TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

    Resmi Gazete Tarihi: 28/01/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28187

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik;

    a) Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarının yanında, Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, seçilme, işe alınma ve atanmalarını, özlük haklarını, görevde yükselme koşulları ile çalışma usul ve esaslarını,

    b) Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosunun ve personelinin görev ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını,

    c) Teftiş edilen, hakkında inceleme ve soruşturma yapılan yer ve kişilerin yükümlülük ve sorumluluklarını,

    kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun çerçevesinde hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Banka: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketini,

    b) Başkanlık: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığını,

    c) Başkan: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanını,

    ç) Başkan Yardımcısı: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısını,

    d) Birim: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü bünyesinde belirli hizmet ve fonksiyonları yürüten, uygulayan ve bu çerçeve içinde çalışan; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Müdürlükleri ve Şubeleri,

    e) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

    f) Büro: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı büroyu,

    g) Denetim Komitesi: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere oluşturduğu Komiteyi,

    ğ) Genel Müdürlük: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    h) Genel Müdür: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

    ı) Giriş Sınavı: KPSS sınavından sonra Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

    i) İç Denetim: Müfettişler tarafından yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini,

    j) İç Sistem Birimleri: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Müdürlüğü ve Risk İzleme Müdürlüğünü,

    k) İç Sistemler Sorumlusu: Banka Yönetim Kurulunun iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen devredebileceği icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinden birini veya bu nitelikteki Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komiteleri ya da Denetim Komitesini,

    l) İnceleme: Birimler ve konsolidasyona tabi ortaklıklar ile Bankanın denetimle görevli ve/veya yetkili oluğu birim ve kuruluşların yapılan her türlü işlem ve çalışmalarına ilişkin olarak ya da gerekli görülecek konular için yurt içinde ve dışında araştırmalarda bulunulması; bu yerlerde çalışan personelin soruşturmayı gerektirmeyen tutum ve eylemlerine ilişkin araştırma yapılmasını,

    m) KPDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    n) KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

    o) Müfettiş: Başmüfettiş veya Müfettişi,

    ö) Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili ya da yetkisiz Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Müfettiş Yardımcısını,

    p) Personel: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinde çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personeli,

    r) Personel Yönetmeliği: 25/2/2000 tarihli ve 2000/465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Personel Yönetmeliğini,

    s) Soruşturma: Birimler ve konsolidasyona tabi ortaklıklar ile Bankanın denetimle görevli ve/veya yetkili oluğu birim ve kuruluşlarında çalışan personelin mevzuat hükümlerine ve emirlere aykırı olan suç niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan çalışmaların tümünü,

    ş) Teftiş: Birimler ve konsolidasyona tabi ortaklıklar ile Bankanın denetimle yetkili ve/veya görevli olduğu birim ve kuruluşlarda yapılan her türlü işlem ve çalışmaların kanun, ana sözleşme, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve emirlerle yıllık iş programları çerçevesinde tespit olunan hedeflere uygun olarak yapılıp yapılmadığının saptanması yönünden müfettişlerce yapılan çalışmaların tamamını,

    t) Teftiş Kurulu: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulunu,

    u) Üst düzey yönetim: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticilerini,

    ü) Yönetim Kurulu: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Görevleri

    Kuruluş, bağlılık ve görev merkezi

    Madde 5 - (1) Başkanlık, bir Başkanın yönetimi altında, Başkan Yardımcısı, yıllık kadrolarda belirlenmiş sayıda başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

    (2) Başkanlık, doğrudan Yönetim Kuruluna bağlıdır. Başkan ve Başkan Yardımcısı görevlerini, müfettiş ve müfettiş yardımcıları da teftiş, inceleme ve soruşturmaları Yönetim Kurulu adına yapar. Bu bağlılık, Denetim Komitesi eliyle yürütülür.

    (3) Başkanlığın görev merkezi, Genel Müdürlüğün bulunduğu ilin merkezidir.

    Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 6 - (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:

    a) Banka içi herhangi bir kısıtlama olmaksızın Bankanın tüm faaliyetleri, birimleri ile konsolidasyona tabi ortaklıkları ve gerektiğinde Bankanın denetimle yetkili veya görevli olduğu iştiraklerinin işlem, hesap ve faaliyetlerinin hukuki, idari, mali ve işletmecilik konularında, dönemsel ve riske dayalı olarak teftiş ve incelenmelerini sağlamak, gerektiğinde soruşturma yapmak, eksiklik, hata ve suistimalleri ortaya çıkarmak, bunların yeniden oluşmasının önlenmesine ve Banka kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak,

    b) İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak;

    1) Dönemsel ve riske dayalı iç denetim faaliyetleri çerçevesinde, iç denetim planı hazırlayarak yürürlüğe koymak, çalışma programları aracılığıyla icra etmek, iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını, ilgili birim yönetimine ve ilgili iç sistem sorumlusuna, Denetim Komitesine, Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kuruluna raporlamak,

    2) Bankanın maruz kaldığı riskleri ve bunlara ilişkin kontrolleri dikkate alarak, denetim çalışmalarında öncelik verilecek alanların, dikkate alınacak ayrıntıların ve denetimin sıklığının belirlenmesine yönelik olarak, her yıl itibariyle risk değerlendirmesi yapmak,

    3) Birim ve ürünlere ilişkin faaliyet ve kontrol risklerinin değerlendirilmesini ve önem derecelerinin belirlenmesini, konsolidasyona dâhil her kuruluşu da kapsayacak şekilde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen matris yardımıyla yapmak; yapılacak risk değerlendirmesinde, Bankanın taşıdığı risk kompozisyonlarını, asgari olarak söz konusu matriste belirtilen alanlar itibariyle izlemek ve değerlendirmek,

    4) Risk değerlendirmelerine ilişkin nihai kararın Başkanlık tarafından verileceği koşuluyla, birim ve işlevlere ilişkin risk değerlendirmelerini birim yöneticileri ile birlikte yapmak; risk değerlendirmelerinde İç Kontrol ve Risk İzleme Müdürlüklerinin görüşlerini de almak,

    5) Birim yöneticileri tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunlu olan yeni ürünler, yeni sistemler, Kanun ve ilgili diğer mevzuattaki değişiklikler, organizasyonda veya önemli görevlerde bulunan personelde değişiklikler gibi risk değerlendirmelerini etkileyebilecek unsurları dikkate alarak risk değerlendirmelerini gözden geçirmek,

    c) Bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre teftiş, soruşturma, inceleme ve araştırma raporlarını tanzim ve sonuçlarını takip etmek,

    ç) Dönemsel ve riske dayalı denetimlerde;

    1) İç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek,

    2) BDDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik bilgi sistemi ile elektronik bankacılık hizmetleri de dâhil olmak üzere bilgi sistemlerini gözden geçirmek,

    3) Muhasebe kayıtları ile finansal raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini incelemek,

    4) Operasyonel faaliyetlerin, belirlenmiş olan usullere uygunluğunu ve bunlara ilişkin iç kontrol uygulama usullerinin işleyişini test etmek,

    5) İşlemlerin; Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, Banka içi mevzuat, strateji, politika ve uygulama usulleri ile diğer iç düzenlemelere uygunluğunu denetlemek,

    6) Banka içi düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesine yapılan raporlamalar ile yasal raporlamaların doğruluğunu, güvenilirliğini ve zaman kısıtlamalarına uygunluğunu denetlemek,

    d) Bankada risk ölçüm modeli kullanılması halinde, risk ölçüm modelleriyle ilgili olarak;

    1) Risk ölçüm model ve yöntemleriyle elde edilen sonuçların, günlük risk yönetimine dâhil edilip edilmediğini,

    2) Bankanın kullandığı fiyatlama modelleri ile değerleme sistemlerini,

    3) Bankanın kullandığı risk ölçüm modellerinin kapsadığı riskleri,

    4) Risk ölçüm modellerinde kullanılan verinin ve varsayımların doğruluğunu ve uygunluğunu,

    5) Risk ölçüm modellerinde kullanılan verinin kaynağının güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini,

    6) Risk ölçüm modelleri için kullanılan geriye dönük testlerin doğruluğunu,

    denetime tabi tutmak.

    e) Uygun görülecek konular için, yurt içinde ve dışında araştırmalarda bulunmak, konferans ve seminerlere katılmak ve düzenlemek,

    f) Dönemsel ve riske dayalı denetimler haricinde, Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesinin talebi üzerine, iç denetimin amacına uygun özel denetimler yapmak,

    g) Yönetim Kurulunun ve Denetim Komitesinin uygun göreceği diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Başkanı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

    Atanma

    Madde 7 - (1) Teftiş Kurulu Başkanı, bankaların teftiş kurullarında müfettiş olarak en az 7 yılı geçmiş müfettişler ya da müfettiş sıfatını iktisap etmiş ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında en az 8 yıl hizmeti bulunanlar arasından Personel Yönetmeliği esaslarına göre atanır. Başkan, müfettiş sıfat ve yetkilerini de taşır.

    (2) Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, bankaların teftiş kurullarında müfettiş olarak en az 5 yılı geçmiş müfettişler ya da müfettiş sıfatını iktisap etmiş ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında en az 8 yıl hizmeti bulunanlar arasından Personel Yönetmeliği esaslarına göre atanır. Başkan Yardımcısı, müfettiş sıfat ve yetkilerini de taşır.

    Teftiş Kurulu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 8 - (1) Teftiş Kurulu Başkanı;

    a) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    b) İç denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usullerini belirleyerek, Denetim Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayıyla uygulamaya koymak,

    c) İç Denetim Planını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere iç sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesine tevdi etmek,

    ç) İç denetim faaliyetlerini gözetlemek, denetim politika, program, süreç ve uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek,

    d) Müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarının gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarını değerlendirmek, mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, müfettişlerin görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak icra edip etmediklerini izlemek,

    e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen raporları incelemek, varsa noksanlıklarını tamamlatmak üzere gereğini yapmak,

    f) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek ve sonucu hakkında Başkanlık görüşünü de belirterek teftiş ve inceleme raporlarının Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine, soruşturma raporlarının disiplin kurullarına ve/veya ilgili mercilere intikalini sağlamak,

    g) Raporlar üzerine Genel Müdürlük birimleri tarafından alınan önlemleri ve yapılan işlemleri takip etmek, alınan önlem ve yapılan işlemlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya işin gereğine uygun mütalaa edilmemesi halinde, durumu gerekçesiyle birlikte Denetim Komitesine intikal ettirmek, alınacak önlem veya yapılacak işlemle ilgili önerilerde bulunmak; bu çalışmalar sırasında ilgili birimle Başkanlık arasında görüş ayrılığı çıkması halinde, konuyu gerekçeli bir raporla Denetim Komitesine sunmak,

    ğ) Müfettiş yardımcılarının göreve alınması ve müfettişliğe yükselmesi ile müfettişlerin başmüfettişliğe yükselmelerine ilişkin işlemleri yürütmek,

    h) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve düzenlemek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

    ı) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, bankacılık alanındaki gelişmeleri izlemek ve bu hususlarda araştırmalar yapmak üzere dış ülkelere gönderilmeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

    i) Bir konuya ait mevzuatın, müfettiş ve müfettiş yardımcıları arasında değişik anlaşıldığı veya yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

    j) Başkanlığın bir yıllık çalışmaları ve elde edilen sonuçlara ilişkin yıl sonlarında düzenlenecek faaliyet raporunu, en geç üç ay içinde Yönetim Kuruluna sunmak,

    k) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının haberleşme, izin ve idari işlere ilişkin işlemlerini yönetmek,

    l) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, gerekli gördüğü zamanlarda yerinde denetlemek,

    m) Müfettiş, müfettiş yardımcıları ve büro personeli hakkında performans değerlendirme raporu düzenleyerek ilgili birime iletmek,

    n) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, müfettiş sıfat ve yetkisini kullanarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    o) Başkanlığın ve büronun kadrosunu önermek,

    ö) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yevmiye, temsil ödeneği ve diğer türdeki giderleri ile özlük hakları konularında çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

    p) Risk değerlendirmelerini ve değişikliklerini incelemek ve uygunluğunu onaylamak,

    r) Denetim Komitesine asgari üç ayda bir, Başkanlık tarafından icra edilmiş faaliyetlere ilişkin bir rapor sunmak ve bunları Denetim Komitesi ile birlikte mütalaa etmek,

    s) Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek diğer işleri yapmak,

    ş) Kurum mevzuatı gereği sair görevleri ifa etmek,

    ile yetkili ve görevlidir.

    (2) Başkan, Teftiş Kurulunun yönetiminden, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının bu Yönetmelikte yazılı esaslar çerçevesinde çalıştırılmalarından, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

    Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 9 - (1) Başkan Yardımcısı Başkanın izin, sağlık gibi geçici nedenlerle görevinde bulunmadığı süre içerisinde, 8 inci maddede tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar ile Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapar.

    İzin, vekalet ve yardım

    Madde 10 - (1) Başkan, izinlerini Denetim Komitesinin uygun gördüğü zamanlarda, Personel Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre kullanır.

    (2) Başkanın izin, sağlık gibi geçici nedenlerle görevinde bulunmadığı süre içerisinde, Başkanlığa Başkan Yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresince, Başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını taşır.

    (3) Başkanın izin, sağlık gibi geçici nedenlerle görevinde bulunmadığı süre içerisinde, Başkan Yardımcısı kadrosunun boş olması halinde, Başkanlığa, Başkanın önereceği ve Denetim Komitesinin uygun göreceği müfettiş vekillik eder. Müfettiş vekalet süresince Başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını taşır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Görevden Uzaklaştırma, Görevlendirme ve Yapılamayacak İşler

    Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görevleri

    Madde 11 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

    a) Banka ve Bankanın denetimle yetkili ve görevli olduğu kuruluşların çalışmaları, işlemleri, hesapları ve personeli hakkında her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak; düzenlediği raporları, Başkanlığa sunmak,

    b) Teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgi, belge, evrak, kayıt, dosya ve verileri, tüm birimlerden istemek,

    c) Banka birimleri ve Banka dışından, her türlü hukuki, mali ve teknik bilgi ve mütalaa almak,

    ç) İşlemlerini teftiş ettikleri Banka personelinin çalışma ve verimliliklerini inceleyerek değerlendirmek, gerekirse haklarında gizli teftiş raporu düzenlemek,

    d) 14 üncü madde uyarınca personeli görevden uzaklaştırmak,

    e) Soruşturma veya inceleme işleri sebebiyle ilgili gördüğü personelin ifadesini almak, gerektiğinde hakkında soruşturma yapılanın özlük dosyasını incelemek,

    f) Başkanlık tarafından programlanan ve yürütülen hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak,

    g) Başkanlığın uygun gördüğü konularda yurt içinde ve dışında araştırmalarda bulunmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    ğ) İç denetim raporlarında önerdikleri ve Başkanlık tarafından düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilen hususlara yönelik uygulamaları izlemek, izleme faaliyetlerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini Denetim Komitesine iletilmek üzere Başkanlığa rapor hazırlamak,

    h) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

    ı) BDDK tarafından ihdas edilen mevzuatta belirtilen iç denetim sistemiyle ilgili diğer görevleri yapmak,

    ile görevli ve yetkilidirler.

    (2) Müfettiş yardımcılarına resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi, yetişme durumlarına göre Denetim Komitesi'nin onayı alınarak, Başkanlık tarafından verilir.

    (3) Re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili müfettiş yardımcılarının bu sıfatları, görev ve yetkilerini etkilemez.

    Müfettişlerin yetki ve sorumlulukları

    Madde 12 - (1) Müfettişlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının sorumlulukları, teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma gibi çeşitli denetim çalışmalarının sonunda ulaştıkları bir kanaat, ortaya koydukları ve savundukları sonuç ile ileri sürdükleri önerilerle sınırlıdır.

    b) Müfettişler görevlerini, Başkan, Yönetim Kurulu, ilgili iç sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesine karşı hesap verme sorumlulukları çerçevesinde, tarafsız ve bağımsız olarak icra ederler.

    c) Yönetim Kurulu tarafından müfettişlerin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için, Bankanın birimlerinde inisiyatif kullanabilecek, herhangi bir personelden bilgi alabilecek ve tüm kayıt, dosya ve verilerine ulaşabilecek yetkiyi haiz olmaları sağlanır. Müfettişler, birimlerden ve Banka dışından her türlü hukuki, mali ve teknik bilgi ve mütalaa almaya yetkilidir.

    ç) Müfettişler, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını zedeleyici nitelikteki hususların bulunması halinde, bunları denetim öncesinde Başkana bildirir ve görevden çekilir. Müfettişler, daha önce bulunduğu görevler nedeniyle sorumluluğu bulunan işlemlerin denetiminde yer alamazlar.

    Mesleki özen

    Madde 13 - (1) Müfettişler, görevlerini mesleki özen ve dikkat içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Mesleki özen ve dikkat asgari olarak;

    a) Görevin gerektireceği çalışmanın kapsamını,

    b) İlgili mevzuat, iç düzenleme ve uygulama usullerini ve bunların denetlenecek alan bakımından önem ve gerektirdiği çalışmanın boyutunu,

    c) Denetime konu faaliyetlere ilişkin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğini,

    ç) Denetime konu faaliyet ve işlemlerde önemli hata, usulsüzlük ve kasıtlı aykırılıkların olma ihtimalini,

    d) Yararlanılabilecek bilgisayar destekli denetim teknikleri ile veri analiz tekniklerini,

    e) Denetim konusu faaliyet veya işlemden kaynaklanabilecek riskleri,

    f) Danışmanlık hizmetinde bulunulması halinde, hizmetin gerektirdiği çalışmanın sonuçlandırılma süresi ve raporlanması dahil, bundan yararlanacak kişilerin ihtiyaç ve beklentileri ile bu hizmetin gerektirdiği çalışmanın kapsamı ve karmaşıklık düzeyini,

    belirleme yetkinliğine sahip olmayı gerektirir.

    Görevden uzaklaştırma

    Madde 14 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Bankada yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmanın her safhasında, bir önlem olmak üzere, aşağıda belirtilen hallerde görevden uzaklaştırma yetkilerini re'sen kullanırlar.

    a) Zimmet, nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir suçtan ötürü haklarında soruşturma açılanların görev başında kalmalarının sakıncalı görülmesi,

    b) Para ve para hükmündeki evrak ve senetlerin, malların, bunlara ilişkin kayıtların, belge ve defterlerin talep halinde derhal gösterilmemesi, verilmemesi veya bunlarla ilgili soruların cevaplandırılmasından kaçınılması,

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunulması,

    ç) İlgilinin, Bankanın diğer personeline ve Banka mallarına zarar vereceği veya mevcut delilleri ortadan kaldıracağı yolunda güçlü belirtiler bulunması.

    (2) Görevden uzaklaştırma yetkisinin, müfettiş veya yetkili müfettiş yardımcılarınca re'sen kullanılması halinde, gerekçesiyle birlikte derhal Başkanlığa bilgi verilir.

    (3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hallerde, müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarının görevden uzaklaştırma yetkilerini re'sen kullanmaları, bu önlemin acele olarak alınmasının gerekliliğine bağlıdır. Acele olmayan hallerde ise; konu, Başkanlığa bildirilerek ilgilinin görevden uzaklaştırılması istenir. İlgili personel, birimin en üst düzey yetkilisi ise, müfettiş ve müfettiş yardımcıları bu görevin geçici olarak kime verilmesinin uygun olabileceği hakkındaki görüşlerini de Başkanlığa bildirirler.

    Görevlendirme

    Madde 15 - (1) Müfettişler, Denetim Komitesinin onayı üzerine, Başkandan aldıkları emir ve talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevin sonucunu Başkana bildirirler.

    (2) Müfettişler, Bankanın Genel Müdürlük birimleri dışındaki birimlerinde, bir konuda teftiş ve inceleme yaparken, gerek re'sen, gerek yapılan ihbar ve şikayetler üzerine, soruşturmayı gerektiren bir durumu öğrenirlerse, Başkanlığa önceden bilgi vermek kaydıyla soruşturmaya başlamakla görevli ve yetkilidirler.

    (3) Görev yapılan birim dışındaki bir birimle ilgili bir konuda inceleme ve soruşturmaya başlanılması için, müfettişler tarafından Başkanlığa bilgi verilir ve alınacak sonuca göre işlem yapılır.

    (4) Bankanın denetimle yetkili ve görevli olduğu kuruluşlarda inceleme ve soruşturmaya başlanılması, Başkanlığın talimatına bağlıdır.

    Birlikte görev

    Madde 16 - (1) Bir konuda birden çok müfettiş ve müfettiş yardımcısı grup halinde görevlendirilebilir.

    (2) Bu durumda, çalışmaları Grup Başkanı sıfatıyla, gruba dâhil en kıdemli müfettiş yönetir. Grup Başkanı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, aldığı program veya talimata göre düzenler.

    (3) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görevin öngörülen süre içinde ve noksansız olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere, Grup Başkanına yardım etmek ve tavsiyelerini dinlemekle yükümlüdürler.

    (4) Bir konuda müfettişler, iç kontrol ve risk izleme personeli de dahil, diğer personel ile birlikte görevlendirildiklerinde, çalışmalara müfettiş başkanlık eder.

    İşlerin bitirilmesi

    Madde 17 - (1) Çalışma programlarının uygulanmasında;

    a) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, başladıkları veya başlamak zorunda oldukları teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer işleri, kendileri yapmak ve bitirmekle yükümlüdürler. İşlerin başka bir müfettiş veya müfettiş yardımcısına devri, Başkanlığın izin veya emrine bağlıdır.

    b) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, başladıkları veya kendilerine gönderilen talimat gereğince, başlamak zorunda oldukları işleri ertelemek mecburiyetinin doğduğu veya işin sonuçlandırılması başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapılmasına bağlı bulunduğunda, durumu Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

    Yapılamayacak işler

    Madde 18 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

    a) Yönetim işlerine karışamazlar ve yürütmeye ilişkin emirler veremezler,

    b) İnceledikleri defter, kayıt ve belgeler üzerinde kontrole ilişkin işaret dışında şerh, ek ve düzeltme yapamazlar,

    c) Göreve gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri başkalarına söyleyemezler,

    ç) Yaptıkları teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer işler hakkında yetkili makamlardan başkasına bilgi veremezler,

    d) Banka veya Bankanın denetimle yetkili veya görevli olduğu kuruluşların personelinden teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili kimselerle herhangi bir menfaat bağı kuramazlar ve borç para alamazlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Bürosu

    Kuruluş, görev ve sorumluluk

    Madde 19 - (1) Teftiş Kurulu bürosu, yeterli sayıda personelden oluşur. Büro personeli;

    a) Başkanlığın her türlü haberleşme, kayıt ve dosyalama işlerini yürütmek,

    b) Haberleşme evrakını ve Başkanlıkta kalan rapor nüshasını düzenli bir şekilde saklamak,

    c) Başkanlığın kırtasiye, basım ve diğer malzeme ihtiyacına ilişkin işlerini yürütmek,

    ç) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının harcırah ve görev yerlerine gidiş-gelişlerine ilişkin işlemleri yürütmek,

    d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

    ile görevlidir.

    (2) Büro personeli, görevi dolayısıyla edindiği bilgiyi başkasına açıklayamaz. Başkanlık emrine geçen evrak, defter, rapor ve diğer belgeleri, Başkanlığın izni olmaksızın, hiçbir makam veya kişiye gösteremezler ve veremezler.

    ALTINCI BÖLÜM: Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri

    Teftişe tabi olanların sorumluluk ve yükümlülükleri

    Madde 20 - (1) Teftişe tabi olanların sorumluluk ve yükümlülükleri şunlardır:

    a) Teftiş ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan görevliler, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, ambar ve depolarda bulunan malları, gizli de olsa işlemlere ilişkin bütün dosya, defter ve belgeleri, müfettiş veya müfettiş yardımcısına istendiğinde derhal göstermek, saymasına, yoklamasına, her türlü inceleme ve araştırma yapmasına yardım etmek zorundadır. Görevliler, bu hususun yerine getirilmesini, üstlerinden izin almak ya da benzeri hiçbir sebeple geciktiremez.

    b) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görevlerini yaptıkları sırada gerekli gördükleri her türlü işleme ait evrak kayıt ve belgelerin asıllarını veya örneklerini teftiş ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan görevlilerden isteyebilirler. Görevliler, bu isteği yerine getirmek zorundadır. Asılları alınan evrak ve belgelerin, müfettiş veya müfettiş yardımcısının mühür ve imzası ile onaylanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birim veya kuruma verilir. Müfettiş veya müfettiş yardımcılarının, asılları yerine alacakları evrak ve belgelerin örneklerinin asıllarına uygunluğu, birim veya kurum yetkilileri tarafından imza ve mühürle onaylanır.

    c) Teftiş edilen birim veya iştirakin yöneticisi teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almak, müfettiş veya müfettiş yardımcılarına görev süresince uygun bir çalışma yeri göstermek, gerekli eşyaları sağlamak ve göreve ilişkin bütün istekleri karşılamak zorundadır.

    ç) Banka teşkilatı ile Bankanın denetimle yetkili veya görevli olduğu kuruluşlarda teftiş, inceleme ve soruşturma başladıktan sonra, bunların görevlileri müfettiş ve müfettiş yardımcılarının onayı olmadıkça, teftiş ve soruşturma bitmeden izine ayrılamazlar. İzin kullanmaya başlamış olan görevlilerin geri çağrılmaları gerektiğinde, durum müfettiş veya müfettiş yardımcısı tarafından gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirilir.

    d) Teftiş ve denetime tabi birim ve kuruluşlar, müfettiş veya müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporlarına cevap vermekle yükümlüdürler. Her teftiş sonunda müfettiş veya müfettiş yardımcıları tarafından birimlere teslim edilen raporlarla Genel Müdürlükten bunlara ilişkin olarak gelen yazılardan oluşan teftiş dosyası, birimin en üst düzey yetkilisinin zimmetinde bulunur ve gidenle gelen arasında imza karşılığında devredilir.

    e) Teftiş ve denetime tabi birim ve kuruluşların personeli, teftiş, inceleme ve soruşturma nedeniyle sorulacak yazılı sorulara, müfettiş tarafından saptanan makul bir süre içinde cevap vermek zorundadır.

    f) Teftişe tabi birim yöneticileri; yeni ürünler, yeni sistemler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattaki değişiklikler ve organizasyonda veya önemli görevlerde bulunan personeldeki değişiklikler gibi risk değerlendirmelerini etkileyebilecek hususları Başkanlığa bildirmek zorundadır.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Atanma

    Giriş sınavı

    Madde 21 - (1) Teftiş Kuruluna, giriş sınavını başarmak şartı ile müfettiş yardımcısı olarak girilir.

    (2) Sınavın açılmasına, Başkanlığın önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

    (3) KPSS puanı yeterli olan adayların katılabilecekleri Banka tarafından gerçekleştirilecek giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından, başarı sırasına göre, gereksinim duyulan müfettiş yardımcısı sayısının en çok dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

    (4) Giriş Sınav Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, KPSS puanı yeterli olan adaylar için müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, sadece sözlü olarak uygulanabilir. Bu durumda, başvuran adayların başarı sıralamasına göre, alınacak müfettiş yardımcısı sayısının en çok dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır.

    (5) Sözlü sınavda da başarılı olanlar, giriş sınavını kazanmış olurlar.

    Giriş Sınav Kurulu

    Madde 22 - (1) Giriş sınavı, Giriş Sınav Kurulu tarafından düzenlenir. Giriş Sınav Kurulu, Denetim Komitesi Başkanı başkanlığında, Denetim Komitesi üye/üyeleri, Teftiş Kurulu Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı tarafından belirlenecek müfettişlerden olmak üzere beş üyeden oluşur. Denetim Komitesi Başkanı tarafından belirlenecek iki Müfettiş yedek üye olarak görevlendirilir.

    (2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanını, Giriş Sınav Kurulu Başkanı olarak görevlendirebilir.

    (3) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınav kâğıtlarının okunup değerlendirilmesi, yazılı ve sözlü sınavın düzenlenmesi ile ilgili tüm işlemler Giriş Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Giriş Sınav Kurulu, gerektiğinde yazılı sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kâğıtlarını okuyup değerlendirmek üzere, üniversitelerden yararlanılmasına da karar verebilir.

    Aranacak nitelikler

    Madde 23 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için Banka Personel Yönetmeliğinde yer alan genel şartların yanı sıra, aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır.

    a) KPSS'de Banka tarafından belirlenen asgari puanı almış olmak,

    b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya sağlık engeli bulunmamak,

    c) Sınavın açıldığı yılın 1 Ocak tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

    ç) En az dört yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ile ihtiyaç duyulması halinde, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden ya da en az dört yıllık lisans eğitimi verip yukarıdaki fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    d) Giriş Sınav Kurulunun belirleyeceği asgari yabancı dil bilgisi düzeyine sahip olmak. Adaylardan istenecek yabancı dil bilgisi düzeyi, Banka tarafından yapılacak yabancı dil sınavı ile tespit edilebileceği gibi KPSS, KPDS veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan asgari doğru cevap ya da puan istenmesi biçiminde de belirlenebilir.

    Sınavın ilanı

    Madde 24 - (1) Giriş sınavının tarihi ve yeri, gereksinim duyulan müfettiş yardımcısı sayısı, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve son başvuru tarihi, sınav konuları, KPSS puan türü ve taban puanı ile gerekli görülecek diğer hususlar Resmî Gazete ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek beş gazetenin en az birinde, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılacak ilanlarla adaylara duyurulur ve Bankanın internet sayfasında yayımlanır.

    Başvuru ve gerekli belgeler

    Madde 25 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar; başvuru formu ekinde aşağıda belirtilen belgelerle Başkanlığa ilanda belirtilen usulde müracaat ederler.

    a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

    b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin Banka tarafından onaylı örneği,

    c) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında 2 adet fotoğraf,

    ç) KPSS sonuç belgesi veya Banka tarafından onaylanan örneği,

    d) El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş.

    (2) Başvuruların postayla kabul edilmesi halinde; birinci fıkrada istenen belgelerden (b) ve (ç) bentlerinde yer alanların noter onaylı olması ve müracaatların son başvuru günü mesai saati sonuna kadar Bankaya ulaşmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Aday kartı

    Madde 26 - (1) Başvuru için istenen belgeleri tamam olan ve yapılan ön incelemede başvuruları kabul edilen adaylar için, onaylı ve fotoğraflı birer aday kartı hazırlanır.

    (2) Aday kartları, başvuru süresinin bitiminde adayların adreslerine posta ile gönderilir. Adaylar, Banka tarafından yapılacak yazılı giriş sınavına girerken aday kartlarını göstermek zorundadır. Aday kartı eline geçmeyen veya aday kartını kaybeden adaylar, Başkanlığa önceden bilgi vermek kaydıyla, Başkanlık nezdindeki aday bilgileriyle kontrolü yapılarak yazılı sınava alınır.

    Sınav yeri

    Madde 27 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavları Genel Müdürlüğün bulunduğu il merkezinde yapılır.

    Sınav konuları

    Madde 28 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş yazılı ve sözlü sınav konuları, Giriş Sınav Kurulu tarafından belirlenir.

    Sınavın hazırlanışı

    Madde 29 - (1) Giriş Sınav Kurulu, sınav konularından her biri ile ilgili soruları hazırlar veya üniversitelerde görevli öğretim üyelerine hazırlatır. Hazırlanan sınav sorularının yazıldığı kâğıtların altı, Giriş Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerince imzalanır. Her konuya ait sorular ayrı zarflara konulur ve zarflar kapatılır. Kapatılan zarfların arkası mühürlenir ve Giriş Sınav Kurulu Başkanı ile üyeleri tarafından imzalandıktan sonra Başkanlığa teslim edilir.

    Gözetim kurulları

    Madde 30 - (1) Giriş sınavının yazılı bölümünün birden fazla sınav salonunda yapılması halinde gözlemci olarak görev yapmak üzere, Başkanlık tarafından müfettişlerden oluşan gözetim kurulları görevlendirilir. Her gözetim kurulundaki en kıdemli müfettiş gözetim kurulunun başkanıdır. Gözetim kurullarına yardımcı olmak üzere, gerektiğinde Banka personeli de görevlendirilebilir.

    Yazılı sınavın yapılışı

    Madde 31 - (1) Yazılı sınav, 28 inci madde uyarınca Giriş Sınav Kurulu tarafından belirlenen konuların her biri için ayrı olarak yapılır. Bir günde ikiden fazla sınav yapılamaz. Sınav, duyurulan yer, gün ve saatte başlar. Geç gelenler sınava alınmaz.

    (2) Her aday, aday kartları kontrol edilerek salona alınır. Ayrıca, aday kartlarının kimliklerine uygunluğu da, gözetim kurulu tarafından sınav sırasında kontrol edilir.

    (3) Sınav sorularının bulunduğu zarflar, adaylara, daha önceden açılmamış ve mühürlü oldukları gösterildikten sonra açılır.

    (4) Gözetim Kurulu başkan ve üyeleri, sınav disiplinini sağlamak; kopya çekilmesine, başkasının yerine sınava girilmesine engel olmak ve sınavı düzenli bir şekilde sürdürüp sonuçlandırmak ile yükümlüdür.

    (5) Kopya çekmeye kalkışanlar, sınavdan çıkarılır ve bir daha Bankanın sınavlarına alınmaz.

    (6) Sınav, önceden tespit edilen saatte bitirilir.

    (7) Sınav kâğıtları, aday kartı ile kâğıttaki ad ve numara karşılaştırıldıktan ve ad bölümü aday tarafından kapatıldıktan sonra toplanır.

    (8) Toplanan sınav kâğıtları, bir zarfa konur, kapatılan zarfın üzerine hangi sınava ait ve içinde ne kadar kâğıt bulunduğunu belirten bir tutanak yapıştırılır ve zarf mühürlenerek Giriş Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince imzalanır. Mühürlenen zarfı Başkanlık muhafaza altına alır.

    Yazılı sınavın değerlendirmesi

    Madde 32 - (1) Kapalı zarflar içinde bulunan sınav kâğıtları, Başkanlık tarafından Giriş Sınav Kuruluna teslim edilir ve Giriş Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir.

    (2) Yazılı sınavda her konu için tam not 100'dür. Değerlendirilen sınav kâğıtlarının baş tarafına, verilen not yazılır.

    (3) Bütün kâğıtlar okunduktan ve değerlendirildikten sonra, kapalı olan ad yerleri açılarak, notlar aday numara sırasına göre düzenlenen cetvellere geçirilir. Bu cetveller Giriş Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    (4) Sınav sorularının üniversiteye hazırlatılması durumunda, değerlendirmenin hangi esaslarla yapılacağına Giriş Sınav Kurulu karar verir.

    (5) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her gruptan 100 tam not üzerinden en az 60 alınması, gruplar not ortalamasının ise 65'ten az olmaması gereklidir.

    (6) Yazılı sınav sonuçları, bir tutanakla tespit olunur ve sınav kurulu tarafından imzalanır.

    Sözlü sınavın yapılması

    Madde 33 - (1) Başkanlık tarafından, yazılı sınavda başarı gösterenler ile sözlü sınavın yeri, günü, saati ve diğer hususlar Bankanın internet sayfasında ilan edilir.

    (2) Sözlü sınavda adaylara, 28 inci madde uyarınca Giriş Sınav Kurulu tarafından belirlenen konularla birlikte, genel kültür düzeyini ölçecek sorular da sorulur. Değerlendirmede; adayın bilgisi, zekâsı, kavrama hızı, ifade ve temsil yeteneği, tavır ve hareket gibi kişisel nitelikleri göz önünde bulundurulur.

    Sözlü sınavın değerlendirmesi, sıralama ve atanma

    Madde 34 - (1) Sözlü sınavda tam not 100'dür. Adaylara Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinden her biri, bütün sınav konuları için ayrı bir not verir.

    (2) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, her üyenin verdiği notun aritmetik ortalamasının 70'ten aşağı olmaması gerekir.

    (3) Sözlü sınav sonunda adayların not ortalamaları, aday numarası sırasına göre düzenlenen bir tutanağa geçirilir ve tutanak Giriş Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

    (4) Sınavlar sonucunda adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasına göre başarı sırası tespit edilir. Bu sıraya göre bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak Giriş Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Başarı sıralamasına göre, sınavdan önce öngörülen sayıda asil aday ve aynı sayıda yedek aday belirlenebilir. Kazanan asil ve yedek adayları gösteren liste Bankanın internet sitesinde ilan edilir.

    (5) Giriş sınavında başarı gösterip ataması yapılacak olanlara yapılması gereken işlemlere ilişkin yazılı tebligat yapılır. Kazanan adaylar yazılı tebligatın yapılmasından sonra aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Başkanlığa teslim eder.

    a) Görevini devamlı olarak yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair yazılı beyan,

    b) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

    c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

    ç) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm ebadında 6 adet fotoğraf.

    (6) Adaylar, yazılı tebligatın kendilerine ulaştığı tarihten itibaren, belgeyle ispat edilecek zorlayıcı sebep olmaksızın, bir ay içinde Bankaya başvurmamaları halinde haklarını kaybeder. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılabilir.

    (7) Yazılı giriş sınavı kâğıtları, bir yıl süreyle Başkanlıkta saklanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Yetiştirme

    Madde 35 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;

    a) Bankanın ve Teftiş Kurulunun çalışma alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

    b) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,

    c) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesine imkân sağlamak,

    esaslarına uyulur.

    Görev süresi

    Madde 36 - (1) Müfettiş yardımcılığı görev süresi en az üç yıldır. Askerlik, uzun süreli tedaviyi gerektiren veya sürekli hastalık gibi nedenlerle üç yıl süreyle görev yapmamış olanların, müfettiş yardımcılığındaki görev süreleri, ayrı kaldıkları süreler kadar uzatılır.

    (2) Müfettiş yardımcılığına atananlar, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerine alıştırmak, bunların yöntem ve şekilleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, müfettişler yanında görevlendirilir.

    (3) Başkanlık, asgari iki yıl süreyle müfettiş refakatinde çalıştırılan müfettiş yardımcılarından, bağımsız olarak görev yapabilecekleri kanısına ulaşılanlara, re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

    Yeterlik sınavı

    Madde 37 - (1) En az üç yıl süreyle yetişme dönemi geçirmiş bulunan müfettiş yardımcılarının, bankacılığı ilgilendiren genel mevzuat ve Bankanın iç mevzuatı ile mesleki bilgi yönlerinden gerekli niteliklere ulaşıp ulaşmadıklarının tespiti ve bu niteliklere ulaşanların müfettişliğe yükseltilmeleri amacıyla yeterlik sınavı yapılır.

    (2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

    Yeterlik sınavı şartları

    Madde 38 - (1) Müfettiş yardımcılarının, yeterlik sınavına çağrılabilmeleri için,

    a) 36 ncı maddenin birinci fıkrasında öngörülen asgari sürenin tamamlanmış olması,

    b) İki aydan az olmamak üzere birlikte çalıştıkları müfettişlerin verdiği raporların olumlu olması,

    c) Başkanlık tarafından müfettişlik yapabileceklerinin onaylanmış olması,

    ç) Personel Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartların sağlanmış olması,

    gereklidir.

    (2) Sınavın yapılacağı gün ve yer, sınavdan en az iki ay önce, sınava katılacak olanlara, yazı ile bildirilir.

    Yeterlik sınav kurulu

    Madde 39 - (1) Yeterlik Sınav Kurulu, Denetim Komitesi Başkanı başkanlığında, Denetim Komitesi üye/üyeleri, Teftiş Kurulu Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı tarafından belirlenecek müfettişlerden olmak üzere beş üyeden oluşur. Denetim Komitesi Başkanı tarafından belirlenecek iki Müfettiş yedek üye olarak görevlendirilir.

    (2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde, Teftiş Kurulu Başkanını Yeterlik Sınav Kurulu Başkanı olarak görevlendirebilir.

    (3) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınav kâğıtlarının okunup değerlendirilmesi, yazılı ve sözlü sınavların düzenlenmesi ile ilgili tüm işlemler Yeterlik Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Yeterlik Sınav Kurulu, gerektiğinde yazılı sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kâğıtlarını okuyup değerlendirmek üzere, üniversitelerden yararlanılmasına da karar verebilir.

    Yeterlik sınav konuları

    Madde 40 - (1) Yazılı ve sözlü yeterlik sınavı programında aşağıdaki ana konular yer alır. Ana konularla ilgili alt başlıkları Yeterlik Sınav Kurulu belirler.

    a) Banka ve iştiraklerinin tabi olduğu usul ve mevzuat,

    b) Hukuk: Medeni, Borçlar, İcra ve İflas, Ceza ve Ticaret Hukuku,

    c) Muhasebe: Banka ve iştiraklerde uygulanan muhasebe,

    ç) Teftiş, inceleme ve soruşturma tekniği ve usulleri ile Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri,

    d) Mühendislik fakültesi mezunu olan müfettiş yardımcıları için, ilk dört bentte yer alan konuların yanında ilgili mühendislik konuları.

    (2) Yeterlik sınavında, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan konular bir grup, (ç) bendinde yer alan konular bir grup; mühendislik fakültesi mezunu olan müfettiş yardımcıları için birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konular bir grup, (ç) bendinde yer alan konular bir grup sayılır.

    Soruların hazırlanması

    Madde 41 - (1) Yazılı yeterlik sınavı soruları, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından hazırlanır.

    (2) Hazırlanan sınav sorularının yazıldığı kâğıtların altı, Yeterlik Sınav Kurulu Başkanı ile üyeleri tarafından imzalanır. Her gruba ait sorular ayrı zarflara konularak kapatılır ve arkaları Yeterlik Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir. Üzerinde hangi gruba ait sorular olduğu belirtilen zarflar, Başkanlıkta saklanır.

    Gözetim

    Madde 42 - (1) Yazılı sınavın düzen içinde yapılmasını sağlamak üzere Teftiş Kurulu Başkanı, yeteri kadar müfettişi gözetimle görevlendirir.

    Yazılı yeterlik sınavının yapılışı

    Madde 43 - (1) Sınav, müfettiş yardımcılarına gönderilen yazıda belirtilen gün ve saatte yapılır. Yeterlik Sınav Kurulu Başkanı, soru zarfının mühürlü ve imzalı olduğunu, önceden açılmamış bulunduğunu göstererek açar ve soru kâğıtları dağıtılır.

    (2) Sınav sonunda sınav kâğıtları, ad bölümü kapatıldıktan sonra toplanarak bir zarfa konulur. Zarf mühürlenir, Yeterlik Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Hangi sınava ait olduğu üzerine yazılan zarf, Başkanlıkta saklanır.

    Yazılı yeterlik sınavının değerlendirmesi

    Madde 44 - (1) Sınav kâğıtları, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir.

    (2) Yazılı yeterlik sınavında her grup için tam not 100'dür. Değerlendirilen kâğıtların baş tarafına verilen not yazılır.

    (3) Bütün kâğıtlar değerlendirildikten sonra, kapalı olan ad bölümleri açılarak, notlar düzenlenen bir tutanağa geçirilir. Tutanak, Yeterlik Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    (4) Yeterlik sınavının yazılı bölümünü başarmış sayılabilmek için, sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'tan ve ortalamanın 65'ten aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik sözlü sınavının yapılışı

    Madde 45 - (1) Yeterlik sınavının yazılı bölümünde başarı gösteren müfettiş yardımcılarına, Başkanlık tarafından, en az 15 gün önceden sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak bildirilir.

    (2) Sözlü sınav, yazılı sınavdan en geç bir ay sonra yapılır.

    (3) Sınavda, müfettiş yardımcılarına, 40 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen konulardan sorular yöneltilir. Sınavın genel değerlendirilmesinde, müfettiş yardımcılarının yetişme dönemindeki çalışmaları da göz önünde bulundurulur.

    Değerlendirme ve sıralama

    Madde 46 - (1) Sözlü sınavda tam not 100'dür. Müfettiş yardımcılarına, Yeterlik Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinden her biri bütün sınav konuları için bir not verir.

    (2) Sınav sonunda not durumunu gösteren bir tutanak düzenlenerek, Yeterlik Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    (3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınan ortalama notun 70'ten az olmaması gerekir.

    (4) Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcılarının başarı sırası, yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların ortalamasına göre tespit edilir.

    (5) Ortalamanın eşit olması halinde, 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen konuda, yazılı sınavda daha yüksek not almış müfettiş yardımcısı daha başarılı sayılır.

    (6) Yeterlik Sınav Kurulu, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcılarının, başarı sırasını gösteren bir tutanak düzenler.

    Müfettişliğe atanma

    Madde 47 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları, Yönetim Kurulu kararıyla müfettişliğe atanır.

    (2) Atanması yapılanlara durum, Başkanlık tarafından Yönetim Kurulu Kararından itibaren on gün içinde yazı ile bildirilir.

    (3) Sınava, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebep olmaksızın girmeyen veya sınavda başarılı olamayanlar, Bankada, Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında, durumlarına uygun bir birime memur olarak atanırlar.

    (4) Yazılı yeterlik sınavı kâğıtları, bir yıl süreyle Başkanlıkta saklanır.

    (5) Teftiş Kurulu Başkanlığına, bu Yönetmelikte öngörülen sınav dışında herhangi bir kurum veya kuruluştan müfettiş yardımcısı ataması yapılamaz. Ancak bankaların teftiş kurullarındaki müfettişlerden Personel Yönetmeliğinde yer alan şartları taşıyanlar Müfettiş olarak atanabilirler.

    ONUNCU BÖLÜM: Kıdem Sırası, Sınıflandırma ve Yükselme

    Kıdem sırası

    Madde 48 - (1) Kıdem sırası; müfettiş yardımcıları için, giriş sınavı tarihi ve bu sınavdaki başarı derecelerine göre, müfettişler için, yeterlik sınavı tarihi ve bu sınavdaki başarı derecelerine göre yapılan sıralamadaki yerdir.

    (2) Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    Sınıflandırma

    Madde 49 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

    a) Başmüfettiş,

    b) Müfettiş,

    c) Müfettiş yardımcısı,

    olmak üzere üç grup halinde sınıflandırılır.

    Yükselme

    Madde 50 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, bir üst sınıfa yükselebilmeleri için, her sınıftaki asgari hizmet süreleri müfettiş yardımcılığında üç, müfettişlikte yedi yıldır. 47 nci maddenin beşinci fıkrası gereğince Müfettiş olarak atanmış bulunanların daha önce bu unvanda geçirdikleri süreler dikkate alınır.

    (2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, sınıf yükselebilmeleri için, Başkanlıktan olumlu kanaat notu almış olmaları şarttır.

    (3) Müfettişlerin sınıf yükselmeleri, Başkanın teklifi, Denetim Komitesinin uygun görüşü üzerine, Yönetim Kurulu Kararıyla yapılır.

    (4) Müfettişlerin Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına yükselmelerinde 7 nci maddede yer alan hizmet süreleri aranır.

    (5) Müfettişlerin Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak yükselmeleri, Denetim Komitesinin uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM: Ayrılma ve Yeniden Atanma

    İdari görev

    Madde 51 - (1) İdari göreve atanan müfettişlerin Teftiş Kurulunda geçen hizmet süreleri, idari görev unvanlarındaki kıdeme ilave olunur.

    (2) Müfettişler, kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

    Yeniden atanma

    Madde 52 - (1) Müfettiş sıfatını iktisap etmiş ve Bankada Teftiş Kurulu dışında görev yapmakta olanların Teftiş Kuruluna atanmaları, Denetim Komitesinin uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bu şekilde atananların idari görevde geçen süreleri, müfettişlikte geçmiş sayılır. Ancak, kıdem sıralamasında kendi devrelerinin sonunda yer alırlar.

    (2) Banka ile ilişiği sona eren ya da istifa ederek Teftiş Kurulundan ayrılanlar, Denetim Komitesinin görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile Teftiş Kuruluna tekrar atanabilirler.

    ONİKİNCİ BÖLÜM: Danışmanlık Hizmetleri, İç Denetim Planı ve Çalışma Programları

    Danışmanlık hizmetleri

    Madde 53 - (1) Bankada, yeni ürünler ve hizmetler veya politika ve uygulama usulleri konusunda Teftiş Kurulundan danışmanlık hizmeti alınabilir. Ancak verilen danışmanlık hizmetleri, danışmanlık konusuna giren hususlara onay verildiği anlamına gelmez.

    İç denetim planı

    Madde 54 - (1) İç denetim planı, risk değerlendirmelerine dayalı olarak oluşturulur. İlgili iç sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesi tarafından uygun görülen planlar Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe konulur.

    (2) İhtiyaç olması halinde, Başkanlık, tesis edilmiş politikalara uygun olarak denetim planlarını günceller ve güncellenen plan ilgili iç sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesine sunulur. Denetim planlarında yapılan önemli değişiklikler ve güncellemeler, ilgili iç sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesinin uygun görüşü alınarak ve Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe konulur. Güncellenen planda, güncelleme tarihine kadar gerçekleştirilmiş olan denetim çalışmaları ile bunlara ayrılan zamana ve yapılan önemli değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklamalara yer verilir.

    (3) Dönem içerisinde gerçekleştirilecek özel tahkikatlar, danışmanlık hizmetleri ve alınacak eğitimler de dikkate alınarak hazırlanan iç denetim planları ile bu planda kullanılan risk değerlendirmelerinin, iç denetim planlarının onaylanmasını izleyen on gün içinde BDDK'ye gönderilmesi zorunludur.

    Çalışma programları

    Madde 55 - (1) İç denetim planında belirlenen denetim alanları kapsamında verilen her bir denetim görevi için, Bankanın denetim alanındaki tüm işlemleri, kullanılacak denetim teknikleri, bilgi elde etmede izlenecek yollar, belgelendirmeye ilişkin uygulamalar, ulaşılan sonuçlar ve denetim raporunun sunulmasını kapsayacak şekilde bir çalışma programı hazırlanır. Çalışma programında, denetim hedefi ve bu hedefe ulaşılması için yapılacak çalışmalara ayrıntılı olarak yer verilir.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Raporlar

    İç denetim raporları ve çeşitleri

    Madde 56 - (1) İç denetim raporları, bir birimin veya faaliyetin ilgili mevzuat ile Banka içi politika ve uygulama usullerine uygunluğu, işletilen süreçlerin ve iç kontrollerin etkinliği ve alınması gerektiği düşünülen düzeltici işlemler hakkında üst yönetime bilgi verecek mahiyette düzenlenir. Bu raporlar, denetlenen alan ve iç denetim gereklerine uygun olarak hazırlanır.

    (2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları çalışmalarının sonuçlarını, işin niteliğine göre;

    a) Cevaplı teftiş raporu,

    b) Basit rapor,

    c) İnceleme raporu,

    ç) Soruşturma raporu,

    d) İç kontrol faaliyeti değerlendirme raporu,

    ile tespit ederler.

    Cevaplı teftiş raporu

    Madde 57 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, dönemsel teftiş sonunda tespit ettikleri, eksik ve hatalı bulunan, mevzuata aykırı olan, ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler, kayıt veya hesaplar için cevaplı teftiş raporu düzenlerler.

    (2) Banka birimlerinde cevaplı teftiş raporları, birimlerin çalışma konularına göre ayrı ayrı düzenlenir.

    (3) Teftiş edilen Banka birimi veya Bankanın denetimle yetkili ve görevli olduğu kuruluş, cevaplandırılmak üzere kendilerine tevdi edilen raporları, müfettiş ya da müfettiş yardımcısı tarafından belirlenen sürede cevaplandırmak zorundadır.

    (4) Raporları bu süre içinde cevaplandırarak müfettiş ya da müfettiş yardımcılarına geri vermeyen ilgililerin, gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümleri uygulanması için, müfettiş veya müfettiş yardımcıları tarafından Başkanlığa bilgi verilir.

    (5) Cevaplandırılan raporların, bir nüshası, imza karşılığında, teftiş edilen yerde bırakılır. Müfettiş veya müfettiş yardımcısı, raporlara verilen cevabı inceleyerek edineceği kanaate göre yapılması gereken işler hakkında son görüşünü de yazdıktan sonra Başkanlığa gönderir.

    (6) Müfettiş veya müfettiş yardımcıları, gözlem, düşünce ve eleştirilerini hiçbir etkiye kapılmadan, tarafsız ve gerçeklere uygun olarak, gerekçeli biçimde belirtirler.

    (7) Yapılan işlemlerden ötürü bir zarar varsa, sorumluların kimler olduğu belirtilmelidir.

    (8) Teftiş yapan müfettiş veya müfettiş yardımcılarının hastalık, askerlik, yurt dışına gönderilme gibi zorunlu nedenlerle, raporların cevabını almadan veya son düşüncelerini yazmadan görev yerinden ayrılması halinde raporlar, bu yönden, Başkanlığın görevlendireceği diğer bir müfettiş veya müfettiş yardımcısı tarafından tamamlanabilir.

    (9) Teftiş sırasında, derhal önlem alınmadığında Bankanın veya ilgili kuruluşun zarara uğrayacağı durumlarda, teftişin sonu beklenilmeksizin, müfettiş veya müfettiş yardımcısı, işlemin ve alınacak önlemin ne olması gerektiğini de gösterecek şekilde, durumu müfettiş veya müfettiş yardımcısı tarafından verilecek süre içinde cevaplandırılarak geri verilmesi şartıyla, acele cevaplı teftiş raporunda belirterek birime veya kuruluşa verir.

    (10) Cevabı alınıp son görüşü yazılarak derhal Başkanlığa gönderilen acele rapor üzerine, birime veya kuruluşa verilen talimat yerine getirilmezse, müfettiş veya müfettiş yardımcısı durumu derhal Başkanlığa bildirir.

    Basit rapor

    Madde 58 - (1) Bankada ve Bankanın denetimle yetkili ve görevli olduğu kuruluşlarda, teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma sırasında Müfettişler tarafından tespit edilen ve teftiş edilenlerin bilmesinin istenmediği konulardaki inceleme ve soruşturma açılması taleplerinin Başkanlığa iletilmesi amacıyla basit rapor düzenlenir.

    İnceleme raporu

    Madde 59 - (1) Banka ve Bankanın denetimle yetkili veya görevli olduğu kuruluşların çalışmalarına ilişkin olarak ya da uygun görülecek konular için yurt dışında araştırmalarda bulunulması, sözü edilen yerlerde çalışan personelin soruşturmayı gerektirmeyen tutum ve eylemlerine ilişkin araştırma yapılması durumunda inceleme raporu düzenlenir.

    Soruşturma raporu

    Madde 60 - (1) Bankada ya da Bankanın denetimle yetkili ve görevli olduğu kuruluşlarda çalışan personel veya üçüncü kişilerin mevzuata aykırı eylem ve işlemlerinden dolayı yapılan soruşturma sonucu soruşturma raporu düzenlenir. Soruşturma raporları;

    a) Bankada ya da Bankanın denetimle yetkili veya görevli olduğu kuruluşlarda çalışan personelin ya da üçüncü bir kişinin Banka veya sözü edilen kuruluşlara karşı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlarda yer alan hükümlere göre suç sayılan eylemlerine ilişkin olarak,

    b) Bankada ya da Bankanın denetimle yetkili veya görevli olduğu kuruluşlarda çalışan personelin ilgili mevzuata aykırı, disiplin cezasını gerektiren tutum ve eylemlerine ilişkin olarak

    yapılan soruşturma sonucunda düzenlenir.

    (2) Soruşturmalarda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesine göre suç sayılabilecek eylemlerin öğrenilmesi halinde durum doğrudan Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir.

    (3) Soruşturmalarda, ikinci fıkradaki hükümlerin yanısıra personelin veya üçüncü kişinin kaçması; mal edindiği para, para hükmündeki evrak ve senetler veya diğer kıymetleri kaçırması; zamanaşımının dolmasına az bir süre kalması gibi kanuni kovuşturmanın ivedilikle yapılmasını gerektirecek hallerde suçun türü, hangi kanunla ilgili bulunduğu, tespit edilebilmiş ise kim tarafından ne şekilde işlendiği hususları, personelin mevcutsa sorgusu ve diğer belgelerle birlikte, bir yazı veya soruşturma raporuyla durum Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir.

    (4) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından yapılan soruşturmalarda; soruşturma raporu, ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve Personel Yönetmeliğinde karşılığı olan disiplin cezası belirtilmek suretiyle Başkanlığa gönderilir. Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilen her bildirim hakkında Denetim Komitesine bilgi verilir.

    İç kontrol faaliyeti değerlendirme raporu

    Madde 61 - (1) Teftişe tabi tutulan birimlerde, İç Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak, iç kontrol faaliyeti değerlendirme raporu düzenlenir.

    Başkanlık tarafından denetim komitesine sunulacak üç aylık raporlar

    Madde 62 - (1) Başkan, asgari üç ayda bir Denetim Komitesine Başkanlık tarafından icra edilmiş faaliyetlere ilişkin bir rapor sunar ve bunları Denetim Komitesi ile birlikte mütalaa eder.

    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler

    Raporlar üzerine yapılacak işlemler

    Madde 63 - (1) Müfettişler, bulgularını ve önerilerini ilgili taraflarla paylaşmak, denetim raporlarını acil bir durum öngörülmediği sürece denetim çalışması tamamlandıktan sonra mümkün olduğu kadar kısa süre içinde, Başkanlık aracılığıyla Denetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.

    (2) Denetim tamamlandıktan sonra, taslak denetim raporunu müzakere etmek, yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamak, ilgili birim yönetiminin tespitlere ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerini almak üzere müfettişler, ilgili birim yöneticisiyle görüşür. Bu görüşmeden sonra denetim raporunun nihai hali, ilgili birim yönetiminin varsa görüşleri de eklenerek, düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilmek üzere Başkanlığa sunulur.

    (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları tarafından Başkanlığa gönderilen iç denetim raporları, Başkanlık görüşü de belirtilerek, Denetim Komitesine sunulur. Denetim Komitesi, Başkanlık tarafından kendisine sunulan raporları gerekli kararları almak üzere Yönetim Kurulunun onayına sunar.

    (4) Yönetim Kurulu, onayladığı raporlara ait Başkanlık tarafından düzenlenen takrirlerden;

    a) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ile ilgili olanları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, adli makamlara bildirilmesini gerektiren fiil ve haller ile ilgili olanları Hukuk Müşavirliğine,

    b) Teftiş ve İnceleme Raporlarına ait olanlar; ilgili birim tarafından gereğinin yapılması amacıyla, Genel Müdür veya ilgili Genel Müdür Yardımcısına; iç sistem birimlerine yönelik olarak düzenlenen teftiş ve inceleme raporlarında yer alan hususlarla ilgili olanları ise, gereği yapılmak üzere ilgili iç sistem birim yöneticisine,

    c) Bir soruşturma raporunun, (a) bendinde belirtilen disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ile adli makamlara bildirilmesini gerektiren fiil ve hallerin yanı sıra başka yapılması gereken sair önerileri de içermesi durumunda, öneriler Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya ilgili iç sistem birim yöneticisine,

    intikal ettirir.

    (5) Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya iç sistem birim yöneticisi raporlar hakkında yapılan işlemleri en geç bir ay içerisinde Başkanlığa yazılı olarak bildirir. Bu süre içinde rapor gereğinin yerine getirilmemesi veya raporda belirtilen hususlar ile yapılan işlemler arasında mutabakat bulunmaması halinde durum Başkanlık tarafından Denetim Komitesinin onayıyla Yönetim Kuruluna intikal ettirilir.

    (6) Başkan, asgari üç ayda bir Denetim Komitesine Başkanlık tarafından icra edilmiş faaliyetlere ilişkin bir rapor sunar ve bunları Denetim Komitesi ile birlikte mütalaa eder. Denetim Komitesi gelen bu raporu, mütalaası ile birlikte, en geç on iş günü içinde Yönetim Kuruluna sunar.

    İzleme faaliyetleri

    Madde 64 - (1) Müfettişler, iç denetim raporlarında önerdikleri ve iç denetim birimi tarafından düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilen hususlara yönelik uygulamaları izler.

    (2) Müfettişler, birinci fıkra kapsamındaki izleme faaliyetlerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini, Denetim Komitesine iletilmek üzere Başkanlığa raporlar. Bu raporlar, gelecek dönemlerde yapılacak iç denetim planlarında dikkate alınır.

    (3) Düzenlenen raporun, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şube veya konsolidasyona tabi ortaklığı ve Bankanın denetimle yetkili ve sorumlu olduğu kurum ve kuruluşlar ile ilgili olması halinde, rapor şube veya iştirak ile ilgili Genel Müdürlüğün birimine intikal ettirilir. İntikal ettirilen ilgili birim tarafından şube veya iştirake yazılı uygulama talimatı verilir ve uygulamanın sonucu üç ay içerisinde Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Başkanlık bu yazının bir örneğini ilgili müfettiş ve müfettiş yardımcısına gönderir.

    ONBEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yurt dışına gönderilme

    Madde 65 - (1) Müfettişler, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, bankacılık alanındaki yeni gelişmeleri izlemek ve bu hususlarda araştırmalar yapmak üzere Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışına gönderilebilirler.

    (2) Müfettişlerin yabancı ülkelerdeki çalışma programları, yabancı ülkeye giden müfettişin oradaki tespitlerini bildirmesinden sonra Başkanlık tarafından yapılır.

    (3) Müfettişler çalışmalarının sonucunda birer rapor düzenler ve Başkanlığa tevdi ederler.

    (4) Bu raporların yerinde düzenlenmesi esastır. Zorunlu nedenlerle buna imkân bulunmadığı durumlarda, yurda dönüşten itibaren en geç iki ay içinde raporların Başkanlığa verilmesi gerekir.

    (5) Müfettişler, çalışma programları dışında kendi ilgilenecekleri veya önemli gördükleri mesleki konuları da programlarını aksatmamak kaydıyla inceleyebilirler.

    Ödüllendirme

    Madde 66 - (1) Programlarını ve görevlendirildikleri işleri üstün başarı ile tamamlayan, teftiş ve inceleme sırasında önemli yolsuzlukları ortaya çıkaran müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, Başkanının önerisi, Denetim Komitesinin uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu tarafından takdirname veya ödül verilebilir.

    Görev onayı

    Madde 67 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görevleri için, teftiş, inceleme ve soruşturmanın gizlilik ilkesine uyulmasını teminen, geçici görev onayı düzenlenmez.

    Mühür

    Madde 68 - (1) Müfettiş ve re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilen müfettiş yardımcılarına, düzenledikleri raporlarda kullanılmak üzere numaralı resmi mühür verilir.

    İzin

    Madde 69 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları izinlerini Başkanın uygun göreceği zamanlarda, Personel Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre kullanırlar.

    Haberleşme

    Madde 70 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, inceleme ve soruşturma işleri nedeniyle yapılan haberleşmeler dışında, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile benzeri daire ve makamlarla, diğer bankalarla, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden daire ve makamlarla Başkanlık aracılığı ile haberleşme yaparlar.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 71 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 72 - (1) 5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 73 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 74 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar