EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 16/01/2012-2012/2718

    Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28194

    Ekli "Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 26/12/2011 tarihli ve 3071 sayılı yazısı üzerine, 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 17/9/2008 tarihli ve 2008/14176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "(2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki el telsizi, oto telsizi, sabit telsiz, role ve SSB telsizi cihazlarının da diğer demirbaş malzemelerde olduğu gibi, harcama yetkilisinin onayına istinaden oluşturulacak komisyon marifetiyle tasfiyesine karar verilir. Ancak bu cihazlardan Genel Müdürlüğe tahsisli frekanslar yüklü olanlar, preslenmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilerek ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkış işlemleri yapılır. Akü gruplarına ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan atık pil ve akümülatörlerin kontrolüne dair yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır."

    Madde 2 Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar