MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:

    Resmi Gazete Tarihi : 07/04/2012

    Resmi Gazete Sayısı : 28257

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları hariç Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Genel Sekreter: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini,

    ç) Genel Sekreterlik: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini,

    d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ğ) Hizmet grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    h) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    j) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı.

    b) Danışma Hizmetleri Grubu;

    1) 1 inci Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Grup Başkanı,

    2) Müşavir,

    3) Uzman.

    ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Bilgi İşlem Müdürü,

    2) Çözümleyici.

    d) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Müdür,

    2) Şef,

    3) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

    e) Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Grubu;

    1) Koruma ve Güvenlik Şefi,

    2) Güvenlik Görevlisi.

    f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Şoför, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Berber, Kaloriferci, Hizmetli, Garson, Bahçıvan.

    (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    a) Programcı, Hemşire, Teknisyen, Desinatör.

    Atanmalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (1) Sınava tabi olmadan görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar:

    a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    3) Grup Başkanlığı kadrosunda bilfiil görev yapmış olmak veya teşkilat yapısında Grup Başkanlığı olmayan Daire Başkanlıkları için yükseleceği Daire Başkanlığının alt kadrosunda Müşavir, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına yükselebilmek için Müdür/Şube Müdürü olarak görev yapmış olmak,

    4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) seviyesinde başarılı olmak,

    5) Beş yıl içinde aylıktan kesme cezası veya on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmemiş olmak,

    b) 1 inci Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için,

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Kamuda Hakim, Savcı, Avukat, Hukuk Müşaviri, Öğretim Üyesi veya Hukuk İşleri Uzmanı olarak en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Beş yıl içinde aylıktan kesme cezası veya on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmemiş olmak,

    c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için,

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Kamuda Hakim, Savcı, Avukat, Hukuk Müşaviri, Öğretim Üyesi veya Hukuk İşleri Uzmanı olarak en az on yıl hizmeti bulunmak,

    ç) Grup Başkanı kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    3) Müşavir kadrosunda bilfiil görev yapmış olmak,

    4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) seviyesinde başarılı olmak,

    d) Müşavir kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    3) Uzman kadrosunda görev yapmış olmak,

    4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) seviyesinde başarılı olmak,

    e) Uzman kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

    2) Uzman Yardımcısı kadrosunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

    3) Verilecek tezden yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla not almak, (Tezler, ikinci yılın sonunda verilir.)

    4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) seviyesinde başarılı olmak,

    (2) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda sınavda başarılı olanlarda aranılacak şartlar:

    a) Bilgi İşlem Müdürü kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    3) En az üç yılı çözümleyici kadrosunda olmak üzere on yıl görev yapmış olmak,

    b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

    2) Üç yılı Genel Sekreterlikte programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

    4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    c) Müdür kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    3) Üç yılı Genel Sekreterlikte şef kadrosunda olmak üzere en az on yıl görev yapmış olmak,

    ç) Şef kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Genel Sekreterlikte en az altı yıl görev yapmış olmak,

    d) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Genel Sekreterlikte en az altı yıl Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmış olmak,

    e) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az orta öğretim mezunu olmak,

    2) Son üç yılı Genel Sekreterlikte olmak şartı ile en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    f) Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az orta öğretim mezunu olmak,

    2) Son üç yılı Genel Sekreterlikte olmak şartı ile en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    g) Şoför kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az orta öğretim mezunu olmak,

    2) Son üç yılı Genel Sekreterlikte olmak şartı ile en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    ğ) Berber, Kaloriferci, Hizmetli, Garson ve Bahçıvan kadrolarına atanabilmek için,

    1) En az orta öğretim mezunu olmak,

    2) Son üç yılı Genel Sekreterlikte olmak şartı ile en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevini yapabilecek sağlık şartlarına sahip olmak,

    h) Aşçı ve Aşçı Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için,

    1) En az orta öğretim mezunu olmak,

    2) Son üç yılı Genel Sekreterlikte olmak şartı ile en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevini yapabilecek sağlık şartlarına sahip olmak,

    4) Görevi ile ilgili sertifikaya sahip olmak,

    (3) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda sınavda başarılı olanlardan aranacak şartlar:

    a) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    b) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    ç) Desinatör kadrosuna atabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimi

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 -(1) Görevde yükselme sınavına tabi personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 8 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunanlara görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar en az onbeş gün önce Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (4) Görevde yükselme eğitimi programları, Genel Sekreterlik tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 9 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu, 29/12/2003 tarihli ve 2003/6688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat ile görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara ait görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    (4) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Sınav şartı ve atama

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselme sınavına tabi görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı bulunanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (4) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılmayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Sınavın şekli

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından herhangi birisine yaptırılır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 9 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    (2) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Sınav kurulu ve görevleri

    Madde 12 -(1) Sınav kurulu, Genel Sekreterin görevlendireceği bir Genel Sekreter Yardımcısı veya Ana Hizmet Birimi Daire Başkanlarından birinin başkanlığında 1 inci Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanı ile sınav yapılacak boş kadroların bağlı veya ilgili olduğu birimlerden iki temsilci olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Aynı usulle yedek üyeler de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    (2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

    (3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

    (4) Sınav kurulu, sınavlara katılacaklar için 9 uncu maddeyle öngörülen, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Genel Sekreterlik, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden itibaren en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 9 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

    Madde 13 - (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

    (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 15 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından herhangi birisine yaptırılır.

    (3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Sekreterlik personeli başvurabilir.

    (4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Hizmet grupları arasındaki geçişler

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri hariç olmak üzere, hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Sekreterlikte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 18 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikteki aynı unvanlara veya bu unvanların bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atama yapılacak kadrolara, Genel Sekreterlikte belirli süre çalışmış olma şartı dışındaki şartlar ayrıca aranır.

    (2) Ayrıca, Genel Sekreterlikte Müşavir, Grup Başkanı, Daire Başkanı ve 1'inci Hukuk Müşaviri kadrolarına bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama yapılabilir.

    Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar

    Madde 19 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yabancı dil geçerlilik süresi

    Madde 20 - (1) Daire Başkanı, Grup Başkanı, Müşavir ve Uzman kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak şartlardan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı notunun geçerlilik süresi; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinin dördüncü fıkrasına göre beş yıldır. Bu sürenin bitiminde yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 21 - (1) 28/8/2005 tarihli ve 25920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Öğrenim durumu

    Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yürütür.

    Mevzuat Kanunlar