DİYANET İŞLERİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

    Diyanet İşleri Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav Ve Atama Yönetmeliği

    Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi: 07/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28166

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini, uygulamasını ve bu unvanlara yapılacak atamalara dair usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığında istihdam edilecek Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

    b) Başkan Yardımcısı: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısını,

    c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

    ç) Mesleki Yeterlik Sınavı: Uzman yardımcılarının uzmanlığa geçişi için yapılan sınavı,

    d) Mesleki Yeterlik Sınavı Komisyonu: Uzmanlığa geçişte mesleki yeterlik sınavını yapan komisyonu,

    e) Tez Kabul Komisyonu: Uzman yardımcılarının tezlerini değerlendiren komisyonu,

    f) Uzman: Diyanet İşleri Uzmanını,

    g) Uzman Yardımcısı: Diyanet İşleri Uzman Yardımcısını,

    ğ) Yarışma sınavı: Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

    h) Yarışma Sınavı Komisyonu: Uzman yardımcılığı yarışma sınavı için oluşturulan komisyonu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığına Giriş ve Sınavlar

    Yarışma sınavı duyurusu

    Madde 5 - (1) Yarışma sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Başkanlığın resmi internet adresinde, Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek günlük ilk beş gazetenin en az birinde ilân edilir.

    (2) Yarışma Sınavı duyurusunda başvuru şartları, sınav konuları, başvuru tarihleri, başvurunun şekli, atama yapılacak boş kadro sayısı, Başkanlıkça belirlenecek KPSS puan türü ve taban puanı, yarışma sınavına katılabilecek aday sayısı, sınavın yapılacağı yer ve başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.

    Yarışma sınavına başvuru şartları

    Madde 6 - (1) Yarışma sınavına başvurmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak,

    b) En az lisans düzeyinde dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak veya uzman yardımcısı kadrolarının yüzde onundan az, yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere Başkanlıkça belirlenecek lisans düzeyindeki diğer yüksek öğrenim dallarından mezun olmak,

    c) Atanmalarında dini öğrenim esas alınanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

    ç) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu bitirmiş veya yüksek lisans/doktora yapmış olmak,

    d) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

    e) Kamu Personeli Seçme Sınavından ilanda belirlenen asgari puanı almış olmak.

    (2) Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar.

    (3) Başkanlık, uzman yardımcılığına atanacaklar için öğrenim dallarına göre kontenjan belirleyebilir.

    Başvuruda istenen belgeler

    Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) İş Talep Formu, (EK-1)

    b) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği; öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesiyle birlikte diplomanın Başkanlıkça onaylanmış sureti,

    c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

    ç) 4 adet biometrik fotoğraf.

    Başvuru şekli ve yeri

    Madde 8 - (1) Yarışma sınavına başvuru; şahsen, elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda ilânda belirtilen adrese yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    Başvuruların incelenmesi

    Madde 9 - (1) Başkanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, öngörülen süre içinde yapılan başvuruları inceleyerek, ilgililerin aranan şartları taşıyıp taşımadığını tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler.

    (2) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

    (3) İstenen belgelerde eksiği olanlara eksiklikleri tamamlamaları için üç gün süre verilir. Bu sürede eksikliği gidermeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

    Yarışma sınavına çağrı

    Madde 10 - (1) Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara yazılı sınav yeri ve tarihinin belirtildiği Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava katılamaz.

    (2) Kamu Personel Seçme Sınav sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere yazılı sınava çağrılır.

    (3) Yazılı sınavda yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır. Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının ilânından itibaren en geç iki ay içinde yapılır.

    Yarışma sınavı komisyonu ve görevleri

    Madde 11 - (1) Başkan yardımcısının başkanlığında biri İnsan Kaynakları Genel Müdürü olmak üzere iki genel müdür ve Başkanlıkça belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş kişiden müteşekkil Yarışma Sınavı Komisyonu Başkan onayı ile oluşturulur. Komisyon için aynı usulde birer de yedek üye belirlenir.

    (2) Yarışma Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

    (3) Yarışma Sınavı Komisyonu, belirlenen alanlarda yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamakla/hazırlatmakla yükümlüdür.

    (4) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Yarışma sınavı ve değerlendirme

    Madde 12 - (1) Uzman yardımcısı, Başkanlıkça yapılan yarışma sınavı ile mesleğe alınır. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak uygun görülecek zaman ve öğrenim dallarında yapılır.

    (2) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olabilmek için sınavların her birinden en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.

    (3) Yazılı Sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

    a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi,

    b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendi seksen puan, (b) bendi yirmi puan üzerinden değerlendirilir.

    (5) Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

    a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,

    b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü.

    (6) Beşinci fıkranın (a) bendi altmış puan, diğer bentleri onar puan üzerinden değerlendirilir.

    (7) Sözlü sınavda, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Komisyonun başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav puanıdır.

    Sınav sonuçları, ilan ve itiraz

    Madde 13 - (1) Yarışma Sınavı Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yaparak ilan edilen kadro sayısı kadarını asıl, diğerlerini yedek olacak şekilde kazananların listesini belirler.

    (2) Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

    (3) Yarışma sınavını kazananların listesi Başkanlığın resmi internet adresinde ilân edilir.

    (4) Sınav sonuçlarının Başkanlıkça ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Yarışma Sınavı Komisyonunca incelenerek en fazla onbeş gün içinde karara bağlanır ve bu karar adaya bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığına Atanma, Yetiştirilme, Uzmanlık Tezi Çalışmaları

    Uzman yardımcılığına atanma

    Madde 14 - (1) Yarışma sınavındaki başarı sıralamasına göre asıl listede bulunan adaylar uzman yardımcılığına atanır ve bunların çalışacakları Başkanlık birimleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenir.

    (2) İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilir.

    (3) Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

    Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmesi

    Madde 15 - (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tâbi tutulurlar.

    (2) Adaylıkta geçen süreler de dâhil olmak üzere bir yılını tamamlayan uzman yardımcıları tez çalışmasına başlatılır. Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması; uzman yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi, özgün ve bilimsel çalışma metot, ilke ve etiğine uygun olması esastır.

    (3) Uzman yardımcılarının, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve birikimi kazanmaları ve temsil tecrübelerini artırmaları için, Başkanlık birimlerince yürütülen inceleme ve araştırmalarda görev alarak meslekî uygulamaları öğrenmeleri, yurt içinde ve yurt dışında, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, resmi ve özel eğitim-danışmanlık kuruluşları tarafından düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanır.

    (4) Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, tez konularıyla ilgili araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak, yabancı dil seviyelerini geliştirmek ve incelemelerde bulunmak amacıyla uzman yardımcıları iki yılı geçmemek üzere yurtdışına gönderilebilir.

    Tez konusunun belirlenmesi

    Madde 16 - (1) Başkanlıkça yürütülen din hizmetleri ve Başkanlık birimlerinin faaliyet alanları gözetilerek, birimlerle koordineli şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından tez konuları listesi hazırlanır.

    (2) Uzman yardımcısı, tez konuları listesinde yer alan üç konuyu seçerek tercih sırasına göre birimine bildirir. İlgili birim tarafından belirlenen tez konusu İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir.

    (3) Uzman yardımcısının gerekçeli talebi ve bağlı bulunduğu birim amirinin onayı ile tez konusu bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi halinde tezin teslim süresi uzatılmaz.

    (4) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, her uzman yardımcısına Başkanlıktan veya üniversitelerden bir Tez Danışmanı belirler ve tez çalışmaları bu danışman rehberliğinde yürütülür.

    Tezin teslimi

    Madde 17 - (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırladığı tezi çalıştığı birim aracılığıyla İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne teslim eder. Genel müdürlük de teslim edilen tezleri Tez Kabul Komisyonuna havale eder.

    (2) Geçici veya sürekli görevle veya eğitim amacıyla yurt dışında bulunan yahut geçerli bir mazereti sebebiyle süresi içinde tezini teslim edemeyen ve süre uzatımı talebiyle İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne başvuran uzman yardımcılarına, durumları değerlendirilerek tezlerini teslim etmeleri için en fazla altı aya kadar ek süre verilebilir.

    (3) Tez hazırlama süresinin son üç ayında, uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır.

    Tez Kabul Komisyonu

    Madde 18 - (1) Başkan onayı ile tezi görüşülen uzman yardımcısının görev yaptığı birim amirinin de içinde bulunduğu en az üç üyeden müteşekkil Tez Kabul Komisyonu oluşturulur. İhtiyaç halinde üniversite öğretim üyeleri arasından Komisyona üye alınabilir. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye belirlenir.

    Tezin değerlendirilmesi ve kabulü

    Madde 19 - (1) Tez Kabul Komisyonu, tez danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak en fazla iki ay içinde değerlendirmelerini yapar ve tezlerin yeterli veya yetersiz olduğuna karar verir.

    (2) Tez değerlendirmesi yeterli görülen uzman yardımcısı, tez savunmasına çağrılır. Tez Kabul Komisyonunca tez savunması yeterli görülenlerin tezi kabul edilir ve bunlar mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

    (3) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır, oylarını yeterli veya yetersiz şeklinde kullanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Komisyon başkanının tarafı çoğunluk kabul edilir.

    (4) Değerlendirme ve savunma aşamalarında tezle ilgili tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla altı aya kadar ek süre verilebilir. Tezi yetersiz görülen uzman yardımcısı, mesleki yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder. Kabul edilen tezler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne iletilir.

    (5) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan uzman yardımcısının tezini Mesleki Yeterlik Sınavı Komisyonuna havale eder.

    (6) Tez Kabul Komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mesleki Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Mesleki Yeterlik Sınavı Komisyonu

    Madde 20 - (1) Başkan yardımcısının başkanlığında biri İnsan Kaynakları Genel Müdürü olmak üzere iki genel müdür ve Başkanlıkça belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş kişiden müteşekkil Mesleki Yeterlik Sınavı Komisyonu Başkan onayı ile oluşturulur. Komisyon için aynı usulde birer de yedek üye belirlenir.

    (2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

    (3) Komisyon, belirlenen alanlarda yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamakla /hazırlatmakla yükümlüdür.

    (4) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Mesleki yeterlik sınavına başvuru şartları

    Madde 21 - (1) Mesleki yeterlik sınavına gireceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

    a) Adaylıkta geçen süreler de dâhil en az üç yıl uzman yardımcısı olarak Başkanlıkta görev yapmış olmak,

    b) Uyarma ve kınama hariç son üç yılda disiplin cezası almamış olmak,

    c) Hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmiş olmak,

    ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Balkan ve Kafkas dillerinin birinden en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

    d) Uzman yardımcısı için belirlenen (EK-2) performans ölçütleri ve değerlendirme formuna göre başarılı olmak.

    (2) Aylıksız izinli geçirilen süreler ile altı ayı geçen hastalık izni süreleri, Birinci fıkranın (a) bendinde geçen sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

    Mesleki yeterlik sınavı ve değerlendirme

    Madde 22 - (1) Uzman yardımcılarının, uzman kadrolarına geçişlerinde Başkanlıkça uygun görülen tarihlerde mesleki yeterlik sınavı açılır.

    (2) Mesleki yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olabilmek için sınavların her birinden en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.

    (3) Yazılı Sınav aşağıdaki konulardan yapılır;

    a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi,

    b) Anayasa, Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendi seksen puan, (b) bendi yirmi puan üzerinden değerlendirilir.

    (5) Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

    a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,

    b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü.

    (6) Beşinci fıkranın (a) bendi altmış puan, diğer bentler onar puan üzerinden değerlendirilir.

    (7) Sözlü sınavda, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Komisyonun başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü puanıdır.

    (8) Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasına göre başarı sıralaması belirlenir. Puanların eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 23 - (1) Mesleki yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları boş kadro durumuna göre Diyanet İşleri Uzmanlığına atanır.

    Başarısızlık durumu

    Madde 24 - (1) Tezi yetersiz görülen yahut mesleki yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

    Müktesep haklar

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Diyanet İşleri Uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Başkanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla Diyanet İşleri Uzmanlığına atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Geçiş hükümleri

    Geçici Madde 1 - (1) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 6002 sayılı Kanunla eklenen geçici 13 üncü madde uyarınca, 6002 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/7/2010 tarihi itibariyle üç yıl içinde en fazla iki defa mesleki yeterlik sınavı yapılır ve bu Yönetmelik hükümleriyle kayıtlı bulunmaksızın yapılacak bu sınava dair usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir ve ilanda duyurulur.

    (2) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen yabancı dil belgesine sahip olma şartını taşımak kaydıyla; 6002 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/7/2010 tarihi itibariyle Başkanlık merkez teşkilatında şube müdürü kadrosunda bulunanlar ile daha önce bu kadrolarda bulunmuş olanlardan veya en az üç yıldır Başkanlık teşkilatında çalışmakta olup yüksek lisans derecesine sahip olanlardan halen Başkanlık teşkilatında görev yapanlar, yapılacak mesleki yeterlik sınavına katılma hakkına sahip olup, sınavda başarılı olanlar kadro sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere başarı sırasına göre Diyanet İşleri Uzmanlığına atanır.

    Yürürlük

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar