TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 14/11/2011-2011/2473

    Resmi Gazete Tarihi: 11/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28170

    Ekli "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 31/10/2011 tarihli ve 2926 sayılı yazısı üzerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 111 inci ve 120 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Ankara İl Temsilciliği bu kapsamda faaliyetlerine devam eder."

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "6-I.Tahsilat Daire Başkanlığı,

    7-II.Tahsilat Daire Başkanlığı,"

    Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 14- Finansman Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Fonun gelirlerini tahsil etmek, söz konusu gelirlerin tahsilinde gerek görülmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun gecikme zammı hükümlerini uygulamak, süresi içerisinde ödenmeyenleri ilgili Tahsilat Daire Başkanlığına bildirmek.

    b) Fonun Türk Lirası ve döviz mevcutlarının verimli bir şekilde nemalandırılması için Kurul tarafından belirlenecek esaslar dahilinde gerekli işlemleri yapmak.

    c) Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanmaya ve ihtiyaç hasıl olduğunda Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetlerini ikrazen almaya, özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranları ve geri ödeme şartlan da dahil olmak üzere tabi olacağı usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı ile müştereken belirlemeye yönelik gerekli çalışmaları yapmak.

    ç) Olağanüstü hallerde Fon gelirlerinin ihtiyacı karşılamaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından avans talep edilmesine ve alınan avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekil ve şartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususların belirlenmesi ile ilgili Merkez Bankasına görüş verilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

    d) Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alınmasına yönelik çalışmaları yapmak.

    e) Faaliyet izni kaldırılan bankalar nezdinde bulunan miktar ve şahıs itibarıyla Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından belirlenen mevduat ve/veya katılım fonunun sigortaya tabi kısmının doğrudan veya ilan edilecek başka bir banka aracılığı ile ödenmesine yönelik çalışmaları Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı ve Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapmak, bu suretle ödemiş bulunduğu toplam mevduat miktarının iflas masasına imtiyazlı alacak olarak kaydı için Varlık Yönetimi Daire Başkanlığına durumu bildirmek.

    f) Kurulca belirlenen hesap planı çerçevesinde, Fon muhasebe kayıtlarına ilişkin gerekli defterleri tutmak ve muhafaza etmek, muhasebe sisteminin düzenli işleyişini takip etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

    g) Mali hususlarla ilgili olarak dahili kontroller gerçekleştirmek ve aksayan hususların düzeltilmesini ilgililerden talep etmek.

    ğ) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararlan, yaptığı düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden ve Fonun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içeren bir faaliyet raporunu Kurul Büro Müdürlüğü, I. ve II. Tahsilat Daire Başkanlıkları, Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlamak, yıllık faaliyet raporunu ve mali tablolarını Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlamak.

    h) Fonun hazırlayacağı mali konuları içeren rapor ve dokümanları ilgili dairelerle eşgüdüm içinde hazırlamak.

    ı) Fonun üçüncü kişilere yapacağı, gider bütçesiyle ve Kurul kararı ile daire başkanlıklarına ödeme yetkisi verilen konularla ilgili olanlar hariç olmak üzere her türlü ödemeyi ilgili dairelerle koordineli olarak gerçekleştirmek.

    i) Kanunda gösterilen idari para cezalarının süresi içinde ödenmemesi halinde, bunların tahsilini teminen II. Tahsilat Daire Başkanlığına bildirimde bulunmak.

    j) Fon gelirleri ile her türlü Fon alacaklarından ve bankalardan devralman alacaklardan yapılan tahsilatlardan diğer dairelerle ilgili olanlarını ilgili daire başkanlığına bildirmek.

    k) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak.

    1) Fonun gelir tahminlerini yapmak.

    m) Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının teklifi üzerine Fon bankalarına mevduat yapmak.

    n) Kurumlararası işbirliğine, Finansal Sektör Komisyonuna ve Eşgüdüm Komitesine ilişkin faaliyetleri Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde yerine getirmek.

    o) Fona devredilme veya faaliyet izni kaldırılma ihtimali beliren bankalarla ilgili olarak Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde, muhtemel çözümleme seçeneklerini de içeren gerekli hazırlıkları yapmak.

    ö) Fonun mali işleri ile ilgili diğer hizmetleri yürütmek.

    p) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konulan raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

    r) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek.

    s) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 15- Hukuk İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlardan, Kuruldan veya Fonun diğer dairelerinden gönderilen kanun tasarısı, kanun teklifi, yönetmelik, tebliğ, yönerge, sözleşme ve önergeler hakkında ve talep edilen sair hukuki konularda mütalaa vermek, Fonun taraf olduğu her türlü sözleşmenin Fonun menfaatlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, Fonun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, Fonun görev alanına giren hususlarla ilgili mevzuatı hazırlamak, diğer daireler tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarım da inceleyerek ilgili daire ile birlikte Kurulun onayına sunmak.

    b) İflas idarelerince tasfiyeleri yürütülen müflislere ilişkin işlemler hariç olmak üzere, yargı mercilerine intikal eden veya henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla, ilgili daire ile birlikte iç düzenlemeler doğrultusunda işlem yapmak.

    c) Fonun taraf olduğu ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilen uyuşmazlıklarda adli ve idari yargı mercii, icra ve iflas daireleri ile diğer mercilerde ilgili Fon mevzuatına göre Kurumu temsil etmek veya edilmesini sağlamak.

    ç) Kurul tarafından açılmasına karar verilen davaları açmak, diğer dairelerden dava açılmak üzere gönderilen veya re'sen tespit edilen konularda inceleme yaparak açılmasını gerekli gördüğü davaları açmak, gerekirse suç duyurusunda bulunmak, açılacak ceza davalarına müdahil olarak katılmak, ilgililer hakkında alınması istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak, ilgililerden mal beyannamesi istemek, Kurul tarafından belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulanmasını veya uygulanmamasını ve açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek.

    d) Fon bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatların çalışma usul ve esaslarını tespit etmek, tevzi edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınmasını, dava ve takiplerin Fonun belirlediği usul ve esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak.

    e) Kanunun 107 nci maddesi uyarınca devralman alacaklar nedeniyle Fona borçlu olanların iflası halinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna temsilci seçmek, 2004 sayılı Kanunun 223 üncü maddesindeki iflas idaresinin, üyelerinden en az birinin seçimi için iki kat aday göstermek, Fon alacağının tahsili bakımından gerekli görürse iflas idaresinin en az iki üyesinin önereceği iki katı aday arasından seçilmesini talep etmek.

    f) Fon gelirleri ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında ilgili daireler ile koordineli olarak Kurula ve gerek duyulduğunda ilgili makamlara aylık ve üçer aylık dönemlerde raporlar sunmak.

    g) Hukuk İşleri Daire Başkanlığının takibinde olan adli ve idari takip ve davaların elektronik ortamda takibi amacıyla mevcut bilgi işlem yazılımına güncel ve doğru verilerin girilmesini sağlamak.

    ğ) Avukatlık ücretinin Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde dağıtılmasını sağlamak üzere düzenleme yapmak.

    h) Faaliyet izni kaldırılan banka ile ilgili olarak, Kanunun 106 ncı ve 110 uncu maddeleri uyarınca Kurulca alınması gereken kararlara ilişkin önerileri Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlamak, Kurulun bu konuda aldığı kararlan ilgili daire başkanlıklarına iletmek ve gelişmeleri izlemek.

    ı) Kanunun yayımı tarihinden önce iflas etmiş olan bankaların tasfiyesinde tekemmül ettirilen işlemler ve yapılan sıra cetvelleri saklı kalmak kaydı ile Kanunun 106 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerini kullanmak.

    i) İflasına karar verilen bankanın ve/veya iştiraklerin iflas idarelerinde görev yapacak kişileri Kurula önermek, Kurul kararma istinaden gerekli işlemleri yapmak.

    j) İflasına karar verilen bankanın oluşturulacak iflas idarelerine, müflis bankanın menkul malları ile evrabmn korunması, tasnifi ve inceleme çalışmaları ile kayıt düzeninin kurulması ve tasfiyenin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak.

    k) İflas masalarının aktifindeki paralarla tahsil ettiği paraların muhafaza ve nemalandırılması ile ilgili esasları tespit etmek.

    1) Kanunun 110 uncu maddesi gereğince şahsen iflasları istenilen banka yöneticileri ve denetçileri ile banka hakim ortaklanndan haklarında mahkemece şahsen iflasına karar verilenlerle ilgili gerekli tasfiye işlemlerini yapmak.

    m) İflas eden iştiraklerin 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak olan alacaklılar toplantılarına Fon alacağını temsilen katılacak olan temsilciyi ve yetkilerini belirlemek, Kurulun onayına sunmak ve Kurul karanna istinaden gereken işlemleri yapmak.

    n) Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanmış ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması halinde Kanunun 133 üncü maddesine göre açılabilecek davalar için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili dairelerden temin etmek suretiyle gereğini yapmak.

    o) Mali hususları ilgilendiren konular ile yapılan tahsilatları, kullandırılan avansları, alman ve iade edilen teminat mektuplarını düzenli olarak Finansman Daire Başkanlığına bildirmek.

    ö) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

    p) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek.

    r) Görev alanına giren konularda Kanunun geçici 11 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek.

    s) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

    Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentleri, (b) bendinin (16) ve (18) numaralı alt bentleri ile (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) bendi (i) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

    "6- Tasfiye halindeki ve müflis iştirakler ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca şirket genel kurulunda tasfiyesine veya feshine karar verilen veya iflası için mahkemeye müracaat edilen iştiraklerle ilgili her türlü bilgi, belge, iş ve işlemi takip etmek,

    7- Faaliyet konuları ile ilgili olarak Hukuk İşleri Daire Başkanlığından görüş almak, faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak için Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile ortak çalışma yürütmek, Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, Hukuk İşleri Daire Başkanlığından veya ilgili Tahsilat Daire Başkanlığından dava açılmasını talep etmek, Fonun taraf olduğu davalarda iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi Hukuk İşleri Daire Başkanlığına veya ilgili Tahsilat Daire Başkanlığına göndermek, savunma dosyalarının hazırlanmasında Hukuk İşleri Daire Başkanlığına yardımcı olmak,"

    "16- Kanunun 62 nci maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayan ve Finansman Daire Başkanlığı tarafından gelir kaydedilen hisse senetleri hariç menkul ve sair varlıkların, kendisine devrolunmasım müteakip, değer tespitlerini yaptırmak, ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla bunların satışını veya muhafazasını temin etmek,"

    "18- Fon tarafından rızaen veya icraen edinilen/edinilecek olan varlıklara ait haciz, ipotek, intifa, teferruat şerhi gibi tüm takyidatlarm, varlıkları Fon adına alan, tescil eden ilgili daire tarafından kaldırılmasını ve söz konusu varlıkların teslim edilmesini sağlayacak düzenlemeleri yaparak Kurulun onayına sunmak.

    c) Fon tarafından yönetim ve denetimi devralınan şirketlerle ilgili olarak;

    1- Fon tarafından yönetim ve denetimi devralman şirketlerin devralma ve satış işlemleri I. Tahsilat Daire Başkanlığı uhdesinde kalmak suretiyle, anılan şirketlerin yönetim ve denetim faaliyetlerini yürütmek,

    2- Tasfiye halindeki ve/veya müflis iştirakler, yönetim ve denetimi devralınan şirketler ile 6762 sayılı Kanunun 324 üncü maddesi uyarınca şirket genel kurulunda tasfiyesine veya feshine karar verilen veya iflası için mahkemeye müracaat edilen iştiraklerin ve şirketlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, faaliyet alanı ile ilgili mercilerle birlikte işlemleri yürütmek ve bu konularda Kurulca alınması gereken kararlara ilişkin önerileri gerektiğinde Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlamak, iflas ve tasfiye süreçlerini yürütmek.

    ç) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

    d) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak.

    e) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek."

    Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "h) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak."

    Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "I.Tahsilat Daire Başkanlığı

    Madde 19-1. Tahsilat Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kanun kapsamında, hakim ortaklarla ilgili Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin olarak Fon Kuruluna önerge hazırlamak ve alınacak Fon Kurulu kararları çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

    b) Hakim ortak/ortaklar ile ilgili ve/veya hakim ortak/ortaklar kaynaklı 6183 sayılı Kanun uyannca işlem yapılacak alacakları tespit etmek, bu alacaklara ilişkin olarak hazırlanan belge ve dosyaları II. Tahsilat Daire Başkanlığına göndermek.

    c) Fonun taraf olduğu hakim ortak/ortaklar ile ilgili ve/veya hakim ortak/ortaklar kaynaklı 6183 sayılı Kanun uyannca yapılmış takiplerle ilgili uyuşmazlıklar dışında kalan uyuşmazlıklarda adli ve idari yargı mercii, icra ve iflas daireleri ile diğer merciler nezdinde, ilgili Fon mevzuatına göre Kurumu temsil etmek veya edilmesini sağlamak.

    ç) Hakim ortak aleyhine ve/veya hakim ortak/ortaklar kaynaklı, 6183 sayılı Kanun uyannca yapılmış takipler dışında kalan takipler aleyhine açılmış davaları takip etmek, Kurul tarafmdan açılmasına karar verilen davaları açmak, hakim ortak aleyhine ve/veya hakim ortak/ortaklar kaynaklı konularda inceleme yaparak dava açılmasını gerekli gördüğü hallerde davayı açmak, gerekirse suç duyurusunda bulunmak, açılacak ceza davalarına müdahil olarak katılmak, ilgililer hakkında alınması istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak, ilgililerden mal beyannamesi istemek, Kurul tarafından belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulanmasını veya uygulanmamasını ve açılmış bulunan hukuk davalannın yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek.

    d) Fonun taraf olduğu hakim ortaklarla ilgili adli ve idari takip ve davalann elektronik ortamda takibi amacıyla mevcut bilgi işlem yazılımına güncel ve doğru verilerin girilmesini sağlamak.

    e) Hakim ortak/ortaklarla bağlantılı alacaklann teminatım teşkil etmek üzere, Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, taşınmaz rehni ve taşınır rehni dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi teminat almak, gerektiğinde alınacak teminatlarla ilgili ekspertiz raporlarım hazırlatmak, alman teminatlarla ilgili her türlü işlemi yürütmek.

    f) Alacaklann takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıklar ile Fon Kurulu karan ile yönetim ve denetimi devralman şirketlerin yönetim ve denetim faaliyetlerini takip etmek üzere İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığına intikal ettirmek.

    g) Gerçekleştirilen işlemleri Fon muhasebe sisteminin işletilmesini teminen Finansman Daire Başkanlığına bildirmek.

    ğ) Hakim ortak/ortaklarla bağlantılı davalar ve/veya hakim ortak/ortaklar kaynaklı 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklar dışında kalan alacaklarla ilgili olarak, Fonun alacaklı olduğu icra dosyalannda Fona ödenmesi gereken satış bedellerinin sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak ödenmesini sağlamak.

    h) BDDK ve diğer kamu kurumlarınca düzenlenen yazı ve raporlar ve sair ihbar ve şikayetler üzerine, görev alanı ile ilgili Fon alacaklarının tahsiline yönelik gerekli işlemleri yapmak.

    ı) Görev alanına giren konularla ilgili Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında Kurula aylık raporlar sunmak.

    i) Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz, teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak.

    j) Fona intikal eden bankalarla ilgili;

    1- Takipteki alacak dosyalarını izlemek, değerlendirmek ve bu dosyalardan devralınacaklar! tespit etmek,

    2- Devralınacak alacaklarının takibine ilişkin olarak, banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarını belirlemek,

    3- Leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Kurulca uygun görülenlerle ilgili işlemleri yürütmek,

    4- Devralınan ve Fonun dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacak dosyalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek.

    k) Görev alanına giren konularda, Kanunun geçici 11 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek.

    1) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

    m) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek.

    n) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak.

    o) Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilen dava ve takip dosyalan ile ilgili olarak talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek.

    ö) Fon bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatlara tevzi edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınmasını, dava ve takiplerin Fonun belirlediği usul ve esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak.

    p) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

    Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "II. Tahsilat Daire Başkanlığı

    Madde 20- II. Tahsilat Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kanunun 132 nci maddesi kapsamında, Fon alacaklarının takip ve tahsili ile Fona verilen yetkilerin kullanılmasına ilişkin olarak Fon Kuruluna önerge hazırlamak ve alınacak Fon Kurulu kararları çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

    b) 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılmış/yapılacak takibe konu dosyaların I.Tahsilat Daire Başkanlığından devralınmasın!, bunların takip ve tahsilinde uygulanacak politikaların belirlenmesini ve devralman alacak dosyaları kapsamındaki ihtiyati haciz, icra takibi veya dava ile ilgili her türlü işlemin yürütülmesini gerçekleştirmek.

    c) Hakim ortak/ortaklar dışındaki alacakların teminatım teşkil etmek üzere, Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerinden, ticari işletme relini, taşınmaz rehni ve taşınır rehni dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi teminat almak, gerektiğinde alınacak teminatlarla ilgili ekspertiz raporlarını hazırlatmak, alman teminatlarla ilgili her türlü işlemi yürütmek.

    ç) BDDK ve diğer kamu kurumlarınca düzenlenen yazı ve raporlar ve sair ihbar ve şikayetler üzerine Fon alacaklarının tahsiline yönelik gerekli işlemleri yapmak.

    d) Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları, İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığına intikal ettirmek.

    e) Fon alacağının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsili sırasında kullanılması gereken makbuz, tutanak, fış ve diğer belgelerin şeklini ve ihtiva edeceği hususları belirlemek.

    f) Kanunda gösterilen idari para cezalarının süresi içinde ödenmemesi halinde, bunların tahsilini sağlamak.

    g) Faaliyet konulan ile ilgili olarak Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını hazırlamak.

    ğ) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların her türlü kredi alacakları ve diğer alacaklarından kaynaklanan takipteki alacak dosyalarının devralınmasını, bunların takip ve tahsilinde uygulanacak politikaların belirlenmesini, devralman alacak dosyalarıyla ilgili her türlü işlemin yürütülmesini gerçekleştirmek.

    h) Görev alanına giren konularla ilgili Fon gelirleri ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında Kurala aylık raporlar sunmak.

    ı) Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz, teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak.

    i) Alacak dosyalarının arşivlenmesine, takip ve tahsilat ekiplerinin arşivdeki dosyalardan sistematik olarak faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları tespit etmek.

    j) Gerçekleştirilen işlemleri Fon muhasebe sisteminin işletilmesini teminen Finansman Daire Başkanlığına bildirmek.

    k) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklarla ilgili olarak, Fonun alacaklı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedellerinin sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak ödenmesini sağlamak.

    1) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak, bunlar hakkında istihbarat ve mali tahlil raporları düzenlemek ve düzenletmek, elde edilen bilgi ve belgeleri I. Tahsilat Daire Başkanlığı ile paylaşmak.

    m) Fona intikal eden bankaların;

    1- Takipteki alacak dosyalarını izlemek, değerlendirmek ve bu dosyalardan devralmacaklan tespit etmek,

    2- Devralınacak alacaklarının takibine ilişkin olarak, banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarını belirlemek,

    3- Leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Kurulca uygun görülenlerle ilgili işlemleri yürütmek,

    4- Devralınan ve Fonun dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacak dosyalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek,

    5- Hisselerinin üçüncü kişilere satışı, tasfiyesi veya diğer bankalarla birleştirilmesi nedeniyle Fon tarafından gayrinakdi kredilere verilen garanti ile ilgili yükümlülükleri yönetmek ve tasfiye etmek.

    n) Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilen dava ve takip dosyaları ile ilgili olarak talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek.

    o) Fon gelirleri ile her türlü Fon alacaklarından aciz belgesine bağlanmış olanlar ile takip ve tahsilat işlemleri sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak.

    ö) Alacak satış süreci ile ilgili planlama, koordinasyon, değerleme ve dokümantasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

    p) Görev alanına giren konularda, Kanunun geçici 11 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek.

    r) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

    s) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek.

    ş) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak.

    t) Fon bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatlara tevzi edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınmasını, dava ve takiplerin Fonun belirlediği usul ve esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak.

    u) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

    Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 21- Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortakların temettü dışındaki ortaklık haklarının BDDK'mn bildirimi üzerine Fon tarafından kullanılması ve Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre BDDK'mn izni olmadan payların devredilmesi halinde, bu paylara ait temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasıyla ilgili işlemleri yapmak.

    b) Temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal eden bankanın tüm varlıkları ile kayıt ve belgelerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almak.

    c) Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalar hakkında Kanunun 107 nci maddesinde Fona verilen yetki ve görevlerin kullanılmasına ilişkin gerekli karar taslaklarım hazırlayarak Kurula sunmak ve alman kararlan ilgili birimlere iletmek.

    ç) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kaldmlan veya Fona devredilen bankalar hakkında Kanunun 108 inci maddesi gereğince yapılması gerekli işlemlere ilişkin karar taslaklarını hazırlayarak Kurula sunmak ve alman kararları ilgili birimlere göndermek.

    d) Fona devredilen Bankalar yönünden Kanunun 110 uncu maddesinde yer alan hükümlere ilişkin karar taslaklanm hazırlayarak Kurula sunmak ve alınan kararlan ilgili birimlere göndermek.

    e) Bankalardan devralman zarar miktarlannı ilgili daire başkanlıklan ile birlikte tespit etmek ve Fona devredilen bankalardan satılanlar ve devredilenler için yapılan hisse devir sözleşmeleri ve devir protokolleri kapsamındaki tazmin taleplerini sonuçlandırmak.

    f) Fona devredilme veya faaliyet izni kaldırılma ihtimali beliren bankalarla ilgili olarak Finansman Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde, muhtemel çözümleme seçeneklerini de içerecek şekilde gerekli hazırlıkları yapmak.

    g) Fonun, kurulacak varlık yönetim şirketlerine sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya hissedar olarak katılmasına ilişkin gerekli araştırma ve hazırlıklan yapmak, karar taslaklarım hazırlayarak Kurula sunmak.

    ğ) Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan bankalardaki sigortalı mevduatı ve/veya sigortalı katılım fonunu miktar ve şahıs itibanyla belirleyerek ödenmesini sağlamak üzere Finansman Daire Başkanlığına bildirmek ve bu konuda karşılaşılan sorunlan çözmek.

    h) Kanunun 106 ncı maddesi uyarınca yapılan ödemeler kapsamında banka nezdinde mevduat ve katılım fonu hesabı bulunmamasına rağmen sahte olarak düzenlediği belgeleri veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz ederek veya ettirerek kendisine veya bir başkasına ödeme yapılmasını talep eden kişileri tespit etmek ve gerekli işlemleri tesis etmek üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına ve Tahsilat Daire Başkanlıklarına bildirmek.

    ı) Tedricen veya mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununa veya Kanuna göre bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan ve Türk Ticaret Kanununun genel hükümlerine göre tasfiye edilmekte olan bankalarla ilgili Kurulca alınması gereken kararlara ilişkin önergeleri hazırlamak, tasfiye kurullarında görev yapacak kişileri Kurula önermek, Kurul kararma istinaden gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak.

    i) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak.

    j) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

    k) İhtiyaç hasıl olması halinde Fon bankalarına mevduat yapılmasını Finansman Daire Başkanlığma bildirmek.

    1) Görev alanına giren konularda, Kanunun geçici 11 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek.

    m) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek.

    n) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

    Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "e) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak."

    Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "ve sicil" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerim Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar