TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 29/02/2012

    Resmi Gazete Sayısı : 28219

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur ve sözleşmeli olarak çalışan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesine, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 3 -(1) Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli memurların ve sözleşmeli olarak çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 4 -(1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 5 -(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar