BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28154

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personelinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacaklar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Alt grup: Hizmet grupları içinde aynı düzeyde yer alan unvanlardan teşekkül eden grubu,

    c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    ç) Başkan: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanını,

    d) Birim: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

    e) Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,

    f) Görev grubu: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde olan unvanların bir araya getirilmesiyle teşekkül eden görev gruplarını,

    g) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselmeye tabi unvanlara aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    h) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlara atanacaklar için yükseleceği unvanın özelliklerine göre verilecek eğitimi,

    ı) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    i) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde, fiilen çalışılan süreleri,

    j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri dışında kalan günleri,

    k) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

    l) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

    m) Meslek personeli: Bilişim başuzmanları, iletişim başuzmanları, bilişim uzman ve yardımcıları, iletişim uzman ve yardımcıları, teknik uzman ve yardımcıları ile idari uzman ve yardımcılarını,

    n) Personel: Kurum kadrolarında Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

    o) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    ö) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara atanacaklar için eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak yazılı sınavı,

    p) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği

    Madde 5 - (1) Bu maddede sayılan görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için, bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak ve yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir. Görevde yükselmeye tabi gruplar ile kadrolar şunlardır:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Müdür (özel kalem müdürü ve basın ile ilişkiler müdürü hariç),

    2) Şef.

    b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Uzman.

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Bilgisayar işletmeni, memur, şoför.

    ç) Destek Hizmetleri Grubu;

    1) Kaloriferci, bekçi.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir. Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır: Mühendis, avukat, tekniker, hemşire, teknisyen.

    (3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve birimi Başkanın önerisi üzerine Kurul tarafından belirlenir.

    (4) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara atanabilmek için görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

    1) 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenim şartlarını haiz olmak,

    2) Uzman, mühendis veya avukat unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak.

    b) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak,

    2) Tekniker, teknisyen veya şef unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

    c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar işletmeni, memur veya şoför unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

    ç) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar eğitimi görmüş olmak veya bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

    3) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

    d) Memur kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

    e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

    2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

    Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 7 - (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak.

    b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Avukat kadrolarına atanacaklar için avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 8 -(1) Görevde yükselmeye tabi unvanlar için düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi; ikinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularından en az otuz saat, (g) bendine göre belirlenecek konulardan en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenir. Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendine göre belirlenecek konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (2) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel Esaslar,

    2) Temel Hak ve Ödevler,

    3) Devletin Temel Organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    ç) Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    d) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

    e) Halkla ilişkiler.

    f) Etik davranış ilkeleri.

    g) Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    (3) Eğitimde günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (4) Devlet Personel Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin olarak belirlenen ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir. Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden ders notlarının hazırlanması veya hazırlattırılması ile ilgili personele verilmesi sınav kurulu tarafından sağlanır. Sınav kurulu ders notlarının, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele ulaştırılmasını sağlar.

    Görevde yükselme eğitiminin duyurusu

    Madde 9 -(1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvuru tarihleri, eğitime son başvuru tarihinden en az bir ay önce ve sınav tarihinden en az kırk beş gün önce olmak üzere Daire Başkanlığınca birimlere, birimlerce de bütün personele duyurulur.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, başlama ve bitiş tarihleri, konuları ile diğer hususlar ise Daire Başkanlığınca birimlere, birimlerce de eğitimin başlayacağı tarihten en az on beş gün önce eğitime katılacaklara duyurulur.

    Görevde yükselme eğitimine başvuru

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine durumları aranan şartlara uyan personel, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisine ilişkin eğitime katılmak amacıyla görev yaptığı birime başvurur. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak yapılır ve ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

    (2) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak ve 6 ncı maddede belirtilen şartlardan görevde yükselme sınavında başarılı olmak dışındakileri taşımak gerekir.

    (3) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmeleri kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (4) Aday memurların, memur statüsünde olmayanların ve Kurum kadrolarında bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez. Eğitimin başlangıç tarihine kadar; başka kurumlarda geçici görevli olanlar geçici görevlerini sona erdirmeleri, görevden uzaklaştırılanlar ise göreve döndürülmüş olmaları kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 11 - (1) Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Daire Başkanlığına ulaştırırlar. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları incelenerek görevde yükselme eğitimine katılacak personel Daire Başkanlığı tarafından tespit edilir.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşmaması halinde, duyuruda belirtilen şartları taşıyan bütün adaylar, doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısının, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    (3) Eğitime katılmaya hak kazanan personele ait liste, Daire Başkanlığı tarafından Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

    (4) Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Personel Değerlendirme Formu sonucuna göre yapılan tespite yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde Daire Başkanlığına yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    (5) Eğitim başladıktan sonra herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselmeye tabi unvanlara atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılır. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

    (3) Sınav sorularının hazırlanmasında, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ders notları esas alınır.

    (4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak, görevde yükselme sınavına katılmayan veya bu sınava katılıp da başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar ve iki yıllık süre içinde atanmamış olanlar, bu unvanlarla ilgili olarak yeniden düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılıp tamamlamadıkça müteakip görevde yükselme sınavına katılamazlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 13 -(1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, gerekli şartları taşıyan Kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

    Sınav kurulu

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kurulu; Başkan tarafından belirlenir. Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendirmesi halinde Telekomünikasyon İletişim Başkanının veya bir Kurum Başkan Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ile Kurumun yönetici ve meslek personelinden olmak üzere beş asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitimin başlayacağı tarihten en az iki ay önce sınav kurulu oluşturulur.

    (2) Sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

    (3) Sınav kurullarının başkan ve üyeleri; boşanmış olsa dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav kurullarından çıkartılır ve yerlerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

    (4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 15 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Görevde yükselme eğitiminin süresinin ve takviminin tespit edilmesi,

    b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ile ilgili personele verilmesinin sağlanması,

    c) Sınavın yaptırılacağı kuruluş ile protokol düzenlenmesi,

    ç) Sınavın düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması,

    d) Sınav sonuçlarının değerlendirilerek başarı listesinin oluşturulması,

    e) Sınav sonuçlarının ilân edilmesi,

    f) İtirazların incelenip karara bağlanması,

    g) Sınavlara ilişkin diğer işlerin yürütülmesi.

    Değerlendirme ve sınav sonuçlarının duyurulması

    Madde 16 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Aynı puanı alan birden fazla adayın bulunması halinde, bunlardan ataması yapılacak olanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Ancak, yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla; 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    (2) Sınav kurulu tarafından kendilerine intikalinden itibaren en geç beş iş günü içinde yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanarak kurul üyelerince imzalanır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Sınav sonuçları, Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

    (3) Sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 17 - (1) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sınavları geçersiz sayılır.

    (2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

    (3) Sınavlarda başarılı olanlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 18 - (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Daire Başkanlığına yapılır.

    (2) İtirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilir; gerek görülenler sınavı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları ilgililere on beş gün içinde yazılı olarak bildirilir.

    (3) İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

    Atama

    Madde 19 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları başarı sırasına göre üç ay içinde yapılır.

    (2) Sınavlarda başarılı olanlardan; eğitim programından sonra görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iade edilinceye kadar, haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların ise kovuşturma veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar atamaları yapılmaz.

    (3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, ataması yapılanlardan geçerli mazeretleri olmaksızın ilgili mevzuatla öngörülen süre içinde göreve başlamayanlar atanma haklarını kaybederler. Atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir.

    (4) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavda başarılı oldukları hâlde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (5) Sınav sonucu taşra teşkilatı kadrolarına ataması yapılanlar, atandıkları bölge müdürlüğünde fiilen üç yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, izinli oldukları sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların Kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimin uygun görmesi halinde yapılabilir. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı bölge müdürlüğü olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları bölge müdürlüğünde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 20 - (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

    b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

    c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin isteği halinde görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak doktora öğrenimini tamamlayan Kurum personeli, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilir.

    d) Doktora öğrenimini tamamlayan Kurum personeli, hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya bu unvanla aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilir.

    e) En az on yıl hizmeti bulunan meslek personeli 6 ncı maddede ilgili unvanlar için belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları kaydıyla talepleri üzerine sınava tabi tutulmadan genel hükümlere göre müdür unvanına atanabilir.

    Naklen atamalar

    Madde 21 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler. Ancak, bu şekilde atanacaklarda o unvan için bu Yönetmelikte öngörülen Kurumda belli bir süre çalışmış olma dışındaki şartlar ayrıca aranır.

    Özürlülerin eğitimi ve sınavı

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ve sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 23 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 24 - (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar Daire Başkanlığınca saklanır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçiş hükmü

    Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar