MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNÜN YÖNETİM VE DENETİM ŞEKİLLERİ İLE ÖRGÜTLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 16/12/2011-2011/2606

    Resmi Gazete Tarihi: 24/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28183

    Ekli "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün Yönetim ve Denetim Şekilleri ile Örgütlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4/8/2011 tarihli ve 9420 sayılı yazısı üzerine, 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun 23 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 17/5/1973 tarihli ve 7/6387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün Yönetim ve Denetim Şekilleri ile Örgütlenmesi Hakkında Yönetmeliğin adı, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2- Aynı Yönetmelikte yer alan,

    a) "Direktör", "Direktöre", "Direktörün", "Direktörden", "Direktörlüğü", "Direktörlüğe", "Direktörlükçe", "Direktörlükçe", "Direktörlük", "Direktörlüğün", "Direktörü" ibareleri, sırasıyla, "Müdür", "Müdüre", "Müdürün", "Müdürden", "Müdürlüğü", "Müdürlüğe", "Müdürlükçe", "Müdürlükçe", "Müdürlük", "Müdürlüğün" ,"Müdürü",

    b) "Enstitü", "Enstitüsü", "Enstitünün", "Enstitüyü", "Enstitüce", "Enstitüye" , "Enstitüsü Genel Direktörlüğü" ibareleri, sırasıyla, "Genel Müdürlük", "Genel Müdürlüğü", "Genel Müdürlüğün", "Genel Müdürlüğü", "Genel Müdürlükçe", "Genel Müdürlüğe", "Genel Müdürlüğü",

    c) "Direktörler", "Müdürler Encümeni", "Müdürler Encümenine", "Müdürler Encümeninin" ibareleri, sırasıyla, "Yönetim", "Yönetim Encümeni", "Yönetim Encümenine", "Yönetim Encümeninin",

    ç) "GENEL DİREKTÖR", "ENSTİTÜ PERSONELİ", "ENSTİTÜ MALLARI" ibareleri, sırasıyla, "GENEL MÜDÜR", "GENEL MÜDÜRLÜK PERSONELİ", "GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI",

    şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 3- Genel Müdür, Genel Müdürlüğün üst yöneticisidir. Genel Müdürlüğün yönetim ve temsil yetkisi Genel Müdüre aittir. Genel Müdür müşterek kararname ile atanır."

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile aynı fıkranın (a), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan "Şubelerin" ibaresi "Birimlerin", "Müşavirlerin" ibaresi "personelin", (ı) bendinde yer alan "onbinde üçü" ibaresi "onbinde beşi" şeklinde değiştirilmiş, (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    "Genel Müdür, belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu ve diğer mevzuatla Genel Müdürlüğe verilen görevlerin yapılmasını sağlar. Genel Müdür, Genel Müdürlükçe yürütülen görev ve hizmetler ile emri altındakilerin her türlü faaliyetlerinden bağlı olduğu Bakana karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır:"

    "a) Genel Müdürlüğün yıllık iş programını, bütçe teklifini, kadrosunu, kesin hesabını hazırlayıp Yönetim Encümeninden geçirdikten sonra Bakanlığın inceleme ve onayına sunmak."

    "e) Çalışanların, ilgili mevzuattan doğan hak ve menfaatlerini sağlamak üzere gerekli emirleri vermek."

    "g) Alım ve satımlar ile Genel Müdürlükçe ücreti karşılığı yapılacak veya yaptırılacak işlerle ilgili karar vermek ve bu kararları yürütmek."

    "m) Yönetim Encümeni tarafından kendisine yetki verilen işleri yapmak."

    Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 6- Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en fazla dört Genel Müdür Yardımcısı atanabilir."

    Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden önce gelen bölüm başlığı "TEŞKİLAT YAPISI" şeklinde değiştirilmiş, 14 üncü maddeye birinci ve ikinci fıkralar olarak aşağıdaki fıkralar eklenmiş, son fıkrasında yer alan "Daire Başkanlıklarının" ibaresi "hizmet birimlerinin" şeklinde değiştirilmiş ve son fıkra dışındaki mevcut fıkralar ve paragraflar yürürlükten kaldırılmıştır.

    "Merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı hizmet birimleri ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluşur.

    Genel Müdürlük teşkilatını oluşturan hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Ana hizmet birimleri:

    1) Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı.

    2) Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı.

    3) Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı.

    4) Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı.

    5) Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı.

    6) Sondaj Dairesi Başkanlığı.

    7) Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı.

    8) Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı.

    b) Danışma ve denetim birimleri:

    1) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

    2) Hukuk Müşavirliği.

    3) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

    c)Yardımcı hizmet birimleri:

    1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

    2) Makine İkmal Dairesi Başkanlığı.

    3) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

    4) Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı.

    d) Sürekli kurul ve komisyonlar:

    1) Danışma Kurulları.

    2) Özel İhtisas Komisyonları.

    3) İnceleme-Araştırma Grupları.

    4) Redaksiyon Kurulu."

    Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 15- Yönetim Encümeni, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanından oluşur.

    Genel Müdür, Yönetim Encümeninin başkanıdır. Genel Müdürün yokluğunda Genel Müdüre vekâlet eden Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Encümenine başkanlık eder.

    Yönetim Encümeni, Genel Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Encümeni, en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik halinde Başkanın oyu yönünde karar alınır.

    Yönetim Encümeni üyesi Daire Başkanı üyelerin yokluğunda, yerlerine vekâlet edenler Yönetim Encümeni toplantısına katılır.

    Gündemdeki konular hakkında Yönetim Encümeni raportörü sunuş yaptıktan sonra müzakereye geçilir ve verilen kararlar yazıldıktan sonra üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Encümeninin sekretarya hizmetleri Encümen Bürosunca yürütülür."

    Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Direktörler Encümeninin görev ve yetkileri;" ibaresi "Yönetim Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (a), (b), (c), (d), (f), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "a) İş icabı olarak tasarruf edilecek taşınmazların edinimi, yapımı, devri veya satılması hakkında karar almak.

    b) Genel Müdürlüğün kiralayacağı taşınır ve/veya taşınmazlar ile ilgili yapacağı kira sözleşmeleri hususunda karar almak.

    c) Genel Müdürlüğün taşınır mallarının satılması ile ilgili karar almak.

    d) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlüğün taraf olduğu davaları fayda ve menfaat görüldüğü takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, davadan vazgeçmek, feragat etmek veya davayı takip etmemek hususlarında karar vermek."

    "f) 2804 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, Bakanlıktan izin alınmak kaydıyla, Genel Müdürlüğün başkalarına yaptırmakta fayda gördüğü işler hakkında karar almak.

    g) Genel Müdürlüğün yıllık iş programını ve iş programı ile bütçede yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek ve onaylamak ile (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde yer alan konular ve uhdesindeki diğer konularda Genel Müdüre yetki vermek.

    h) 14 üncü maddenin son fıkrasında belirtilen usul ve esaslar ile ihtiyaca göre çıkarılması lüzumlu diğer usul ve esaslar ile iç genelgeleri incelemek ve onaylamak."

    Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 17- Genel Müdürlükte çalışan memurlar hakkında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır."

    Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 17- Genel Müdürlükte çalışan memurlar hakkında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır."

    Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 20- Genel Müdürlüğün stratejik planında yer alan stratejik amaç ve hedefler kapsamında üç yıllık yatırım programı olarak teklif edilen projeler, yıllık yatırım ödeneğinin kesinleşmesini müteakip, iş programı teklifi olarak hazırlanır.

    İş programında, yıl içinde yapılacak işlerin cinsi ve esaslan, yerleri ve bu işler için kullanılacak araç, makine-teçhizat ve ekipman yer alır. Programa göre yapılması gereken etütler, araştırma, arama ve diğer işler Genel Müdürlükçe çıkarılacak usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür."

    Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 21- Genel Müdürlüğün yıllık iş programı, Yönetim Encümeninden geçirildikten sonra Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

    Yıl içinde iş programında yapılması gereken değişiklikler de Yönetim Encümenince kabul edildikten sonra birinci fıkraya göre yürürlüğe konulur."

    Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 22- İş programında yer alan proje çalışmaları ile ilgili olarak her ay Genel Müdüre sunulmak üzere proje faaliyet rapora hazırlanır.

    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgililerce faaliyet raporları hazırlanır. Üst yönetici tarafından hazırlanan idare faaliyet raporunda, iş programında yer alan projelere ilişkin planlanan işlerin gerçekleşen ve gerçekleştirilmeyen kısımları ile ilgili açıklamalar yer alır."

    Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden önce gelen bölüm başlığı "ARAZİ ÇALIŞMALARI" şeklinde, 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 23- İş programında yer alan projeler, Genel Müdürlükçe çıkarılacak usul ve esaslar çerçevesinde etkin ve verimli bir biçimde yürütülür.

    Arazide faaliyet gösterecek proje yöneticileri, bu görevlerine münhasır olmak kaydıyla idari, ilmi ve teknik konularda görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde bulundukları Bölge Müdürlüğünün gözetiminde faaliyet gösterir."

    Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 24- Arama ve araştırma faaliyetleri proje bazlı yürütülür. Proje başkanı ve kamp şefleri Genel Müdür tarafından görevlendirilir. Projelerin yürütülmesi, arazide ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve arazi işyerlerinde çalışmalar, ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak usul ve esaslar ile düzenlenir."

    Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 27-Genel Müdürlüğün kadroları hakkında, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır."

    Madde 16- Aynı Yönetmeliğin 10, 18, 25, 26, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri ile 29 uncu maddeden önce gelen bölüm başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar