ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği

    Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 28/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28187

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, orman ve su işleri ile ilgili konularda çalışma gruplarının oluşturulması, görevleri ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

    (2) Bu Yönetmelik; özel ihtisas, özel bilim ve mühendislik çalışma gruplarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

    b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

    c) Çalışma grubu: Özel ihtisas, özel bilim ve mühendislik çalışma gruplarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş ve Görevler

    Kuruluş

    Madde 4 - (1) Çalışma grupları geçici nitelikli olup, Bakanlık görevlerine ilişkin konularda özel ihtisas gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek üzere, Bakanlık ilgili biriminin teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur.

    (2) Çalışma gruplarında, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlık ve diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar görevlendirilebilir.

    (3) Çalışma gruplarına ilişkin onaylarda, görevlendirilecek uzmanların yapacakları çalışmalar, nitelikleri, kuruluşları, çalışma süreleri ve görevlendirme biçimleri ile 11 inci maddede belirtilen ve ilgili mevzuat uyarınca yapılacak ödemeler açıkça belirtilir.

    Görevler

    Madde 5 - (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

    a) Yapılacak çalışmaların gerektirdiği ihtisas alanında araştırma ve inceleme yöntemlerini belirlemek, bu yöntemlere göre araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

    b) Araştırma ve inceleme sonuçlarını değerlendirmek, yayıma hazır hale getirmek ve Bakanlığa sunmak.

    c) Özel ihtisas alanına ilişkin bilimsel yayınları izlemek ve Bakanlıkça tedarik edilmesi için öneride bulunmak.

    ç) Özel ihtisas alanına ilişkin konularda çalışmalar yapan araştırmacı, bilim adamı ile kurum ve kuruluşları tespit etmek, isim ve adresleri derlemek ve Bakanlığa sunmak.

    d) Özel ihtisas alanına giren çalışmalara ilişkin konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla çalışma süresi içinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

    e) Çalışma konularına ilişkin konularda faaliyet raporları düzenlemek ve Bakanlığa sunmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çalışma Esasları

    Toplantı usulü

    Madde 6 - (1) Çalışma grupları ilk toplantılarını Bakanlık Müsteşarının daveti üzerine yaparlar. Çalışma grupları ilk toplantılarında çalışma grubu başkanını, çalışma grubu başkan yardımcısını ve çalışma takvimi ile programını belirler. Belirlenen çalışma takvimi ve programı Bakanlığa sunulur.

    (2) İlk toplantının ardından çalışma grupları çalışma takvimlerinde belirlenen sürelerde kendiliğinden en az üçte iki çoğunlukla toplanırlar ve salt çoğunlukla karar alırlar. Oy sayısının eşit olması halinde toplantıya başkanlık eden üyenin oy verdiği taraf çoğunluk sayılır.

    (3) Toplantılarda çalışma programına göre ve 5 inci maddede belirtilen görevlere ilişkin çalışmalar değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

    (4) Toplantılarda tutanak tutulur ve başkan ile üyelerce imzalanır.

    (5) Kurulacak her bir çalışma grubu yılda en fazla yirmi dört kez toplanır. Ancak, tabii afetler, tehlikeli ve acil müdahale gerektiren hallerde kurulacak çalışma gruplarının toplantı sayısı, ihtiyaca göre belirlenir.

    Toplantı yeri

    Madde 7 - (1) Çalışma gruplarının toplantı yeri Ankara'dır. Ancak, zorunlu ve gerekli hallerde toplantı yerinin değiştirilmesi çalışma grubunca Bakanlığa önerilebilir. Önerinin Bakanlıkça onaylanması halinde toplantı yeri değiştirilebilir.

    Alt çalışma grupları

    Madde 8 - (1) Çalışma grupları gerekli hallerde kendi üyelerinden oluşan alt çalışma grupları kurabilirler. Alt çalışma gruplarının çalışmalarının eşgüdümü çalışma grubu başkanınca sağlanır.

    Faaliyet raporları

    Madde 9 - (1) Çalışma grupları yaptıkları çalışmalara ilişkin olarak aylık faaliyet ve çalışmaların tamamlanmasının ardından sonuç raporları düzenlerler ve Bakanlığa sunarlar. Raporların şekli Bakanlıkça belirlenir.

    Seyahatler

    Madde 10 - (1) Çalışma grubu üyeleri, araştırma ve inceleme çalışmalarına ilişkin olarak Bakanlığın onayı ile yurt dışı ve yurt içi seyahatler yapabilirler. Bakanlıkça onaylanan seyahatlere katılan çalışma grubu üyeleri seyahatlere ilişkin olarak ayrıca bir rapor düzenler ve bu raporlar aylık faaliyet raporlarının eki olarak Bakanlığa sunulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Çalışma grubu faaliyetlerine ilişkin giderler

    Madde 11 - (1) Çalışma grubu üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca harcırah ödenir.

    (2) Çalışma grubu üyelerince yapılan ve Bakanlıkça yayımlanması uygun görülen araştırma ve incelemelere ilişkin olarak 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    (3) Bakanlık mensubu olmayan çalışma grubu üyelerinin bu maddede belirtilen giderlerinin tamamı Orman ve Su İşleri Bakanlığının genel bütçesinden karşılanır.

    Sekretarya ve raportörlük

    Madde 12 - (1) Sekretarya ve raportörlük hizmetleri çalışma grubunca yürütülür.

    Koordinasyon ve bilgi toplanması

    Madde 13 - (1) Çalışma grupları ile kurum veya kuruluşlar arası eşgüdüm ve çalışma gruplarının faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu bilgiler, çalışma grubunu kuran Bakanlık birimi tarafından sağlanır.

    Sorumluluk

    Madde 14 - (1) Çalışma grubu başkanları, çalışma grubu faaliyetlerinin bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülmesinden ve çalışma grubu üyelerinin işlevlerini süratli kolay ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamaktan sorumludur. Başkan yardımcıları, başkana görevlerinde yardımcı olmaktan ve başkanın bulunmadığı durumlarda başkanlık görevini yerine getirmekten sorumludur.

    (2) Çalışma grubu çalışanları bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların faydasına kullanamazlar.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 15 - (1) 12/7/2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar