BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 03/04/2012

    Resmi Gazete Sayısı : 28253

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediyeler veya bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen su ve kanalizasyon hizmetlerinin basitleştirilmesi, su ve kanalizasyon hizmetlerinde bürokrasiyi azaltıcı tedbirlerin alınması ve e-belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik belediye ve bağlı kuruluşlarının su ve kanalizasyon hizmetlerinin basitleştirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) Belediye: 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında olan belediyeler ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında olan büyükşehir belediyelerini,

    b) Bağlı Kuruluşlar: Belediyelere bağlı, ayrı bütçeli ve kanunla kurulan, kamu tüzel kişiliğini haiz su ve kanalizasyon hizmetleri yürüten kuruluşları,

    c) Sözleşme: Belediye ve bağlı kuruluşları ile başvuru sahipleri arasında yapılan su veya kanalizasyon hizmetlerine ilişkin sözleşmeyi,

    ifade eder.

    Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin hususlar

    Madde 5 - (1) Belediye ve bağlı kuruluşları su ve kanalizasyon hizmetlerini yerine getirirken başvuru sahiplerinden bilgi ve belge taleplerine ilişkin işlemlerini aşağıdaki hususları dikkate alarak gerçekleştirirler:

    a) İlk su aboneliği, ilk atık su aboneliği ile bu aboneliklere ilişkin devir ve kapama işlemleri ve diğer su abonelik hizmetleri sırasında başvuru sahiplerinden T.C. kimlik numaraları ve diğer kimlik bilgilerini belediye veya bağlı kuruluşla yaptıkları sözleşmede belirtmeleri istenir. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerinin doğruluğu belediye veya bağlı kuruluşlar tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden teyit edilir. Yetkili belediye ve bağlı kuruluş gerekli görmesi durumunda başvuru sahibinden T.C. kimlik numarasının yer aldığı bir kimlik belgesini yetkili personele göstermesini talep edebilir. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerinin teyidi amacıyla kendilerinden nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı sureti veya kimliğe ilişkin başkaca bir belgeyi idareye teslim etmeleri istenmez.

    b) İlk su aboneliği, ilk atık su aboneliği ile bu aboneliklere ilişkin devir ve kapama işlemleri ve diğer su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin işlemler sırasında başvuru sahiplerinden mülkiyete, kira sözleşmesine ve mülkiyet ya da mülkiyetin gayri ayni hak sahibinin muvafakatine ilişkin bilgileri belediye veya bağlı kuruluşlarla yaptıkları sözleşmede belirtmeleri istenir. Başvuru sahiplerinin mülkiyet durumuna ilişkin olarak, sözleşmede belirttikleri yazılı beyanları esas alınır. Başvuru sahiplerinin mülkiyete ilişkin hususları belgelendirmeleri amacıyla kendilerinden kira sözleşmesi, tapu sureti veya başkaca bir belge talep edilmez. Buna karşın başvuru sahibinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun idarece tespiti halinde, yetkili belediye veya bağlı kuruluşları tarafından başvuru sahibinden abonelik sözleşmesinde belirttiği tarihteki mülkiyet durum beyanını kanıtlayıcı kira sözleşmesi veya tapu sureti sunması istenir. Başvuru sahibinin mülkiyet durum beyanını teyit edici nitelikte bir kira sözleşmesi veya tapu suretini yetkili belediye veya bağlı kuruluşa sunmaması durumunda başvuru sahibinin abonelik sözleşmesi iptal edilir ve hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlemler uygulanır.

    c) İlk su aboneliği, ilk atık su aboneliği ile bu aboneliklere ilişkin devir ve kapama işlemleri sırasında işyeri sahibi olan başvuru sahiplerinden vergi kimlik numaralarını, bağlı oldukları vergi dairelerini, ticaret unvanı ve sicil numaraları ve kayıtlı oldukları ticaret sicil memurluklarını veya esnaf sicil memurluklarına ilişkin hususları belediye veya bağlı kuruluşla yaptıkları sözleşmede yazılı olarak belirtmeleri istenir. Başvuru sahiplerinin vergi mükellefiyet tesisi veya ticaret sicil bilgilerine ilişkin olarak başvuru sahiplerinden vergi levhası, ticaret sicil gazetesi veya başkaca bir belge talep edilmez. Belediye veya bağlı kuruluşlar gerekli görmeleri durumunda başvuru sahiplerinin vergi mükellefiyet beyanlarının doğruluğunu e-vergi levhası sorgulamasıyla teyit edebilirler. Belediye veya bağlı kuruluşlar gerekli görmeleri durumunda başvuru sahiplerinin ticaret sicil gazetesi bilgilerine Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden sorgulamayla teyit edebilirler.

    ç) Belediye veya bağlı kuruluşlar tarafından sunulan su ve kanalizasyon hizmetlerinden mevzuata göre istenen herhangi bir belgenin aslının başvuru sahibi tarafından getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Başvuru sahiplerinin yetkili belediye veya bağlı kuruluşça görevlendirilen personel tarafından tasdik edilmiş belgeleri yetkili belediye veya bağlı kuruluşa teslim etmeleri durumunda, kendilerinden bu belgeler haricinde ayrıca belge asıllarını veya noter onaylı suretlerini teslim etmeleri istenmez.

    d) İlk su abonelik işlemi için yapı kullanma izni ve harcamalara katılım payının ödenmesi dışında başkaca bir şart aranmaz. İnşaat halindeki yerler için ilk su abonelik işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesine sahip olma şartı yerine yapı ruhsatına sahip olma şartı aranır. Atık su abonelik işlemlerinde ise 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Su Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince ayrıca kanal bağlantı ücreti istenir.

    e) Ön ödemeli (kartlı) su sayacı kullanan abonelerden güvence bedeli (depozit) tahsil edilmez.

    f) Başvuru sahiplerinin su ve kanalizasyon hizmetlerine başvuruları sırasında yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatı bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde bu bilgiler yetkili belediye veya bağlı kuruluş tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden alınır. Yetkili belediye veya bağlı kuruluş, başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgileri başvuru sahiplerinden talep edebilir. Yetkili belediye veya bağlı kuruluş başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatı belgesinin fotokopileri veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir.

    g) Su ve kanalizasyon hizmetlerinde mevcut bulunan bilgi ve belgelerden güncel adresin doğru olarak tespit edilememesi nedeniyle ilgili yere ait numarataj bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde, bu bilgiler belediyelerin numarataj işlemlerinden sorumlu birimleri tarafından elektronik ortamda sunulur. Başvuru sahiplerinden numarataj alanında görevli belediye biriminden ayrıca numarataj yazısı getirmesi istenmez. Belediyelerin numarataj işlemlerinden sorumlu birimleri, numarataj işlemleri ile ilgili verileri elektronik ortamda tutmakla ve bu verilere ihtiyaç duyan belediye birimleriyle elektronik ortamda paylaşmakla yükümlüdürler.

    ğ) Su ve kanalizasyon hizmetlerinin sunumu sırasında başvuru sahiplerinin mevzuat gereği ödemede bulundukları tutarları belgeleyen güvence makbuzu, kanal katılım makbuzu ve diğer ödeme makbuzları, başvuru sahiplerinden talep edilmez. Belediye veya bağlı kuruluş başvuru sahiplerinin mevzuat gereği ödemede bulunup bulunmadıklarına ilişkin bilgileri, başvuru sahibinin ödeme yaptığı belediye birimi veya belediye adına tahsilât yapan kurumdan elektronik ortamda alırlar. Başvuru sahibinin ödeme yaptığı belediye birimi veya belediye adına tahsilât yapan kurum, başvuru sahiplerinin mevzuat gereği ödemede bulunup bulunmadıklarına ilişkin bilgileri elektronik ortamda kayıt altında tutmakla ve bu bilgilere ihtiyaç duyan belediye veya bağlı kuruluşla paylaşmakla sorumludur.

    h) Belediye ve bağlı kuruluşun görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

    ı) İşlemler vekil tarafından yürütülecek ise vekâletname, şirket için ise vekâletname ve imza sirküleri ibraz edilir. Noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı gösterilmesi kaydıyla fotokopisi kurumca onaylanarak işleme alınır. Vekâletname ve imza sirkülerinin noter onaylı suretlerinin kuruma bırakılması istenmez.

    i) Başvuru sahibinin sözleşmede sehven yanlış adres beyan etmesi halinde belediye ve bağlı kuruluşun karşılaşacağı zarar başvuru sahibinden karşılanır. Bu husus sözleşmede belirtilir ve ayrıca sözleşme başvuru sahibince imzalanmadan önce belediye ve bağlı kuruluş tarafından görevlendirilen yetkili bir personel tarafından başvuru sahibine sözlü olarak da ifade edilir.

    j) Su ve kanalizasyon hizmetlerinde başvuru sahibinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı bilgileri ruhsat vermeye yetkili idarelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme işlemlerinden sorumlu birimleri tarafından elektronik ortamda sunulur. Bu kapsamda su ve kanalizasyon hizmetlerinde başvuru sahiplerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı sureti istenmez. Ruhsat vermeye yetkili idarelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme işlemlerinden sorumlu birimleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme işlemleri ile ilgili verileri elektronik ortamda tutmakla ve bu verilere su ve kanalizasyon hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyan belediye birimleriyle elektronik ortamda paylaşmakla yükümlüdürler.

    Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması

    Madde 6 - (1) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri yapılmaz, işlem veya sözleşmeleri yapılmış ise iptal edilir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

    Su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin verilerin elektronik ortamda tutulması

    Madde 7 - (1) Belediye ve bağlı kuruluşları, su ve kanalizasyon hizmetlerinin sunumu sırasında oluşturulan belgelere ilişkin bilgileri elektronik ortamda kayıt altında tutar, elektronik ortamda kayıt altında tutulan bilgilere ilişkin veritabanları oluşturur ve söz konusu veritabanlarını talep eden kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda paylaşırlar.

    (2) Belediye ve bağlı kuruluşları ilk abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme işlemlerinin internet yoluyla yapılması ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik teknik ve idari tedbirleri alır ve hizmetlerin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.

    (3) Başvuru sırasında istenen evrak ve sözleşme örnekleri belediye veya bağlı kuruluşların kurumsal internet sayfasında da yayımlanır.

    Yönetmeliğe uyum

    Geçici Madde 1 - (1) Belediye ve bağlı kuruluşlar, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idarî, teknik ve hukukî düzenlemeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirir.

    Yürürlük

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar