SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

    Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari Ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 04/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28163

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında idari birimlerin hizmet amaçlarına göre görevlendirilecek yönetici personelin dağılımı ile kadroların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Sağlık Bakanını,

    b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

    c) Hizmet Birimi: Acil sağlık hizmetini sunan birimi,

    ç) İdari Birim: İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü,

    d) Koordinatör: Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ile hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen il müdürlerinden birini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kadrolara Dair Genel Esaslar

    Kadroların sabitliği

    Madde 4 - (1) Ek-1'de yer alan cetvelde idari ve hizmet birimlerinin azami kadro standartları gösterilmiştir. Bu standartların üstünde veya dışında personel ataması yapılamaz.

    Kadro ve görev unvanları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik ekinde yer alan cetvelde idari ve hizmet birimlerinin bünyesinde istihdam edilecek personelin kadro ve görev unvanları belirtilmiş olup bu unvanları taşımayan personelin ataması yapılamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Acil sağlık hizmeti

    Madde 6 - (1) Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu müdürlükler söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.

    Sağlık grup başkanlıkları

    Madde 7 - (1) İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık grup başkanlıkları oluşturulabilir. Bu başkanlıklara ayrıca kadro tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.

    Kadro temini

    Madde 8 - (1) Kadrolar, genel hükümlere göre Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sağlanır.

    Kadro fazlası personel

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte, bünyesinde Ek-1'deki cetvelde (Değişik ibare: 13/01/2012 - 28172 S.R.G. Yön./1. md.) belirtilenler dışındaki standart kadronun üstünde personeli bulunan birimlerin bu personele ait standart fazlası kadroları muhafaza edilir ve bunların herhangi bir sebeple birimden ayrılmaları halinde boşalan kadrolar kadro ihtiyacı bulunan diğer birimlere tahsis edilir.

    Yürürlük

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar