SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 17/02/2012-2012/2865

    Resmi Gazete Tarihi: 03/04/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28253

       Ekli "Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 2/2/2012 tarihli ve 1282 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 31/5/1982 tarihli ve 8/4821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (B) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "belgeler" ibaresi "bilgi ve belgeler" şeklinde, (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanının Kurulca onaylı örneği,

    b) Öğrenim belgesinin (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin) aslı veya Kurulca veya noterce onaylı örneği,

    c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

    d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

    e) Erkek adaylardan, askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,"

    Madde 2 Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,"

    "Özel yarışma sınavına katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler hususunda bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır."

    Madde 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar