TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayii (A.Ş.) (Tülomsaş) Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 25/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28184

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporu vermeye yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca II sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde çalıştırılan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci Maddesi ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil amirleri

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri EK-1'de gösterilmiştir.

    Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar