EDEBİYAT ESERLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik

    Kültür ve Turizm Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 14/03/2012

    Resmi Gazete Sayısı : 28233

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında özgün edebî eser üretecek yazar veya yazarlara projeleri karşılığında maddi teşvik verilmesinin usul ve esaslarını belirlemek, Edebiyat Eserleri Teşvik Projesi Danışma ve Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığınca edebî eserlerin üretilmesine verilecek teşviklere yönelik usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Aday: Edebiyat alanında özgün yapıtı ortaya koyacak ve yapıtın sahibi olacak yazar veya yazarları,

    b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

    c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

    ç) Edebiyat teşvik projesi: Türk edebiyatının gelişmesine katkı sağlamak için yeni ve özgün eserlerin üretilmesini teşvik edecek projeleri,

    d) Genel Müdür: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürünü,

    e) Genel Müdürlük: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü,

    f) İzleme raporu: Proje kapsamında teşvik edilmesine karar verilen adayın projenin gelişim ve gerçekleşmesine yönelik yazılı görüşünü değerlendirmek üzere, Edebiyat Eserleri Teşvik Projesi Danışma ve Değerlendirme Komisyonu üyelerinin biri tarafından hazırlanan raporu,

    g) Komisyon: Edebiyat Eserleri Teşvik Projesi Danışma ve Değerlendirme Komisyonunu,

    ğ) Sözleşme: Teşvik verilen projeyi gerçekleştirecek adayların taahhüdünü, Bakanlıkça belirlenen esaslar dâhilinde yerine getireceğine ilişkin taraflarca imzalanacak belgeyi,

    h) Teşvik: Türk Edebiyatıyla ilgili özgün yapıt üretecek yazar veya yazarlara projeleri karşılığında sağlanacak Türk Lirası teşviği,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Komisyon, Teşvik ve Başvuruya İlişkin Hükümler

    Teşviğin amacı

    Madde 5 - (1) Türk edebiyatı kapsamında özgün yapıtların yayımlanmasını özendirmek ve geliştirmek amacıyla Bakanlık bütçesinden teşvik verilebilir.

    Teşviğin miktarı ve ödeme şekli

    Madde 6 - (1) Sağlanacak teşvik için ayrılacak kaynaklar, bütçe imkanları çerçevesinde, yılı bütçesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

    (2) Her proje için sağlanacak desteğin miktarı projenin süresi ve özellikleri dikkate alınarak Komisyon tarafından Türk Lirası olarak tespit edilir.

    (3) Komisyon tarafından süresi 3 ay olarak belirlenen projeye 138.000, 6 ay olarak belirlenen projeye 276.000 ve 1 yıl olarak belirlenen projeye 552.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere destek sağlanır. Komisyon tarafından belirlenen teşvik tutarının %30'u proje başlangıcında, %40'ı projenin gelişim ve gerçekleşmesine ilişkin izleme raporunun Bakanlıkça kabul edilmesinden sonra ve %30'u proje tamamlandıktan ve kabul edildikten sonra ilgililere ödenir.

    (4) Teşvik, Komisyon kararı, Bakan onayı ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-I Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Sözleşme'ye dayanarak ve sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra üçüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve ilgili saymanlık aracılığıyla ödenir.

    (5) Bakanlıkça adaylara bu proje için başka hiçbir biçim ve ad altında ödeme yapılamaz.

    Başvuru ölçütleri ve koşulları

    Madde 7 - (1) Teşvik için;

    a) Başvuracak adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    b) Proje dilinin Türkçe olması,

    c) Projenin, edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması,

    ç) Proje kapsamında önerilen yapıtın kültürel, sanatsal ve estetik açıdan özgünlük taşıması,

    d) Projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması,

    şarttır.

    Başvuru şekli ve belgeleri

    Madde 8 - (1) Başvurular; aday tarafından Bakanlığın internet adresinden, Genel Müdürlükten veya Türkiye yayıncı ve yazar meslek kuruluşlarından temin edilecek başvuru formu ve formda belirtilen başvuru belgelerinin eklendiği zarf ile birlikte Genel Müdürlüğe posta yoluyla ya da elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

    (2) Başvuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olması hâlinde adayın, bu eksikliği, kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlaması gerekir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

    (3) Başvurular Komisyon tarafından, yılda en az iki kez olmak üzere yapılacak toplantılarda değerlendirilir. Komisyonun toplanacağı tarih, Bakanlık internet adresinde duyurulur.

    (4) Başvuru sahibi aday, projelerinin iki nüshasını, kısa özgeçmişlerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı imzalı bir dilekçe ekinde Bakanlığa ulaştırır.

    (5) Adaylık için başvuru süresi yıl boyunca devam eder ve 31 Aralık günü sona erer.

    (6) Adaylar takma isimle söz konusu destek projesine başvuruda bulunamazlar.

    (7) Teşvik için gönderilen başvuru belgeleri iade edilmez.

    Sonucun bildirilmesi

    Madde 9 - (1) Komisyonca alınan teşvik kararı, Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Komisyon kararı, onay tarihini izleyen 15 gün içerisinde teşvik talebinde bulunan adaya yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, Bakanlığın internet adresinden duyurulur. Komisyon kararı, yürürlüğe girene kadar açıklanamaz.

    Adayın sorumlulukları

    Madde 10 - (1) Bakanlıkça verilecek maddi destek, aday tarafından amacına uygun olarak kullanılmak zorundadır.

    (2) Teşvik verilmesi kararlaştırılan aday, projenin tamamlanmasını izleyen 15 gün içerisinde yapıtını bir nüsha olarak elektronik ortamda veya basılı formatta Bakanlığa teslim eder.

    (3) Aday, projeyi hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devredemez.

    (4) Aday, başvuru tarihinden itibaren adres ve iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikleri on gün içerisinde, Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

    (5) Aday, teşvik için başvurduğu projenin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

    (6) Bakanlığın projenin aşamaları hakkında istediği bilgi veya belgeler, aday tarafından azami 30 gün içerisinde Bakanlığa ulaştırılır.

    (7) Aday ile üçüncü taraflar arasında meydana gelebilecek anlaşmazlık sonucunda veya başka nedenlerle projenin süresi içinde bitirilmemesi veya sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin Bakanlıkça belirlenmesi durumunda, sözleşmenin geçerliliğinin sona erdiği Bakanlıkça adaya bildirilir. Bu bildirimden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığın yaptığı toplam ödeme herhangi bir şarta bağlanmaksızın, hiçbir kesinti yapılmadan ve sözleşme ile adaya verilen sürenin bitimi beklenmeden, genel hükümlere göre tahsil edilir.

    (8) Proje kapsamında teşvik almasına rağmen, yükümlülüğünü yerine getirmeyen adaya, Bakanlık bütçesinden hiçbir ad ve başlık altında yeni destek veya teşvik verilemez.

    Süre

    Madde 11 - (1) Adaya, projenin tamamlanması için verilen süre Komisyon tarafından belirlenir. Komisyon kararı üzerine, sözleşmenin Bakanlıkça imzalanmasından itibaren başlayan ve her projenin özelliğine göre değişebilen bu süre, azami bir yıldır. Projenin uygulanmasına yönelik süre, sözleşmenin taraflarca imzalanıp Bakanlığa teslimi ile başlar ve projenin söz konusu sürenin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde bir nüsha halinde elektronik ortamda veya basılı formatta Bakanlığa teslim edilmesiyle sona erer. Bu süre, zorunlu durumlarda Komisyon kararı ile her hangi bir ödeme yapmaksızın en fazla 6 aya kadar uzatılabilir.

    Komisyon

    Madde 12 - (1) Teşvik başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve teşvik miktarını saptamak için, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan oluru ile Komisyon oluşturulur.

    (2) Bakanlık temsilcisi Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür yardımcısı, aynı zamanda Komisyonun başkanı ve daimi üyesidir. Komisyon aşağıda belirtilen kurum veya kuruluşlardan birer temsilci olmak üzere, toplam 8 üyeden oluşur.

    a) Uluslararası Pen Kulüpleri Federasyonu Türkiye Merkezi,

    b) Türkiye Yazarlar Birliği,

    c) Edebiyatçılar Derneği,

    ç) Türkiye Yazarlar Sendikası,

    d) İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM),

    e) Edebiyat ve İlim Eseri Sahipleri Meslek Birliği (EDİSAM),

    f) (Değişik bent: 27/03/2012 - 28246 S.R.G. Yön./1. md.) Bilim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM).

    (3) Komisyon üyeleri, ikinci fıkrada belirtilen kurum veya kuruluşların teklifi üzerine Bakanlık tarafından görevlendirilir. Komisyonun görev süresi bir yıldır. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması hâlinde, Bakanlık onayı ile belirlenen yeni üyeler bir önceki üyenin görev süresini tamamlar.

    (4) Komisyon, en az beş kişiyle yılda en az iki kez toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

    (5) Toplantılar, Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemle yapılır. Başvuru şartlarına uymayan projeler, Komisyon gündemine alınmaz. Alınan kararlar gerekçeli olarak tutanağa geçirilir ve komisyon üyelerince imzalanır. Komisyon, toplantılarını planlarken Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve sürelerine uygunluk sağlamaya özen gösterir.

    (6) Komisyon, gerekli gördüğü durumlarda proje ile ilgili uzmanlara danışabilir.

    (7) Komisyon, proje kapsamında teşvik verilmesi kararlaştırılan adayın projenin gelişim ve gerçekleşmesine ilişkin hazırlayacağı raporu üyelerinden birine veya komisyon haricinde görevlendireceği bir uzmana inceletebilir ve bu inceleme neticesinde hazırlanan İzleme Raporu doğrultusunda ödeme dilimlerinin serbest bırakılıp bırakılmamasına karar verir.

    (8) Komisyon üyeleri, görev süreleri boyunca öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamazlar.

    (9) Komisyonun sekretarya görevi, Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Toplantı harcırahı

    Madde 13 - (1) Toplantıya Genel Müdürlük dışından katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah verilir.

    Komisyonun oluşturulması

    Geçici Madde 1 - (1) Komisyon, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde oluşturulur.

    Yürürlük

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    EK-I

    EDEBİYAT ESERLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME

    TARAFLAR

    Madde 1 - İşbu sözleşme Bakanlık ve teşvik verilen projeyi gerçekleştirecek aday veya adaylar tarafından aşağıda yazılı şartlarla imza edilmiştir. Sözleşmede geçen "Bakanlık" deyimi, Kültür ve Turizm Bakanlığını; "Yönetmelik", bu sözleşmeye esas teşkil eden Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmeliği; "Proje", teşvik verilmesi kararlaştırılan Edebiyat Teşvik Projesini; "Aday", projesine teşvik verilmesi kararlaştırılan

    ifade eder.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu sözleşme, Türk edebiyatının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında özgün edebî eser üretecek yazar veya yazarlara projeleri karşılığında teşvik verilmesini ve bu yönde Aday tarafından gerçekleştirilecek

    adlı proje için bir defaya mahsus aşağıda belirtilen şartlara bağlı mali destek sağlanmasını kapsamaktadır.

    SORUMLULUKLAR

    Madde 3 - Taraflar, aşağıda belirtilen sorumlulukları bu sözleşme kapsamında yerine getirmekle mükelleftir.

    A- BAKANLIK

    a) Bakanlıkça Türk edebiyatının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında özgün edebî eser üretecek adaya projesi karşılığında şarta bağlı olarak söz konusu projede kullanılmak üzere mali destek verilir.

    b) Adaya verilecek mali destek toplam

    .. Türk Lirasıdır.

    c) Ödeme, sözleşmenin Aday tarafından imzalanıp Bakanlığa ibrazından sonra Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm altına alınmış bulunan usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilir.

    ç) Bakanlık, bu proje için Adaya başka hiçbir biçim ve ad altında ödeme yapmaz.

    B- ADAY

    a) Bakanlıkça verilecek şarta bağlı mali destek Aday tarafından amacına uygun olarak kullanılır.

    b) Aday, projenin tamamlanmasını takip eden 15 gün içerisinde yapıtlarını bir nüsha hâlinde elektronik ortamda veya basılı formatta Bakanlığa teslim eder.

    c) Aday, projeyi hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devredemez.

    ç) Aday, başvuru tarihinden itibaren adres ve iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikleri 10 gün içerisinde, Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmek zorundadır.

    d) Aday, teşvik için başvurduğu projenin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

    e) Bakanlık, adaydan projenin aşamaları hakkında bilgi/belge isteyebilir ve aday bu bilgi ve belgeleri azami 30 gün içerisinde Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne) ulaştırmak zorundadır.

    f) Aday ile üçüncü taraflar arasında meydana gelebilecek anlaşmazlık sonucunda veya başka nedenlerle projenin sözleşmenin 4 üncü maddesinde belirtilen süre içinde bitirilmediği veya sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin Bakanlıkça belirlenmesi durumunda, sözleşmenin geçerliliğinin sona erdiği Bakanlıkça adaya bildirilir. Bu bildirimden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığın yaptığı toplam ödeme herhangi bir şarta bağlanmaksızın, hiçbir kesinti yapılmadan ve sözleşme ile adaya verilen sürenin bitimi beklenmeden, aday tarafından yasal faizi ile birlikte Bakanlığa iade edilir. Süresi içinde iade edilmeyen tutarlar genel hükümlere göre tahsil edilir.

    g) Proje kapsamında teşvik almasına rağmen, yükümlülüğünü yerine getirmeyen adaya, Bakanlık bütçesinden hiçbir ad ve başlık altında başkaca yeni destek veya teşvik verilmez.

    SÜRE

    Madde 4 - Projenin süresi

    gündür. Projenin uygulanmasına yönelik süre, sözleşmenin Bakanlıkça imzalandığı tarihte başlar. Proje

    .. tarihine kadar tamamlanır ve tamamlandıktan sonraki 15 gün içerisinde bir nüsha halinde elektronik ortamda veya basılı formatta Bakanlığa teslim edilir.

    DİĞER GİDERLER

    Madde 5 - Söz konusu proje çalışmaları esnasında yapılacak masraflar aday veya adaylar tarafından karşılanır.

    GÖREVLİ MAHKEME

    Madde 6 - Söz konusu Sözleşme hükümleriyle ilgili doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

    TEBLİGAT

    Madde 7 - Tarafların tebligat adresleri aşağıdaki gibi olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.

    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı      Aday

    Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü   

    Adres: Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı   

    No: 4 (Eski Sayıştay Binası) B Blok 06030   

    Ulus/ANKARA   

    Tel: (0312) 309 90 01 (5 hat)   

    Fax: (0312) 309 89 98   

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 - Bu Sözleşme Bakanlıkça imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

    İşbu Sözleşme 8 maddeden ibarettir.

    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı      Aday

    Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

    ....   

    .....

    Tarafından imzalanmış ve mühürlenmiştir.   Tarafından imzalanmıştır.

    Tarih:

    . / .

    /

    ..    Tarih:

    /

    /

    .

    Mevzuat Kanunlar