DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi: 22/02/2012

    Resmi Gazete No: 28212

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarında görevli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

    b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

    c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli listede unvanları belirtilen yetkili disiplin ve üst disiplin amirini,

    ç) Diğer personel: Ekli listedeki unvanlar dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan Başkanlık teşkilatında görevli personeli,

    ifade eder.

    Disiplin amirlerinin belirlenmesi

    Madde 5 - (1) Diyanet İşleri Başkanı bu Yönetmelik kapsamına giren bütün personelin yurt içinde ve yurt dışında disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

    (2) Diyanet İşleri Başkanı bu Yönetmelik kapsamına giren bütün personelin; valiler kendi il sınırları, kaymakamlar kendi ilçe sınırları içinde bu Yönetmelik kapsamına giren taşra teşkilatında görevli personelin, misyon şefleri kendi görev alanlarında bu Yönetmelik kapsamına giren yurt dışı teşkilatında görevli personelin üst disiplin amiridirler.

    (3) Başkanlığın görev alanına giren iş ve işlemlerin denetimi, etkin ve süratli bir uygulamayı sağlamak için;

    a) Başkan yardımcıları, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli bütün personelin,

    b) Birim amirleri ve daire başkanları, birim veya dairelerde görevli bütün personelin,

    c) İl Müftüleri, kendi il sınırlarında bulunan dinî yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezi müdürlüklerindeki personel hariç ilçe müftüleri de dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamına giren görevli bütün personelin,

    ç) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürleri, kurs süresince bütün kursiyerlerinin,

    d) Din Hizmetleri Müşavirleri, görev yaptıkları ülkede bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren yurt dışı teşkilatında görevli bütün personelin,

    disiplin amiridirler.

    Disiplin amirleri

    Madde 6 - (1) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarında görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar