulunca imzalanır. Yeterlik sınav notunun eşitliği hâlinde, sırası ile yazılı sınav notu ortalaması, birinci grup sınav notu, müfettiş yardımcılığı kıdemi üstün olana sıralamada öncelik verilir.

    Yeterlik sınavı sonuçlarının ilânı ve sınav sonucuna itiraz

    Madde 45 - (1) Yeterlik sınavı başarı listesi Başkanlıkça ilân edilir ve sözlü sınava katılanlara yeterlik sınavını kazanıp kazanmadıkları ayrıca yazılı olarak bildirilir.

    (2) Yeterlik sınavı sonucuna itiraz halinde 30 uncu maddeye göre işlem yapılır.

    Müfettişliğe atanma

    Madde 46 -(1) Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyindeki sınav sonucunun bilgisayar çıktısını veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgenin örneğini ibraz etmeleri hâlinde, başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Notlarda eşitlik halinde yetişme notu esas alınır.

    (2) Müfettiş yardımcılarından;

    a) Yeterlik sınavında başarı gösterememesi üzerine yeterlik sınavından itibaren bir yıllık süre içerisinde kendisine verilen ikinci sınav hakkında başarı gösteremeyenler,

    b) Geçerli bir mazereti olduğunu belgeleyenler dışında yeterlik sınavına girmeyenler,

    c) Yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edememeleri üzerine yeterlik sınavından itibaren tanınan iki yıllık süre sonunda yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler,

    Başkanlık dışında durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Başmüfettişliğe yükselme

    Madde 47 - (1) Başkanlıkta, müfettiş yardımcılığında geçen süre dâhil, en az on yıl çalışmış olan müfettişler başmüfettişliğe atanabilir.

    (2) Başmüfettişliğe atanmada; memuriyet kıdeminin yanı sıra meslek kıdemi ve müfettişlikte gösterilen başarı da göz önünde tutulur.

    Müfettişlik kıdemi

    Madde 48 - (1) Müfettişlik kıdeminde esas alınan süre, Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli izinler ile 3 ayı geçmeyen hastalık izinlerinde geçirilen süredir.

    (2) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    (3) Başmüfettişlerin kıdem sırası, Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    (4) Başkanlık yaptıktan sonra bu görevden ayrılanlar istekleri halinde Müfettişliğe dönerler ve dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş olması durumunda, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemi esas alınır.

    Müfettişlik güvencesi

    Madde 49 - (1) Müfettişler, istekleri dışında veya rehberlik ve teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhî veya meslekî yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz ve diğer idarî ve meslekî görevlere atanamazlar.

    (2) Sıhhî veya meslekî yetersizlik hâllerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgeler ile tevsik edilmesi esastır.

    (3) Açık olan maddî ve hukukî durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü gösterilmesi veya müfettişliğin ve etik ilkelerin gereklerine ve ilkelerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara yol açılması gibi hâller hariç olmak üzere, müfettişlerin düzenledikleri raporlardaki kanaat ve teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamaları asıldır.

    Müfettişliğe yeniden atanma

    Madde 50 - (1) Müfettişlikten istifa suretiyle veya naklen ayrılanlar göreve dönmek istediklerinde tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel bir durumları yoksa Başkanın uygun görüşü üzerine kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla birlikte yeniden atanabilirler.

    ONUNCU BÖLÜM: Müfettişlerin Çalışma Usul ve Esasları

    Müfettişlerin çalışma esasları

    Madde 51 - (1) Müfettişlerin yaptıkları görevlerde esas amaç; Bakanlığın daha iyi hizmet vermesine yönelik çözümler ve öneriler getirmektir.

    (2) Müfettişler bu esastan hareketle;

    a) Bakanlığın, mevcut hukuki düzenlemeler içerisinde amaçlarına zamanında ve verimli olarak ulaşması, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin doğruluk ve etkinliğinin araştırılması, incelenmesi ve denetlenmesi,

    b) Mevzuatının uygulanması ile ilgili işlemlerin, mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülmesi, mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunların nedenlerini tahlil ederek sapmaların düzeltilmesi ve Bakanlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir düzeye ulaşması için ilgili mercilere önerilerde bulunulması,

    c) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesi,

    amaçlarını göz önünde tutarlar.

    (3) Müfettişlerin çalışma anlayışı; rehberlik anlayışına dayanan eğitici, verimli, iktisadi, caydırıcı ve etkin bir denetim sistemini öngörür.

    (4) Müfettişler çalışanların hatalarını aramak yerine, her kademedeki personele çalışmalarında ve yetişmelerinde yardımcı olurlar, başarı örneklerini ortaya çıkararak yaygınlaştırmasını sağlarlar.

    (5) Müfettişler görevlerini yaparken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışları ile onlara rehberlik yapmaya özen gösterirler.

    (6) Müfettişler yürüttükleri görevleri sırasında, rehberlik fonksiyonlarını ön planda tutarak hataları önleyici, aksaklıkları giderici, iş verimini artırıcı, rasyonel ve etkin çalışmayı sağlayıcı, geliştirici ve eğitici olmaya özen gösterirler.

    İşin devamlılığı ve devri

    Madde 52 - (1) Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, müfettişler, verilen görevleri en geç üç ay içerisinde düzenleyip sunacakları raporlar ile sonuçlandırmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde raporun tamamlanamayacağı anlaşıldığı takdirde, durum, gerekçesi ve işin tamamlanacağı tarih de belirtilerek Başkanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

    (2) Müfettişlere verilen işlerin devredilmemesi asıldır. Ancak, devretme mecburiyeti doğduğunda, müfettişler işleri Başkanın veya Müsteşarın izni ile devredebilirler.

    (3) İşin devri uygun görülen hâllerde, müfettiş, devredilen işin ne olduğunu, ne dereceye kadar incelendiğini ve ne gibi görüş ve kanaate varıldığını belirten bir devir notu hazırlar.

    (4) İş devri, görev emri ve müfettişin elindeki bütün belgelerin ve eklerinin bir dizi pusulasına bağlanıp devir notu ile birlikte Başkanlığa verilmesi şeklinde yapılır.

    Grup halinde çalışma

    Madde 53 - (1) Müfettişler, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde grup halinde de görevlendirilebilirler.

    (2) Grup halinde görevlendirmelerde; grubun koordinasyonunu gruptaki en kıdemli müfettiş sağlar.

    Başka kurumlar personelinin suç ile ilişiği

    Madde 54 - (1) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, diğer bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar personelinin suç ile ilgili olduğunu tespit ettiklerinde, soruşturmanın birlikte yürütülmesi için durumu Başkanlığa bildirirler.

    Memur olmayanların suça iştirakleri

    Madde 55 - (1) Memur olmayan kişilerin memurlarca işlenen suça iştiraklerinin tesbit edilmesi hâlinde, yargılanmaları memurlar ile birlikte yapılmak üzere bunlar ile ilgili hususlar ayırılarak, haklarında genel hükümlere göre kovuşturma yapılması için Başkanlık aracılığı ile yetkili cumhuriyet savcılığına bildirilir. Bu durum, memurlar hakkında düzenlenen ön inceleme raporunda da belirtilir.

    Teftiş ve rehberlik ilkeleri

    Madde 56 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde;

    a) İlgili birimlerce öncelikle incelemede bulunma ve teftiş mekanizmasının gereksiz yere işletilmemesi,

    b) Tarafsızlık, objektiflik, orantılılık, belge esaslı, açıklık ve yol göstericilik,

    c) Maddî ve hukukî gerçekliğin ortaya konulması,

    ç) Kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile hizmette devamlılığın temininin gözetilmesi,

    d) İlgililerin aleyhine ve lehine olan delillerin araştırılması ve birlikte değerlendirilmesi,

    ilkelerine uyulur.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM: Raporlar

    Rapor çeşitleri ve raporlar üzerine yapılacak olan işlemler

    Madde 57 - (1) Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

    a) Rehberlik Raporu,

    b) Ön inceleme raporu,

    c) Soruşturma raporu,

    ç) İnceleme raporu,

    düzenlerler.

    Rehberlik raporu

    Madde 58 - (1) Başkanlığın rehberlik hizmetleri, Bakanlık teşkilâtı birimlerinin talepleri de dikkate alınarak Müsteşarın onayı üzerine Başkanlıkça hazırlanan bir plân çerçevesinde, faaliyetlerinin daha etkin olarak yürütülmesi için Bakanlık birimlerine yol gösterici nitelikte gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen hizmetler sonucunda bir Rehberlik Raporu düzenlenir.

    (2) Verilecek rehberlik hizmetleri tek taraflı bir çalışma olmayıp, rehberlik hizmeti verilen birimle işbirliği içerisinde yürütülür. Bu hizmetlerde şeffaflık esastır.

    Ön inceleme raporu

    Madde 59 - (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonunda düzenlenir.

    (2) Ön inceleme raporunda, haklarında ön inceleme yapılan kişiler için yetkili merci tarafından soruşturma izni verilip verilmemesi konusunda görüş belirtilir.

    Soruşturma raporu

    Madde 60 - (1) Soruşturma raporu; ön incelemeye konu olmayan soruşturmalar sonucunda düzenlenen ve hakkında soruşturmada bulunanlar aleyhine ceza soruşturması açılıp açılmayacağı değerlendiren rapordur.

    (2) Soruşturma raporu, ön inceleme raporu için geçerli olan usûl ve esaslara göre düzenlenir.

    İnceleme raporu

    Madde 61 - (1) İnceleme raporu; inceleme konusu iş ve işlemler hakkında teklif ve tedbirler öngören ve 57 nci maddesinde belirtilen diğer rapor türlerine konu olmayan hususlarda düzenlenen rapordur.

    Raporlar üzerinde yapılan işlemler

    Madde 62 - (1) Raporlar, bir nüshası, Başkanlık arşivine konulmak ve diğer nüshaları ilgili birimlere gönderilmek üzere, yeterli sayıda düzenlenir ve Başkanlığa sunulur.

    (2) Ön inceleme ve soruşturma raporları hariç olmak üzere, diğer raporlarda yer verilecek nihaî tespit ve kanaatler hakkında ilgililer bilgilendirilip, görüşleri de rapora eklenmek kaydı ile Başkanlığa sunulur.

    (3) Raporlar, Başkan veya Başkan Yardımcıları tarafından üç ay içerisinde incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar var ise, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten gerekçeleri ortaya konularak yazılı olarak istenir. Rapordaki inceleme eksikliği Başkanlığın talebi üzerine ilgili müfettişçe giderilir. Eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde müfettişin, Başkanlığın raporun esasına yönelik görüşüne katılmaması halinde, Başkanlık raporu düzenleyen müfettişin görüşü ile birlikte Başkanın görüşünün de belirtildiği onay hazırlayarak, Müsteşara doğrudan da sunabilir. Raporda Müsteşar tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılabileceği gibi Müsteşarın emri ve onayı üzerine başka müfettişlere de konunun tekrar incelenmesi ve/veya soruşturulması görevi verilebilir.

    (4) Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belirtilir. Rapor Başkanlık tarafından incelenir. Raporda mevcut farklı görüşlerden yeniden değerlendirilmesi istenen husus ilgili müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki hükme göre işlem yapılır.

    (5) Raporların Başkanlıkça incelenmesinden sonra aşağıdaki prosedür uygulanır:

    a) İşleme konulması için Müsteşardan olur alınır, ilgili birimlere ve makamlara gönderilir. Ön inceleme raporları ile soruşturma raporları da, kanunen verilmesi gereken makamlara Başkanlıkça gönderilir.

    b) Raporların gereği ilgili birimlerce ivedilikle yerine getirilir. Ancak, ilgili birimlerce raporlarda maddi hata ya da mevzuata açık aykırılık gibi hususların tespit edilmesi halinde rapor gerekçesi ile birlikte Başkanlığa intikal ettirilir. Konunun incelenmesini müteakiben Başkanın görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

    c) Rehberlik raporları ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemler Başkanlıkça takip edilir.

    ç) Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılan iş ve işlemlere ait bildirimler; Başkanlıkça, raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmiş ise en kıdemlisine gönderilir. Müfettişler, yapılan bildirimi uygun ve yeterli buldukları takdirde, "Görülmüştür" notu ile en geç 15 gün içinde Başkanlığa geri gönderirler.

    d) Müfettişler, raporları üzerine yapılan işlemleri uygun veya yeterli bulmadıkları takdirde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte, en geç 15 gün içinde Başkanlığa bildirirler. Başkanlıkça müfettiş görüşü, ilgili birimlere gönderilir. Müfettişliğin bu görüşleri karşısında birimler tutum ve işlemlerini değiştirmedikleri takdirde, yapılacak işleme veya işlemlere Müsteşar'ın kararı esas alınır.

    Raporlar üzerine tekrar inceleme ve soruşturma

    Madde 63 - (1) Müsteşar veya Bakan; düzenlenmiş olan raporları uygun görmediği takdirde, gerekçesini de belirterek, konunun aynı veya başka müfettişlerce tekrar incelenmesini isteyebilir.

    (2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonunda düzenlen raporlar hariç olmak üzere, getirdiği tekliflere göre henüz işlem yapılmamış veya yapılan işlemler henüz dava konusu edilmemiş veya dava konusu edilip de hükme bağlanmamış ise; daha önce müfettişler tarafından rapora bağlanmış olan hususlar, ilgilinin talebi ve Başkanın teklifi üzerine Müsteşarın onayı veya Müsteşarın veya Bakanın resen vereceği talimat üzerine tekrar inceleme ve soruşturma konusu edilebilir.

    (3) Tekrar inceleme ve soruşturma hâlinde, işin aynı müfettişe verilmemesi ve daha fazla sayıda müfettiş tarafından işin yapılması esasına uyulur.

    ONİKİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Kimlik belgesi ve mühür

    Madde 64 - (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür, Bakan ve Müsteşar tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

    Yurt dışına gönderilme

    Madde 65 - (1) Müfettişlerin yurt dışına gönderilmesi hakkında 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Hakediş cetveli

    Madde 66 - (1) Müfettişler; görevleri ile ilgili yolluklarını, aylık olarak düzenleyecekleri hakediş cetvelinde gösterirler.

    (2) Hakediş cetveli, engelliyici bir durum yok ise bir sonraki ayın 10 uncu gününe kadar Başkanlığa sunulur.

    (3) Hakediş cetveline, var ise yolluk ve posta giderleri bildirimi ile diğer belgeler eklenir.

    Başkanlık ile yazışma

    Madde 67 - (1) Denetim, rehberlik veya soruşturma ile görevlendirilen müfettiş, görevlendirildiği yer çalışma merkezi hudutları dâhilinde ise, işe başlama yazısı ile çalışma merkezi dışında ise ayrılış, varış ve işe başlama yazıları ile durumu Başkanlığa bildirir.

    (2) İşe başlama yazısında; Başkanlığın görevlendirme yazısı ile görev yapılan birim veya görev konusu ile ilgili bilgilere yer verilir.

    (3) Ayrılış - varış yazılarının, nereden nereye yolculuk yapıldığını belirtecek şekilde düzenlenmesi, telgraf, faks veya elektronik posta gibi benzeri iletişim aracıyla ve en hızlı şekilde Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

    (4) Müfettişler, görevli gittikleri yerlerden ayrılışlarından önce Başkanlık ile haberleşir ve alınacak izne göre hareket ederler.

    Kayıt ve dosya işleri

    Madde 68 - (1) Müfettişler, kendilerine gelen yazılar ile düzenledikleri raporların kaydı için bir defter tutarlar.

    (2) Müfettişler, düzenledikleri raporlara ve yazılara ayrı olmak üzere her yıl için sıra takip eden sayı verirler.

    Yazışma yöntemi

    Madde 69 - (1) Müfettişler; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, Bakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının merkez ve yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

    (2) Yazışmalar, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, elektronik ortam veya elektronik postayla yapılabilir.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 70 - (1) 31/8/1991 tarihli ve 20977 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Mevcut personel

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığında Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçirilen süreler Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

    Devam eden işler

    Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müfettiş yardımcılığı görevine başlamış olanların yeterlik sınav konuları ile müfettişliğe atanma işlemleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

    (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce görev emrine bağlanmış olan inceleme ve soruşturmalar, görev emrinin verildiği tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 71 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 72 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar