2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

    Kanun Numarası : 6261

    Kanun Kabul Tarihi : 21/12/2011

    Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 28157 2.Mükerrer

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 (1) 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 281.907.405.110 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 17.799.895.100 Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 1.949.287.082 Türk Lirası,

    ödenek verilmiştir.

    (2) 2010 yılı merkezi yönetim konsolide ödenek toplamı 286.981.303.810 Türk Lirasıdır.

    (3) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2010 yılı bütçe giderleri toplamı 288.191.563.587,45 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2010 yılı bütçe giderleri toplamı 20.069.022.550,19 Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2010 yılı bütçe giderleri toplamı 1.794.151.438,17 Türk Lirası,

    olarak gerçekleşmiştir.

    (4) 2010 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı 294.358.723.518,41 Türk Lirasıdır.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 (1) 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri 231.235.584.000 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 4.898.274.700 Türk Lirası öz gelir, 13.386.485.400 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 18.284.760.100 Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1.949.287.082 Türk Lirası,

    olarak tahmin edilmiştir.

    (2) 2010 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gelir tahmini toplamı 236.794.347.700 Türk Lirasıdır.

    (3) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2010 yılı net bütçe gelirleri toplamı 246.869.332.645,47 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2010 yılı net bütçe gelirleri toplamı 20.937.531.582 Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2010 yılı net bütçe gelirleri toplamı 1.892.751.661,75 Türk Lirası,

    olarak gerçekleşmiştir.

    (4) 2010 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı 254.277.435.358,21 Türk Lirasıdır.

    DENGE

    Madde 3 (1) 2010 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 41.322.230.941,98 Türk Lirası bütçe gider fazlası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 868.509.031,81 Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 98.600.223,58 Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

    gerçekleşmiştir.

    (2) 2010 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gider fazlası 40.081.288.160,20 Türk Lirasıdır.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 4 (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2010 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için toplam 14.968.408.262,43 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam 3.566.595,62 Türk Lirası,

    tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 5 (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinin ilgili sütununda gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2010 yılı içinde harcanmayan toplam 212.724.627,85 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2010 yılı içinde harcanmayan toplam 20.270.354,06 Türk Lirası,

    ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2010 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 19.279.191.864,26 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 2.285.708.186,41 Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların toplam 260.215.643,83 Türk Lirası,

    ödeneği iptal edilmiştir.

    DEVLET BORÇLARI

    Madde 7 (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2010 yılı sonu itibarıyla;

    a) 9.524.598.070,74 Türk Lirası kısa vadeli Devlet iç borcu ve 343.316.539.717 Türk Lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu olmak üzere toplam 352.841.137.787,74 Türk Lirası Devlet iç borcu,

    b) 121.287.196.333,89 Türk Lirası Devlet dış borcu,

    c) 17.829.468.100,09 Türk Lirası Hazine garantili borç,

    mevcuttur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 9 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Cetvelleri 29/12/2010 Tarihli ve 28157 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

    Mevzuat Kanunlar