BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HAKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

    Birinci Sınıfa Ayrılan Ve Birinci Sınıf Olan Hakim Ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

    Karar No: 282/2

        Karar Tarihi: 30/9/2011

    Resmi Gazete Tarihi: 24/02/2012

    Resmi Gazete No: 28214

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu İlke Kararının amacı, birinci sınıfa ayrılan ve birinci sınıf olan hâkim ve savcıların üç yılda bir tâbi tutulacakları incelemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Tespit edilen bu esaslar, birinci sınıfa ayrılan ve birinci sınıf olan adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idarî yargı hâkim ve savcıları hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu İlke Kararı 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve aynı Kanunun 16 ncı maddesiyle değişik 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu İlke Kararında geçen;

    a) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,

    b) Kanun: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununu,

    c) Hâkim, savcı: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan hâkim ve savcıları ifade eder.

    Genel kural

    Madde 5 - (1) Birinci sınıfa ayrılan ve birinci sınıf olan hâkim ve savcıların çalışmaları, bu sınıfa ayrıldıkları tarihten itibaren üç yılda bir Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değerlendirmeye tâbi tutulur.

    Değerlendirmenin genel şartları

    Madde 6 - (1) Hâkim ve savcıların üç yılda bir tâbi tutuldukları incelemeler sonucunda çalışmalarının başarılı sayılabilmesi için;

    a) Bu İlke Kararında belirlenen koşulları gerçekleştirmiş,

    b) Birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş,

    olmaları gerekir.

    Hâkim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesi esasları

    Madde 7 - (1) Hâkim ve savcıların;

    a) Ahlakî gidişleri,

    b) Meslekî bilgi ve anlayışları,

    c) Gayret ve çalışkanlıkları,

    d) Gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları,

    e) Çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri,

    f) Göreve bağlılıkları ve devamları,

    g) Üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen performans değerlendirme ve geliştirme formları, hâl kâğıtları ve başarı bildirim formları,

    h) Kanun yolu incelemesinden geçen işleri,

    i) Varsa meslekî ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler,

    dikkate alınarak, üç yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu başarı dereceleri tespit edilir.

    Başarı dereceleri

    Madde 8 - (1) Hâkim ve savcılar üç yılda bir tâbi tutulacakları incelemeler sonucunda, çalışmalarındaki başarı derecelerine göre;

    a) A defterinde başarılı,

    b) B defterinde başarılı,

    c) C defterinde başarılı

    şeklinde sınıflandırılır.

    (2) İnceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %60'ını çıkaramayan hâkim ve savcıların terfiiden geri bırakılmalarına Kurulca karar verilebilir.

    (3) Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların almakta oldukları aylık oranlarına, 2802 sayılı Kanunun 5536 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik 103 üncü maddesi uyarınca, her üç yılda bir iki puan ilâve edilebilmesi için "B" ya da "C" defterinde başarılı sayılmaları gerekir.

    (4) Görev yeri itibariyle Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinden iş geçirmeleri mümkün olmayan, haklarında sicil fişi düzenlenemeyen ve müfettiş hal kâğıdı bulunmayan hâkim ve savcılar "A" defterinde başarılı sayılırlar.

    A defterinde başarılı sayılma

    Madde 9 - (1) Adlî yargı hâkimleri:

    a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %60'ını karara bağlayan,

    b) Kadastro davalarına bakan hâkimlerden, geçen yıllardan devren gelen işlerin % 30'unu dönem içinde gelen işlerin ise % 50'sini çıkardıkları takdirde,

    c) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;

    1. Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 900,

    2. Asliye hukuk ve aile mahkemelerinde 1500,

    3. Asliye ceza ve çocuk mahkemelerinde 1500,

    4. Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemelerinde 1200,

    5. Sulh hukuk ve sulh ceza mahkemelerinde 1800,

    6. Ticaret mahkemelerinde 1200,

    7. Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemelerinde 900,

    8. Tüketici ve İş mahkemelerinde 2100,

    9. Kadastro mahkemesinde 750,

    10. İcra ceza işlerinde 4500,

    11. İcra hukuk işlerinde 2400,

    dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayanların "A" defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

    (2) Adlî yargı Cumhuriyet savcıları:

    a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %60'ını karara bağlayan,

    b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden 2400 soruşturma, 9000 ilâmat evrakını sonuçlandıranların "A" defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

    (3) İdarî yargı hâkim ve savcıları:

    a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 60'ını karara bağlayan,

    b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;

    1. İdare mahkemelerinde 1200,

    2. Vergi mahkemelerinde 1500,

    dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayanların "A" defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

    B defterinde başarılı sayılma

    Madde 10 - (1) Adlî yargı hâkimleri:

    a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %70'ini karara bağlayan,

    b) Kadastro davalarına bakan hâkimlerden, geçen yıllardan devren gelen işlerin % 40'ını, dönem içinde gelen işlerin ise % 60'ını çıkardıkları takdirde,

    c) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;

    1. Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 1050,

    2. Asliye hukuk ve aile mahkemelerinde 1800,

    3. Asliye ceza ve çocuk mahkemelerinde 1800,

    4. Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemelerinde 1350,

    5. Sulh hukuk ve sulh ceza mahkemelerinde 2100,

    6. Ticaret mahkemelerinde 1350,

    7. Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemelerinde 1050,

    8. Tüketici ve İş mahkemelerinde 2400,

    9. Kadastro mahkemesinde 900,

    10. İcra ceza işlerinde 6000,

    11. İcra hukuk işlerinde 2700,

    dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan ve başarılı sayılmak için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, "B" defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

    (2) Adlî yargı Cumhuriyet savcıları:

    a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %70'ini karara bağlayan,

    b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden 3000 soruşturma, 12.000 ilâmat evrakını sonuçlandıran,

    c) İş yoğunluğu gereği olarak münhasıran ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının, bu görevlerde inceleme döneminin en az yarısı kadar çalışmaları hâlinde, ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları tarafından haklarında doldurulan başarı bildirim formları, müfettiş hâl kâğıtları ile diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek "B" defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

    (3) İdarî yargı hâkim ve savcıları:

    a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80'ini karara bağlayan,

    b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;

    1. İdare mahkemelerinde 1500,

    2. Vergi mahkemelerinde 1800,

    dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan ve başarılı sayılmak için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, "B" defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

    C defterinde başarılı sayılma

    Madde 11 - (1) Adlî yargı hâkimleri:

    a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80'ini karara bağlayan,

    b) Kadastro davalarına bakan hâkimlerden, geçen yıllardan devren gelen işlerin % 50'sini, dönem içinde gelen işlerin ise % 70'ini çıkardıkları takdirde,

    c) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;

    1. Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 1200,

    2. Asliye hukuk ve aile mahkemelerinde 2100,

    3. Asliye ceza ve çocuk mahkemelerinde 2100,

    4. Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemelerinde 1500,

    5. Sulh Hukuk ve Sulh Ceza mahkemelerinde 2400,

    6. Ticaret mahkemelerinde 1500,

    7. Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemelerinde 1200,

    8. Tüketici ve İş mahkemelerinde 2700,

    9. Kadastro mahkemesinde 1050,

    10. İcra ceza işlerinde 7500,

    11. İcra hukuk işlerinde 3000,

    dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Kanunda ve İlke Kararlarında belirlenen nitelikleri veya maddî eserleri ile başarılı sayılmak için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenlerin "C" defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

    (2) Adlî yargı Cumhuriyet savcıları:

    a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80'ini karara bağlayan,

    b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden 3600 soruşturma, 15.000 ilâmat evrakını sonuçlandıran,

    c) İş yoğunluğu gereği olarak münhasıran ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının, bu görevlerde yükselme süresinin en az yarısı kadar çalışmaları hâlinde, ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları tarafından haklarında doldurulan başarı bildirim formları, müfettiş hâl kağıtları ile diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek "C" defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

    (3) İdarî yargı hâkim ve savcıları:

    a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 90'ını karara bağlayan,

    b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;

    1. İdare mahkemelerinde 1800,

    2. Vergi mahkemelerinde 2100,

    dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan ve başarılı sayılmak için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, Kanunda ve İlke Kararlarında belirlenen nitelikleri veya maddî eserleri ile başarılı sayılmak için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenlerin "C" defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.

    Ortak hükümler

    Madde 12 - (1) İş yüzdelerinin hesaplanması:

    a) İnceleme dönemi içinde yetki değişikliği veya görev yeri değişikliği nedeniyle farklı mahkemelerde ya da yerlerde farklı sürelerde çalışılması hâlinde, bu mahkemelerin veya yerlerin bir kısmının iş yüzdesinin yetersiz olması durumunda iş yüzdesi ortalaması, iş yüzdeleri üzerinden değil dönem içinde bakılan ve çıkartılan toplam iş sayıları esas alınarak hesaplanır.

    b) Altı ay veya daha kısa süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri başarı incelemeleri sırasında aleyhe değerlendirilemez. Altı aydan fazla, bir yıldan az çalışılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri, başarı derecelerine göre belirlenen iş yüzdelerinin 12'ye bölünmesi ile bulunacak aylık iş yüzdesinin çalışılan süreyle çarpılması sonucunda ortaya çıkan rakamlar esas alınarak hesaplanır.

    c) Görev yapılan mahkemelerdeki veya yerlerdeki sürelerin bir yılın altına düşmesi halinde, her mahkemede ve yerde çalışılan sürenin karşılığı olan oranlarda iş çıkarmak gerekir. Aylık oranlamaya tabi mahkemelerdeki veya yerlerdeki iş yüzdesi ortalamasının hesaplanmasında ise öncelikle, çalışılan yer ve mahkemelerin toplam süresinin, yer ve mahkeme sayısına bölünmesi suretiyle ortalama süre belirlenir. Daha sonra, inceleme döneminde bakılan ve çıkarılan toplam iş sayıları esas alınarak bulunacak iş yüzdesinin, yukarıdaki usule göre belirlenen ortalama sürenin karşılığı olan iş yüzdesine ulaşıp ulaşmadığına bakılır.

    d) Soruşturma aşamasında uzlaşma işlemine başlanması durumunda, uzlaşma işlemi sonuçlanıncaya kadar bu işler bakılan toplam iş miktarından düşülür.

    e) İlamat iş yüzdeleri bildirilirken hürriyeti bağlayıcı cezalara ait ilamların infazına başlanmış olması; para cezalarına ilişkin ilamların ise ilk taksitinin ödenmiş olması durumunda bu işler Cumhuriyet savcısının çıkardığı iş miktarına dahil edilir.

    f) Yakalama emri çıkarılmasından itibaren bir yıl geçen dosyalar ile daimî arama kararının verilmesinden itibaren bir yıl geçen veya üçer aylık zaman dilimleriyle üç kez aranmasına rağmen şüphelisi tespit edilemeyen dosyalar iş yüzdesi hesabında toplam bakılan işten düşülür.

    g) İdari yargıda tekemmül eden dava dosyaları üyelere eşitlik esasına göre derhal havale edilir ve yasal zorunluluk olmadıkça ilk defa adına havale edilen üye tarafından sonuçlandırılır.

    (2) Haklı nedenler:

    Bir inceleme dönemi içinde uzun süreli sağlık raporu veya doğum nedeniyle ücretsiz izin alınması ya da görevli olarak yurt dışına gönderilmesi, görevden ayrılmak suretiyle yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapılması, tayin ve yetki nedeniyle değişik mahkemelerde çalışılması, müstemir yetki dışında iş çıkarılması, gelen ve devralınan iş sayısının fazlalığı, yargılamanın ve soruşturmanın zorunlu kıldığı işlemlerin zamanında yapılmamasının haklı nedenlerden kaynaklanması gibi sebeplerle yukarıda 8, 9, 10 ve 11'inci maddelerde belirtilen asgarî oranlardan az iş çıkarılması hali Kurulca lehe değerlendirilebilir.

    (3) Puan ilâvesi ve kesirler;

    Kanun yolu incelemesinden geçen işleri, performans değerlendirme ve geliştirme formları ile müfettiş hâl kâğıtları dikkate alınarak iş yüzdelerine Kurulca iki puan ilâve edilebilir. İş yüzdesi hesabında kesirler tam sayıya çıkartılır.

    (4) İnceleme dönemine ait işler:

    a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun incelemelerine esas olan işler; 1 Nisan-31 Mart, 1 Ağustos-31 Temmuz, 1 Aralık-30 Kasım tarihleri arasında üç yıl içinde çıkarılan işlerdir.

    Birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirilmesi

    Madde 13 - (1) Birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren niteliklerin yitirilip yitirilmediği, Kanunun "Birinci sınıfa ayrılma koşulları" başlıklı 32 nci maddesine ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan İlke Kararında tespit edilen esaslara göre belirlenir. Kanun ve İlke Kararına göre, aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda, birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirildiği sonucuna varılır.

    (A) Hükümlülük ve kovuşturma bakımından:

    a) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

    b) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle kovuşturma altında bulunmamak,

    (B) Disiplin bakımından:

    a) Kanunun 68 inci maddesine göre yer değiştirme cezası almamış olmak,

    b) Kanunun 65, 66 ve 67 nci maddelerinde sayılan kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını aynı türden olmasa bile birden fazla almamış olmak,

    c) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle disiplin yönünden soruşturma altında bulunmamak,

    gerekir.

    Yukarıda "b" bendinde sayılan cezalardan sadece birinin alınması hâlinde bu cezaya neden olan fiilin niteliği göz önünde tutularak birinci sınıfa ayrılmanın yitirilip yitirilmediği Kurulca takdir edilir.

    İnceleme usulü ve zamanı

    Madde 14 - (1) Birinci sınıfa ayrılan ve birinci sınıf olan hâkim ve savcıların başarı durumlarının incelenmesi, Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen dönemler esas alınarak, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere Kurulca yapılır.

    Kaldırılan hükümler

    Madde 15 - (1) 25/6/2009 tarihli ve 27269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/2/2009 tarihli ve 189/2 sayılı Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu ilke kararının 9, 10 ve 11. maddeleri 2011 Ağustos terfi döneminden itibaren uygulanır.

    Geçici Madde 2 - Bu ilke kararının 8. maddesinin ikinci fıkrasında, 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen %60 ibaresi Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 6 ay süre ile %50 olarak uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu İlke Kararı Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar