KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALAR KANUNUNUN UYGULANMASI

    T.C.

    ADALET BAKANLIĞI

    Personel Genel Müdürlüğü

    Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.01/010.06.02/21 13/02/2012

    Konu: Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun Uygulanması

    GENELGE

    No: 80/1

    4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlığımızın 01/01/2006 tarihli ve 80 sayılı Genelgesi ile tüm teşkilata duyurulmuştu.

    07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikler, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda getirilen düzenlemeler ile Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda meydana gelen değişiklikler karşısında anılan Genelgenin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

    Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun;

    a) 2 nci maddesinde, bu Kanunun, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanacağı,

    b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, kamu görevlisinin kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade edeceği,

    c) 15 inci maddesinin (k) bendinde ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin sendika üyesi olamayacakları ve sendika kuramayacakları,

    d) 5198 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinin birinci fıkrasında, kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentilerinin, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılacağı ve Ödenti listesinin bir örneğinin ilgili sendikaya gönderileceği; kamu işvereninin, sendikaya üye olan ve üyelik Ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan edeceği,

    hükümlerine yer verilmiştir.

    Bu itibarla;

    1- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin (k) bendinde sayılan kamu görevlileri dışında kalan diğer personelin (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil) sendikaya üye olmaları, anılan Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmaları ile sendika ve konfederasyonların yetkili organlarında görev almalarının mümkün olduğunun bilinmesi,

    2- Üyelik ödenti listelerinin ilgili sendikaya zamanında gönderilmesi,

    3- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5198 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesinde belirtildiği üzere yetkili sendika ve konfederasyonun belirlenebilmesi için 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamındaki personel ile anılan madde kapsamı dışındaki Bakanlık merkez teşkilâtı ve merkez atamak taşra teşkilâtında görevli personelin sendika üyeliğinin tespitine yönelik, kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya malî hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilcinin katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde Genelge ekinde gönderilen tutanakların düzenlenerek kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,

    4- İmkânlar ölçüsünde temsilci odalarının tespiti ve uygun yerlere panoların asılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması,

    5- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 23 üncü maddesi gereğince işyeri temsilcilerine haftada iki saat sendikal izin verilmesine dair yasal düzenlemeye işlerlik kazandırılması ve aynı Kanunun 18 inci maddesindeki izinlerin verilmesi,

    6- Sendika üyesi olan memurların naklen atanmaları sırasında, sendika üye numaralarının maaş nakil ilmühaberine yazılması,

    Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

    Sadullah ERGİN

    Bakan

    Mevzuat Kanunlar