GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 13/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28172

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 6/7/2011 tarihinde yürürlüğe giren 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Hizmet birimi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,

    ç) Hizmet grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılması ve gruplar içerisindeki alt hizmet gruplarının sıralanmasını,

    d) Hizmet içi eğitim: Bakanlıkça düzenlenecek olan hizmet içi eğitimi,

    e) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    f) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

    g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına girecek olanlara Bakanlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek eğitimi,

    ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    h) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

    ı) Sınav Kurulu: Açılacak olan görevde yükselme eğitim ve sınavları ile unvan değişikliği sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacak kurulu,

    i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar;

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

    1) Gümrük ve ticaret bölge müdürü ve yardımcısı,

    2) Şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, personel müdürü,

    3) Gümrük müdür yardımcısı, gümrük muhafaza müdür yardımcısı, personel müdür yardımcısı,

    4) Bölge amiri,

    5) Şef, kısım amiri.

    b) Araştırma Hizmetleri Grubu:

    1) Uzman,

    2) Araştırmacı.

    c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

    1) Çözümleyici.

    ç) İdari Hizmetler Grubu:

    1) Memur, muamele memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

    2) Gemi adamı,

    3) Şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

    d) Destek Hizmetleri Grubu: Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi, hizmetli.

    (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mühendis, mimar, istatistikçi, kimyager, programcı, tekniker, laborant, teknisyen, haberleşme teknisyeni, kaptan, makinist, hemşire.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Gümrük ve ticaret bölge müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    3) Gümrük ve ticaret bölge müdür yardımcısı kadrosunda en az iki yıl veya şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü ya da personel müdürü kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl çalışmış olmak.

    b) Gümrük ve ticaret bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    3) Şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü veya personel müdürü kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır;

    a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır;

    a) Gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, personel müdürü, taşra teşkilatı şube müdürü ile döner sermaye teşkilatı şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) Gümrük muhafaza müdürü kadrolarına atanabilmek için hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almak,

    3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    4) Gümrük müdür yardımcısı, gümrük muhafaza müdür yardımcısı, personel müdür yardımcısı ve uzman kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya gümrük muhafaza müdürü kadroları için bölge amiri kadrosunda en az dört yıl ya da döner sermaye teşkilatı şube müdürü kadroları için döner sermaye teşkilatında şef kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

    b) Merkez teşkilatı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    3) Gümrük müdür yardımcısı, gümrük muhafaza müdür yardımcısı, personel müdür yardımcısı ve uzman kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya araştırmacı, çözümleyici, programcı, muayene memuru kadrosunda en az beş yıl ya da merkez teşkilatı kadrolarında şef veya ayniyat saymanı olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

    c) Bilgi işlemde görevli şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullarının matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik lisans veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

    3) Bilgisayar dalında lisans diplomasına sahip olanların en az sekiz yıl, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirenlerin en az on yıl hizmeti olmak,

    4) Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

    5) Çözümleyici kadrosunda en az üç yıl ya da programcı, istatistikçi veya mühendis kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl çalışmış olmak,

    6) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,

    7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya (TOEFL) ya da (IELTS) sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.

    ç) Laboratuarlarda görevli şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) Üniversitelerin kimya, tekstil, gıda, petrol, fizik mühendisliği bölümlerinden ya da kimya lisans bölümünden mezun olmak,

    3) Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

    4) Kimya, tekstil, gıda, petrol, fizik mühendisi olarak ya da kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

    d) Gümrük müdür yardımcısı, gümrük muhafaza müdür yardımcısı ve personel müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) Gümrük muhafaza müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almak,

    3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    4) Bölge amiri kadrosunda en az bir yıl ya da şef, muayene memuru, çözümleyici, programcı, ayniyat saymanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak.

    e) Bölge amiri kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) Hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almak,

    3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    4) Kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak.

    f) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    3) Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

    4) Muhafaza memuru, memur, muamele memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarının herhangi birinde veya çözümleyici kadrolarında ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

    g) Kısım amiri kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) Hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almak,

    3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    4) Muhafaza memuru olarak en az üç yıl hizmeti olmak.

    ğ) Uzman kadrolarına atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    3) Bölge amiri kadrosunda en az bir yıl ya da şef, muayene memuru, çözümleyici, programcı, ayniyat saymanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak.

    h) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

    3) Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

    4) Çözümleyici, şef, kısım amiri, muayene memuru, muhafaza memuru, memur, muamele memuru, ambar memuru, ayniyat saymanı, veznedar, satış memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

    ı) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

    3) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,

    4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya (TOEFL) ya da (IELTS) sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek,

    5) Bakanlıkta programcı olarak en az üç yıl hizmeti olmak.

    i) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, muamele memuru, ambar memuru, veznedar ve satış memuru kadrolarına atanabilmek için;

    1) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ile Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak veya bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için Bakanlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar işletmeni kursunda, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için Bakanlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak,

    2) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    3) Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

    4) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi veya destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

    j) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

    3) Yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak,

    4) Şoför veya destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

    k) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;

    1) Hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almak,

    2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    3) Atanacağı yıl itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

    4) Son üç yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.

    l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti olmak,

    3) (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadro ve unvanlara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır;

    a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadro ve unvanlara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır;

    a) Mühendis, mimar, istatistikçi ve kimyager kadrolarına atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin yapacağı görevle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik lisans veya mühendislik bölümleri mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,

    3) Muayene memuru, muhafaza memuru, memur, muamele memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarının herhangi birinde veya yönetim veya araştırma grubu kadrolarında ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak,

    4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya (TOEFL) ya da (IELTS) sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.

    c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) Yapacağı görevle ilgili en az iki yıl süreli teknik eğitim veren yüksek okul mezunu olmak.

    ç) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

    1) Yapacağı görevle ilgili en az iki yıl süreli eğitim veren yüksek okul mezunu olmak.

    d) Haberleşme teknisyeni, teknisyen, kaptan ve makinist kadrolarına atanabilmek için;

    1) Yapacağı görevle ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

    2) Kaptan ve makinist olarak atanabilmek için, yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak,

    e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme sınavına girecek olanlara, atanmak istedikleri kadroya yönelik olarak sınavdan önce görevde yükselme eğitimi verilir.

    (2) Görevde yükselme eğitim programı, 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30, (g) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir.

    (3) Eğitimler, Sınav Kurulunun koordinatörlüğünde Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılır. Görevde yükselme eğitimine katılacakların eğitim programına devam etmeleri zorunludur. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Atama yapılacak kadroların ilanı ve müracaat şekli

    Madde 12 -(1) Atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi ve sınav yeri eğitim tarihinden en az bir ay önce, unvan değişikliği sınavında ise sınavdan en az bir ay önce, eğitimin yeri ve tarihi ise eğitime katılacaklara en az onbeşgün önce Personel Dairesi Başkanlığınca ilan edilerek duyurulur.

    (2) Bu duyuru üzerine, Bakanlık merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelden son müracaat tarihi itibariyle sınav ilanında belirtilen şartları taşıyanlar, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak müracaat ederler.

    (3) Personel Dairesi Başkanlığınca, görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıyan ve taşımayan personele ait liste Bakanlık web sayfasında yayımlanarak ilan edilir. Ayrıca, ilgili personele yazılı tebliğ edilmek üzere birimine gönderilir.

    Görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılacak personelin belirlenmesi

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Başvuru sayısının boş kadro sayısının üç katından fazla olması durumunda, Genel Yönetmelik eki Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavına, sınav ilanında belirtilen şartları taşıyanlardan müracaat eden bütün personelin katılması sağlanır.

    (3) Sınavı kazanıp ataması yapılanlardan, atama isteminden vazgeçenler veya süresi içerisinde yeni görevine başlamayanlar ile görevde yükselme eğitimine katılıp da görevde yükselme sınavına mazeretsiz katılmayanlar aynı birim ve aynı unvan için açılan bir sonraki sınava katılamazlar.

    Görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavı konuları

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

    1- Genel esaslar,

    2- Temel hak ve ödevler,

    3- Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    f) Mesleki etik ilkeleri,

    g) Eğitim programında ayrıntılı olarak belirtilecek olan atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) Unvan değişikliği sınavı, birinci fıkranın (f) ve (g) bendinde belirtilen konulardan yapılır.

    (3) Düzenlenecek eğitim programında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin verilecek olan eğitimin ağırlığı % 60'tır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme sınavı, görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren, unvan değişikliği sınavı ise ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yazılı usulde yaptırılır.

    (2) Sınavlar yalnızca sınav açılan birim ve görev için geçerlidir.

    Sınav kurulu ve görevleri

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak olan yazılı sınavlar, atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanlığından görevlendirilecek üyenin de katılımıyla, beş asil ve en az üç yedek üyeden oluşan bir sınav kurulu tarafından yürütülür. Asil üyenin bulunmadığı hallerde sırasıyla yedek üyeler katılır. Kurul en az şube müdürü düzeyindeki personelden oluşur.

    (2) Sınav kurulu üyeleri, sınava katılacak personelin öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlardan daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve üyeleri kendileri ile eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar.

    (3) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    (4) Sınav kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Başarı notu

    Madde 17 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için l00 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.

    (2) Yapılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonunda başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel Genel Yönetmelik eki Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

    Madde 18 - (1) Sınav sonuçları, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde Bakanlık web sayfasında yayımlanmak suretiyle ilan edilir ve sınava katılan personele tebliğ edilmek üzere birimine ayrıca yazılı olarak bildirilir.

    (2) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir yıldan az olmamak üzere Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 20 - (1) Sınavda başarılı olanlar başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara atanır.

    (2) Sınavda aranan şartları son müracaat tarihi itibariyle taşımadıkları halde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve bu sonuca dayanılarak atama yapılmaz. Atama yapılmış olsa dahi iptal edilir.

    (3) Sınavı kazananların atamaları, ilgililere tebliği ve eski görev yerlerinden ayrılışlarının sağlanması, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde yapılır. İlgililerin de atama onayının tebliğ tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen süreler içerisinde atandığı yerdeki görevine başlamaları zorunludur. Ataması yapılıp atama isteminden vazgeçenlerin veya süresi içerisinde yeni görevine başlamayanların atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir. Atanma isteminden vazgeçenlerin veya süresi içerisinde yeni görevine başlamayanların yerine aynı sınavda başarılı olanlardan başarı sırası takip edilerek atama yapılır. Ancak ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılıp göreve başlandıktan sonra herhangi bir nedenle kadrolarda boşalma olması halinde bu kadrolara başarılı olanlar arasından tekrar atama yapılamaz.

    (4) Görevden uzaklaştırılan personelin sınavı kazanması halinde atamaları göreve iade edildikten sonra, ücretsiz izinde bulunanların atamaları ise istemleri üzerine ücretsiz izni kesmesi halinde veya ücretsiz iznin bitimi tarihinde yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Hizmet grupları arasında geçişler

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı hizmet grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak personelin isteği üzerine Bakanlıkta daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Bakanlıkta Avrupa Birliği uzmanı, gümrük ve ticaret uzmanı, iç denetçi, gümrük ve ticaret müfettişi, ana hizmet birimlerinde daire başkanı olarak görev yapan veya daha üst görevlerde bulunanların bu Yönetmelikte sayılan kadrolara görevin gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla atanmalarında, ilgili hizmet gruplarındaki çalışma ve sınav şartı aranmaz.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 22 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    (2) 4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığa tahsis edilen Araştırmacı kadrolarına sadece, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine atama yapılabilir.

    Kazanılmış haklar

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Diğer hususlar

    Madde 24 - (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kadrolara açıktan, aynı bentte yer alan şef kadrosu hariç diğer kadro ve unvanlara naklen atama yapılamaz.

    (2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan uzman kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen ve açıktan atama yapılamaz.

    (3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılanlar dışında 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şef kadrosu, (b) bendinde yer alan araştırmacı kadrosu, (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kadrolar ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında sayılan kadrolara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacaklarda, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanmış olma şartı aranmaksızın bulundukları unvan ve kadrolarda en az iki yıl görev yapmış olmaları ve atanacağı yıl ve geriye doğru beş yıl içerisinde disiplin cezası almamış olmaları şartıyla bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre aynı unvanla atama yapılabilir.

    (4) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını kaybeden Koruma ve Güvenlik Görevlileri önceki unvanlarına, bunun mümkün olmaması halinde durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Sağlık şartlarını kazananlar eski unvanlarına yeniden atanabilirler.

    (5) Muayene memuru, muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ve kurum içinden naklen atama yapılamaz.

    (6) Muayene memuru ve muhafaza memuru kadrolarına açıktan atama suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

    b) Atanacağı yıl itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için; erkeklerde en az 1.72 cm, bayanlarda ise en az 1.65 cm boyunda olmak ve hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almak.

    (7) Aday muayene ve muhafaza memurlarının asıl muayene ve muhafaza memurluğuna atanabilmeleri için hizmet içi eğitim sırasında ve sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Atanmalarını müteakip yapılan meslek ve yeterlik sınavlarını başaramayanlar kazanılmış hak aylıkları itibariyle durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 26 - (1) 30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Hizmet süreleri

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür yardımcısı, APK uzmanı, uzman kadrolarında görev yapanların karşılıklı geçişlerinde sınav şartı aranmaz.

    (2) 30/5/2009 tarihinde en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olanlardan 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolara atanacaklarda, 6 ve 8 inci maddelerde belirtilen öğrenime ilişkin bölüm şartı aranmaz.

    Öğrenim düzeyi

    Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olup görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar