GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 06/03/2012

    Resmi Gazete Sayısı : 28225

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    (2) Geçici olarak asıl görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri, bu Yönetmelik ekinde belirtilen geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin ve üst disiplin amirleridir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - (1) 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar