YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TARAFINDAN TAŞINMAZ SATIN ALINMASI, SATILMASI, TRAMPA YAPILMASI, İRTİFAK HAKKI VE BENZERİ AYNİ NİTELİKTEKİ HAKLARIN TESİSİ İLE TAŞINMAZ KİRALANMASI VE KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Tarafından Taşınmaz Satın Alınması, Satılması, Trampa Yapılması, İrtifak Hakkı Ve Benzeri Ayni Nitelikteki Hakların Tesisi İle Taşınmaz Kiralanması Ve Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 18/02/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28208

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz satın alınması, mülkiyetindeki taşınmazların satılması, trampası, irtifak hakkı ve benzeri ayni nitelikteki hakların tesis edilmesi, taşınmaz kiralanması, kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki veya Hazineye ait taşınmazlar hariç olmak üzere tasarrufu altındaki taşınmazlar ile edinilecek taşınmazları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

    b) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

    c) İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,

    ç) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

    d) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

    e) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    f) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren belge veya belgeleri,

    g) Trampa: Kuruma ait taşınmazların kat karşılığı veya taşınmaz karşılığı değiştirilmesi,

    ğ) Uygun bedel: Artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen ekonomik açıdan en avantajlı bedeli,

    h) Üst Yönetici: Genel Müdürü,

    ı) Yönetim Kurulu: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: İhale ve Kıymet Takdir Komisyonuna İlişkin Esaslar

    İhale iş ve işlemleri

    Madde 5 - (1) İhale iş ve işlemlerinde ilgisine göre 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

    İhale yetkilisi

    Madde 6 - (1) İhale yetkilisi; Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerdir.

    Kıymet takdir komisyonu

    Madde 7 - (1) Kıymet takdir komisyonu, üst yöneticinin onayı ile her iş için biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur.

    Tahmin edilen bedel tespiti

    Madde 8 -(1) Tahmin edilen bedel; kıymet takdir komisyonunca aynı yerde ve aynı nitelikte olan emsal taşınmazların rayiç bedeli dikkate alınarak, gerektiğinde belediyeler, ziraat, sanayi veya ticaret odaları gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel emlakçılardan ya da hizmet alımı suretiyle Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinden soruşturularak tespit edilir.

    (2) Birinci fıkradaki esaslara göre tespit edilen bedel bir yıl süre ile geçerli olup, bu sürenin geçmesi halinde aynı usulle veya Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişimi) ilavesiyle yeniden tespit edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Taşınmaz Satın Alınması

    Satın alma işlemleri

    Madde 9 - (1) Satın alınması öngörülen taşınmazlara ilişkin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedel Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile satın alınması uygun görülen taşınmazlarla ilgili olarak 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

    (2) Satın alma ile ilgili ilan, inceleme ve diğer işlemler, İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Kamu kurum ve kuruluşlarından taşınmaz alınması

    Madde 10 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların Kuruma devrinde 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmü uygulanır.

    (2) Belediyelere ait taşınmazlardan bir kamu hizmetine tahsisli olmayanlar ihtiyaç halinde Kurumun istemi üzerine emlak vergisi değeri üzerinden satın alınabilir.

    (3) Devlete (Hazineye) ait olup da kamu hizmetine tahsisli bulunmayan bina ve arsalar Maliye Bakanının kararıyla Kuruma bedelsiz olarak devredilebilir.

    Gerçek veya tüzel kişilerden bağış işlemleri

    Madde 11 - (1) Gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetlerindeki taşınmaz mallarla ilgili bağış teklifleri değerlendirilir, Kurumca uygun görülmesi halinde devir alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taşınmaz Satılması

    Taşınmaz satış işlemleri

    Madde 12 - (1) Kurumca ihtiyaç bulunmadığı tespit edilen taşınmazların satışına Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Satışı yapılacak taşınmazlara ilişkin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedel Yönetim Kuruluna sunulur.

    (2) Mevzuatı gereğince satışı mümkün olmayan kültür ve tabiat varlıkları kapsamında bulunan binalar ile tarihi binalar ve satışı izne tabi olup ilgili kamu idaresince satışına izin verilmeyen taşınmazlar satılamaz.

    (3) Taşınmaz satışlarında tahmin edilen bedeli; 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine çıkarılır.

    (4) 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınırlar içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

    Zorunlu devir ve yıkım

    Madde 13 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına devir edilecek taşınmazlarla ilgili işlemler, bedeli karşılığında 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

    (2) Kurumun mülkiyetinde olup da tehlike arz ettiği tespit olunan binaların yıkımına Yönetim Kurulunca karar verilir. Ancak, çevreye zarar verme ihtimali resmi kurum raporu ile saptanan acil yıkılması gereken binalar Genel Müdürün onayı ile yıktırılır.

    Taşınmazların müşteri adına tescil edilmesi

    Madde 14 - (1) Müşteri; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemesi şartıyla, şartnamede yazılı süre içinde taşınmazları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Taşınmaz Trampası, Arsa, Bina veya Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması

    Trampa işlemleri

    Madde 15 - (1) Trampa işlemine ilişkin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedel Yönetim Kuruluna sunulur. Trampa işlemleri, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda pazarlık usulüyle yapılır.

    (2) Trampa edilecek taşınmazlarda Kurumun alacağı taşınmazların bedelinin başa baş veya yüksek olması esastır. Ancak, yapılacak pazarlık sonucunda oluşacak fark tutarı taşınmazın kıymet takdir bedelinin yarısından fazla olmaması kaydıyla tekrar Yönetim Kuruluna sunularak karara göre tahsil edilir veya ödenir.

    Arsa, bina veya kat karşılığı inşaat yaptırılması

    Madde 16 - (1) Kurumun mülkiyetinde bulunan taşınmazlar verilerek karşılığında yurt yaptırılması veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına ilişkin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedel Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda arsa, bina veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, bedeli ve miktarı ne olursa olsun pazarlık usulüyle yapılır. Arsa, bina veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ile ilgili olarak Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler veya diğer kamu kurum ve kuruluşlar arasında noter onaylı sözleşme düzenlenir.

    (2) Kurumun mülkiyetinde bulunan taşınmazlar verilerek karşılığında yurt yaptırılması veya kat karşılığı inşaat yaptırılması için Kurumun alacağı taşınmazların bedelinin başa baş veya yüksek olması esastır. Ancak, yapılacak pazarlık sonucunda oluşacak fark tutarı taşınmazın kıymet takdir bedelinin yarısından fazla olmaması kaydıyla tekrar Yönetim Kuruluna sunularak karara göre tahsil edilir veya ödenir.

    ALTINCI BÖLÜM: İrtifak ve Benzeri Ayni Haklar

    İrtifak ve benzeri ayni nitelikteki hakların tesis edilmesi

    Madde 17 - (1) Yönetim Kurulunca;

    a) Kurum mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde bedelli veya bedelsiz irtifak ve benzeri ayni nitelikteki haklar,

    b) Üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerinde bedelli veya bedelsiz Kurum lehine irtifak ve benzeri ayni nitelikteki haklar,

    tesis edilmesine karar verilebilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Taşınmaz Kiralanması

    Taşınmaz kiralanması işlemleri

    Madde 18 - (1) Yurt ihtiyacı bulunan yerlerde Yönetim Kurulu kararı ile 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre taşınmaz kiralanabilir.

    (2) Kiralama ile ilgili inceleme ve diğer işlemler, İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Ön protokolle taşınmaz kiralanması

    Madde 19 -(1) Yurt ihtiyacı bulunan yerlerde mülkiyeti veya kullanım hakkı gerçek veya tüzel kişilere ait olan arsa üzerine yurt binası inşa etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerce, Kurumun uygun göreceği ya da belirleyeceği yurt projesine göre yapılacak olan binalar ile yapımı devam eden binaların kiralanması için, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ön protokol yapılır.

    (2) Kira başlangıç tarihi, binanın teslim tarihi olarak belirlenir ve kira bedeli bu tarih itibariyle ödenir.

    Kira bedelinin sınırı

    Madde 20 - (1) Yurt olarak kullanılmak üzere kiralanacak taşınmazların tahmin edilen aylık kira bedeli kıymet takdir komisyonunca tespit edilir. Ancak bu bedel, yurt yatak kapasitesinin öğrenciden alınacak aylık yurt ücreti ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın yüzde yetmişini geçemez.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Taşınmazların Kiraya Verilmesi

    Taşınmaz kiraya verme işlemleri

    Madde 21 - (1) Kurumca ihtiyaç bulunmadığı tespit edilen taşınmazlar Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kiraya verilebilir.

    (2) Kiraya verme işlemine ilişkin tahmin edilen bedel, kıymet takdir komisyonunca tespit edilir.

    (3) Taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle ihaleye çıkarılır.

    (4) 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınırlar içinde kalsa dahi kiraya verme ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

    (5) Kurumun müştereken veya iştiraken sahibi bulunduğu taşınmazlardaki payları, paydaşlara 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

    (6) Aşağıda özellikleri belirtilen yerler pazarlıkla kiraya verilebilir.

    a) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazlar.

    b) Para çekme makineleri için kullanılacak yerler.

    c) Baz istasyonları ile radyo ve televizyon vericileri için ihtiyaç duyulan yerler.

    ç) Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazlar.

    d) Reklam amaçlı kullanılacak yerler.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Ortak Hükümler

    Kiralarda sözleşme süresi

    Madde 22 - (1) Kiralanacak veya kiraya verilecek taşınmazların kira süresi beş yıldan fazla olamaz. Kira süresi, kira sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla kira süresinin bitiş tarihinden itibaren birer yıllık sürelerle uzatılabilir.

    Yıllık kira artışları

    Madde 23 - (1) Kurum tarafından;

    a) Kiralanacak taşınmazlarda ikinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişimi) oranında,

    b) Kiraya verilecek taşınmazlarda ikinci ve izleyen yıllar kira bedelleri ise, en az Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişimi) oranında,

    artırılır.

    (2) Sözleşme süresinin bitiminden sonra kiralamaya devam edilmesi halinde yenilenen ve takip eden yıllar kira artışlarında da aynı esaslar geçerlidir.

    İhale işlerinde yasaklar ve sorumluluklar

    Madde 24 - (1) Yasak fiil ve davranışlar, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama, ceza sorumluluğu ve sonuçları, görevlilerin sorumluluğu ve benzeri hususlarda ilgisine göre 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

    ONUNCU BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Alt düzenleyici işlemler

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    Yürürlük

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar