AYNI YERDE DOĞAL GAZ DEPOLAMA FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE LİSANS BAŞVURUSUNDA BULUNAN TÜZEL KİŞİLERİN SEÇİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 21/02/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28211

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bir yer için doğal gaz depolama lisans başvurusu yapılması halinde; başvuruya konu yer için duyuru yapılması, duyuru süresi içerisinde söz konusu yerde faaliyet göstermek üzere başka doğal gaz depolama lisansı başvurusunun olması durumunda lisans başvurularının değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, yarışma ile lisans verilecek tüzel kişilerin seçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

    b) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,

    c) Komisyon: Teklifleri değerlendirmek üzere Kurul kararı ile oluşturulan komisyonu,

    ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

    d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    e) Lisans Yönetmeliği: 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğini,

    f) Proje tanıtım dosyası: Depolama lisansı başvurusuna ilişkin teknik ve finansal bilgileri içeren ve Kuruma sunulacak olan dosyayı,

    g) Teklif bedeli: Lisans alma bedeli dışında, depolama lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiden yarışmaya esas olmak üzere ve bir defaya mahsus olarak alınacak KDV hariç bedeli,

    ifade eder.

    (2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Duyuru, İnceleme ve Değerlendirme

    Duyuru

    Madde 4 - (1) Lisans Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesi çerçevesinde depolama lisansı başvurusuna konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25000'lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6

    lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini de içeren bilgiler Kurum internet sayfasında onbeş gün süreyle duyurulur. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular iade edilir.

    Lisans başvurularının inceleme ve değerlendirilmeye alınması

    Madde 5 - (1) Duyuru süresi içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere başka doğal gaz depolama lisansı başvurusunun;

    a) Olmaması halinde lisans başvurusunun değerlendirilmesi Lisans Yönetmeliği,

    b) Olması halinde lisans başvurularının değerlendirilmesi bu Yönetmelik

    hükümleri çerçevesinde yapılır.

    (2) Bu Yönetmeliğe tabi başvurular öncelikle Lisans Yönetmeliğinin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi çerçevesinde lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben inceleme ve değerlendirmeye alınır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

    Proje tanıtım dosyası

    Madde 6 - (1) Lisans başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınan tüzel kişilerden, bu Yönetmeliğin 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen bilgi ve belgelerden oluşan proje tanıtım dosyasını Kurum talep yazısının tebliğinden itibaren kırkbeş gün içerisinde Kuruma sunmaları istenir. Bu süre içerisinde proje tanıtım dosyasının Kuruma sunulmaması halinde söz konusu başvurular Kurul Kararıyla reddedilir.

    (2) Kuruma sunduğu proje tanıtım dosyasındaki eksikleri yazılı bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde gidermeyen tüzel kişilerin başvuruları Kurul Kararıyla reddedilir.

    (3) Depolama lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi, duyuruya konu yerin koordinat bilgileri hariç olmak üzere lisans başvurusunda sunduğu bilgilerde değişiklik yapabilir. Söz konusu değişiklikler gerekçeleri ile birlikte proje tanıtım dosyasında yer alır.

    Teknik deneyim ve anlaşmalar

    Madde 7 - (1) Depolama lisans başvurusu sahipleri teknik deneyimleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunarlar:

    a) Başvuru sahibi ve varsa tüzel kişi ortaklarının yurtiçi ve yurtdışı teknik deneyimlerine ilişkin bilgi ve belgeler,

    b) Doğal gaz depolama tesisleriyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında başvuru sahibi ve/veya tüzel kişi ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; depolama faaliyetiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı tüzel kişilerin deneyimleri ile bu tüzel kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmalara ilişkin bilgi ve belgeler.

    Mali güç ve finansal kaynaklar

    Madde 8 - (1) Depolama lisans başvurusu sahipleri mali durum ve yatırımın finansmanına ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunarlar:

    a) Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının depolama lisansı için cari yılda geçerli olan asgari sermaye tutarını karşılayacak öz kaynağa sahip olduğunu gösterir bilgi ve belgeler,

    b) Yatırımın öngörülen maliyeti ve finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgiler ile birlikte taahhüt, referans ve niyet mektupları.

    Depolama faaliyetine ilişkin genel bilgi ve belgeler

    Madde 9 - (1) Depolama faaliyetine ilişkin sunulacak bilgi, belge ve taahhütler:

    a) Yatırıma ilişkin detaylı açıklama,

    b) Yatırımın inşaatına ilişkin tüm süreçleri kapsayan termin programı,

    c) Faaliyete başlama tarihi,

    ç) Depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazlar üzerinde lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortaklarının mülkiyet haklarının olması durumunda, söz konusu taşınmazlara ilişkin bağlı bulunduğu il ve/veya ilçe tapu müdürlüğünden son bir ay içinde alınmış tapu kaydının aslı,

    d) Depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazlar üzerinde lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortakları adına depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma ve/veya irtifak hakkı ve benzer izinlerin tesis edilmiş olması veya bu kişilerin diğer mevzuat kapsamında ruhsat sahibi olması durumunda, ilgili Bakanlık/Kurum/Kuruluşlardan son bir ay içinde alınmış koordinat bilgilerini de içeren belgelerin aslı,

    e) Depolama lisansı başvurusunda bulunan şirketlerin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinden olması halinde, 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 12 nci maddesi gereğince edinimlerine izin verildiğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı Resmî Gazete'nin ilgili nüshası,

    f) Lisans başvurusunda bulunan şirketin duyuruya konu alandaki taşınmazların tamamı üzerinde mülkiyet hakkının olmaması halinde, yabancı sermayeli şirketler bakımından 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Valilik inceleme sonuçları.

    Teknik ve ekonomik değerlendirme

    Madde 10 - (1) Depolama lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerin Lisans Yönetmeliği kapsamında depolama lisansı almak için aranılan şartları taşıması hususu ile Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik kapsamında teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, başvuru esnasında ve proje tanıtım dosyasında sunulan bilgi ve belgeler ile ihtiyaç duyulması halinde Kurumca talep edilen veya temin edilen ilave bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılır.

    (2) Yapılan değerlendirme sonucunda Lisans Yönetmeliği kapsamında depolama lisansı almak için aranılan şartları taşıyan ve Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik kapsamında depolama yapacak teknik ve ekonomik yeterliğe sahip olan tüzel kişiler Kurul Kararı ile belirlenir.

    Depolama yapılacak sahanın mülkiyet ve kullanma hakkı

    Madde 11 - (1) Kurul kararı ile yeterli görülen başvuru sahibi tüzel kişiler, depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların üzerinde mülkiyet hakkı, depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma ve/veya irtifak hakkı ve benzeri izinlerin tesisi yönünden inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulur.

    (2) Depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların üzerinde tesis edilen mülkiyet, depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma, irtifak hakkı ve benzeri izinlerin hesaplanmasında, duyuruya konu toplam alan (m2) dikkate alınır.

    (3) Yer altı doğal gaz depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların üzerinde tesis edilen mülkiyet, depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma, irtifak hakkı ve benzeri izinlerin hesaplanmasında;

    a) Mülkiyet hesabı, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde yer üstü tesislerini kapsar,

    b) Yeraltında kullanılacak depolama alanının yeryüzündeki izdüşümü hesabında, bakanlık/kamu kurumları/kamu kuruluşları tarafından yer altı için tesis edilen depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma hakkı, irtifak hakkı ve benzeri izinler ve diğer mevzuat kapsamındaki ruhsatlar dikkate alınır.

    (4) Mülkiyet, depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma, irtifak hakkı ve benzeri izinler; lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortakları adına tesis edilmiş bütün haklar ve izinler münferiden toplanarak hesaplanır. Bu fıkrada belirtilen, aynı tüzel kişiye ait izinlerin ve hakların çakışması durumunda, çakışan kısım toplamdan çıkarılır.

    (5) Depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların üzerinde tesis edilen depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma, irtifak hakkı ve benzeri izinlerin depolama faaliyetinde bulunma imkanı verip vermeyeceğine dair inceleme Kurum tarafından yapılır. Gerekli görülürse ilgili bakanlık/kurum/kuruluşlardan da görüş alınabilir.

    (6) Depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısı üzerine tesis edilen mülkiyet, depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma, irtifak hakkı ve benzeri izinlerin lisans başvurusunda bulunan tek bir tüzel kişi ve/veya ortaklarına ait olması halinde bu başvuru kabul edilir, diğer başvurular Kurul kararı ile reddedilir.

    (7) Depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısı üzerine tesis edilen mülkiyet, depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma, irtifak hakkı ve benzeri izinlerin lisans başvurusunda bulunan birden fazla tüzel kişi ve/veya ortaklarına ait olması veya bunlardan hiçbirisinin bahse konu haklara sahip olmaması halinde, bu tüzel kişiler arasında lisans bedelinin artırılması esasına göre yarışma yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Teklif Verme Toplantısı Usul ve Esasları

    Komisyon teşkili ve davet bildirimi

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen durumlarda lisans bedelinin artırılması esasına göre yapılacak yarışmaya ilişkin teklifleri almak ve değerlendirmek üzere Kurul kararı ile bir komisyon kurulur.

    (2) Bu Kurul kararında, yarışmaya davet edilecek tüzel kişiler, teklif dosyasının içeriği, toplam depolama kapasitesi ile orantılı teminat tutarı ve formatı yer alır. Bu teminat tutarı, her 1 milyar m3 depolama kapasitesi için 10 milyon ABD Doları ile orantılı olacak şekilde belirlenir. Diğer hususlar ile teklif verme toplantısının yeri, tarihi ve saati Kurumca belirlenir.

    (3) Davet için yapılacak bildirimde yukarıda yer alan hususlara ilaveten cari yıl için geçerli depolama lisans bedeli de belirtilir.

    Teklif verme toplantısı

    Madde 13 - (1) Teklif verme toplantısı, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde açık artırma usulüne göre yapılır.

    (2) Komisyon Başkanı, teklif verme toplantısını, davet edilen tüzel kişilerin mevcut temsilcilerinin katılımıyla açar. Komisyon, istenilen belgelerin geçerliliğini inceleyerek durumu bir tutanakla tespit eder. Sundukları belgelerin eksik veya geçersiz olduğu tespit edilen tüzel kişiler açık artırmaya alınmaz.

    (3) Cari yıl için geçerli olan depolama lisans bedeli başlangıç bedeli olmak üzere açık artırma usulüne göre yarışma yapılır.

    (4) Açık artırma usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi tüzel kişiler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak, teklif sahibi tüzel kişilerin temsilcilerince de imzalanır.

    (5) Teklif verme toplantısına, davet edilen tüzel kişilerden sadece birinin katılması ve bu tüzel kişi temsilcisinin sunduğu yetki belgesi ve teminatın geçerli olduğunun tespiti halinde, yarışma işlemi sonlandırılıp, söz konusu tüzel kişinin lisans başvurusu bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

    (6) Davet edilen tüzel kişilerin toplantıya katılmamaları veya sundukları belgelerin eksik ya da geçersiz olduğunun tespiti hallerinde, lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir.

    (7) Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve teklif verme toplantısının her aşamasında her hangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da toplantıyı tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Başvuru sahipleri lisans başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili tazminatı talep edemez.

    (8) Teklif verme toplantısı sonucunda komisyon tarafından hazırlanan rapor Kurula sunulur.

    Komisyon raporu

    Madde 14 - (1) Komisyon raporunda;

    a) Yarışma işlemine dayanak oluşturan Kurul kararına,

    b) Toplantı ve karar tutanaklarına,

    c) Yarışmaya davet edilen tüzel kişilere,

    ç) Teklif verme toplantısına katılan tüzel kişilere,

    d) En yüksek lisans alma bedelini teklif eden tüzel kişiye,

    e) İzlenen usule,

    f) Komisyon tarafından ilave edilmesinde yarar görülen diğer hususlara

    ilişkin bilgilere yer verilir.

    Lisans alınmasının uygun bulunması

    Madde 15 - (1) Komisyon raporu Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Depolama lisansı verilmesi Kurul kararıyla uygun bulunan tüzel kişiden;

    a) Lisans Yönetmeliği kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi,

    b) Teklif bedelinin tamamının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi

    istenir.

    (2) Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye anılan Kurul kararına istinaden lisansı verilir.

    (3) Diğer teklif sahiplerinden talep edenlerin teminatları iade edilir ve depolama lisans başvuruları Kurul tarafından reddedilir.

    (4) En yüksek teklifi veren tüzel kişinin depolama lisansı almaktan imtina etmesi veya bu maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi hallerinde, teminatı Kurum lehine irat kaydedilerek depolama lisansı, en yüksek teklif sahibinin teklifini veren ve teminatını geri almamış olan en yüksek teklif sahibinden başlamak üzere sırasıyla teklif sahiplerine teklif edilir. Yapılan teklifin kabul edilmemesi halinde teminatları iade edilir ve depolama lisans başvuruları Kurul tarafından reddedilir. Yapılan teklifin kabul edilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Diğer Hükümler

    Teminat olarak kabul edilecek değerler

    Madde 16 - (1) Teklifle birlikte verilecek teminat olarak;

    a) Kurum adına banka hesaplarında bloke edilmiş ABD Doları nakit,

    b) ABD Doları olarak düzenlenmiş banka teminat mektubu

    verilebilir.

    (2) Teminatlarla ilgili tüm masraflar teklif sahipleri tarafından karşılanır. Kuruma verilen teminatlar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz. Verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir.

    (3) Alınan teminatlar kısmen veya tamamen, teminat olarak kabul edilen aynı değerde diğer teminatlarla değiştirilebilir.

    Teminatın irat kaydedileceği haller

    Madde 17 - (1) Aşağıdaki hallerde, başvuru sahibi tarafından verilen teminat iade edilmeyerek Kurum lehine irat kaydedilir:

    a) En yüksek teklifi veren tüzel kişinin lisans alması Kurul tarafından uygun bulununcaya kadar geçen sürede mevcut başvurusunu geri çekmesi.

    b) Depolama lisansı almaya hak kazanıldığı halde, süresinde lisans almak için gerekli işlemlerin tamamlanmaması veya lisans almaktan imtina edilmesi.

    c) Tüzel kişinin talebine binaen lisansın sona erdirilmesi.

    ç) Depolama lisansı sahibi tüzel kişinin iflası.

    d) Kanunun 9 uncu maddesindeki yaptırımların uygulanmasıyla lisansın iptal edilmesi.

    Proje bilgilerinde değişiklik

    Madde 18 - (1) Lisans alması uygun bulunan tüzel kişi tarafından Kuruma sunulan lisans başvuru veya proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilerde bir değişiklik yapılması gerektiği hallerde, gerekçeleri ile birlikte Kuruma değişiklik talebinde bulunulabilir. Bu değişiklik, lisans verilecek başvuru sahibinin belirlenmesine etki edebilecek nitelikte olamaz. Bu bilgilerden faaliyete başlama tarihi, termin programı, depolama kapasitelerine ilişkin bilgiler ve Kurulun uygun gördüğü diğer hususlar, tüzel kişinin depolama lisansının özel hükümlerine derç edilir. Lisans uygun bulma sürecinden sonraki her aşamada, toplam depolama kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapılması gerektiği hallerde, teminat tutarı bu değişikliğe göre revize edilir.

    Teminatın iadesi

    Madde 19 - (1) Duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere doğal gaz depolama lisansı verilmesini müteakip, depolama lisansı alan tüzel kişinin teminatı hariç olmak üzere, diğer başvuru sahiplerinin teminatları iade edilir.

    (2) Depolama lisansı alan tüzel kişinin teminatı, depolama tesisinin faaliyete başlama tarihini müteakiben lisans sahibinin talebi üzerine iade edilir.

    Yatırım faaliyetleri

    Madde 20 - (1) Depolama tesislerinin projelendirilmesi ve onayı, yapımı, kontrol ve denetlenmesi, test ve kabulü, işletmeye alınması ve işletilmesi; ilgili mevzuat ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

    (2) Lisans sahibi tüzel kişi, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında her yılın Haziran ve Aralık ayı sonunda Kuruma ilerleme raporu sunmakla yükümlüdürler.

    Depolama tarifesi

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan açık arttırmada ortaya çıkan Teklif Bedeli ve katlanılan benzeri bedeller, lisansa tabi depolama faaliyetlerine ilişkin tarifeler yapılırken dikkate alınmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar