EKONOMİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Ekonomi Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Ekonomi Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 03/04/2012

    Resmi Gazete Sayısı: 28253

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ekonomi Bakanlığında görevli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Ekonomi Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesinde görevli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Ekonomi Bakanlığında görevli personelin disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    (2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında görevlendirilen personelin disiplin amiri, geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - (1) 27/4/1995 tarihli ve 22270 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar