TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMUNDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği

    Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 24/09/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 27007

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde, sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin; hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, nakillerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde radyo-televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek üzere Kurumca yapılacak sınavla istihdam edilen sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 50 nci Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Birim Amiri: 4/9/2008 tarihli ve 304 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Esaslarda belirtilen hizmet birim amirini,

    b) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

    c) Genel Müdürlük: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    ç) Hizmet Sözleşmesi: Kurumda belirli bir süre ücret karşılığında çalıştırılacak kişilerle yapılan ve Kurum ile kişileri, görevlerini, haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşmeyi,

    d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

    e) Sözleşmeli Personel: Kurumda, 2954 sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen hizmetlerde sözleşme ile istihdam edilen personeli,

    f) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Haklar ve Yükümlülükler

    Sosyal güvenlik

    Madde 5 - (1) Sözleşmeli personel, sosyal güvenlik açısından, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

    İzin

    Madde 6 - (1) Sözleşmeli personel bu Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkı kullanır.

    Müracaat ve şikâyet

    Madde 7 - (1) Sözleşmeli personel, Kurumla ilgili resmî ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına, kendilerine uygulanan idarî işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptir. Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile şikâyet edilen amir dışında en yakın amirden başlayarak hiyerarşik yol ile yapılır.

    Görevlerin yerine getirilmesi

    Madde 8 - (1) Sözleşmeli personel; görevini yaparken Anayasa, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirleri bilmekle, iş ilişkilerini hiyerarşik düzen içinde yürütmekle, haber ve program hizmetlerinde görevli ise ayrıca, habercilik, yayıncılık geleneklerine bağlı olarak hizmet yapmakla yükümlüdür.

    (2) Mevzuatta hüküm bulunmaması veya bir talimatın olmaması dolayısıyla görevinin ifasında tereddüde düşen sözleşmeli personel, ilk amirine başvurur. İş, başvurmaya imkân vermeyecek kadar ivedi ise, kendiliğinden gerekli tedbiri almak ve durumu ilk fırsatta amirlerine bildirmek zorundadır. Bu durumda, verilen karar ve uygulama sonuçlarından sorumludur.

    (3) İki veya daha fazla sözleşmeli personelin birlikte görev yapmaları halinde, yetkili ve sorumlu olanı görevi veren amir tayin eder.

    Görev ve sorumluluklar

    Madde 9 - (1) Amir, maiyetindeki sözleşmeli personele eşitlik ve hakkaniyetle davranır. Amirlik yetkisini mevzuatta belirlenen esaslar içinde kullanır. Görevleri, zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. Amir, maiyetindeki sözleşmeli personele mevzuata aykırı emir veremez ve maiyetindeki personelden özel menfaat sağlayacak bir talepte bulunamaz, hediye kabul edemez ve borç alamaz.

    (2) Sözleşmeli personel, amirinden aldığı emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmeli personel, amirinden aldığı emri, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir. Bu takdirde sorumluluk emri verene aittir.

    (3) Konusu suç olan emir yerine getirilmez ve yerine getiren kimse sorumlu olur.

    (4) Sözleşmeli personel, amirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar ve emri yürütmezse, amir gecikmenin zarar getirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar. Bu durumda emri yerine getirmeyen personel hakkında sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır.

    Kurum yararlarını koruma ve şahsî sorumluluk

    Madde 10 - (1) Sözleşmeli personel görevini dikkat ve itina ile zamanında yerine getirmek ve kendisine teslim edilen Kurum malını iyi kullanmak, korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

    (2) Sözleşmeli personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu Kurum zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedel üzerinden tazmini esastır.

    Davranış ve işbirliği

    Madde 11 - (1) Sözleşmeli personel, resmî sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek ve işbirliği içinde çalışmak zorundadır.

    İhbar

    Madde 12 - (1) Mevzuata aykırı işlemlerden veya yayın aksaklığına sebebiyet verenlerden haberi olan sözleşmeli personel, durumu bağlı bulunduğu amirlere bildirmekle yükümlüdür.

    Sözleşmenin feshi

    Madde 13 - (1) Sözleşmeli personel, bu Yönetmelik ile ferdi sözleşmede belirtilen esaslara göre yazılı olarak bildirmek suretiyle hizmet sözleşmesini feshedebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Ödevler, Sorumluluklar ve Yasaklar

    Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

    Madde 14 - (1) Sözleşmeli personel, siyasî partiye üye olamaz; herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümre yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz; hiçbir şekilde siyasî ve ideolojik amaçlı beyan ve faaliyetlerde bulunamaz, eylemlere katılamaz.

    (2) Sözleşmeli personel, her durumda Kamunun menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

    (3) Sözleşmeli personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve uygun davranmak zorundadır.

    Çalışma saatleri ve göreve devam

    Madde 15 - (1) Sözleşmeli personel, işin ve işyerinin özelliklerine göre, Genel Müdürlükçe tayin ve tespit edilen çalışma saatleri içinde, görevinin başında bulunur. Çalışma süresi haftada 40 saattir. Devam kontrolü ve şekli Genel Müdürlükçe düzenlenir.

    (2) Belirli sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, sözleşmeli personel normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmî tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmaları karşılığında sözleşmeli personele herhangi bir ek ücret ödenmez. Ancak, zorunlu çalışılan hafta sonu tatili ve diğer dinlenme süreleri başka günlerde kullandırılır.

    Devir ve teslim

    Madde 16 - (1) Başka bir göreve atanan veya görevinden ayrılan sözleşmeli personel, zimmetinde bulunan para ve para hükmündeki değerleri, resmî belgeleri, araç ve gereçleri ve benzerlerini devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

    Devir teslim tutanakları ve ilişik kesme fişi

    Madde 17 - (1) Nakledilen veya ayrılan sözleşmeli personel, üzerinde bulunan devir ve teslim edilmesi gerekli parayı, para hükmündeki değerleri, araç ve gereçleri ve diğer evrakı, devir teslim tutanağına bağlamak suretiyle devreder.

    (2) Kurumdaki görevleri sona erenlerden nakil ve emeklilik dâhil, ilişik kesme fişi alınır. Bu ilişik kesme fişinde, devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin her türlü istihkaklarından olan alacak ve borçları gösterilerek, tahakkuk birimlerince tahsil edilir. Tahakkuk birimlerince belirtilen tahsilât yapılmadıkça sözleşmeli personelin ilişiği kesilmez.

    Askerlik durumu

    Madde 18 - (1) Kurumda görev alacakların ilgili Kanunlar gereğince askerlik görevini yapmış veya tecilli olmaları veyahut askerlikle ilişkilerinin bulunmaması şarttır.

    (2) Sözleşmeli personel, askerlik durumu ile ilgili olarak istenilen belgeleri belirtilen şekilde ve zamanında Kuruma getirmek zorundadır. Kurum tecil süresi biten sözleşmeli personel hakkında gerekli işlemi yapmak için ayrıca ihbarda bulunmaz.

    (3) Askerlik görevini yapmak üzere Kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihlerinden önce askerliğe katılmaları halinde, kendilerine bu süre içinde ödenen ücret, katılım tarihine göre tahsil ve mahsup edilir.

    (4) İstenilen şekilde ve zamanında belgelerini ibraz etmeyenler veya tecilli olup da ileride tekrar tecil belgesi alması gerekenler, bu belgelerini tecilli bulundukları bir önceki dönemin son beş günü içinde Kuruma gönderirler.

    Mal bildiriminde bulunma

    Madde 19 - (1) Sözleşmeli personel, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçları hakkında ilgili mevzuat uyarınca mal bildiriminde bulunur.

    İkamet ve adres bildirme

    Madde 20 - (1) Personelin, görev yaptığı hizmet biriminin bulunduğu yerleşim merkezinde (mücavir alanlar dâhil, belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmesi esastır.

    (2) Görevini aksatmaması şartıyla, personelin bu Maddenin birinci fıkrasında belirlenen hudutlar dışında ikamet etmesine Genel Müdür tarafından izin verilebilir.

    (3) Personel, resmî tatillerde ve izinlerde yetkili amire yazılı bilgi vermek suretiyle ikamet ettiği il hudutlarını terk edebilir.

    (4) Sürekli ve geçici adresler ile adres değişiklikleri en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirilir.

    (5) Adres değişikliklerini bildirmeyen sözleşmeli personelin daha önce Kuruma vermiş olduğu adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır.

    Değişikliklerin bildirilmesi

    Madde 21 - (1) Sözleşmeli personel, medenî halindeki değişiklikler ile öğrenim ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri Kuruma bir ay içerisinde bildirmek zorundadır. Bu bildirim, gerektiğinde ilgili belgelerin asılları veya tasdikli suretleri eklenerek yapılır.

    Basına bilgi veya demeç verme, gizli bilgileri açıklama yasağı

    Madde 22 - (1) Sözleşmeli Personel;

    a) Basına veya haber ajanslarına görevi ve kurumu ile ilgili bilgi veya demeç veremez, bildiri yayınlayamaz,

    b) Görevi veya Kurum hizmetleriyle ilgili olarak öğrendiği gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile açıklayamaz,

    c) Kurum hizmetleri veya medya araçları için derlenen bilgi, haber, doküman ve yayın materyalini hiçbir kişi ve kuruluşa veremez.

    (2) Bilgilerin açıklanması, belge veya demeç verilmesi gibi hususlar Genel Müdürün iznine bağlıdır. Gizli bilgilerin açıklanması için yazılı izin şarttır.

    Toplu hareket yasağı

    Madde 23 - (1) Sözleşmeli personel, toplu olarak söz ve yazı ile müracaat ve şikâyette bulunamaz. Kurum hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte görevden çekilemez; aktif veya pasif direnişe geçemez, işi yavaşlatamaz.

    (2) Kurum içinde izinsiz gösteri ve toplantı düzenleyemez; gösteri yapamaz; afiş ve pankart asamaz; İzinsiz düzenlenen toplantı ve gösterilere katılamaz. Görevine gelmezlik edemez; Kurumun tarafsızlığını veya itibarını zedeleyecek toplantı ve gösterilere katılamaz.

    Grev yasağı

    Madde 24 - (1) Sözleşmeli personel, grev kararı veremez, grev düzenleyemez, ilan edemez, herhangi bir greve ya da grev girişimine katılamaz, grevi destekleyemez ve teşvik edemez.

    (2) Sözleşmeli personel, Ülke ve Kurum yönetimini kötüleyici mahiyette, e-posta, SMS, faks göndermek, medya araçlarından yayın yapmak, pankart dolaştırmak, broşür ve el ilanı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdî hiç bir eylemde bulunamaz.

    (3) Sözleşmeli personel, toplu olarak göreve gelmeme, göreve gelip de Kurumun iş ve hizmetlerini yavaşlatma veya aksatma sonucunu doğuracak eylem ve fiillerde bulunamaz.

    Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

    Madde 25 - (1) Sözleşmeli personel ticaretle uğraşamaz, ticarî vekillik yapamaz veya kolektif şirketlerde ortak ya da komandit şirketlerde komandite ortak olamaz. Kanun ile izin verilen haller dışında ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamaz. Sözleşmeli personelin eşi ve çocukları, Kurumun açtığı ihale, eksiltme ve artırmalara katılamazlar.

    Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

    Madde 26 - (1) Sözleşmeli personelin, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya Kurum ile ilişkileri olan iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması, bunların kefilliğini kabul etmesi yasaktır.

    Başka iş ve hizmet yasağı ve istisnalar

    Madde 27 - (1) Sözleşmeli personel, kanunlarda öngörülen veya aşağıda belirtilen istisnalar dışında bir işle meşgul olamaz.

    (2) Sözleşmeli personelin, esas görevlerini aksatmamak şartıyla, başka iş ve hizmet yasağının istisnaları şunlardır:

    a) Kuruma bağlı radyo ve televizyon postalarında ilgili mevzuat uyarınca, asli görevi dışında yayın hizmeti veya Kurumca açılacak kurslarda öğretmenlik yapmak,

    b) Resmî merci kararı ile tevcih edilen bilirkişilik ve hakemlik görevini yapmak,

    c) İstihdam niteliğinde olmamak kaydıyla, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde meydana getirdikleri roman, makale, fıkra, resim, karikatür ve benzeri eserlerini kitap, dergi ve gazetelerde yayımlamak, sergilemek,

    ç) Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde ve Genel Müdür tarafından görevlendirilme hallerinde Kurumun müzik yayınlarındaki amaç ve politikasına uygun hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla konser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde görev almak,

    d) Kurumun müzik yayınları amaç ve politikası ile yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla, Genel Müdürün veya yetkili merciin onayı ile mesleklerin icra edilmesi kapsamında, plak, kaset, CD ve benzeri ses albümü ile video klip çalışmaları yapmak ve yayınlamak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Unvan Belirleme ve Sınav

    Unvan belirleme

    Madde 28 - (1) Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvanı ve sayısı, 2954 sayılı Kanunda belirtilen toplam sözleşmeli personel sayısı aşılmamak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen unvanlara dair sayılarda Genel Müdür tarafından değişiklik yapılabilir.

    Sınav

    Madde 29 - (1) Sözleşmeli personel istihdamına yönelik sınavlar, kurum tarafından yazılı ve/veya sözlü-mülakat yoluyla yapılabileceği gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine de yaptırılabilir.

    (2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan genel merkezî sınav sonuçları dikkate alınarak sözlü-mülakat yapılmak suretiyle de sözleşmeli personel alımı yapılabilir.

    (3) Sınavın, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılması halinde, sınavın içeriği, yapılacağı tarih, yapılacak yer ve zaman, duyurulması, sınavda yer alacak konular, testler ve bunların ağırlıklı puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyleri, adayların nereye ve nasıl başvuracakları, sınav sonuçlarının adaylara bildirilmesine ilişkin esaslar ile yerleştirme ve sınava ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum ile sınavı yapacak Merkez tarafından müştereken belirlenerek, sınavı yapacak Merkez tarafından sınav kılavuzuyla birlikte ilan edilir.

    (4) Kurumun yapacağı sınavlara ilişkin usûl ve esaslar, komisyon oluşturulması ile sınavlara katılacaklarda aranılacak şartlar Genel Müdür tarafından belirlenir.

    Yeniden işe alma

    Madde 30 - (1) Kurumda sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle sözleşmesi feshedilenler hariç herhangi bir sebeple ayrılanlar, boş bulunan pozisyon ve hizmet ihtiyacı olması halinde, atanacağı pozisyon için gereken nitelik ve şartları taşımaları kaydıyla yeniden işe alınabilirler.

    (2) Hastalık izin süreleri içinde iyileşemedikleri için sağlık sebebi ile Kurumla ilişkileri kesilmiş olanlardan sonradan hastalıklarının geçtiğini Sağlık Raporu ile belgelendirenler birinci fıkradaki esaslar çerçevesinde yeniden işe alınabilir. Sağlık Raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmesi şarttır.

    İşe alınacaklarda aranacak şartlar

    Madde 31 - (1) Genel Şartlar:

    a) Kamu haklarından mahrum olmamak,

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    ç) Özürlü personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devralınmış bulunmak,

    f) Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını gerekli kılan pozisyonlarda görevlendirilecekler için yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

    (2) Özel Şartlar: İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartları taşımak.

    İşe alınacaklardan istenecek belgeler

    Madde 32 - (1) İlk defa Kurumda sözleşmeli olarak hizmete alınacaklardan, atama işleminden önce aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

    b) Geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi,

    c) En geç altı ay önce çekilmiş 8 adet fotoğraf,

    ç) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,

    d) Alınacakları görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu gösterir yazılı beyan,

    e) Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi,

    f) İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartlarla ilgili belgelerin Kurum tasdikli fotokopisi.

    Belgelerin incelenmesi

    Madde 33 - (1) Göreve atanacaklardan istenilen belgeler İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanların veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

    (2) Belgelerde yanlış bilgi verdiği sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Göreve Başlama ve Yer Değiştirme

    Göreve başlama süresi ve başlamama halinde yapılacak işlem

    Madde 34 - (1) Kuruma ilk defa veya yeniden atananların, atamanın kendilerine tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde göreve başlamaları şarttır.

    (2) Belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle, bu süre içinde göreve başlamayanların müracaatları halinde, Genel Müdürlükçe en çok iki ay daha ek süre verilebilir.

    (3) Bu süreler içinde göreve başlamayanların atama işlemi iptal edilir.

    (4) Ancak, Kurumca açılan sınav sonucunda atanmasına karar verilen, ancak göreve başlayamadan silah altına alınanlar, durumlarını önceden bildirmeleri ve terhislerinden sonra en geç bir ay içinde müracaat etmeleri halinde durumlarına uygun bir pozisyona atanırlar.

    Hizmet sözleşmelerinin süresi

    Madde 35 - (1) Hizmet sözleşmelerinin uygulanma süresi, malî yıl ile sınırlıdır. Taraflardan birinin, sözleşmenin bitiminden en geç bir ay önce karşı tarafa yazılı fesih bildiriminde bulunmaması durumunda hizmet sözleşmesinin uygulanma süresi, izleyen yılın sonuna kadar uzatılmış sayılır.

    Hizmet sözleşmelerinin şekli

    Madde 36 - (1) Sözleşmeler, tarafların görev, hak, sorumluluk ve yükümlülüklerinden başka, aşağıdaki hususları da kapsar:

    a) Tarafların tanımı,

    b) Hizmetin tanımı,

    c) Hizmetin görüleceği yer,

    ç) Sözleşme süresi,

    d) Ücretin miktarı ve ödeme şekli,

    e) İlgili hizmet birimi tarafından gerekli görülen özel şartlar,

    f) Çalışma günleri ve saatleri,

    g) Sözleşmede yer almayan hususlarda bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanacağı,

    ğ) Sözleşmenin yapıldığı yer ve gün,

    h) Tarafların imzası.

    (2) Sözleşmede yer alacak diğer hususlar Genel Müdür tarafından belirlenir.

    Yer değiştirme ve rotasyon

    Madde 37 - (1) Sözleşmeli personel, hizmetin gelişmesi sebebiyle ortaya çıkan personel eksikliğini gidermek, verimli çalışmayı sağlamak, iş gücü ihtiyacındaki gelişme ve değişmeleri karşılamak, mahrumiyet yerlerinde hizmet görülmesi zorunluluğunu adil bir şekilde paylaştırmak amacıyla taşra teşkilatına pozisyonları ile birlikte aktarılabilir.

    (2) Gerekli görülmesi halinde rotasyon usûl ve esasları Genel Müdürlükçe tespit edilir.

    (3) Ayrıca, teftiş veya tahkikat raporları ile muayyen bir yerdeki göreve devamları hizmet bakımından yararlı görülmeyenlerle, hizmetteki tutum ve davranışları sebebiyle bulundukları görev veya yerde çalıştırılmamaları teklif edilenlerin, Genel Müdürün onayı ile görevi veya görev yeri değiştirilir.

    Yeni görev yerinde başlama

    Madde 38 - (1) Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için 15 gündür.

    Geçici görev

    Madde 39 - (1) Aşağıdaki amirler kendi görev alanları içinde kalmak kaydıyla personelini bulunduğu şehirden başka bir mahalde görevlendirebilirler. Bu şekildeki görevlendirmelerde;

    a) Temsilci, bulunduğu ülke sınırları içerisinde 10 güne,

    b) 1. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, daire ve kurul başkanları, kanal koordinatörü ile TRT Müdürü 30 güne,

    c) Genel Müdür Yardımcıları 6 aya,

    ç) Genel Müdür 2 yıla,

    kadar yetkilidir.

    (2) Yurt dışına geçici görevle gönderme yetkisi Genel Müdüre aittir.

    ALTINCI BÖLÜM

    Özlük Dosyası, Kimlik Belgesi, İzinler ve Sosyal Haklar

    Özlük dosyası

    Madde 40 - (1) Her sözleşmeli personelin bir özlük dosyası bulunur. Özlük dosyalarına personel bilgileri ve mal beyannameleri ile personele ilişkin diğer bilgi ve belgeler konulur.

    Kimlik belgesi

    Madde 41 - (1) Sözleşmeli personele, ilgili birim tarafından özlük dosyasındaki kayıtlara uygun olarak, fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

    İzinler

    Madde 42 - (1) Sözleşmeli personele verilebilecek izinler şunlardır:

    a) Yıllık izin,

    b) Mazeret izni,

    c) Hastalık izni,

    ç) Ücretsiz izin.

    Yıllık izin

    Madde 43 - (1) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi bir yıldan on yıla (on yıl dâhil) kadar olan sözleşmeli personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

    (2) Yıllık izin, iş durumu ve personelin isteği göz önüne alınarak izin vermeye yetkili makamlar tarafından kararlaştırılan tarihlerde, tam olarak ya da bölünerek kullanılabilir.

    (3) Kendileriyle ilk kez sözleşme yapılanların yıllık izne hak kazanabilmeleri için Kurumda en az bir yıl çalışmaları gerekir.

    (4) Yıllık izin kullanan sözleşmeli personel, kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgileri yazılı olarak bağlı olduğu birim amirine bildirir. Gerek görülmesi halinde izin veren amiri tarafından göreve çağrılabilir. Bu durumda sözleşmeli personel belge ile ispat edilen zorunlu haller dışında göreve dönmek zorundadır.

    (5) Sözleşmeli personelin yıllık izinleri, ilgili birimin en üst amiri tarafından verilir.

    (6) Yıllık izinler sözleşme dönemi içerisinde kullanılır. Sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan yıllık izinler, bir sonraki sözleşme döneminde kullanılamaz.

    Mazeret izni

    Madde 44 - (1) Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde beş gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi; kendisinin veya eşinin annesi, babası, çocuğu veya kardeşi ile eşinin ölümü halinde beş gün izin verilir. Bu izin, her bir olay için meydana geldiği tarihi müteakip en geç on gün içinde kullanılır.

    (2) (Değişik:R.G-5/3/2010-27512) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

    (3) Sözleşmeli kadın personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

    Hastalık izni

    Madde 45 - (1) Sözleşmeli personele;

    a) Resmî tabip raporuna dayanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere tam sözleşme ücretli,

    b) 30 günü aşan ve rapora dayanan hastalıklar için yılda altı ayı geçmemek üzere yarım sözleşme ücretli,

    hastalık izni verilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, ilgilinin ücretinden düşülür.

    (2) Sözleşmeli personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

    (3) Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan sözleşmeli personel ile görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan sözleşmeli personel, iyileşinceye kadar ücretli izinli sayılır.

    Ücretsiz izin

    Madde 46 - (1) (Değişik:RG-17/9/2009-27352) Doğum yapan sözleşmeli kadın personele istekleri halinde, doğum sonrasında verilen mazeret iznini müteakip bir yıla kadar ücretsiz izin verilir. Sözleşmenin yenilenmemesi veya feshedilmesi halinde sözleşme süresinin sonunda veya sözleşme fesih tarihi itibarıyla ücretsiz izin sonlandırılır.

    (2) Sözleşmeli personelin bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye düşebilecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla sözleşmeli personele, istekleri üzerine sözleşme süresini aşmamak kaydıyla en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

    (3) Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, sözleşmeli personel derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir.

    (4) Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan veya muvazzaf askerliğe ayrılan sözleşmeli personel, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak ücretsiz izinli sayılır.

    Silah altına alınma

    Madde 47 - (1) Muvazzaf askerliğe ayrılan sözleşmeli personel, terhislerinden itibaren otuz gün içinde Kuruma başvurur. Başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde göreve başlatılır. Süresi içersinde müracaat etmeyenlerin Kurumla ilişkileri kesilir.

    İzinlerin takibi

    Madde 48 - (1) Her birim, personelinin izin ve rapor durumunu takip eder. İzin ve raporla ilgili hükümlere aykırı hareket edenler hakkında sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır.

    Sosyal haklar

    Madde 49 - (1) Sözleşmeli personel, bedelini ödemek şartıyla Kurumun lojman, misafirhane, eğitim ve dinlenme tesisleri, yemek ve diğer sosyal imkânlarından yararlandırılabilir.

    Tedavi ve cenaze giderleri

    Madde 50 - (1) Sözleşmeli personelin, tedavi giderleri, ölümü ve cenaze giderleri hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM

    Sözleşmenin Sona Ermesi ve Feshi

    Sözleşmenin sona ermesi

    Madde 51 - (1) Sözleşmenin sona ermesini gerektiren nedenler aşağıda sıralanmıştır:

    a) Taraflarca sözleşmenin feshi,

    b) Sağlık yetersizliği,

    c) Ölüm,

    ç) Emeklilik.

    (2) Kurum, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

    Taraflarca sözleşmenin feshi

    Madde 52 - (1) Sözleşmenin feshi cezası ile sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, taraflar, sözleşmenin bitiminden en geç bir ay önce yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi sona erdirebilirler.

    (2) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu Yönetmeliğe göre teslim yapmadıkça görevlerini bırakamazlar.

    (3) Hizmet sözleşmesi, Kurum personelinin; yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevden çekilme isteğinde bulunması ve kabul edilmesi, deneme süresi içinde başarısız olması, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işten çıkarılmayı gerektiren fiillerde bulunması hallerinde sona erer.

    Sağlık yetersizliği

    Madde 53 - (1) Kurum, gerekli gördüğü hallerde ve tarihlerde sözleşmeli personeli resmî bir sağlık kurumuna muayeneye sevk edebilir.

    (2) Muayeneleri sonunda verilen raporlara göre, hizmete elverişli olmadıkları anlaşılanlardan başka görev yapmaları da mümkün bulunmayanlarla, bu Yönetmeliğe göre verilecek hastalık izninin sonuna kadar iyileşemedikleri için göreve başlayamayanların Kurumla ilişkileri kesilir.

    (3) Kurumca sevk edildikleri halde, muayeneye gitmeyenler hakkında sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır.

    Emeklilik

    Madde 54 - (1) Malulen emekliye ayrılan veya sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliliği hak edenlerden Kurum tarafından görevine devamı uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri, emekliliği hak ettikleri tarih itibarıyla sona erdirilir ve Kurumla ilişkileri kesilir.

    Ölüm

    Madde 55 - (1) Ölüm halinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.

    Sözleşmenin feshi halleri

    Madde 56 - (1) Aşağıdaki hallerde sözleşme feshedilir:

    a) Yargılama sonucunda hakkında kesinleşen hapis cezasının uygulanması,

    b) Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme imzalanmasına esas yanlış bilgi verildiğinin anlaşılması,

    c) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

    ç) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni göreve başlanılmaması,

    d) Ferdi sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulması.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM

    Malî Hükümler

    Ücret ve ödeme zamanı

    Madde 57 - (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) bendine göre çalışanlar için uygulanmakta olan tavan ücretin 4 katını aşmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından pozisyon unvanları itibarıyla belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret oranları arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödenir. Taban ve tavan oranlar arasındaki aylık ücretin belirlenmesinde; sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin pozisyon unvanı, hizmet süresi, görev yerinin özelliği ve şartları ile eğitim seviyesi dikkate alınır.

    (2) Sözleşmeli personelin ücreti, her ayın onbeşinde peşin olarak, ay içinde göreve başlayanların ücretleri ise gün hesabı ile ay sonunda ödenir. Günlük ücret aylık sözleşme ücreti toplamının 30'a bölünmesi suretiyle hesaplanır.

    (3) 506 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması, yıllık izin, 10 günü aşmayan mazeret izni, hastalık izni ve ölüm halleri hariç olmak üzere, ay sonundan önce görevden ayrılma halinde sözleşme ücretinin kalan günlere tekabül eden tutarı doğrudan geri alınır. Varsa geçici iş göremezlik ödeneği mahsup edilir. Görev değişimi halinde yeni göreve başlanıldığı tarihten geçerli olmak üzere yeni görevin ücreti ödenir.

    Görev yeri değiştirilen personelin ücretleri

    Madde 58 - (1) Aynı veya başka mahaldeki görevlere nakledilen ve bu Yönetmeliğin 38 inci Maddesinde belirtilen süre içerisinde yeni görevlerinde işe başlayan personele ücretleri, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir.

    İş sonu tazminatı

    Madde 59 - (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"daki iş sonu tazminatına ilişkin hükümler çerçevesinde İş Sonu Tazminatı ödenir.

    Ayrılanların borçlarının tahsili

    Madde 60 - (1) Her ne şekilde ve surette olursa olsun, Kurumdan ayrılanların Kuruma olan borçları geri alınır. Bunların tahakkuk etmiş veya edecek her çeşit istihkakı, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak şartıyla isteklerine bakılmaksızın Kuruma karşı doğrudan veya herhangi bir sebeple doğan ve paraya çevrilmesi mümkün olan borçlarına mahsup edilir.

    Geçici ve sürekli görev yolluğu

    Madde 61 - (1) Yurt içinde geçici görevle görev mahalli dışına görevlendirilen sözleşmeli personele ödenecek geçici görev yolluğu ile konaklamaya ilişkin hususlar, 2954 sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Söz konusu personelin yurtdışında geçici görevlendirilmesi halinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar eki Cetvelin Diğer Şekilde Görevlendirilenler bölümünde yer alan aylık/kadro derecesi (1-4) olanlar için belirlenen gündelik ödenir.

    (2) Yurt içinde sürekli görevle başka yere atanan sözleşmeli personele ödenecek yol gideri ve gündelikler, Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun (H) cetvelinde belirlenen miktarlar üzerinden 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre 4 üncü derece Devlet Memuruna ödenen gündelikler dikkate alınarak hesaplanır.

    (3) Sözleşmeli Personelin yurt içinde geçici görevle görev mahalli dışına görevlendirilmesi halinde, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü Maddesindeki on günlük sınırlama dikkate alınmaz.

    (4) İlk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet mahalli ile görev mahalli arasında harcırah ödenmez.

    (5) Diğer hususlarda 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    Sözleşme masrafları

    Madde 62 - (1) Sözleşmenin gerektirdiği damga vergisi dâhil her türlü giderler Kurum tarafından karşılanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM

    Çeşitli ve Son Hükümler

    Kurs, yurt içi ve yurt dışı eğitime ilişkin esaslar

    Madde 63 - (1) Personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi ile diğer eğitim esasları, Yönetim Kurulunun 4/9/2008 tarihli ve 2008/304 sayılı kararı ile kabul edilen Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Eğitim Hizmetlerine İlişkin Usûl ve Esaslara göre düzenlenir.

    Hükümlerin öncelik sırası

    Madde 64 - (1) Kurum ile sözleşmeli personel arasındaki ilişki ve uyuşmazlıklarda, taraflarca imzalanmış sözleşme metni ile varsa ekleri öncelikli olarak uygulanır. Söz konusu metin ve varsa eklerinde düzenleme bulunmaması halinde, bu Yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 65 - (1) Sözleşmeli personel hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ve bu Kanunlar uyarınca çıkarılan diğer mevzuat hükümleri ile 17/2/1991 tarihli ve 20789 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 66 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 67 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür

    Mevzuat Kanunlar