POLİS KOLEJİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

    Polis Koleji Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 10/02/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28200

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Kolejinde sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Polis Kolejinde sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen:

    a) Bakan: İçişleri Bakanını,

    b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

    c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

    ç) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

    d) Eşgüdüm ve Koordinasyon Komisyonu: Okul müdürlerinin uygun göreceği üyelerden oluşan, okullar arasında eşgüdüm ve koordinasyonu sağlayan komisyonu,

    e) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

    f) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    g) Okul: Polis Kolejini,

    ğ) Okul Müdürü: Polis Koleji Müdürünü,

    h) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

    ı) Öğretmenler Kurulu: Okuldaki bütün öğretmenlerden oluşan kurulu,

    i) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,

    j) Puan yükseltme sınavı: Öğrencilerin ders kesim tarihi itibarıyla başarısız oldukları derslerden başarılı olmak amacıyla yapılan sınavı,

    k) Rehber öğretmen (psikolojik danışman): Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde, öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeli,

    l) Sınıf rehber öğretmeni: Okul yönetimince sorumluluğu kendisine verilen sınıf/şubenin rehberlik hizmetlerini yürüten öğretmeni,

    m) Yetiştirme kursu: Öğretim yılı içerisinde derslerde yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen kursu,

    n) Yetiştirme programı: Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle yapılamayan dersler için, ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilinde düzenlenen programı,

    o) Zümre Öğretmenler Kurulu: Aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel İlkeler

    Genel ilkeler

    Madde 5 - (1) Eğitim-öğretim sürecinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;

    a) Öğrencilerin, uyum içinde bir arada yaşamanın gereği olarak demokrasinin temel ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine dayalı etkin ve katılımcı fertler olarak yetiştirilmeleri sağlanır.

    b) Öğrencilerin estetik ve etik değerlere duyarlı olmaları, duygusal yönden gelişmeleri sağlanır.

    c) Öğrencilerin alacağı seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, yetenek ve öğretim yılı sonunda alınan istekleri ile okulun imkanları dikkate alınarak belirlenir.

    ç) Öğrenciler; ders, ödev, proje, uygulama ile laboratuar çalışmalarına ve sınavlara katılırlar.

    d) Öğrenci başarısının tespiti; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır.

    e) Öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır ve sınıf geçmesi, bir sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı puanına göre belirlenir.

    f) Ölçme ve değerlendirmede, öğretim programları esas alınır.

    g) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki becerilerin de ölçülmesine ağırlık verilir.

    ğ) Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik bütün süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanır.

    h) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlik, güvenirlik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık ve ayırt edicilik özelliklerini taşır.

    ı) Öğrencinin başarısı çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlenir.

    i) Her ölçme sonucu öğrencinin gelişimi için değerlendirilir.

    j) Öğrencinin kapasite ve yeteneği doğrultusunda, her ölçüm sonucunda tespit edilen durumla verilen eğitim sürekli ilişkilendirilir.

    k) Sınıf rehber öğretmeni, rehber öğretmen (psikolojik danışman) ile iş birliği içinde çalışır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Programlar ve Dersler

    Program çeşitleri

    Madde 6 - (1) Okulda, Polis Akademisine ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanır.

    (2) Bu programlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarından, Anadolu liseleri ders programı esas alınarak hazırlanan Polis Koleji haftalık ders çizelgesindeki derslerden oluşur.

    (3) Bu derslerin her biri, haftalık ders saatleri ve hangi sınıf ve yıllarda okutulacakları, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan haftalık ders çizelgelerinde belirlenir.

    Ortak dersler

    Madde 7 - (1) Ortak dersler, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.

    (2) Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.

    Seçmeli dersler

    Madde 8 - (1) Seçmeli dersler; öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri Polis Akademisi ile yükseköğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkân sağlayan derslerdir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ders Seçimi

    Ders seçimi

    Madde 9 - (1) Okul müdürlüğünce ders yılı sonunda, okulun derslik, laboratuar ve benzeri bölümlerinin sayısı ve kullanılabilme durumları ile mevcut branş öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları veya ücret karşılığı okutabilecekleri dersler göz önünde bulundurularak; izleyen ders yılında öğretime açılabilecek olan seçmeli derslerin tümü duyurulur.

    (2) Ders kesiminden onbeş gün önce duyurulan bu dersler arasından, öğrencinin önceki yıllara ait başarısı ve derslerdeki başarı grafiği dikkate alınarak; sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmeninin işbirliği ile öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır ve okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

    (3) Yazılı olarak bildirilen bu dersler, okul müdürü tarafından eğitimden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında eğitim hizmetleri sınıfından oluşturulacak komisyonca okul imkânları ve hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı hususları göz önünde bulundurularak uygulamaya konulur. Ancak okulun yeni imkânlara kavuşması durumunda derslerin başladığı hafta içinde de bazı derslerin seçimi yapılabilir.

    Seçmeli dersin eğitim-öğretime açılması

    Madde 10 - (1) Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az on öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Ancak, okulun imkânlarının uygun olması durumunda, okul müdürünün onayı ile bu öğrenci sayısı daha az olabilir.

    Okulca uygulanacak seçmeli dersler

    Madde 11 - (1) Yeterli sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması durumunda, öğrencileri mesleki bilgi ve değerlere yöneltecek, mesleğin ihtiyaç ve özelliklerine uygun olan seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı, zümre öğretmenlerinin de yer aldığı okul müdürlüğü tarafından belirlenen komisyonca hazırlanır ve genel müdürün onayı ile uygulamaya konulur.

    (2) İlk defa uygulamaya konulacak olan programların bir örneği, bilgi için Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Eşgüdüm ve Koordinasyon Komisyonu ve Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları

    Eşgüdüm ve koordinasyon komisyonu çalışmaları

    Madde 12 - (1) Okul müdürlerince belirlenen üyelerden oluşan Eşgüdüm ve Koordinasyon Komisyonu, öğrencilerin eğitim-öğretim ve rehberlik alanında gelişimlerinin sağlanması ve belirlenen hedefler doğrultusunda paylaşımda bulunulması amacıyla, ders yılı başlamadan en geç onbeş gün önce ve ihtiyaç duyulduğunda toplanarak belirlenen gündem maddelerini görüşerek karara bağlar. Bu kararlar, okul müdürlüklerince değerlendirilerek uygulamaya konulur.

    Zümre öğretmenler kurulu çalışmaları

    Madde 13 - (1) Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

    (2) Kurulda;

    a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

    b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

    c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır.

    ç) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır.

    d) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

    e) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir.

    (3) Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM: Puan ve Puanla Değerlendirme

    Puanla değerlendirme

    Madde 14 - (1) Öğretmenler, sınav sorularını düzenlerken, öğretim programlarında belirtilen özel ve genel amaçları varsa hedeflenen becerileri, açıklamaları ve konuları esas alır.

    (2) Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, puan çizelgelerine puan olarak yazılır.

    (3) Puanlar ve derecesi aşağıdaki gibidir:

    Sıralama   Puan   Derece

    1 -    85-100   Pekiyi

    2 -    70-84   İyi

    3 -    55-69   Orta

    4 -    45-54   Geçer

    5 -    25-44   Geçmez

    6 -    0-24   Etkisiz

    (4) Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden belirlenir. Puan sisteminde başarı, sıralamadaki ilk dört, başarısızlık ise son iki sıralamadaki puanla değerlendirilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Ders Yılında Başarının Tespiti

    Ölçme değerlendirme

    Madde 15 - (1) Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

    (2) Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.

    Yazılı ve uygulamalı sınavlar

    Madde 16 - (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;

    a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.

    b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

    c) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır. Bir dersten her dönemde birden fazla uygulamamak kaydıyla yazılı sınavlar çoktan seçmeli olarak yapılabilir.

    ç) Yazılı ve uygulamalı sınav soruları düzenlenirken ders yılı başında zümre öğretmenlerince dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık planlardaki ders konuları ve dersin amaçları göz önünde bulundurulur.

    d) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.

    e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

    f) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir.

    g) Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, Zümre Öğretmenler Kurulunda belirlenir.

    ğ) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

    h) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.

    ı) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında işbirliği yapılmasını sağlar. Bu işbirliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.

    i) Sınavlar, Müdürlük tarafından çıkarılan sınav talimatına uygun olarak yapılır.

    Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

    Madde 17 - (1) Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile kullanılır.

    (2) Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.

    (3) Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa, okul müdürünün uygun görmesi halinde başarısız öğrenciler için öğretmen bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

    Ortak sınavlar

    Madde 18 - (1) Okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir. Bu sınavlar, o dersi okutan zümre öğretmenleri tarafından ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak uygulanır ve birlikte değerlendirilir.

    (2) Polis Kolejlerinde okutulan aynı ders programları için de ortak sınavlar yapılabilir. Böylece, okullar arası aynı programı okuyan öğrencilerin seviyeleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkartmak ve öğretmenlere değerlendirmelerinde karşılaştırma yapma imkânı sağlanır.

    (3) Bu sınavlarda alınan puanlar da ortalamaya katılır. Ortak sınavlar dışında öğretmen tarafından yapılan sınavlar ile ortak sınavlardaki puanlar arasında dikkat çekici ve anlamlı bir farklılık varsa okul yönetimince bu konuda gerekli tedbir alınır.

    (4) Ortak sınavlar, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir.

    Sözlü sınavlar

    Madde 19 - (1) Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten; bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre öğretmenler kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç sınıfta anında bildirilir ve puanın hangi gerekçelerle verildiği açıklanır.

    (2) Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

    Sınavlara katılmayanlar

    Madde 20 - (1) Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, aynı gün içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen üç iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.

    (2) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

    (3) Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınav kâğıtlarının teslimi

    Madde 21 - (1) Öğretmenler, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Yazılı sınav, uygulama, ödev ve proje sonuçları yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, projenin ya da uygulamanın teslim tarihine göre en geç on gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren yedi gün içinde istemesi hâlinde sınav kâğıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir. Sonuçlar yazılı sınav tarihinden itibaren en geç yirmi gün içerisinde idareye teslim edilir. Bu işlemler dönemin son sınavlarında puanların idareye teslim tarihini geçmeyecek şekilde yapılır.

    (2) Yazılı sınav kâğıtları sınav tarihinden itibaren bir ay içinde okul yönetimine tutanak ile teslim edilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Puan Çizelgesi ve Öğrenci Karnesi

    Puan çizelgesi

    Madde 22 - (1) Her ders için ayrı ayrı düzenlenen dönemlere ait puan çizelgeleri dönemin bitimine en geç üç gün kala okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelere o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı rakamla yazılır.

    Öğrenci karnesi

    Madde 23 - (1) Dönem sonlarında öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere karne verilir. Karnelerin verilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;

    a) Karnede öğrencilerin devamsızlık ve başarı durumu gösterilir.

    b) Karneler, sınıf rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanır.

    c) Karneler birinci dönemde dinlenme tatilinden, ikinci dönemde ise yaz tatilinden önce verilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Dönem Puanlarının Tespiti

    Dönem puanı

    Madde 24 - (1) Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.

    (2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı verilebilir.

    (3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir. Ancak;

    a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma-yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre yazılı, sözlü, ödev ve projelerle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.

    b) Sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse, beden eğitimi dersine veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler okul doktorundan, okul doktorunun teşhis koyamadığı veya bulunmadığı durumlarda resmî sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.

    (4) Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı etkinliklere, bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.

    (5) Raporda sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının sürekli olduğu tespit edilen öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. Bu yolla okuldan çıkarma işlemleri, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

    Dönem içinde ayrılma

    Madde 25 - (1) Öğrencinin dönem içinde okuldan ayrılması halinde;

    a) Dönem puanı alabilecek kadar yazılı, sözlü, ödev ve proje puanı bulunan öğrencinin dönem puanı tespit edilir ve tasdiknamesine yazılır.

    b) Dönem puanı alabilecek kadar yazılı, sözlü, ödev ve proje puanı bulunmayan öğrencinin tüm puanları tasdiknamesine yazılır.

    ONUNCU BÖLÜM: Yıl Sonu Başarısının Tespiti

    Bir dersin yıl sonu puanı

    Madde 26 - (1) Bir dersin yıl sonu puanı;

    a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

    b) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait puan bulunmaması hâlinde yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. Bir dönem puanının bulunması hâlinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalamasıdır.

    c) Puan yükseltme sınavına kalan öğrenciler için, ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ile puan yükseltme veya tek ders sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.

    (2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, yıl sonu puanında bir değişiklik yapılmaz.

    Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı

    Madde 27 - (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

    (2) Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

    Yıl sonu başarı puanı

    Madde 28 - (1) Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

    (2) Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

    Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma

    Madde 29 - (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için birinci dönem puanı ile ikinci dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 45, ayrıca ikinci dönem puanının da en az 45 olması gerekir.

    Doğrudan sınıf geçme

    Madde 30 - (1) Ders yılı ya da puan yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

    (2) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen, yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerin dışındaki derslerden yalnız birinden başarısızlığı bulunan öğrencilerden, yıl sonu başarı puanı 70 ve üzeri olan öğrenciler ortalama ile sınıfını geçer. Ancak aynı adlı dersten iki yıl üst üste ortalama ile sınıf geçemez.

    Puan yükseltme ve tek ders sınavı ile sınıf geçme

    Madde 31 - (1) Ders yılı sonunda doğrudan sınıf geçemeyen ve en fazla dört dersten başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu ders veya derslerden puan yükseltme sınavına girer.

    a) Puan yükseltme sınavı sonunda; başarısız olduğu derslerden en az 45 puan alan öğrenci sınıfını geçer.

    b) Puan yükseltme sınavları sonunda tek dersten başarısız olan öğrenci bu dersten ortalama ile geçemiyorsa tek ders sınavına alınır. Bu sınav sonunda başarılı olan öğrenci sınıfını geçer.

    (2) Puan yükseltme ve tek ders sınavı haricinde ek sınav hakkı bulunmamaktadır.

    Sınıf tekrarı

    Madde 32 - (1) Başarısız ders veya dersleri bulunan öğrencilerden;

    a) Ders yılı sonunda doğrudan veya ortalama ile sınıf geçemeyip, puan yükseltme sınavlarına girmeyenler,

    b) Puan yükseltme sınavı sonunda, birden fazla dersten başarısız olanlar,

    c) Puan yükseltme sınavı sonunda, 31 inci maddede belirtilen esaslara göre başarısız olanlar,

    ç) Ders yılı sonunda beş veya daha fazla dersten başarısız olanlar,

    d) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar,

    e) Bir derse ait dönem puanı oluşmayanlar,

    sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM: Yetiştirme Programları ve Kursları

    Yetiştirme programı

    Madde 33 - (1) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem puanı bulunmayan dersler için ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede yetiştirme programı uygulanır. Bu programlarda görev alacak öğretmenler okul müdürlüğünce görevlendirilir. Bu programda işlenecek konular ve programın süresi, bir dönemdeki ders saati toplamından az olmamak üzere okul müdürü ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak, programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Dönem ve yıl sonu puanı bu puanlara göre belirlenir.

    (2) Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu ya da izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenler ile doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile çalışma saatleri içinde ve dışında öğretim yapılarak tamamlanır. Ayrıca ders yılının uzatılması yoluna gidilmez.

    (3) Yetiştirme programlarının uygulanabilmesi için okul müdürlüğünce gerekli önlemler alınır.

    Yetiştirme kursu

    Madde 34 - (1) Ders yılı içinde yetersizliği görülen veya istekli öğrenciler ile puan yükseltme sınavına girecek öğrenciler için okul müdürünün uygun gördüğü derslerden yetiştirme kursları düzenlenebilir.

    (2) Kurs düzenlenmesi halinde, hangi dersler için ne kadar süre ile kurs verileceğine okul müdürlüğünce karar verilir ve kurs programı hazırlanarak ilanen duyurulur.

    (3) Kurs programında; kurs açılacak dersler, işlenecek konular, günlük zaman çizelgesi ve kursta görev alacak öğretmenler yer alır.

    (4) Hafta içi ders saatleri dışında, cumartesi, pazar günlerinde, yarıyıl ve yaz tatillerinde kurs açılabilir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM: Okul Birincisinin Tespiti

    Okul birincisinin tespiti

    Madde 35 - (1) Ders kesiminde mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak disiplin tam puanının onda birini kaybeden öğrenci okul birincisi olamaz.

    (2) Puanların eşit olması durumunda disiplin puanına bakılır. Öğrencilerin disiplin puanlarının da eşit olması durumunda son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi olarak tespit edilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması durumunda, yaşı küçük olan öğrenci okul birincisi olarak tespit edilir.

    (3) Tespit edilen okul birincisi, Müdürlük tarafından zamanında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine ve Polis Akademisi Başkanlığına bildirilir.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Geç Gelme, Devam-Devamsızlık

    Derse geç gelme

    Madde 36 - (1) Derse zamanında gelmeyen öğrenciler, disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak öğrencilere duyurulur.

    Devam-devamsızlık

    Madde 37 - (1) Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken sabah ve öğleden sonraki süreler yarım gün sayılır.

    (2) Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır;

    a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.

    b) Ders yılı içinde toplam yirmi gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.

    c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı kırkbeş günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, gözaltına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden beş iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.

    ç) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler;

    1) Özrünü belgelendirmek,

    2) İki dönem puanı almış bulunmak,

    kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur.

    d) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere Müdürlük tarafından, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Genel Müdür tarafından izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.

    e) Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler, puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.

    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Puan Yükseltme ve Tek Ders Sınavları

    Puan yükseltme ve tek ders sınavları

    Madde 38 - (1) Öğrenciler puan yükseltme ve tek ders sınavları döneminde;

    a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta en fazla dört dersten başarısız olan öğrenci puan yükseltme sınavına,

    b) Puan yükseltme sınavları sonunda bir dersten başarısız olanlar tek ders sınavına,

    alınırlar.

    (2) Bu sınavlar; ders kesiminden en erken bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçemez.

    (3) Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürelerin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla üç sınav yapılabilir.

    (4) Tek ders sınavları, puan yükseltme sınavlarının sonuçlarının ilanını takip eden en geç beş gün içinde yapılır.

    Sınavların şekli ve niteliği

    Madde 39 - (1) Sınavlar başlamadan önce komisyon üyelerince sınavların esasları tutanakla tespit edilir. Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da birkaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, sınav komisyonunca belirlenir.

    (2) Yabancı dil dersinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

    (3) Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılan sınavlarda, yazılı sınavlar sözlü sınavlardan önce yapılır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır, okul müdürünün uygun görmesi halinde sözlü sınavlar aynı gün de yapılabilir. Sınav kâğıtları, sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır.

    (4) Sınavlarda sorulacak soruların; açık, anlaşılır ve öğretim programını kapsayacak şekilde hazırlanması esastır.

    (5) Uygulanacak sınavların şekli, esasları, başlama saati ve sınavda kullanılacak araç-gereç sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilân edilir.

    Sınav programı

    Madde 40 - (1) Sınavlardan önce hazırlanan sınav programı beş iş günü öncesinden okulda ilân edilir. Sınav programında; sınavı yapılacak dersler, görevli öğretmenler, sınav tarihleri ile uyulacak usul ve esaslar yer alır.

    (2) Öğretmenlerin sınavlarla ilgili görevleri imza karşılığında duyurulur.

    Sınav komisyonları

    Madde 41 - (1) Sınav komisyonları, okul müdürünün ya da görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında Zümre Öğretmenler Kurulunca belirlenen en az ikişer üyeden oluşturulur.

    (2) Sınav komisyonlarının oluşturulması için okulda aynı branşta yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda diğer öğretmenlerden de branşları dikkate alınarak görevlendirme yapılır.

    (3) Sınav komisyonlarında üye olarak görevlendirilecek öğretmenlerin sınavlarla ilgili görevleri kendilerine imza karşılığı tebliğ edilir.

    Gözcü görevlendirme

    Madde 42 - (1) Okul müdürü, sınavlar için yeterli sayıda öğretmeni sınav süresince görev yapmak üzere gözcü olarak görevlendirir.

    (2) Gözcüler;

    a) Sınavın başlamasından yarım saat önce görev yerinde hazır bulunur.

    b) Öğrencileri sınav salonuna yerleştirir, yoklama yapar ve sınav kâğıtlarının dağıtımını sağlar.

    c) Sınavın kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlar.

    ç) Sınavın bitiminde, sınav kâğıtlarını eksiksiz olarak teslim alır ve kâğıt sarf tutanağının ilgili sütununu sınava girenlere imzalatır. Sınava katılmayanların isimlerinin karşısına "GİRMEDİ" yazar ve sınav evrakını komisyona teslim eder.

    Yazılı sınavlar

    Madde 43 - (1) Komisyonca, yazılı sınavlar için sorularla birlikte bir cevap anahtarı ve puanlama çizelgesi hazırlanır ve komisyon başkanınca onaylanır. Soru kâğıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puan ayrıntılı olarak belirtilir. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin kimlik bilgilerini kapatacak şekilde hazırlanmış sınav kâğıtları kullanılır.

    Sözlü ve uygulamalı sınavlar

    Madde 44 - (1) Sözlü sınavlarda öğrenciye sınav komisyonunca sorular yazdırılır veya yazılı olarak verilir ve düşünmek için uygun süre tanınır. Cevap verirken öğrencinin sözü kesilmez. Öğrenci soruları cevaplandırırken ikinci öğrenci, verilen soruların cevaplarını hazırlar. Belirlenen sürede öğrenci cevaplarını bitirememiş ise ek süre tanınır.

    (2) Uygulamalı sınavlarda, komisyonca belirlenen araç-gereç kullanılır. Uygulamanın özelliğine göre yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek şekilde kapatılır ve en geç 24 saat içinde değerlendirmeye başlanır. Bu süre, dersin özelliğine göre uzatılabilir.

    Sınavların başlama saati ve süresi

    Madde 45 - (1) Yazılı sınavlara en geç sabah saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'te başlanır. Yazılı sınav süresi, dersin özelliğine göre iki ders saatini geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir.

    (2) Sözlü ve uygulamalı sınavlara sabah 09.00'da başlanır. Sözlü sınavların, saat 17.00'ye kadar bitirilememesi ve sınava alınacak öğrenci sayısının ondan fazla olması hâlinde sınav ertesi güne bırakılabilir.

    (3) Uygulamalı sınavların süresi, sınav komisyonunca tespit edilir.

    Sınav salonuna girebilecekler

    Madde 46 - (1) Sınav salonuna, sınav komisyonu üyeleri ve gözcüler dışında, müdürün görevlendireceği müdür yardımcıları ile okulu denetleme yetkisi olanlar girebilir.

    Sınavların değerlendirilmesi ve yapılacak işlemler

    Madde 47 - (1) Sınavlar, cevap anahtarına ve puanlama çizelgesine göre değerlendirilir.

    (2) Yazılı sınavlarda kâğıtlar okunurken yanlışların altı, aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilir. Verilen puanlar, sınav kâğıtlarının üst kısmındaki bölüme, soruların sıra numarası esas alınarak yazılır.

    (3) Yazılı sınavlar değerlendirilirken sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt kullanan öğrencilerin her kâğıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kâğıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

    (4) Yazılı sınavların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa üyeler puanlarını ayrı ayrı verir. Bu ayrı puanları gösterir belgelerle gerekçeler bir tutanakla sınav puan çizelgesine eklenir. Ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav puan çizelgesine yazılır.

    (5) Sözlü sınavlarda komisyon üyeleri ayrı ayrı puan verir. Bu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü puanı tespit edilir. Okul müdürü, puanlar arasında önemli farklar görürse sınavı durdurup, yeni üye ilâvesi ile kuracağı bir komisyonla sınavın devamını sağlar.

    (6) Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul müdürlüğünce onaylanan esaslar doğrultusunda yapılır.

    (7) Değerlendirme ile ilgili işlemler bittikten sonra alınan puanlar, puan çizelgesine yazılır.

    (8) Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması hâlinde, puanların aritmetik ortalaması alınır. Özürsüz olarak bu sınavlardan herhangi birine girmeyenlerin girdiği sınavdan aldığı puan ikiye bölünerek sınav puanı belirlenir.

    (9) Bir dersin sınavının değerlendirme işlemleri en geç 24 saat içerisinde yapılır. Bu süre okul müdürünün uygun görmesi halinde uzatılabilir. Komisyonca onaylı sınav sonuç çizelgesi, cevap anahtarı, puanlama çizelgeleri ve sorular, sınav kâğıtları ile birlikte teslim edilir ve iki yıl saklanır. Sınav kâğıtları ve uygulama sonuçları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez.

    Sınavlarda kopya çekme

    Madde 48 - (1) Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınav için sıfır (0) puan verilir. Durum görevlilerce bir tutanakla tespit edilir.

    Sınavlarda başarılı sayılma

    Madde 49 - (1) Sınavlarda bir dersten en az 45 puan alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır.

    (2) Puan yükseltme sınavına girilmeyen derslerin yıl sonu puanlarında değişiklik yapılmaz.

    Sınav sonuçlarının ilânı

    Madde 50 - (1) Her bir dersin sınav sonucu sınav bitiminden itibaren en geç 24 saat içinde onaylı çizelge ile okulda herkesin görebileceği yerlerde ilân edilir. Bu süre okul müdürünün uygun görmesi halinde uzatılabilir.

    Nakil isteyen öğrencilerin durumu

    Madde 51 - (1) Puan yükseltme ve tek ders sınavlarının, başlama tarihinin beş gün öncesinden sınavların bitimine kadar, okuldan ayrılma işlemleri için müracaat edilemez. Ancak, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan, doğrudan sınıf geçen ve sınavlara girmek istemeyen öğrencilerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır.

    Sınavlara giremeyenler

    Madde 52 - (1) Puan yükseltme ve tek ders sınavlarına girilmemesi durumunda puan çizelgesinde sınava girilmediği belirtilir.

    (2) Bu sınavlara;

    a) Tedaviyi gerektiren bir hastalık,

    b) Bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma,

    c) Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, gözaltına alınma veya tutuklanma,

    gibi nedenlerle sınava giremeyenler, resmî-özel kurum veya kuruluşlardan alacakları rapor ya da belgeyi sınavın yapıldığı günü izleyen beş iş günü içinde vermeleri durumunda okul müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde sınava alınır. Ancak bu süre, özrün durumuna göre okul müdürünce uzatılabilir.

    (3) Bu durumdaki öğrencilerin sınavları, puan yükseltme ve tek ders sınavları esaslarına göre yapılır.

    ONBEŞİNCİ BÖLÜM: Öğrenim Hakkı, Diploma ve Öğrenim Belgesi

    Öğrenim hakkı

    Madde 53 - (1) Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem puanı alamayan öğrenciler o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Ancak öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hali, orta öğretim süresince iki öğretim yılı ile sınırlıdır.

    (2) Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.

    Diploma verilmesi

    Madde 54 - (1) Okulu bitirenlere diploma verilir. Ancak puan yükseltme sınavına giren öğrencilerin diplomaları, bu sınavlar sonuçlandıktan sonra düzenlenir.

    (2) Diplomaların düzenlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

    Öğrenim belgesi verilmesi

    Madde 55 - (1) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye; kimliğini, diploma bilgilerini, okul öğrenimi boyunca aldığı dersleri ve yıl sonu ders puanlarını gösteren öğrenim belgesi verilir.

    (2) Mezun olmadan okuldan ayrılanlara da öğrenim belgesi verilir. Bu belgede, sınıflara göre aldıkları derslere, yıl sonu ders puanlarına, ders yılı veya dönem sona ermeden ayrılanlara ayrıca o ders yılındaki derslere ait dönem puanlarına yer verilir.

    Mezuniyet puanı

    Madde 56 - (1) Mezuniyet puanı, yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

    (2) Mezuniyet puanı tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

    (3) Mezuniyet puanı ve varsa mezuniyet alanı/dalı diplomada belirtilir.

    Diploma tarihi

    Madde 57 - (1) Diplomalara;

    a) Ders kesiminde mezun olanlar ile yetiştirme programları sonunda mezun olanlar için derslerin,

    b) Ders yılı sonunda puan yükseltme sınavı ile tek ders sınavlarına girenler için bu sınav dönemlerinin sona erdiği tarih, diploma tarihi olarak yazılır.

    ONALTINCI BÖLÜM: İş ve Tatil Günleri

    İş ve tatil günleri

    Madde 58 - (1) Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır.

    (2) Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili ocak, şubat aylarında iki hafta süre ile yapılır. Öğrencilerin yaz tatili ders yılının bitiminden itibaren başlar. Ayrıca kanaat dönemlerinin ortasında birer hafta süre ile öğrencilere dinlenme tatili verilebilir ve çalışma takviminde belirtilir.

    (3) Ders yılının 180 iş gününden az olmaması göz önünde bulundurularak yıllık çalışma takvimi okul müdürlüğünce hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

    (4) Okulda veya okulun bulunduğu yerde bulaşıcı hastalık, sel, deprem, yangın ve benzeri afetlerin vukuunda; okul müdürünün teklifi veya teftişe yetkili makam veya kurulların gerekli görmeleri halinde Genel Müdürün onayı ile eğitim ve öğretime ara verilir.

    (5) Okul müdürünün uygun görmesi halinde öğrenciler, ders yılına hazırlık yapmak amacıyla ders yılının başlangıç tarihinden itibaren en fazla yedi günü geçmemek üzere erken çağrılabilir.

    ONYEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    İşlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi

    Madde 59 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler elektronik ortamda yürütülür. Bu iş ve işlemlerden;

    a) Ders yılı içindeki sınav tarihleri, sınav ödev ve proje sonuçları,

    b) Devamsızlıklar,

    c) Puan yükseltme ve tek ders sınav programları ve sonuçları,

    ç) Öğrenim hakkını kullanamayacak öğrencilerin durumu,

    d) Karne, tasdikname, diploma ve benzeri belge tanzimine ilişkin iş ve işlemler,

    e) Ödül ve disiplin durumları,

    elektronik ortama işlenir.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 60 - (1) 12/9/1998 tarihli ve 23461 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 61 - (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihi takip eden öğretim yılının başlangıcında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 62 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar