DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

    Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav Ve Atama Yönetmeliği

    Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi: 07/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28166

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcılığı ve uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, yarışma ve yeterlik sınavları ile bu unvanlara yapılacak atamalara dair usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığında istihdam edilecek Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcıları ve uzmanları hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

    b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

    c) Kurul: Din İşleri Yüksek Kurulunu,

    ç) Kurul Başkanı: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanını,

    d) Mesleki Yeterlik Sınavı: Uzman yardımcılarının uzmanlığa geçişi için yapılan sınavı,

    e) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezini,

    f) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu: Tez konularını ve tez danışmanlarını belirleyen, tezleri değerlendiren, uzmanlığa geçişte mesleki yeterlik sınavını yapan komisyonu,

    g) Uzman: Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanını,

    ğ) Uzman Yardımcısı: Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısını,

    h) Yarışma sınavı: Uzman yardımcılığı giriş sınavını,

    ı) Yarışma Sınavı Komisyonu: Uzman yardımcılığı yarışma sınavı için oluşturulan komisyonu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığına Giriş ve Sınavlar

    Yarışma sınavı duyurusu

    Madde 5 - (1) Yarışma sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Başkanlığın resmi internet adresinde, Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek günlük ilk beş gazetenin en az birinde ilân edilir.

    (2) Yarışma sınavı duyurusunda başvuru şartları, sınav konuları, başvuru tarihleri, başvuru şekli, sınavın yapılacağı yer, atama yapılacak boş kadro sayısı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.

    Yarışma sınavına başvuru şartları

    Madde 6 - (1) Yarışma sınavına başvuracaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) En az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olmak,

    c) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

    ç) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu bitirmiş veya yüksek lisans/doktora yapmış olmak,

    d) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

    (2) Uzman yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar.

    Başvuruda istenen belgeler

    Madde 7 - (1) Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) İş Talep Formu (EK-1)

    b) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği; öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesiyle birlikte diplomanın Başkanlıkça onaylanmış sureti,

    c) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi,

    ç) İki adet biometrik fotoğraf,

    (2) İstenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı birimlerince onaylanır.

    Başvuru şekli ve yeri

    Madde 8 - (1) Yarışma sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belirtilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    Başvuruların incelenmesi

    Madde 9 - (1) Başkanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, öngörülen süre içinde yapılan başvuruları inceleyerek, ilgililerin aranan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler.

    (2) İstenen belgelerde eksik veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

    Yarışma Sınavı Komisyonu

    Madde 10 - (1) Kurul Başkanı veya vekili, bir Kurul üyesi, İnsan Kaynakları Genel Müdürü ve Başkanlıkça belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş kişiden müteşekkil Yarışma Sınavı Komisyonu oluşturulur. Komisyon için ayrıca iki de yedek üye belirlenir ve gerektiğinde Komisyona üniversitelerden üye alınabilir.

    (2) Yarışma Sınavı Komisyonu, yarışma sınavı konularına dair yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamakla/hazırlatmakla yükümlüdür.

    (3) Yazılı ve sözlü yarışma sınavları aynı komisyon tarafından yapılır.

    (4) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Yarışma sınavına çağrı

    Madde 11 - (1) Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara yazılı sınav yeri ve tarihinin belirtildiği Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

    (2) Yazılı sınav sonuçlarına göre yetmiş ve üstü puan alan adaylar, Başkanlıkça uygun görülecek tarihte yapılacak sözlü sınava çağrılır.

    Yarışma sınavı ve değerlendirme

    Madde 12 - (1) Uzman yardımcısı, Başkanlıkça yapılan yarışma sınavı ile mesleğe alınır. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak uygun görülecek tarihlerde Başkanlık personeli arasında yapılır.

    (2) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olabilmek için sınavların her birinden en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.

    (3) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

    a) Kur'an-ı Kerim,

    b) Arapça,

    c) Fıkıh,

    ç) Tefsir,

    d) Hadis,

    e) Akaid-Kelam

    f) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı.

    (4) 3'üncü fıkranın (a), (b) ve (f) bentleri yirmişer puan, diğer bentler onar puan üzerinden değerlendirilir.

    (5) Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

    a) Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi,

    b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü,

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

    (6) 5'inci fıkranın (a) bendi elli puan, diğer bentler onar puan üzerinden değerlendirilir.

    (7) Sözlü sınavda, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Komisyonun başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü puanıdır.

    (8) Yazılı ve sözlü sınavlara katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde Başkanlıkça belirlenen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılarının Temel ve Özel Yeterlikleri esas alınır. Bu hususa sınav ilanında yer verilir ve yeterlikler Başkanlığın elektronik sayfasında ayrıca yayınlanır.

    Sınav sonuçları, ilan ve itiraz

    Madde 13 - (1) Sınav Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yaparak ilan edilen kadro sayısı kadarını asıl, diğerlerini yedek olacak şekilde kazananların listesini belirler.

    (2) Puanların eşitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

    (3) Yarışma sınavını kazananların listesi Başkanlığın resmi internet adresinde ilân edilir.

    (4) Sınav sonuçlarının Başkanlıkça ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca en fazla onbeş gün içinde incelenerek karara bağlanır ve bu karar adaya bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığına Atanma, Yetiştirilme ve Uzmanlık Tezi Çalışmaları

    Uzman yardımcılığına atanma

    Madde 14 - (1) Yarışma sınavındaki başarı sıralamasına göre asıl listede kazanan adaylar Uzman Yardımcısı olarak atanırlar.

    (2) İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilir.

    (3) Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

    Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmesi

    Madde 15 - (1) Uzman yardımcıları, Kurul tarafından hazırlanacak programa göre, temel ve hazırlayıcı eğitime tâbi tutulurlar.

    (2) Bir yılını tamamlayan uzman yardımcıları tez çalışmasına başlatılır. Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması; uzman yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi, özgün ve bilimsel çalışma metot, ilke ve etiğine uygun olması esastır.

    (3) Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, tez konularıyla ilgili araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak, yabancı dil seviyelerini geliştirmek ve incelemelerde bulunmak amacıyla uzman yardımcıları iki yılı geçmemek üzere yurtdışına gönderilebilirler.

    Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu

    Madde 16 - (1) Başkan onayı ile Kurul Başkanının veya Vekilinin başkanlığında, Kurul üyeleri ile üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenecek toplam beş asıl ve iki yedek üyeden müteşekkil Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu oluşturulur.

    (2) Başkanlığın hizmet alanı ve ihtiyaçları gözetilerek tez çalışmalarında esas alınacak tez konuları listesi, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.

    (3) Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezlerin değerlendirilmesi ile bunların mesleki yeterlik sınavları aynı komisyon tarafından yapılır.

    Tez konusunun belirlenmesi

    Madde 17 - (1) Uzman yardımcısı, tez konuları listesinde yer alan üç konuyu tercih sırasına göre Kurul Başkanlığına bildirir.

    (2) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tez konusunu belirledikten sonra, her uzman yardımcısına Başkanlıktan veya üniversitelerden bir tez danışmanı belirler ve tez çalışmaları bu danışman rehberliğinde yürütülür.

    Tezin değerlendirilmesi ve kabulü

    Madde 18 - (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun belirlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırladığı tezi Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna teslim etmek zorundadır.

    (2) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, tez danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak en fazla iki ay içinde değerlendirmelerini yapar ve tezlerin yeterli veya yetersiz olduğuna karar verir.

    (3) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır, oylarını yeterli veya yetersiz şeklinde kullanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

    (4) Tez değerlendirmesi yeterli görülen uzman yardımcısı, tez savunmasına çağrılır. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunca tez savunması yeterli görülenlerin tezi kabul edilir ve bunlar mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

    (5) Değerlendirme ve savunma aşamalarında tezle ilgili eksikliklerin giderilmesi için tez sahibine en fazla altı aya kadar ek süre verilebilir. Tezi yetersiz görülen uzman yardımcısı, mesleki yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

    (6) Geçici veya sürekli görevle veya eğitim amacıyla yurt dışında bulunan yahut geçerli bir mazereti sebebiyle tezini süresi içinde teslim edemeyen ve süre uzatımı talebiyle Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna başvuran uzman yardımcılarına, durumları değerlendirilerek tezlerini teslim etmeleri için en fazla altı aya kadar ek süre verilebilir.

    (7) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mesleki Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Mesleki yeterlik sınavına başvuru şartları

    Madde 19 - (1) Mesleki yeterlik sınavına girebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Adaylıkta geçen süreler de dâhil en az üç yıl uzman yardımcısı olarak Başkanlıkta görev yapmış olmak,

    b) Tezi kabul edilmiş olmak,

    c) Arapça ile birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça, Balkan ve Kafkas dillerinin herhangi birinden, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine sahip olmak,

    ç) Uyarma ve kınama cezası hariç son beş yılda disiplin cezası almamış olmak,

    d) Uzman yardımcısı için belirlenen (EK-2) performans ölçütleri ve değerlendirme formuna göre başarılı olmak.

    (2) Aylıksız izinli geçirilen süreler ile altı ayı geçen hastalık izni süreleri, birinci fıkranın (a) bendinde geçen sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

    Mesleki yeterlik sınavı ve değerlendirme

    Madde 20 - (1) Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcılarının, uzman kadrolarına geçişlerinde Başkanlıkça uygun görülen tarihlerde mesleki yeterlik sınavı açılır.

    (2) Mesleki yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olabilmek için sınavların her birinden en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.

    (3) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

    a) Kur'an-ı Kerim,

    b) Arapça,

    c) Fıkıh,

    ç) Tefsir,

    d) Hadis,

    e) Akaid-Kelam,

    f) Anayasa, Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı.

    (4) 3'üncü fıkranın (a), (b) ve (f) bentleri yirmişer puan, diğer bentler onar puan üzerinden değerlendirilir.

    (5) Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

    a) Yazılı sınavda belirtilen konularla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi,

    b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü,

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

    (6) 5'inci fıkranın (a) bendi elli puan; diğer bentler onar puan üzerinden değerlendirilir.

    (7) Sözlü sınavda her bir komisyon üyesi tarafından adaylara ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

    (8) Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasına göre başarı sıralaması belirlenir. Puanların eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

    (9) Yazılı ve sözlü sınavlara katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde Başkanlıkça belirlenen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlarının Temel ve Özel Yeterlikleri esas alınır. Bu hususa sınav ilanında yer verilir ve yeterlikler Başkanlığın elektronik sayfasında ayrıca yayınlanır.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 21 - (1) Mesleki yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına atanır.

    Başarısızlık durumu

    Madde 22 - (1) Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı mesleki yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

    Müktesep haklar

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı unvanını kazandıktan sonra başka görevlere atananlar, boş kadro olması ve Kurul'un ihtiyacı bulunması şartıyla, uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

   

    Mevzuat Kanunlar