SAYIŞTAY DENETİM GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    SAYIŞTAY DENETİM GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    Sayıştay Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 21/01/2012

    Resmi Gazete No: 28180

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim, araştırma ve yayın hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezinin denetim ve diğer faaliyetlerle ilgili yürüteceği eğitim, araştırma ve yayın hizmetlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 75 ve 80 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Sayıştay Başkanını,

    b) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,

    c) DEGEM: Sayıştay Başkanlığı Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezini,

    ç) DEGEM Başkanı: Sayıştay Başkanlığı Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Başkanını,

    d) Eğitici: Eğitim faaliyetlerinde eğitim programı hazırlamak, uygulamak veya değerlendirmek üzere görevlendirilen kişileri,

    e) Eğitim: DEGEM tarafından düzenlenen, diğer kuruluşlar ile birlikte düzenlenmesine iştirak edilen veya eğitici görevlendirilen mesleki nitelikteki eğitim, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri,

    f) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan mesleki ve bilimsel makale, kitap ve benzeri araştırma ve incelemeler ile derleme ve çevirileri,

    g) Kurul: Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulunu,

    ğ) Program yöneticileri: DEGEM'in faaliyet ve programlarının yönetilmesinde DEGEM Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilenleri,

    h) Yayın: DEGEM tarafından yayımlanacak her türlü kitap, dergi, rapor, CD, broşür ve benzeri çalışmaları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:DEGEM'in Yapısı, Görevleri ve Yetkileri

    DEGEM'in yapısı

    Madde 5 - (1) DEGEM, Sayıştay meslek mensupları arasından görevlendirilecek bir başkan ile yeterli sayıda meslek mensubu ve yönetim mensubundan oluşur ve doğrudan Başkanlığa bağlı olarak görev yapar.

    (2) DEGEM'in çalışmalarına Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu yön verir. Kurula DEGEM Başkanı da katılır ve gerekli görülürse program yöneticileri ve ilgililer de davet edilebilir.

    (3) İhtiyaç üzerine üniversite öğretim üyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, kurumlarının muvafakatiyle DEGEM'de çalışmak üzere geçici olarak görevlendirilebilir.

    (4) DEGEM'in idari işleri ile eğitim, araştırma, yayın ve diğer programları yönetmek üzere Sayıştay meslek mensupları veya Sayıştay dışından görevlendirilecek personel arasından yeterli sayıda program yöneticisi görevlendirilir. Program yöneticileri, diğer düzenlemelerde ekip başkanına verilen görevleri yerine getirirler.

    DEGEM'in görevleri

    Madde 6 - (1) DEGEM'in görevleri şunlardır:

    a) Mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sayıştay mensuplarına eğitim vermek, eğitim sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek; Sayıştay denetçi yardımcıları için gerekli mesleki eğitimleri yürütmek.

    b) Sayıştayın görev alanına giren konularda kamu idarelerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurs, seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek, kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin hazırlanmasına ve yürütülmesine katkı sağlamak.

    c) Ulusal ve uluslararası denetim standartlarının kamu idarelerinde uygulanmasını sağlamak amacıyla denetim metotları ve araçları üzerinde araştırma, inceleme, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

    ç) Uluslararası alanda denetime ilişkin konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, seminer ve konferanslar düzenlemek, yabancı ülkelerin yüksek denetim kurumları ve uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve teknik yardım programları, proje ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

    d) Çalışma alanı ile ilgili olarak üniversitelerle işbirliği yapmak ve denetimle ilgili alanlardaki lisansüstü çalışmalara ve araştırmalara destek sağlamak.

    e) Denetimin etkinliğinin artırılması, denetim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla her türlü teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütmek ya da yürütülmekte olan çalışmalara katılmak.

    f) Yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek.

    g) Mesleki ve bilimsel konularda yapılan araştırma, inceleme, derleme ya da çeviri eserler yayımlamak.

    ğ) Süreli yayınlar hazırlamak, elektronik ve basılı şekilde yayımlanmasını sağlamak.

    h) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim talebi üzerine görevlendirilecek eğiticileri belirlemek.

    ı) 6085 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında eğitim etkinliklerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, katılan meslek mensuplarına ilişkin bilgileri tutmak.

    i) Sayıştayın görev alanı ile ilgili yayınları izlemek ve alınmasında yarar görülenleri tespit etmek.

    j) Sayıştay meslek mensuplarının yabancı ülkelere gönderilmesi ile ilgili mevzuatın gerektirdiği çalışmaları yaparak Başkanlığa sunmak.

    k) Faaliyetlerine ilişkin arşiv hizmetlerini yürütmek.

    l) Eğitim, inceleme, araştırma ve metodoloji geliştirme faaliyetleri kapsamında Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

    Sayıştay dışından görevlendirilecek personel

    Madde 7 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile üniversite öğretim üyeleri, kurumlarının muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla bu Yönetmelikte sayılan görevlerin yapılmasına katkı sağlamak amacıyla geçici olarak DEGEM'de görevlendirilebilir.

    (2) Birinci fıkra kapsamında görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ve görevleriyle ilgili özlük hakları devam eder, bu süreler; terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve makam, temsil, görev veya yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Hâkim ve savcıların bu fıkra uyarınca görevlendirilmeleri, muvafakatleri alınmak kaydıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılır.

    DEGEM başkanının görevleri

    Madde 8 - (1) DEGEM Başkanının görevleri şunlardır:

    a) DEGEM'i amaçları doğrultusunda yönetmek, çalışmaların düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

    b) Yürütülecek faaliyetler kapsamında yıllık çalışma programını hazırlayarak Kurula sunmak.

    c) Kurulun aldığı kararları ve onayladığı çalışma programını uygulamak.

    ç) Personelin görev dağılımını yapmak, çalışmalarını gözetmek ve yönlendirmek.

    d) DEGEM'in görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

    e) Her faaliyet dönemi sonunda faaliyet raporunu hazırlamak ve Kurula sunmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

    Eğitimin genel esasları

    Madde 9 - (1) DEGEM'in yürüttüğü eğitim faaliyetlerinde şu esaslar gözetilir:

    a) Eğitim programlarının, eğitim ihtiyaçları analizine dayandırılması esastır.

    b) Eğitim programları yetişkinlerin mesleki eğitimi ilkelerine uygun olarak tasarlanır, geliştirilir ve uygulanır.

    c) Eğitici olarak görevlendirileceklerde konusunda uzman olması şartı aranır ve bu kişilerden eğiticilik bilgi ve becerisine sahip olanlara öncelik tanınır.

    ç) Uygulanan eğitim programlarının sonuçları öğrenme, uygulamaya yansıtma ve beklenen sonuçlara ulaşma gibi çeşitli yönlerden değerlendirilir.

    Eğitim programlarının düzenlenmesi

    Madde 10 - (1) DEGEM yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları düzenleyebilir. Diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen programlara iştirak edebilir ve destek sağlayabilir.

    (2) Kararlaştırılan eğitimler, doğrudan DEGEM tarafından sağlanabileceği gibi yerli ve yabancı uzman kişi ve kuruluşlardan da alınabilir.

    (3) İhtiyaç duyulduğunda belirli bir eğitim programının farklı aşamalarında veya genel olarak eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla danışmanlık hizmeti alınabilir.

    (4) Düzenlenen eğitim programlarının kapsamı, yeri, süresi, gerekli kaynak ve malzeme, destek personeli, katılımcı ve eğitici profili gibi hususlar DEGEM tarafından belirlenir.

    Denetçi yardımcılarının mesleki eğitimi

    Madde 11 - (1) Denetçi yardımcılarının mesleki eğitimi 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliği hükümlerine göre DEGEM tarafından yürütülür.

    Hizmet içi eğitim

    Madde 12 - (1) Sayıştay meslek mensuplarının hizmet içi eğitimleri DEGEM tarafından hazırlanan yıllık eğitim planına göre, yönetim mensuplarının hizmet içi eğitimleri ise İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim planına göre yürütülür. Yıllık eğitim planlarında öngörülemeyen ancak yılı içinde yapılmasına ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimler de DEGEM tarafından yürütülür.

    Adaylık ve görevde yükselme eğitimi

    Madde 13 - (1) Yönetim mensuplarının adaylık ve görevde yükselme eğitimleri, İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim planına göre yürütülür.

    Kamu idarelerine yönelik eğitimler

    Madde 14 - (1) Sayıştay tarafından kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlara verilecek eğitimler;

    a) Kurul tarafından onaylanan çalışma programı dahilinde yürütülen eğitim programları,

    b) Kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların talebi üzerine düzenlenen eğitim programları,

    c) Kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların düzenledikleri eğitim programlarına eğitici görevlendirilmesi,

    suretiyle gerçekleştirilir.

    Eğitim hizmetlerinin ücretlendirilmesi

    Madde 15 - (1) DEGEM tarafından diğer kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim hizmetleri karşılığında ücret alınıp alınmayacağı, ücret alınacak ise tutarı; eğitimin süresi, konusu, yeri, eğitim materyalleri, eğitici sayısı ile eğitim verilecek kurum ve kuruluşun özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.

    Eğiticilere ödenecek ücret

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen eğiticilere, ders ücreti ödenir.

    (2) Eğiticilere, görevlendirildikleri eğitimin her saati için, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin (E) Cetvelinin 01-Personel Giderleri maddesinde yer alan gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

    (3) Üçüncü kişilerden eğitim hizmeti satın alınması halinde ödenecek ücret ilgili mevzuatına göre belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Araştırma, Üniversiteler ile İşbirliği ve Uluslararası Etkinlikler

    Araştırma

    Madde 17 - (1) DEGEM, araştırma ve metodoloji geliştirme faaliyetleri kapsamında;

    a) Denetime ilişkin mevzuatın, standartların ve rehberlerin geliştirilmesi ve güncellenmesi,

    b) Denetimin bilimsel ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi,

    c) Denetim kalite güvence sisteminin geliştirilmesi,

    çalışmalarına katkı sağlar.

    (2) Başkanlık onayı ile Sayıştayın görev alanına ilişkin bağımsız projeler yürütür. Bu projeler DEGEM'in koordinatörlüğünde Sayıştay mensupları tarafından yürütülebileceği gibi diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile veya dışarıdan hizmet alımı suretiyle de yürütülebilir.

    Üniversitelerle işbirliği

    Madde 18 - (1) DEGEM, Sayıştayın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla üniversitelerle işbirliği için gerekli çalışmaları yapar.

    (2) Sayıştayın görev alanı ile ilgili konularda bilimsel araştırma, inceleme, lisansüstü çalışma ve benzeri akademik çalışmaların desteklenmesine ilişkin faaliyetleri yürütür. Buna ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

    Uluslararası etkinlikler

    Madde 19 - (1) DEGEM, Sayıştayın bilgi birikimi ve deneyimlerinin paylaşılması ve diğer ülke yüksek denetim kurumlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla uluslararası sempozyum, konferans, panel vb. etkinlikler düzenler.

    (2) Yabancı ülke yüksek denetim kurumları işbirliği talepleri DEGEM tarafından değerlendirilir ve bu taleplerden Başkanlıkça uygun görülenlerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar DEGEM'in koordinasyonunda, gerektiğinde diğer Sayıştay mensupları ya da Sayıştay dışından kişi ve kuruluşların destek ve katılımları ile yürütülür.

    (3) Yabancı ülkelerin yüksek denetim kurumları ve uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve teknik yardım programları, proje ve benzeri etkinlikleri düzenler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Yayın Hizmetleri

    Eserlerin değerlendirilmesi ve yayımlanması

    Madde 20 - (1) Yayımlanması amacıyla Başkanlığa sunulan eserleri değerlendirmek üzere DEGEM Başkanının önerisi ve Başkanın onayı ile bir Komisyon görevlendirilir. Komisyonda akademik personel ve Sayıştay mensupları dışında uzman kişiler de yer alabilir.

    (2) Eserler, Kurul tarafından belirlenecek olan Yayın Değerlendirme Esaslarına göre Komisyon tarafından değerlendirilir ve sonucu bir raporla Başkanlığa sunulur.

    (3) Süreli yayınlarda yayımlanacak eserler ilgili yayının yayın ilkeleri ve yazım kuralları çerçevesinde değerlendirilir.

    (4) Yayımlanacak eserlerin belirlenmesinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygunluk ön şart olarak aranır.

    (5) Başkanlıkça yayımlanmasına karar verilen eserlerin yayım işlemleri DEGEM tarafından yürütülür.

    Yayın satış bedeli

    Madde 21 - (1) Sayıştay tarafından yayımlanan eserlerden ücret alınıp alınmayacağı, ücret alınacak ise ücretin tutarı, Kurul tarafından belirlenir.

    Telif ücreti

    Madde 22 - (1) Eseri yayımlanan yazarlara 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir. Ayrıca, söz konusu kişilere uygun görülen sayıda yayın ücretsiz olarak verilir.

    Yayın değerlendirme ücreti

    Madde 23 - (1) Yayımlanmak üzere sunulan eserleri değerlendiren Komisyonda görev alanlar ile süreli yayınlarda hakem olarak görev alanların her birine eser sahibine ödenecek telif ücretinin % 20'si oranında ödeme yapılır. Ancak, bir eserin kısımlara bölünerek değerlendirilmesi durumunda komisyon üyelerine değerlendirdikleri kısım oranında ödeme yapılır. Yayın değerlendirme ücreti; komisyon olarak görev alanlar için eser sahibine ödenecek telif ücretinin % 40'ını, süreli yayınlarda ise % 60'ını geçemez.

    (2) Sayıştay mensubu olanlar ile DEGEM'de görevli diğer personele yayın değerlendirme ücreti ödenmez.

    ALTINCI BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    Gelirlerin bütçeleştirilmesi

    Madde 24 - (1) DEGEM tarafından yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.

    Yürürlük

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar