KALKINMA BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Kalkınma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 21/03/2012

    Resmi Gazete Sayısı : 28240

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kalkınma Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Kalkınma Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan, 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitirmiş olanlara, atanılacak görev için aranan 6 ncı ve 7 nci maddelerde öngörülen toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Alt Görev Grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

    c) Aynı Düzeyde Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

    ç) Bakan: Kalkınma Bakanını,

    d) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,

    e) Birim: 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimlerini,

    f) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

    g) Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

    ğ) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde bulunanların bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamalarını,

    h) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    ı) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    i) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    k) Müsteşar: Kalkınma Bakanlığı Müsteşarını,

    l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    m) Personel: Kalkınma Bakanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

    n) TODAİE: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

    o) Unvan Değişikliği Sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    ö) Üst Görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    p) YETGM: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - (1) Görevde Yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

    1) Şube Müdürü,

    2) Şef,

    b) Bilgi İşlem Grubu:

    1) Çözümleyici,

    c) İdari Hizmetler Grubu:

    1) Ayniyat Saymanı,

    2) Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför, Santral Memuru,

    d) Yardımcı Hizmetler Grubu:

    1) Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Bahçıvan, Hizmetli.

    (2) Unvan Değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Mütercim, Kütüphaneci, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Diyetisyen, Hemşire.

    Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

    Madde 6 - (1) Hizmet süresinin hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi esas alınır.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılabilmek için Bakanlıkta en az iki yıl çalışma şartı aranır.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin özel şartlar

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

    b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

    2) En az iki güncel bilgisayar programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,

    3) Güncel işletim sistemlerinden en az iki tanesinin uygulamasını bildiğini belgelemek,

    şartları aranır. Ancak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında beş yıl süre ile yazılım geliştirme, bilgisayar donanımları veya ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında fiilen çalışmakta olduğunu belgeleyen adaylarda (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen belgeleri ibraz etme şartı aranmaz.

    c) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

    2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

    ç) Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az orta öğretim mezunu olmak.

    2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    d) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az orta öğretim mezunu olmak.

    2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,

    e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az orta öğretim mezunu olmak.

    2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

    f) Santral Memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az orta öğretim mezunu olmak.

    2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    (2) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

    a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) 4 yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    b) Tekniker ve Teknik Ressam kadrosuna atanabilmek için;

    1) Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    c) Teknisyen ve Çocuk Eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

    2) KPDS'den en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip başka bir dil sınavından bu düzeye denk puan almış olmak,

    d) Diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak.

    e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte, Yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

    2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

    3) En az bir programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak.

    Duyuru

    Madde 8 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırk beş gün önce Bakanlık personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Bakanlık personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 9 - (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Başvuru ve değerlendirilmesi

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine durumları aranılan şartlara uyan personelin duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisine ilişkin dilekçeleri birim amirleri tarafından son müracaat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

    (2) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenir ve eğitime katılıp katılamayacakları Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

    Görevde yükselme eğitimi süresi

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine alınanlar, günde en fazla 7 saat olmak üzere 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen konularda en az 45 saat, aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen konularda en az 30 olmak üzere toplam en az 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

    (2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (3) Bu eğitimi tamamlayanlar eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, milli güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    f) Kamu personelinin etik davranış ilkeleri,

    g) 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat ile atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Sınav şartı ve atama

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından bir ay içinde boş kadroya atanırlar. Puanların eşit olması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer. Sınav sonuçları, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    (3) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple atamanın iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (4) Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanlardan atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde başlamayanlar bu haklarını kaybederler.

    Sınav kurulu

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav kurulu Müsteşarın veya Müsteşar Yardımcısının ya da Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında aralarında Personel Dairesi Başkanının da bulunduğu atamaya yetkili amir tarafından belirlenen en az Planlama Uzmanı veya Müşavir unvanına sahip beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının sınava katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz.

    (4) Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 15 - (1) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlatılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Bakanlık gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 16 - (1) Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

    a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

    b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

    (2) Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

    Sınav esasları

    Madde 17 - (1) Bakanlıkça, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı yazılı olarak ÖSYM, YETGM, TODAİE veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    (2) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

    (3) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    (4) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da 2 yılı aşmamak kaydıyla müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek yeni eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Değerlendirme ve sınav sonuçlarının duyurulması

    Madde 18 - (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların başarılı sayılabilmeleri için yazılı sınav notunun en az 70 puan olması şarttır.

    (2) Sınav kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve yedek başarı listesi hazırlanarak sınav kurulu tarafından imzalanır ve Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    (3) Sınav sonuçları, Bakanlığa intikalinden itibaren en geç 5 gün içerisinde ilan edilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren 5 gün içerisinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

    (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya her hangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    (3) İtirazlar sınav kurulu tarafından sınavı yapan kuruma, itiraz sonuçları da ilgililere 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim şartı ile belirli sertifikalara veya ehliyete sahip olmak şartıyla diğer görevlere atanılabilir.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzey görevlere veya alt görevlere öğrenim şartı ile belirli sertifikalara veya ehliyete sahip olmak şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 22 - (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 23 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Naklen atamalar

    Madde 24 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Bakanlıktaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara bu Yönetmelikte yer alan öğrenim, sertifika ve ehliyet gibi şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 27 - (1) 21/5/2005 tarihli ve 25821 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Öğrenim düzeyi

    Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde Bakanlıkta görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin birinci fıkrasının uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler. 18/4/1999 tarihinde Bakanlıkta görevli personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar