TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28167

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri, personel planlaması esas alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarında memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Bağlı Ortaklık: TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. ve Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüklerini,

    c) Genel Müdür: TCDD Genel Müdürünü,

    ç) Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürlüğünü,

    d) Görevde yükselme: Kuruluş ve Bağlı Ortaklık personelinin üst görevlere yapılacak atamalarını,

    e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına katılacak personele bu sınav öncesi bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen konularda verilecek eğitimi,

    f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlamış olanlar için TCDD veya Bağlı Ortaklık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğrenim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavı,

    g) Kuruluş: TCDD'yi,

    ğ) Merkez: TCDD ve Bağlı Ortaklıkların merkez teşkilatını,

    h) Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı: Doğrudan merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren fabrika ve liman işletme müdürlükleri ile teşkil müdürlüklerini,

    ı) Taşra Teşkilatı: TCDD'ye bağlı Bölge Müdürlüklerini,

    i) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesini,

    j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst düzeydeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görev grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Liman İşletme Müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdürleri,

    2) Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdür Yardımcısı, Liman İşletme Müdür Yardımcısı ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür yardımcıları ve İşletme Müdürü,

    3) Proje Müdürü, Koruma ve Güvenlik Müdürü, Merkez Mali İşler Müdürü, Servis Müdürü, Müdür, Şube Müdürü,

    4) Servis Müdür Yardımcısı, Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı,

    5) Amir, Koruma ve Güvenlik Amiri, Gar Şefi, Şef (Lojistik Şefi, Mali İşler Şefi, Muhasebe Şefi, Personel Şefi, Tahakkuk Şefi),

    6) İstasyon Şefi, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Şef (Ambar Şefi, Büro Şefi, Haberleşme Şefi, Kira İşleri Şefi, Liman Şefi, Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi, Reyon Şefi, Teslimalma Şefi, Teslimalma ve Yollama Şefi, Vezne Şefi, Yemekli Yataklı Vagonlar Servis Şefi), Şef Tren,

    7) Koruma ve Güvenlik Şefi, İtfaiye Şefi,

    8) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

    b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Müşavir, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başuzman, Sivil Savunma Uzmanı,

    2) Eğitim Uzmanı, Teknik Uzman, Uzman, Mütercim (Başmütercim),

    3) Uzman Yardımcısı,

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Başkontrolör,

    2) Kontrolör,

    3) Repartitör (Başrepartitör),

    4) Repartitör

    5) Sayman,

    6) Gişe Memuru (Gişe Başmemuru), Enformasyon Memuru (Danışma Başmemuru), Veznedar (Başveznedar),

    7) Ambar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Enformasyon Memuru, Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru, Hostes, İş Makinesi Sürücüsü, Kondoktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Makasçı, Manevracı, Memur, Muhasebeci, Mutemet, Puantör, Satınalma Memuru, Sekreter, Şoför, Tren Teşkil Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar,

    ç) Teknik Hizmetler Grubu;

    1) Başmühendis, Mimar (Başmimar),

    2) Teknik Şef,

    3) Şef Yardımcısı (Tesisler Şef Yardımcısı),

    4) Başteknisyen,

    5) Cer Muayene Memuru, Konstrüktör, Makinist, YHT Makinisti, Revizör, Vagon Teknisyeni, Sürveyan,

    d) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri,

    2) Avukat (Müşavir Avukat),

    e) Bilgi İşlem Grubu;

    1) Çözümleyici,

    2) Programcı (Uzman Programcı),

    3) Programcı Yardımcısı,

    f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, İtfaiyeci, Teknisyen Yardımcısı.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar:

    a) Avukat, Çocuk Eğitimcisi, Ekonomist, Fizikçi, Hemşire, İstatistikçi, Kaptan, Kimyager, Laborant, Mimar, Mühendis, Mütercim, Öğretmen, Programcı, Psikolog, Sağlık Memuru, Tekniker (Sağlık Teknikeri), Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabi değildir. Ancak, bu unvanlara atamalarda en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Daire Başkanı kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son beş yıl içerisinde Aylıktan Kesme ve son on yıl içerisinde Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası almamış olmak,

    b) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmak için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Son beş yıl içerisinde Aylıktan Kesme ve son on yıl içerisinde Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası almamış olmak,

    c) Bölge Müdürü kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son beş yıl içerisinde Aylıktan Kesme ve son on yıl içerisinde Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası almamış olmak,

    ç) Daire Başkan Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    d) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    e) Fabrika Müdürü kadrosuna atanmak için;

    1) Fakülte veya dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) 399 sayılı KHK

    nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    f) Bağlı Ortaklıklarda Fabrika Müdürü kadrosuna atanmak için;

    1) Fakülte veya dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) 399 sayılı KHK

    nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Başmühendis, Teknik Şef unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    g) Fabrika Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Şube Müdürü, Müdür, Servis Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Müdür (Fabrika Grup Müdürü) unvanında görev yapmış olmak,

    ğ) Liman İşletme Müdürü kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak,

    h) Liman İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Şube Müdürü, Müdür unvanında görev yapmış olmak veya Başmühendis, Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi), Müdür (Operasyon Müdürü, Liman Teknik Müdürü, Liman Personel ve İdari İşler Müdürü, Liman Muhasebe Müdürü) unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    ı) Müdür (Ana İkmal Merkezi Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda veya Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    i) Müdür (Teslimalma ve Yollama Müdürü, Teslimalma Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda veya Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    j) Müdür Yardımcısı (Teslimalma ve Yollama Müdür Yardımcısı, Teslimalma Müdür Yardımcısı, Ana İkmal Merkezi Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis unvanında görev yapmış olmak veya Şef pozisyonundaki görevlerde veya Uzman Yardımcısı, Tekniker unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    k) Müdür (Laboratuvar Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Başmühendis unvanında en az bir yıl, Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    l) Müdür (Eğitim Merkezi Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Müdür Yardımcısı (Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı) unvanında en az bir yıl veya Öğretmen, Amir (Eğitim Program Amiri) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    m) Müdür Yardımcısı (Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Öğretmen (Başöğretmen, Uzman Öğretmen) unvanında görev yapıyor olmak veya Öğretmen unvanında veya Amir (Eğitim Program Amiri) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    n) Müdür (Demiryolu Yapım Grup Müdürü, Elektrifikasyon Grup Müdürü, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Grup Müdürü, Elektronik Bakım ve Onarım Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin (Demiryolu Yapım Grup Müdürü için Jeoloji veya İnşaat, Elektrifikasyon Grup Müdürü için Elektrik, Elektrik-Elektronik, Sinyalizasyon ve Telekominükasyon Grup Müdürü için Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Fizik, Bilgisayar, Elektronik Bakım ve Onarım Müdürü için Elektronik, Elektrik-Elektronik) bölümlerinden mezun olmak,

    2) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    o) Müdür (Feribot Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    ö) Müdür Yardımcısı (Feribot Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    p) DATEM İşletme Müdürü kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak,

    r) DATEM İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak,

    s) İşletme Müdürü kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme sınavı suretiyle atanabilmek için;

    a) Kuruluş veya Bağlı Ortaklık bünyesinde en az iki yıl çalışmış olmak,

    b) Görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olmak,

    şartları aranır.

    Görevde yükselme sınavı sonucunda atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro/pozisyonlara görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Proje Müdürü kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    b) Müşavir kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    c) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) 399 sayılı KHK

    nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak,

    ç) Başuzman, Müdür kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    d) Müdür (Fabrika Grup Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin (Ankara Demiryol Fabrikası, Çankırı Makas Fabrikası için; Elektrik, Elektronik, Makine, Metalurji veya Endüstri, diğer fabrikalar için; İnşaat Makine, Endüstri veya Metalurji) bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü, Müdür, Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    e) Şube Müdürü (İdari birimlerde) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak ve EK-1 de belirtilen öğrenim niteliklerini taşımak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) 399 sayılı KHK' nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya,

    4) Başkontrolör unvanında en az bir yıl veya Müdür (Trafik Denetim ve Koordinasyon Müdürü), Amir (Hareket Bölge Amiri), Kontrolör, Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı, Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı), Uzman, Repartitör (Başrepartitör) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    f) Şube Müdürü (Teknik ve sağlık birimlerinde) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik veya sağlık üzerine dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak ve EK-1 de belirtilen öğrenim niteliklerini taşımak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) 399 sayılı KHK' nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda veya Başmühendis, Mimar (Başmimar), Tabip (Hekim), Başkontrolör, Çözümleyici (Sistem Çözümleyici), unvanında görev yapmış olmak veya,

    4) Kontrolör, Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), Uzman, Teknik Uzman, Programcı (Uzman Programcı) unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    g) Müdür Yardımcısı (İdari birimlerde Şube Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak ve EK-1 de belirtilen öğrenim niteliklerini taşımak,

    2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Repartitör (Başrepartitör), Uzman veya Müdür Yardımcısı pozisyonunda görev yapmış olmak veya,

    4) Şef, Haberleşme Şefi pozisyonundaki unvanlarda veya Repartitör, Mütercim, Öğretmen, Uzman Yardımcısı unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    ğ) Müdür Yardımcısı (Teknik birimlerde Şube Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim mezunu olmak ve EK-1 de belirtilen öğrenim niteliklerini taşımak,

    2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcısı, Teknik Şef pozisyonunda veya Uzman, Teknik Uzman, Programcı (Uzman Programcı) unvanında görev yapmış olmak veya,

    4) Mühendis, İstatistikçi, Kimyager, Mimar, Programcı, Şehir Plancısı, Fizikçi, Öğretmen, Tekniker, Uzman Yardımcısı unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    h) Uzman pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak ve EK-1 de belirtilen öğrenim niteliklerini taşımak,

    2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Repartitör (Başrepartitör) unvanında veya Müdür Yardımcısı pozisyonunda görev yapmış olmak veya,

    4) Şef, Haberleşme Şefi pozisyonundaki unvanlarda veya Repartitör, Mütercim, Öğretmen, Uzman Yardımcısı unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    ı) Uzman (Hukuk birimlerinde) pozisyonuna atanmak için;

    1) Adalet yüksekokulu mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak ve Şef (Büro Şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak veya,

    2) Hukuk Fakültesi mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    i) Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yüksek öğrenim görmüş olmak ve EK-1 de belirtilen öğrenim niteliklerini taşımak,

    2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcısı, Teknik Şef pozisyonunda veya Programcı (Uzman Programcı), Uzman unvanında görev yapmış olmak veya,

    4) Mühendis, İstatistikçi, Kimyager, Mimar, Programcı, Şehir Plancısı, Fizikçi, Öğretmen, Tekniker, Uzman Yardımcısı unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    j) Repartitör (Başrepartitör) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcısı (Lojistik Müdür Yardımcısı), Şef (Lojistik Şefi), Gar Şefi, Müdür Yardımcısı (Gar Müdür Yardımcısı) unvanında; iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az üç yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az bir yıl veya Repartitör unvanında; iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

    k) Repartitör pozisyonuna atanmak için;

    1) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    4) Meslek Lisesi İşletme Bölümü mezunları hariç olmak üzere, Hareket Memuru Hazırlama kursunda başarılı olmak,

    l) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

    1) Mühendis unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

    m) Mimar (Başmimar) pozisyonuna atanmak için;

    1) Mimar unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

    n) Başteknisyen pozisyonuna atanmak için;

    1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on yıl, teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    o) Uzman Yardımcısı (İdari birimlerde) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Büro personeli kursunda başarılı olmak,

    ö) Uzman Yardımcısı (Teknik birimlerde) pozisyonuna atanmak için;

    1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    p) Şef (Büro Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) Şef veya Uzman Yardımcısı pozisyonlarında görev yapmış olmak veya,

    2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    4) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    5) Büro personeli kursunda başarılı olmak,

    r) Amir (İtfaiye Amiri) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

    3) İtfaiyeci (İtfaiye Eri) veya İtfaiye Şefi (İtfaiye Çavuşu) unvanında belirtilen sürenin en az yarısı kadar görev yapmış olmak,

    s) Mütercim (Baş Mütercim) pozisyonuna atanmak için;

    1) Mütercim unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    ş) Sürveyan (İnşaat Sürveyanı) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi teknik okulların Elektrik, Elektronik, İnşaat, Harita, Yol, Şehir Planlamacısı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi Yapı Ressamlığı, Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Kadastro bölümlerinden mezun olmak,

    t) Puantör (Başpuantör) pozisyonuna atanmak için;

    1) Lise ve dengi okul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

    4) Puantör veya Puantör (Liman Puantörü) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    u) Aşçı (Aşçıbaşı) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az ilköğretim mezunu olmak,

    2) Aşçı unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    ü) Servis Müdürü (Yol) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin inşaat, harita bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Yol) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    v) Servis Müdür Yardımcısı (Yol) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Başkontrolör (Yol Başkontrolörü), Kontrolör (Yol Kontrolörü), unvanında görev yapmış olmak,

    y) Başkontrolör (Yol Başkontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yükseköğrenim görenler için en az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Kontrolör (Yol Kontrolörü) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    z) Kontrolör (Yol Kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür (Yol Mekanik Atölye Müdürü, Yol Bakım Onarım Müdürü), Teknik Şef (Yol Şube Şefi) unvanında görev yapmış olmak,

    aa) Müdür (Yol Mekanik Atölye Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Makine, Metalurji, Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Makine, Elektrik-Elektronik, Demiryolu Araçları Teknikeri olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcısı (Yol Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı) unvanında en az iki yıl veya Teknik Şef (Bakım Onarım Şefi) unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    bb) Müdür Yardımcısı (Yol Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    2) Makine, Metalurji, Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Makine, Elektrik-Elektronik, Demiryolu Araçları Teknikeri olarak görev yapmış olmak,

    cc) Müdür (Yol Bakım Onarım Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin İnşaat, Makine, Harita veya Metalurji bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Mühendis unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    4) Yol Şube Şefi Hazırlama veya Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Kursunda başarılı olmak,

    5) Teknik Şef (Yol Şube Şefi) ve Şef Yardımcısı (Yol Şube Şef Yardımcısı) unvanında görev yapan veya Teknik Şef (Yol Kısım Şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olanlarda bu bendin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz,

    çç) Teknik Şef (Yol Bakım Onarım Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

    3) Meslek Lisesi Yol Bölümü mezunları hariç; Lise dengi teknik öğrenim ve iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama Kursunda, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için Yol Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama Kursunda başarılı olmak,

    dd) Teknik Şef (Köprüler Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

    3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    4) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    5) Bölge Kısım ve Köprü Ekip Şefi Hazırlama Kursu veya Köprü Ekip Şefi kursunda başarılı olmak,

    ee) Teknik Şef (Aplikasyon Şefi, Kaynak Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

    3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    4) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    5) Sürveyan (Yol Sürveyanı) pozisyonunda en az iki yıl görev yapmış olmak,

    ff) Teknik Şef (Tarım Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

    3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    4) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    gg) Sürveyan (Yol Sürveyanı) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi teknik okulların Yol, Alt Yapı, Üst Yapı, Metalurji, İnşaat, Yapı, Yapı Ressamlığı, Harita, Kadastro, Jeoteknik, Kaynakçılık programlarından mezun olmak,

    ğğ) Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) pozisyonuna atanmak için;

    1) Teknisyen Yardımcısı (Yol Çavuşu), Bekçi (Yol Bekçisi, Geçit Bekçisi) unvanında görev yapmış olmak veya,

    2) En az lise dengi teknik okul mezunu olmak,

    3) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

    4) Yol Çavuşu Hazırlama veya Hat Bakım Onarım Memuru Kursunda başarılı olmak,

    hh) Memur (Yol ve Geçit Kontrol Memuru) pozisyonuna atanmak için;

    1) Bekçi (Yol Bekçisi, Geçit Bekçisi) unvanında görev yapmış olmak veya,

    2) En az lise dengi teknik okul mezunu olmak,

    ıı) Memur (Tarım Memuru) pozisyonuna atanmak için;

    1) Teknisyen Yardımcısı (Tarım Çavuşu) unvanında görev yapmış olmak veya,

    2) En az lise dengi okul mezunu olmak,

    3) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

    ii) Servis Müdürü (Cer) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin Makine, Elektrik, Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Cer) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    jj) Servis Müdür Yardımcısı (Cer) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya Mühendislik Fakültelerinin Makine, Metalurji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Endüstri bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Başkontrolör (Cer Başkontrolörü), Kontrolör (Cer Kontrolörü) unvanında görev yapmış olmak,

    kk) Başkontrolör (Cer Başkontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Kontrolör (Cer Kontrolörü) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    ll) Kontrolör (Cer Kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür (Loko Bakım Atelye Müdürü, Cer Atelye Müdürü, Depo Müdürü, Revizörlük Müdürü, Elektrik İşleri Müdürü, Elektrik Makineleri Bakım Onarım Atölye Müdürü, Isı Merkezi Müdürü) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    mm) Müdür (Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin makine, elektrik-elektronik veya metalurji bölümü mezunu olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Cer Teknik Elemanları, Cer Teknik Elemanları Tamamlama veya Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursunda başarılı olmak,

    4) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı (Revizörlük Müdür Yardımcısı, Vagon Bakım Onarım Atölye Müdür Yardımcısı) unvanında en az bir yıl veya Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), Uzman, Teknik Uzman, Mühendis unvanında en az iki yıl veya Tekniker unvanında üç yıl görev yapmış olmak,

    nn) Müdür (Loko Bakım Atölye Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Cer Teknik Elemanları veya Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama veya Cer Orta Kademe Tamamlama veya Depo Teknik Elemanları Kursunda başarılı olmak,

    4) Müdür (Depo Müdürü) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    oo) Müdür (Elektrik İşleri Müdürü, Elektrik Makineleri Bakım Onarım Atölye Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul veya fakültelerin Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama veya Cer Orta Kademe Tamamlama veya, Cer Teknik Elemanları veya Depo Teknik Elemanları Kursunda başarılı olmak,

    4) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı (Elektrik İşleri Müdür Yardımcısı) unvanında en az bir yıl veya Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), Uzman, Teknik Uzman, Mühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    öö) Müdür (Depo Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin makine, elektrik-elektronik, metalurji, motor bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Depo Teknik Elemanları Kursunda başarılı olmak,

    pp) Müdür (Isı Merkezi Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    rr) Müdür Yardımcısı (Vagon Bakım Onarım Atölye Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    2) Teknik Şef (Revizörlük Şefi, Vagon Servis Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    ss) Müdür Yardımcısı (Elektrik İşleri Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki veya üç yıllık teknik yüksekokulların Elektrik, Elektronik bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teknik Şef (Revizörlük Şefi, Vagon Servis Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    şş) Teknik Şef (Depo Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için Cer Teknik Elemanları veya Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursunda başarılı olmak,

    4) Teknik yüksekokul mezunları ile lise dengi teknik öğrenim mezunları için Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama veya Depo Teknik Elemanları Kursunda başarılı olmak,

    tt) Teknik Şef (Vagon Servis Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Revizör (Başrevizör) veya Vagon Teknisyeni (Vagon Başteknisyeni) unvanında; yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, Meslek Lisesi Mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

    uu) Teknik Şef (İmdat Ekip Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama, Depo Teknik Elemanları Hazırlama, Depo Teknik Elemanları Tamamlama ve Dereyman Kursunda başarılı olmak,

    üü) Makinist (Başmakinist) pozisyonuna atanmak için;

    1) Makinist unvanında; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on yıl, teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    2) Başmakinistlik Kursunda başarılı olmak,

    vv) Vagon Teknisyeni (Vagon Başteknisyeni) pozisyonuna atanmak için;

    1) Vagon Teknisyeni Geliştirme Kursu veya Vagon Teknisyeni Tekamül Kursunda başarılı olmak,

    2) Revizör veya Vagon Teknisyeni unvanında; teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

    yy) Makinist pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi teknik okulların raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, mekatronik bölümlerinden mezun olmak veya,

    2) Makinist Yardımcısı unvanında çalışmış olmak,

    zz) YHT Makinisti pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Makinist unvanında görev yapmış olmak,

    3) YHT Makinisti için gerekli olan kurslarda başarılı olmak,

    aaa) Makinist (Nezaret Makinisti) pozisyonuna atanmak için;

    1) Makinist unvanında görev yapmış olmak,

    2) Sağlık Kurulu raporu ile Makinist olarak görev yapamayacağı belirlenmiş olmak,

    bbb) Vagon Teknisyeni pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi teknik okul mezunu olmak,

    2) Revizör (Revizör Yardımcısı) veya Vagon Teknisyeni (Vagon Teknisyeni Yardımcısı) unvanında en az dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Vagon Teknisyeni Hazırlama veya Vagon Teknisyeni Temel Kursunda başarılı olmak,

    ccc) Vagon Teknisyeni (Vagon Teknisyen Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi teknik okulların Cer, Metalurji, Metal İşleri, Makine, Elektrik, Elektronik, Mekatronik, Motor, Bilgisayar, Otomotiv, Metal İşleri, Demiryolu Araçları bölümü veya programlarından mezun olmak,

    ççç) Servis Müdürü (Yolcu) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Yolcu/Ticaret, Banliyö) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    ddd) Servis Müdür Yardımcısı (Yolcu) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Başkontrolör (Yolcu/Ticaret Başkontrolörü), Kontrolör (Yolcu/Ticaret Kontrolörü), Amir (Hareket Bölge Amiri) unvanında görev yapmış olmak veya Repartitör (Başrepartitör) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    eee) Başkontrolör (Yolcu Başkontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Kontrolör (Yolcu/Ticaret Kontrolörü) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    fff) Kontrolör (Yolcu Kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Müdür (Gar Müdürü) unvanında görev yapmış olmak,

    ggg) Şef (Yemekli Yataklı Vagonlar Servis Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    ğğğ) Servis Müdürü (Banliyö) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü, Servis Müdür Yardımcısı (Yolcu/Ticaret, Banliyö) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    hhh) Servis Müdür Yardımcısı (Banliyö) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü unvanında görev yapmış olmak veya Başkontrolör (Yolcu/Ticaret Başkontrolörü), Kontrolör (Yolcu/Ticaret Kontrolörü), Amir (Hareket Bölge Amiri), Repartitör (Başrepartitör) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    ııı) Servis Müdürü (Mali İşler) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Merkez Mali İşler Müdürü unvanında görev yapmış olmak veya Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı, Servis Müdür Yardımcısı (Mali İşler) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    iii) Servis Müdür Yardımcısı (Mali İşler) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı, Müdür (Muhasebe Müdürü), Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), Uzman unvanında görev yapmış olmak veya Şef (Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    jjj) Merkez Mali İşler Müdürü kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdürü (Mali İşler), Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı, Servis Müdür Yardımcısı (Mali İşler), veya Müdür (Fabrika Muhasebe Müdürü, Liman Muhasebe Müdürü) unvanında görev yapmış olmak,

    kkk) Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Mali İşler) unvanında görev yapmış olmak veya Müdür (Muhasebe Müdürü), Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), Uzman veya Şef (Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    lll) Müdür (Fabrika Muhasebe Müdürü, Liman Muhasebe Müdürü, Grup Muhasebe Müdürü) kadrolarına atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı), Uzman unvanında görev yapmış olmak veya Şef (Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    mmm) Müdür Yardımcısı (Fabrika Muhasebe Müdür Yardımcısı, Liman Muhasebe Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    2) Şef (Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi) unvanında görev yapmış olmak,

    nnn) Şef (Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Şef (Büro Şefi) unvanında en az iki yıl veya Şef (Vezne Şefi) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    ooo) Şef (Vezne Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Veznedar unvanında en az dört yıl veya Veznedar (Başveznedar) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    ööö) Veznedar (Başveznedar) pozisyonuna atanmak için;

    1) Lise ve dengi okul mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    2) Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Veznedar unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    ppp) Servis Müdürü (Yük) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü veya Servis Müdür Yardımcısı (Yük/Hareket) unvanlarında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    rrr) Servis Müdür Yardımcısı (Yük) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü, Başkontrolör (Yük/Hareket), Kontrolör (Yük/Hareket) unvanında görev yapmış olmak veya Repartitör (Başrepartitör) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    sss) Başkontrolör (Yük Başkontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Kontrolör (Yük/Hareket Kontrolörü) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    şşş) Kontrolör (Yük Kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Müdür (Ambar Müdürü, Lojistik Müdürü, Gümrüklü Ambarlar Bölge Müdürü) unvanında görev yapmış olmak,

    ttt) Müdür (Lojistik Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcısı (Lojistik Müdür Yardımcısı, Ambar Müdür Yardımcısı, Şube Müdür Yardımcısı), Uzman, Repartitör (Başrepartitör) veya Şef (Lojistik Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    uuu) Müdür Yardımcısı (Lojistik Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    2) Müdür Yardımcısı (Ambar Müdür Yardımcısı) unvanında görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı (Gar Müdür Yardımcısı) unvanında çalışmakta iken sağlık kurulu raporu ile bu unvanda çalışamayacağı belirlenmiş olmak veya Şef (Lojistik Şefi, Ambar Şefi, Liman Şefi, Liman Servis Şefi), Repartitör unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    üüü) Şef (Lojistik Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Gar Şefi (Yük/Hareket), Müdür Yardımcısı (Gar Müdür Yardımcısı Yük/Hareket) veya Şef (Ambar Şefi, Liman Şefi, Liman Servis Şefi) unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az dört yıl, Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl görev yapmış olmak,

    vvv) Şef (Ambar Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi, Liman Şefi, Liman Ambar Şefi) unvanında görev yapmış olmak veya Gar Şefi, İstasyon Şefi unvanında çalışmakta iken sağlık kurulu raporu ile bu unvanda çalışamayacağı belirlenmiş olmak,

    3) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    4) Ambar Saymanı unvanında lise ve dengi okul mezunları için en az üç yıl, Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl görev yapmış olmak ve Ambar Şefi Kursunda başarılı olmak,

    yyy) Sayman (Ambar Saymanı) pozisyonuna atanmak için;

    1) Lise ve dengi okul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

    2) Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) Hareket Memuru unvanında çalışmakta iken, sağlık kurulu raporu ile bu unvanda çalışamayacağı belirlenmiş olmak veya,

    4) Sayman kursunda başarılı olmak,

    5) Puantör (Liman Puantörü), Puantör, Ambar Memuru unvanlarında belirtilen süre kadar görev yapmış olmak,

    zzz) Servis Müdürü (Sağlık) kadrosuna atanmak için;

    1) Tabip (Hekim), Diş Tabibi (Diş Hekimi) unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

    aaaa) Servis Müdürü (Personel ve İdari İşler) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Personel ve İdari İşler) unvanında en az bir yıl veya Müdür (Fabrika Personel ve İdari İşler Müdürü, Liman Personel ve İdari İşler Müdürü) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    bbbb) Servis Müdür Yardımcısı (Personel ve İdari İşler) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür (Fabrika Personel ve İdari İşler Müdürü, Liman Personel ve İdari İşler Müdürü), Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Fabrika Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı), Uzman unvanında görev yapmış olmak veya Şef (Personel Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    cccc) Müdür (Fabrika Personel ve İdari İşler Müdürü, Liman Personel ve İdari İşler Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Personel ve İdari İşler), Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), Uzman, Müdür Yardımcısı (Fabrika Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı) unvanında görev yapmış olmak veya Şef (Personel Şefi, Büro Şefi), Uzman Yardımcısı unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    çççç) Müdür Yardımcısı (Fabrika Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), Uzman, Şef (Personel Şefi, Büro Şefi), Uzman Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak,

    dddd) Müdür (Daire Müdürü, Misafirhane Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcısı pozisyonlarında, Uzman veya Şef (Personel Şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    eeee) Şef (Personel Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Şef (Büro Şefi) veya Uzman Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    ffff) Servis Müdürü (Malzeme) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü, Müdür unvanında görev yapmış olmak veya Servis Müdür Yardımcısı (Malzeme) unvanında en az bir yıl veya Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    gggg) Servis Müdür Yardımcısı (Malzeme) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü, Müdür, Başmühendis, Müdür Yardımcısı (Teslimalma ve Yollama Müdür Yardımcısı, Teslimalma Müdür Yardımcısı, Ana İkmal Merkezi Müdür Yardımcısı) unvanında görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), Uzman, Mühendis unvanında en az iki yıl veya Şef (Reyon Şefi, Teslimalma ve Yollama Şefi, Teslimalma Şefi), Tekniker unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    ğğğğ) Şef (Reyon Şefi, Teslimalma ve Yollama Şefi, Teslimalma Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Büro personeli kursunda başarılı olmak,

    hhhh) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmak için;

    1) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    2) Avukat (Müşavir Avukat) unvanında görev yapmış olmak veya en az yedi yıl Avukatlık hizmeti bulunmak,

    ıııı) Avukat (Müşavir Avukat) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az beş yıl avukatlık hizmeti bulunmak,

    iiii) Müdür (Liman Teknik Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis, Teknik Şef (Bakım Onarım Şefi, Elektrik İşleri Şefi) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    jjjj) Müdür (Liman Operasyon Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    kkkk) Teknik Şef (Elektrik İşleri Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim (Elektrik, Elektronik Bölümü) mezunu olmak,

    2) Teknik hizmetler sınıfında yer alan unvanlarda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    llll) Teknik Şef (Bakım Onarım Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim (Makine Bölümü) mezunu olmak,

    2) Teknik hizmetler sınıfında yer alan unvanlarda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    mmmm) Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Şef (Liman Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    nnnn) Kaptan (Dok Kaptanı) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    2) Şef (Liman Şefi) unvanında en az bir yıl veya Şef Yardımcısı (Liman Şef Yardımcısı) unvanında en az iki yıl veya Şef (Liman Ambar Şefi) unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    oooo) Şef (Liman Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    2) Şef Yardımcısı (Liman Şef Yardımcısı) unvanında en az bir yıl veya Şef (Liman Ambar Şefi) unvanında en az iki yıl veya Puantör (Liman Başpuantörü) unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    öööö) Şef (Liman Ambar Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    2) Puantör (Liman Başpuantörü) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    pppp) Puantör (Liman Başpuantörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) Lise ve dengi okul mezunları için en az sekiz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az altı yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

    2) Puantör (Liman Puantörü) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    rrrr) Müdür (Jeoteknik Hizmetler Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin Jeoloji, Jeofizik, Maden veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    ssss) Müdür (Elektronik Araştırma Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    şşşş) Müdür (Tahribatlı Tahribatsız Muayene Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin Metalürji veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    tttt) Müdür (Destek Hizmetleri Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür (Personel ve İdari İşler Müdürü) unvanında görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı (Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı) unvanında en az üç yıl veya Şef (Personel Şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    uuuu) Servis Müdürü (Eğitim) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Eğitim), Müdür (Eğitim Merkezi Müdürü) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    üüüü) Servis Müdür Yardımcısı (Eğitim) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü, Müdür unvanında görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı), Uzman unvanında en az bir yıl veya Amir (Eğitim Program Amiri), Öğretmen unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    vvvv) Müdür (Kreş Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı), Uzman unvanında görev yapıyor olmak veya Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi (Çocuk Gelişim ve Eğitimcisi), Amir (Eğitim Program Amiri) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    yyyy) Amir (Eğitim Program Amiri) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Eğitim Program Amiri kursunda başarılı olmak,

    zzzz) Öğretmen (Uzman Öğretmen) pozisyonuna atanmak için;

    1) Öğretmen unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,

    2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden Uzman Öğretmen sertifikası almak,

    aaaaa) Öğretmen (Baş Öğretmen) pozisyonuna atanmak için;

    1) Uzman Öğretmen unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

    2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden Baş Öğretmen sertifikası almak,

    bbbbb) Servis Müdürü (Tesisler) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Tesisler), Şube Müdürü, Müdür unvanında en az bir yıl veya Başmühendis, Başkontrolör (Tesisler) unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    ccccc) Servis Müdür Yardımcısı (Tesisler) kadrosuna atanmak için;

    1) Elektrifikasyon birimleri için Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Sinyalizasyon ve Haberleşme birimleri için dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür, Şube Müdürü, Başkontrolör (Tesisler), Kontrolör (Tesisler) unvanında görev yapmış olmak veya Başmühendis unvanında bir yıl veya Teknik Şef (Tesisler Şefi) unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    ççççç) Başkontrolör (Tesisler Başkontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Kontrolör (Tesisler Kontrolörü) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    ddddd) Kontrolör (Tesisler Kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

    2) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Teknik Şef (Tesisler Şefi) unvanında en az üç yıl veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    eeeee) Teknik Şef (Tesisler Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Tesisler, Mekatronik, Elektrik, Elektrik-Elektronik Fizik, Elektronik, Elektronik Haberleşme bölümü mezunu olmak,

    4) Tesisler Şefi Hazırlama Kursunda başarılı olmak,

    5) Şef Yardımcısı (Tesisler Şef Yardımcısı), Mühendis veya dört yıllık teknik yüksek okul mezunları için en az üç yıl veya Tekniker unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    fffff) Şef Yardımcısı (Tesisler Şef Yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

    1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    2) Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Tesisler, Mekatronik, Elektrik, Elektrik-Elektronik Fizik, Elektronik, Elektronik Haberleşme bölümü mezunu olmak,

    4) Sürveyan, Teknisyen, Tekniker unvanında en az belirtilen süre kadar görev yapmış olmak,

    ggggg) Sürveyan (Tesisler Sürveyanı) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi teknik okulların Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon, Haberleşme programlarından mezun olmak,

    ğğğğğ) Servis Müdürü (Bilgi İşlem) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür, Şube Müdürü, Servis Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Başmühendis, Çözümleyici (Sistem Çözümleyici) unvanında en az dört yıl veya Programcı (Uzman Programcı), Teknik Şef (Bilgi İşlem Şefi) unvanında en az altı yıl veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    hhhhh) Servis Müdür Yardımcısı (Bilgi İşlem) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Programcı (Uzman Programcı), Teknik Şef (Bilgi İşlem Şefi) unvanında en az beş yıl veya Başmühendis, Çözümleyici (Sistem Çözümleyici) veya Teknik Şef pozisyonundaki unvanlarda en az üç yıl veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

    ııııı) Çözümleyici (Sistem Çözümleyici) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yüksek teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Programcı (Uzman Programcı), Teknik Şef (Bilgi İşlem Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    iiiii) Teknik Şef (Bilgi İşlem Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yüksek teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Çözümleyici (Sistem Çözümleyici), Programcı (Uzman Programcı) unvanında görev yapmış olmak veya,

    4) Programcı unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    jjjjj) Programcı (Uzman Programcı) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Programcı unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    kkkkk) Programcı Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

    1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Bilgisayar İşletmeni (Sistem Operatörü), Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Bilgi Giriş Operatörü) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    lllll) Bilgisayar İşletmeni (Sistem Operatörü) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    mmmmm) Servis Müdürü (Emlak ve İnşaat) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü, Müdür unvanında görev yapmış olmak veya Servis Müdür Yardımcısı (Emlak ve İnşaat/Taşınmaz Mallar) unvanında en az bir yıl veya Başmühendis, Başmimar unvanında en az iki yıl veya Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    nnnnn) Servis Müdür Yardımcısı (Emlak ve İnşaat) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şube Müdürü, Müdür unvanında görev yapmış olmak veya Başmühendis, Başmimar unvanında en az bir yıl veya Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), Uzman, Teknik Uzman, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı unvanında en az iki yıl veya Teknik Şef (Emlak Şefi, Envanter Değerlendirme Şefi, Taşınmaz Mallar Şefi, Bölge Kısım Şefi, Taşınmaz Mallar Bölge Kısım Şefi), Şef (Kira İşleri Şefi) unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    ooooo) Teknik Şef (Emlak Şefi, Envanter Değerlendirme Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    ööööö) Şef (Kira İşleri Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    ppppp) Teknik Şef (Bölge Kısım Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

    2) Elektrik, Elektronik, İnşaat, Harita, Makine, Yol, Demiryolu Araçları, Mimarlık, Şehir Planlamacısı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi Yapı Ressamlığı, Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Kadastro bölümlerinden mezun olmak,

    3) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    4) Belirtilen süreler kadar Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapmış olmak veya,

    5) Teknik Şef (Yol Kısım Şefi, Taşınmaz Mallar Şefi, Köprü Ekip Şefi, Tarım Kısım Şefi) unvanında görev yapmış olmak,

    rrrrr) Koruma ve Güvenlik Müdürü (Merkez) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve Güvenlik Müdürü (Bölge) unvanında en az bir yıl, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı (Merkez) unvanında en az iki yıl veya Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı (Bölge) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    sssss) Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı (Merkez) pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı (Bölge) unvanında en az bir yıl veya Koruma ve Güvenlik Amiri unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    şşşşş) Koruma ve Güvenlik Müdürü (Bölge) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Koruma ve Güvenlik Amiri unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    ttttt) Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı (Bölge) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve Güvenlik Amiri, unvanında en az bir yıl veya Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    uuuuu) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    üüüüü) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Şef (Koruma ve Güvenlik Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    vvvvv) Şef (Koruma ve Güvenlik Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    yyyyy) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    zzzzz) Servis Müdürü (Trafik) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Trafik) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    aaaaaa) Servis Müdür Yardımcısı (Trafik) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür (Trafik Denetim ve Koordinasyon Müdürü), Amir (Hareket Bölge Amiri), Başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), Kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak

    bbbbbb) Müdür (Trafik Denetim ve Koordinasyon Müdürü) unvanına atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on bir yıl hizmeti bulunmak,

    3) Bölge Amiri-Bölge Kontrolörü-Trafik Denetim ve Koordinasyon Müdürü adayları kursunda başarılı olmak,

    4) Amir (Hareket Bölge Amiri) veya Kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanında görev yapmış olmak veya Müdür (Gar Müdürü) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    cccccc) Müdür (Gar Müdürü) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Başkontrolör (Trafik Başkontrolörü), Dispeyçer (Başdispeyçer) unvanında, Repartitör (Başrepartitör), Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı) unvanında en az iki yıl, Gar Şefi, Müdür Yardımcısı (Gar Müdür Yardımcısı) unvanında en az üç yıl veya Dispeyçer, Kontrolör (Trafik Kontrolörü) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    4) Meslek Lisesi İşletme Bölümü mezunları hariç olmak üzere Hareket Memuru Hazırlama kursunda başarılı olmak,

    çççççç) Başkontrolör (Trafik Başkontrolörü) pozisyonuna için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Dispeyçer, Kontrolör (Trafik Kontrolörü) unvanında; dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

    dddddd) Müdür Yardımcısı (Gar Müdür Yardımcısı), Gar Şefi pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) İstasyon Şefi unvanında; iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az üç yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl görev yapmış olmak,

    eeeeee) Kontrolör (Trafik Kontrolörü) pozisyonuna için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on bir yıl görev yapmış olmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Dispeyçer veya Trafik Kontrolörü Kursunda başarılı olmak,

    4) Hareket Memuru unvanında; dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl görev yapmış olmak,

    ffffff) İstasyon Şefi pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Hareket Memuru unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak veya,

    3) Şef pozisyonlarında görev yapmak ve Hareket Memuru Hazırlama Kursunda başarılı olmak,

    gggggg) Hareket Memuru pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) Meslek Lisesi İşletme bölümü mezunu olmak veya Hareket Memur Adayı Kursunda başarılı olmak,

    ğğğğğğ) Şef Tren pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

    3) Tren Şefi Kursunda başarılı olmak,

    4) Kondoktör unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az üç yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl görev yapmış olmak,

    hhhhhh) Şef (Haberleşme Şefi) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

    3) Şef (Telgraf Telem Ekip Şefi, Telgraf Telem Şefi) unvanında görev yapmış olmak veya Haberleşme Memuru, Haberleşme Memuru (Haberleşme Başmemuru) unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    ıııııı) Enformasyon Memuru (Danışma Başmemuru) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

    2) Enformasyon Memuru (Danışma Memuru) unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

    iiiiii) Gişe Memuru (Gişe Başmemuru) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

    2) Gişe Memuru unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

    jjjjjj) Kondoktör pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

    2) Kondoktör Kursunda başarılı olmak,

    kkkkkk) Amir (Misafirhane Amiri) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Şef pozisyonlarında görev yapmış olmak,

    llllll) Servis Müdürü (Emniyet ve Güvenlik Yönetimi) kadrosuna atanmak için;

    1) Mühendislik fakültelerinin inşaat, makine, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, harita, metalurji, endüstri bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Servis Müdür Yardımcısı (Yol, Cer, Tesisler, Trafik) unvanında görev yapmış olmak,

    4) Avrupa Birliği 2004/49/EC nolu Emniyet Direktifi'ne uygun Emniyet Yönetim Sistemi sertifikalı eğitiminde başarılı olmak,

    mmmmmm) İtfaiye Şefi (İtfaiye Çavuşu) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) İtfaiyeci (İtfaiye Eri) unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

    nnnnnn) Memur (Lojistik Memuru, Memur, Teslimalma ve Yollama Memuru, Yemekli Yataklı Servis Görevlisi), Ambar Memuru (Ambar Memuru, Reyon Memuru), Enformasyon Memuru (Danışma Memuru), Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru (Hareket Memur Yardımcısı), Hostes, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tren Teşkil Memuru, Puantör (Puantör, Liman Puantörü), İaşe Memuru, Sekreter, Şoför, Hat Bakım Onarım Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Bilgi Giriş Operatörü), Veznedar pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

    oooooo)Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında iki yıl görev yapmış olmak,

    öööööö) Bağlı Ortaklıklarda Şube Müdürü (İdari) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Uzman unvanında üç yıl veya Şef unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    pppppp) Bağlı Ortaklıklarda Şube Müdürü (Teknik ve Sağlık) kadrosuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Başmühendis, Tabip unvanında en az iki yıl veya Teknik Uzman, Çözümleyici unvanında en az üç yıl veya Teknik Şef unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    rrrrrr) Bağlı Ortaklıklarda Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Uzman, Eğitim Uzmanı, Ekonomist unvanında görev yapmış olmak veya Şef unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    ssssss) Bağlı Ortaklıklarda Uzman (İdari) pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şef, Mütercim, Muhasebeci, Öğretmen unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    şşşşşş) Bağlı Ortaklıklarda Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Teknik Şef unvanında en az bir yıl veya Konstrüktör, Mühendis, Mimar unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    tttttt) Bağlı Ortaklıklarda Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

    1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak,

    2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Teknik Uzman unvanında en az bir yıl veya Teknik Şef unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    uuuuuu) Bağlı Ortaklıklarda Teknik Şef pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

    üüüüüü) Bağlı Ortaklıklarda Şef (İdari) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    vvvvvv) Bağlı Ortaklıklarda Amir (İtfaiye Amiri) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) İtfaiyeci (İtfaiye Eri), İtfaiye Şefi (İtfaiye Çavuşu) unvanında en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

    yyyyyy) Bağlı Ortaklıklarda İtfaiye Şefi pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) İtfaiyeci unvanında en az on yıl hizmeti bulunmak,

    zzzzzz) Bağlı Ortaklıklarda Eğitim Uzmanı pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şef (Teknik-İdari), Öğretmen unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

    aaaaaaa) Bağlı Ortaklıklarda Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

    1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    bbbbbbb) Bağlı Ortaklıklarda Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

    2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    ccccccc) Bağlı Ortaklıklarda Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

    4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    ççççççç) Bağlı Ortaklıklarda Koruma ve Güvenlik Şefi pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az iki yıl veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

    4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    ddddddd) Bağlı Ortaklıklarda Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve Güvenlik Şefi veya Şef unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

    4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    eeeeeee) Bağlı Ortaklıklarda Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanmak için;

    1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

    2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında en az iki yıl veya Şef unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

    4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesi gereği çalışma izni bulunmak,

    fffffff) Bağlı Ortaklıklarda Muhasebeci, Mutemet pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

    ggggggg) Bağlı Ortaklıklarda İş Makinesi Sürücüsü, Makasçı, Manevracı pozisyonuna atanmak için;

    1) En az ilköğretim mezunu olmak,

    ğğğğğğğ) Bağlı Ortaklıklarda Başmanevracı pozisyonuna atanmak için;

    1) En az ilköğretim mezunu olmak,

    2) Manevracı unvanında üç yıl görev yapmış olmak,

    hhhhhhh) Bağlı Ortaklıklarda İtfaiye Şefi (İtfaiye Çavuşu) pozisyonuna atanmak için;

    1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar için en az lise, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) İtfaiye Eri unvanında en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

    ııııııı) Bağlı Ortaklıklarda İtfaiyeci (İtfaiye Eri) pozisyonuna atanmak için;

    1) En az ilköğretim mezunu olmak,

    iiiiiii) Bağlı Ortaklık Konstrüktör pozisyonuna atanmak için;

    1) En az lise dengi teknik öğrenim mezunu olmak,

    şartları aranır.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat unvanına atanmak için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    b) Çocuk Eğitimcisi unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Ekonomist unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    ç) Fizikçi unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    d) Hemşire unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    e) İstatistikçi unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin istatistik bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    f) Kaptan, Kaptan (Kılavuz Kaptan) unvanına atanmak için;

    1) 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    g) Kimyager unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    ğ) Laborant unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    h) Mimar unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    ı) Mühendis unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    i) Mütercim unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    j) Öğretmen unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (TCDD meslek dersi öğretmenleri hariç),

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    k) Programcı unvanına atanmak için;

    1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    l) Psikolog unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    m) Sağlık Memuru unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    n) Sağlık Teknikeri unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    o) Şehir Plancısı unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    ö) Tekniker unvanına atanmak için;

    1) Üniversitelerin veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    p) Teknik Ressam unvanına atanmak için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    r) Teknisyen unvanına atanmak için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    şartları aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 10 - (1) Kuruluşta görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kırk beş gün önce Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Eğitimin yeri ve zamanı ise Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığınca eğitime katılacaklara en az on beş gün önceden duyurulur.

    (2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür.

    (3) Başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (4) Bağlı Ortaklıkta söz konusu duyurular, birinci fıkradaki süreler dikkate alınarak Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır.

    Görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına başvuru

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve/veya unvan değişikliği sınavı duyurusunun yapılmasından sonra, durumu aranan niteliklere uyan personel, katılma isteklerini, ilan edilen kadro veya pozisyonlardan ancak birine ilan edilen süreler içerisinde ilanda belirtildiği şekilde bildirir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği mahiyetinde yapılacak eğitim ve sınavlar için kadro ve pozisyonların sayıları, merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçları, kadro ve pozisyon imkanları dikkate alınarak Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığının teklifi ve TCDD Genel Müdürünün onayı ile belirlenir.

    (2) Bağlı Ortaklıkta bu mahiyetteki kadro ve pozisyon ihtiyaçları, Bağlı Ortaklık Genel Müdürünce belirlenir.

    (3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az otuz ve (g) bendindeki konulardan en az kırk beş saat olmak üzere, toplam yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları zorunludur.

    (4) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (5) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtilen şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katına kadar personel görevde yükselme eğitimine alınır.

    (2) Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da bir sonraki sınava kadar atanmamış olan personele aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek bir sonraki görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 14 - (1) Görevde Yükselme Eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, Ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) İlan edilen kadro veya pozisyonların tâbi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    (2) Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklarca düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı, yüzde altmışın altında olamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Sınav şartı ve atama

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Yapılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 14 üncü maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Sınavın şekli

    Madde 16 - (1) Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla, Kuruluşta Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı, Bağlı Ortaklıkta Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine başvuruda bulunulur. Görevde Yükselme sınavı, ilgili kurumların belirleyeceği yer ve tarihte yazılı olarak yapılır.

    (2) Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (3) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlara yapılacak atamalar

    Madde 17 - (1) Unvan değişikliği sınavı, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak ve bir takvim yılı içerisinde iki defadan fazla olmamak üzere yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda Kuruluşta veya öğrenim durumu ile ilgisi olmayan görevlerde çalışma şartı aranmaz.

    (2) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara, eğitime katılma koşulu aranmaksızın bu bölümdeki usul ve esaslar çerçevesinde Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklar tarafından yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarı sırasına göre atama yapılır. Bu şekilde yapılacak atamalarda Kuruluş ve bağlı ortaklığın ihtiyaç, boş kadro ve pozisyon sayısı dikkate alınır.

    (3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, Kuruluş'ta Kuruluş personeli, Bağlı Ortaklıklarda kendi personeli başvurabilir.

    (4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu ve görevleri

    Madde 18 - (1) Kuruluş ve/veya Bağlı Ortaklıklarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve bulundukları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (2) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (3) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 14 üncü maddeyle öngörülen, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 14 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    (4) Kuruluş sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığınca, Bağlı Ortaklıklarda ise Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

    Madde 19 - (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 20 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl süreyle veya bir sonraki sınava kadar Kuruluşta Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Bağlı Ortaklıkta Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanlardan, atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim şartını taşıyanların diğer görev gruplarına geçişleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Ana görev gruplarında; alt grupların kendi içinde veya daha alt gruplarında yer alan görevlere, atama yapılacak görevin gerektirdiği öğrenim şartını taşımak kaydı ve personelin isteği ile görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    ç) Doktora öğrenimini bitiren personelin; bu Yönetmelikle belirlenen toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarında bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.

    d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    e) Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 8 inci maddelerinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca asaleten geçirilen süreler esas alınır.

    Daha önce bulunulan görevlere atanma

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlarda daha önce asaleten görev yapanların aynı unvana tekrar atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 23 - (1) Kuruluş ve Bağlı Ortaklık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 25 - (1) 23/12/2006 tarihli ve 26385 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Öğrenim şartı

    Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı ve 8 inci maddelerin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar