TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 12/11/1993

    Resmi Gazete Sayısı : 21756

    BİRİNCİ KISIM:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç:

    Madde 1- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

    Kapsam:

    Madde 2-Bu Yönetmelik; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu'nun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları, Teftiş Kurulu Büro Şefliği'nin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları'nın atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları'nın çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Tanımlar:

    Madde 3- (Değişik: RG- 24/10/1998-23503) Bu Yönetmelikte geçen;

    Ortaklık : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,

    Genel Müdürlük : TPAO Genel Müdürü ve Makamını,

    Teftiş Kurulu : TPAO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

    Kurul Başkanı : TPAO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi : Kurul Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Müfettişini,

    Müfettiş : TPAO Teftiş Kurulu Başkanını, TPAO Başmüfettiş ve Müfettişlerini,

    Müfettiş Yardımcısı : Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz TPAO Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılarını,

    Büro Şefliği : TPAO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliği'ni,

    Büro Şefliği Personeli: TPAO Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliği'nde görevli, Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf kadrolarındaki personeli,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teşkilat

    Teşkilat ve Bağlılık:

    Madde 4- (Değişik birinci fıkra:RG-27/6/2008-26919) Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri esnasında doğrudan Genel Müdür adına hareket eder.

    Görev Merkezi:

    Madde 5-Ortaklık Teftiş Kurulu'nun görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir.

    İKİNCİ KISIM: BİRİNCİ BÖLÜM

    Teftiş Kurulu

    Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri:

    Madde 6- Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevleri

    Genel Müdürün emri ve onayı üzerine:

    a) Ortaklığın merkez ve taşra birimlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

    b) Ortaklığın merkez ve taşra birimlerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmaları yapmak,

    c) (Değişik birinci fıkra:RG-27/6/2008-26919) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi uyarınca ilgili Bakanlığın vereceği teftiş ve tahkik görevini yerine getirmek; 58 inci maddesi uyarınca Ortaklığın yurt dışında kurduğu ve hissedar olduğu şirketlerde anlaşmalar çerçevesinde teftiş inceleme ve soruşturma yapmak,.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Başkanı'nın Atanması Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Teftiş Kurulu Başkanı'nın Atanması:

    Madde 7- (Değişik: RG-24/10/1998 - 23503 )

    Teftiş Kurulu Başkanı yurt çapında açılan müfettiş yardımcılığı yarışma sınavlarında başarı gösteren ve üç yıllık müfettiş yardımcılığı süresi sonundaki yeterlilik sınavı ile müfettiş sıfatını kazanan ve en az üç yıl Genel Müdürlük Teftiş Kurulu'nda müfettişlik veya başmüfettişlik yapmış, bilfiil 15 yıllık müfettişlik hizmeti bulunan Genel Müdürlük müfettişleri arasından Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nca atanır.

    Teftiş Kurulu Başkanı'nın Görev Yetki ve Sorumlulukları:

    Madde 8- Başkan, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 6'ncı maddede belirtilen görevlerini, Genel Müdürlük makamının emir ve onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek, izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

    c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

    d) Yıllık teftiş programını hazırlayıp Genel Müdür'ün onayına sunmak ve programın uygulanmasını sağlamak,

    e) Teftiş programının onaylanmasından sonra çıkacak, yeni işler için Müfettiş veya Müfettişleri görevlendirmek, gerekirse bir işi bir Müfettişten alıp, diğer Müfettişe vermek,

    f) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, sonucu hakkında Başkanlık görüşünü belirterek Genel Müdürün onayına sunmak ve takip eden işlemleri yapmak,

    g) Kurulun çalışmalarına ait yıllık çalışma raporlarını düzenlemek ve gelecek (müteakip) yılın en geç ikinci ayının sonuna kadar Genel Müdüre arz etmek,

    h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    i) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek,

    j) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    k) Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle verilen diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu Başkanı'na Yardım:

    Madde 9- (Değişik: RG-24/10/1998 - 23503 )

    Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere müfettişler arasından bir müfettişi "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişi'nin görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

    Teftiş Kurulu Başkanı'na Vekâlet:

    Madde 10- (Değişik: RG-24/10/1998 - 23503)

    Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevinden ayrıldığında, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan Kurul müfettişlerinden birine vekalet görevi verilir. Ancak, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan başmüfettiş veya müfettiş bulunmaması halinde, diğer müfettişlerden birine vekalet görevi verilir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın boşalması halinde vekalet edecek müfettiş Genel Müdür tarafından belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 11- Müfettişler, Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, doğrudan doğruya Genel Müdür adına;

    a) Ortaklık işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, sirküler ve Genel Müdürlük emirlerine uygun olarak yürütülüp, yürütülmediği hakkında, merkez ve taşra birimlerinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirmek,

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, iç ve dış mevzuatın uygulanmasında görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirmek,

    d) Görevin yürütülmesi sırasında, Ortaklığa ait para, pul, değerli kağıtları, her çeşit eşya ve varlıkları saymak ve açık, gizli belgeleri incelemek,

    e) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    f) Teftiş, inceleme veya soruşturma sırasında görevi başında bulunmalarını zorunlu görecekleri personelin izinli ayrılmalarının geciktirilmesini, izinde bulunanların ise geri çağrılmalarını istemek,

    g) Gerektiğinde bilirkişi olarak yararlanmak amacıyla Ortaklık Birimlerinin yetkili amirlerinden eleman talebinde bulunmak, çalışma yer ve programını düzenlemek, Ortaklık dışından bilirkişi görevlendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kurul Başkanlığı'na öneride bulunmak,

    h) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,

    i) Refakatlarına verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

    j) (Ek:RG-27/6/2008-26919) Ortaklığın yurt dışında kurduğu ve hissedar olduğu şirketlerde anlaşmalar çerçevesinde teftiş inceleme ve soruşturma yapmak

    ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettiş ve kendilerine yetki verilen Müfettiş Yardımcıları yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Görevden Uzaklaştırma:

    Madde 12- Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler;

    a) Teftiş ve soruşturma sırasında suç delilleri henüz elde edilmemiş olmakla beraber, iş başında kalmalarının soruşturmayı güçleştireceği kanaatine varılan,

    b) Para ve para hükmündeki kağıtları ile ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan,

    c) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapan, personel doğrudan doğruya Müfettiş tarafından derhal görevden uzaklaştırılır.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri; teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının mahzurlu olduğunun açık bir şekilde ortaya konması (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte, Genel Müdürlüğe, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ve diğer ilgililere yazılı olarak derhal bildirilir.

    Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan yerin amiri tebligatı yerine getirmek ve işlerin aksamamasını temin için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

    Görevden uzaklaştırmayı gerektiren soruşturma, diğer işlere göre acele olarak yapılır ve sonuçlandırılır.

    Teftiş ve soruşturma sonucunda suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde görevden uzaklaştırılan personel, Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine atamaya yetkili makam tarafından bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Görevden uzaklaştırılması gerekenler hakkında işledikleri suçun nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

    Görevlendirme:

    Madde 13- Müfettişler Genel Müdürlük Makamı'nın emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanı'ndan aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Aldıkları görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirirler.

    Müşterek Çalışmalar:

    Madde 14- Yıllık teftiş programları ile inceleme ve soruşturmaların gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi, o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup Başkanları, işe başlarken ve grupların devamı sırasında teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü, tayin işlerinin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

    Gruba başkanlık eden kıdemli Müfettiş, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir.

    Ayrıca grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların sonuçlarını düzenleyecekleri raporlarda belirtirler.

    İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri:

    Madde 15- a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı'na zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    b) Müfettişlere verilen işin devredilememesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanı'nın yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

    c) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az 3 nüsha olarak hazırlanacak devir notuna,

    - Devredilen işin ne olduğu

    - Devir gününe kadar;

    - İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

    - İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,

    Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

    hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

    Müfettişlerin Riayet Edecekleri Hususlar:

    Madde 16- Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun bir ciddiyet ve vakar göstermek, münasebetlerinde nezaket kaidelerine riayet etmek ve her ne suretle olursa olsun münakaşalara girmekten çekinmek zorundadırlar.

    Müfettişler;

    a) İcraya müdahale edemezler,

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve tashihat yapamazlar,

    c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler,

    d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Büro Şefliği

    Teftiş Kurulu Büro Şefi ile Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

    Madde 17- Büro Şefliği, Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Büro Şefi ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

    Teftiş Kurulu Büro Şefliği'nin görevleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını ilgili birimlere göndermek,

    b) Müfettişlerden gelen raporları kayıt etmek, ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

    c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    d) Teftiş Kurulu'nun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    e) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Şefliğin idaresinden Başkana karşı birinci derecede Büro Şefi sorumludur.

    Büro Şefi ve büronun diğer personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Defter, evrak, rapor ve benzeri belgeleri Teftiş Kurulu Başkanı'nın izni olmaksızın bir makam ve şahsa gösteremezler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: BİRİNCİ BÖLÜM

    Ortaklık Müfettişliği'ne Giriş;

    Madde 18- (Değişik:RG-27/6/2008-26919)

    Ortaklık Müfettişliği'ne, Müfettiş Yardımcısı olarak sınavla girilir. Ortaklıkta görevlendirilecek müfettiş yardımcısı adayları, 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat doğrultusunda, Ortaklıkça istenen niteliklere uygun olarak Türkiye İş Kurumu tarafından belirlendikten sonra, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde açılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları halinde göreve başlatılırlar.

    Sınav Kurulu;

    Madde 19- (Değişik: RG-06/08/2001 - 24483 )

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını yapacak Kurul, Genel Müdürün Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanı'nın Başkanlığı'nda Kurul Üyeleri arasından en az 5 kişiden teşekkül eder. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

    Teftiş Kurulunda yeter sayıda Müfettiş bulunmaması halinde Sınav Kurulunun yapısı Genel Müdürce kararlaştırılır.

    Sınavların sevk idare ve sorumluluğu sınav kuruluna aittir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları;

    Madde 20- (Değişik:RG-27/6/2008-26919)

    Türkiye İş Kurumu tarafından aday listesinin Ortaklığa bildirilmesini takip eden 30 günlük süre içinde alan bilgisi sınavı için duyuru yapılır. Duyuruda başvuru süresi, sınav yeri ve tarihi ile sınavın şekli ve kapsamı belirtilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları;

    Madde 21- (Değişik:RG-27/6/2008-26919)

    Ortaklık Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    c) Askerlik durumu itibariyle;

    1) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    2) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    d) Ortaklık dışında herhangi bir hizmet yükümlülüğü üstlenmemiş olmak veya mecburî hizmet borcu bulunmamak,

    e) Türkiye'nin her yerinde görevini yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye engel bir durumu bulunmamak,

    f) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,

    g) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    h) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, maliye, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile en az dört yıllık yüksek öğrenim lisans diploması veren ve eğitim programları itibariyle bunlara denkliği yetkili makamlarca onanmış yurt içi ve yurt dışı fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

    i) KPSS'de yabancı dil bölümünde sorulan soruların en az yüzde yetmişini doğru cevaplamış veya KPDS'den en az 70 puan almış veya TOEFL Paper Based Testinden en az 523, İnternet Based Testinden en az 70 puan almış olmak,

    j) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonunda, Ortaklıkça belirlenen puan türünden asgarî puanı almış olmak,

    k) Ortaklık müfettiş yardımcılığı giriş sınavına üç defadan fazla katılmamış olmak

    gerekir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri;

    Madde 22- (Değişik:RG-27/6/2008-26919)

    Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler sınav ilanının yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içersinde Ortaklığa başvururlar. Başvuruda aşağıdaki belgeler istenir:

    a) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

    c) Geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi,

    d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya engel bir hali olmadığına dair yazılı beyan,

    e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

    f) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,

    g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6x9 ebadında 6 adet fotoğraf,

    h) Kendi el yazısı ile öz geçmişi, (Öz geçmişte ana, baba adları ile meslek veya işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek tahsilden sonra varsa yaptığı işler belirtilir.)

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yeri;

    Madde 23- Yazılı ve sözlü sınavlar Genel Müdürlük binasında/Ankara'da yapılır. Aranan şartlara sahip istekliler yazılı ve sözlü iki sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi;

    Madde 24- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca, fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi şartı ile girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları;

    Madde 25- (Değişik:RG-27/6/2008-26919)

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır:

    a) İktisat (İşletme İktisadı dahil),

    b) Maliye,

    c) Hukuk;

    1) Anayasa ve idare hukuku,

    2) Ceza hukuku,

    3) Ceza muhakemeleri usulü hukuku,

    4) Medenî hukuk (Aile hukuku hariç),

    5) Borçlar Hukuku,

    6) Ticaret hukuku,

    7) İcra ve iflas hukuku,

    8) Vergi hukuku,

    9) İş hukuku.

    d) Muhasebe,

    1) Genel muhasebe,

    2) Maliyet muhasebesi,

    3) Bilanço analizi ve teknikleri,

    4) Finansal analiz,

    5) Ticarî hesap.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi;

    Madde 26- Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek, olmak üzere 100'dür.

    Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için (Mülga ibare:RG-27/6/2008-26919) (

    ) yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'tan, ortalamasının ise 65'ten aşağı olmaması gerekir.

    Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınavda, adayların genel olarak Hukuki, İktisadi, Mali ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da gözönünde bulundurulur.

    Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 65'ten aşağı olmaması gerekir.

    Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65'ten az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, (Mülga ibare:RG-27/6/2008-26919) (

    ) yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

    (Değişik altıncı fıkra:RG-27/6/2008-26919) Sınavda başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı, bunun da eşit olması halinde yabancı dil puanı yüksek olan tercih edilir.

    Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığı'na tayinleri sınavdaki derece esasına göre yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi:

    Madde 27- Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur.

    a) Şahsiyetlerini, mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat, teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak.

    Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı;

    Madde 28- Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık sürede aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları

    Kurulun yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, Ortaklığın faaliyet konularının bizzat işyerlerinde tanıtılmasının sağlanması amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları

    Ortaklığa bağlı birimlerin teftişi gruplar halinde yapılır. Bu teftişler Müfettiş Yardımcıları'nı yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Programlar mevzuat ve tatbikatının, teftiş ve tahkik usullerinin yeterli derecede öğretilmesini sağlayacak şekilde düzenlenir ve uygulanır.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları

    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalâaları da alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca re'sen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir.

    Re'sen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, re'sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da gözönünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenir.

    Yeterlilik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma;

    Madde 29- Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Ortaklık Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "yeterlilik imtihanı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilebilir veya Ortaklıkla ilişkisi kesilir.

    Yeterlik Sınavı;

    Madde 30- Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.

    Bu sınavda da başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler. Başarı gösteremeyenler Teftiş Kurulu'ndan çıkarılarak başka bir göreve tayin edilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişliğe Tayin

    Müfettiş Yeterlik Sınav Kurulu;

    Madde 31- Müfettiş yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 19'uncu maddesinde bahsedilen Kurul, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapar.

    Sınav programında; Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavındaki konulara ilave olarak;

    a) Ortaklık ve Bağlı kuruluşları ile iştiraklerini ilgilendiren mevzuat ve tatbikat,

    b) Ortaklığın teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri yer alır.

    Yeterlik imtihan notu, yazılı ve sözlü imtihan notu ile yetişme notundan meydana gelir.

    Tam not, yetişme notu ile yazılı imtihan gruplarından ayrı ayrı ve sözlü imtihanda tek olmak üzere 100'dür.

    Yeterlik imtihanını başarmış sayılmak için;

    a) Alınan notların her birinin 50'den,

    b) Yazılı imtihan gruplarından alınan notlar ortalamasının 65'ten,

    c) Yetişme notu ve yazılı imtihan grupları notları ile sözlü sınav notu ortalamasının 65'ten, aşağı olmaması gerekir.

    Yetişme Notu;

    Madde 32- Yetişme notu, Müfettiş Yardımcılarının Staj Süresince;

    a) Yaptıkları teftiş sonunda düzenledikleri raporlara verilen not,

    b) Tahkikat sonunda düzenledikleri raporlara verilen not,

    c) Yanında çalıştıkları Müfettiş ve Kurul Başkanı tarafından verilen tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında özel nottan, oluşur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Yükselme:

    Madde 33- Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilen Ortaklık Müfettişlerinin, müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.

    Müfettişliğe tayin edilenlerin kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre belirlenir.

    Başmüfettişliğe Yükselme;

    Madde 34- (Değişik:RG-27/6/2008-26919)

    Ortaklık Başmüfettişliğine yükselmede; meslekî yetenek, kıdem ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel kanaatin olumlu olması esastır. Başmüfettişliğe atanabilmek için müfettişin kamu kurum ve kuruluşlarında 10 yıl müfettişlik hizmetinin bulunması ve bu hizmetin en az iki yılının Ortaklık Teftiş Kurulunda geçmesi şarttır.

    Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri;

    Madde 35- Ortaklık Teftiş Kurulu'ndan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik Güvencesi;

    Madde 36- Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Ortaklık Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe, görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Esasları

    Teftiş:

    Madde 37- Teftiş, Ortaklık birimlerince yürütülen işlem ve faaliyetlerin kanunlar, yönetmelikler, genelge ve talimatlar, Yönetim Kurulu kararları ve Genel Müdürlük çalışma ilkelerine uygun olarak ve tüm Ortaklık birimlerinde yeknesak bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin, Ortaklığa zarar veren hatalı işlem ve yolsuzlukların ortaya çıkarılarak, bunların düzeltilmesi ve giderilmesine yönelik önlemlerin tespiti amacıyla, hizmet ve işlemlerin sonuçlandırılmasından sonra, Müfettişler tarafından periyodik olarak denetlenmesidir.

    Teftişin Amacı;

    Madde 38- Teftiş, Ortaklığın kuruluş amacına dönük çalışma düzeninin korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi ilkeleri çerçevesinde;

    a) Ortaklık birimlerinde, işlem ve faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine, Genel Müdürlük çalışma prensiplerine, verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun ve tüm teşkilatta yeknesak bir şekilde yürütülmesinin temini,

    b) Uygulamada plan ve bütçe amaçlarından sapmalar, mevzuatın hizmetle uyuşmayan, aksayan ve yetersiz kalan yönleri varsa, bunların neden ve sonuçlarıyla birlikte ortaya konularak, Genel Müdürlüğe ve uygulayıcılara ışık tutulması, düzeltilme çarelerinin araştırılıp, önerilmesi,

    c) Ortaklığa zarar veren hatalı ve noksan işlemlerin, yapılmış her türlü yolsuzlukların ortaya çıkarılması, aksaklık ve hataların önlenmesine ilişkin tedbirlerin saptanması,

    amacı ile yapılır.

    Teftişin Yöntemi;

    Madde 39- Teftiş, Yoklama veya Tarama yöntemiyle yapılır. Ancak, işlemlerin Ortaklık zararına sebebiyet verecek biçimde noksan ve hatalı görülmesi veya yolsuzluk bulunduğu izlenimini doğurması durumunda teftişin tarama yöntemiyle yapılması zorunludur.

    Teftiş Programları;

    Madde 40- Teftiş Programları teftişe tabi birimlerin her yıl en az bir defa teftiş görmelerini sağlayacak biçimde Teftiş Kurulu Başkanı tarafından hazırlanır ve Aralık ayı içerisinde Genel Müdürün onayına sunulur.

    Herhangi bir birim mutad ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.

    Programda; Teftişe tabi birimler, konuları, devreleri, tarihleri, süreleri, teftişin tek başına bir Müfettiş tarafından veya müştereken yapılacağı ve ayrıca gerektiği hallerde tetkik ve tahkik olunacak diğer konular belirtilir.

    Teftişe Başlama ve Sayımlar;

    Madde 41- Müfettiş, normal teftiş çalışmalarına Yönetmelik hükümleri ile teftiş programında yazılı esasları gözönünde bulundurarak ve öncelikle para, pul ve kıymetli evraklarla kasa, depo ve ambar kıymetlerinin saklanmasına ayrılan yerlerde ve menkul mallar üzerinde yapacağı sayım, yoklama ve ölçme gibi işlemlerin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlayacak bütün tedbirleri alarak başlar.

    Gerekirse mevcut durumun değişmemesi için menkul kıymetleri yetkililerin de katılmasıyla mühür altına alıp bir tutanakla vaziyeti tespit eder.

    İnceleme:

    Madde 42- İnceleme: Ortaklıkta İktisadi, Ticari, Mali, Hukuki, İdari ve İşletmecilik yönlerinden yapılacak tetkik ve araştırmalarla, mesleki etüdleri kapsar. İnceleme, konuyu aydınlatıcı veya saptayıcı belge ve bilgilere dayanılarak yapılır.

    Soruşturma:

    Madde 43- Soruşturma: Teftiş ve incelemeler sırasında saptanan veya ihbar ve şikayet yoluyla haber alınan konulardan, soruşturulması Makamca lüzumlu görülen işlem ve eylemlerin ilgili mevzuat hükümleri karşısındaki durumunun, müsebbiplere uygulanacak yaptırımların, alınacak önlemlerin, cezai, hukuki, disiplinel ve idari yönlerden değerlendirilmesidir.

    Soruşturma Açılma Şekli ve Yetkisi;

    Madde 44- Genel Müdür tarafından gerekli görülen hallerde, doğrudan doğruya soruşturma açılabileceği gibi;

    a) Soruşturmayı gerektiren eylemlerin ve olayların teftiş ve inceleme sırasında öğrenilmesi,

    b) Kimliği belli kimse tarafından açık imzalı ve maddi dayanağı bulunan veya kimliği belli olmamakla beraber, doğruluğu hakkında belirti görülen ve böyle bir izlenim bırakan, ihbar ve yakınma mektubunun alınması,

    Durumlarında da Müfettişler, Kurul Başkanlığı'na bilgi vererek alacakları emir uyarınca soruşturma açabilirler.

    Ancak, geciktirilmesinde sakınca görülen veya anında el konulması gerekli bulunan durumlarda, suç delillerinin saptanması amacıyla, Müfettişler doğrudan doğruya soruşturmaya başlar, gerekli önlemleri alır ve kısa zamanda ilk çalışma sonuçlarını Kurul Başkanlığı'na bildirerek alacakları emir gereğince işlem yaparlar. Kurul Başkanının, soruşturma açılmasına ilişkin emri, Genel Müdürün bu konudaki emri doğrultusunda olur.

    Soruşturma gizlilik içerisinde yürütülür.

    Sorgu İşlemleri;

    Madde 45- a) Ortaklık Personelinin Sorgusu: Soruşturmalarda, bilgisine başvurulması gereken personelin ifadesi alınır. Duruma göre sorgu yazı yazılarak da yapılabilir.

    b) Ortaklık Dışı Kişilerin Sorgusu:

    1- Müfettişler soruşturma sırasında, diğer resmi kuruluş görevlilerinin suçla ilgisi olduğu kanısına varırlarsa, kuruluşlarınca da haklarında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak amacıyla, olayın ilgili kuruluşa bildirilmesini Kurul Başkanlığı'ndan isteyebilecekleri gibi, bunlar hakkında acele tedbir alınmasına gerek görüldüğü takdirde, durumu yazı ile o kuruluşun amirine de bildirebilirler.

    2- Bilgisine başvurulmasına gerek görülenlerden halen T.P.A.O. topluluğunda çalışmayanların sorgusunun da yapılması çareleri araştırılır.

    3- Araştırmalara rağmen bulunamayan ve ifade vermekten kaçınan tanık ve sanıkların durumları bir tutanakla saptanmaya çalışılır, bu da mümkün olmadığı takdirde durum raporda belirtilir.

    Müfettişlerin Uyacakları Esaslar;

    Madde 46- Müfettişler teftiş, inceleme veya soruşturma yerine vardıklarında, ilk iş olarak, o iş yerinin en büyük amirini ziyaret eder ve kendisine görevlerini bildirirler.

    Savunma İstenmesi;

    Madde 47- Ceza uygulaması gerektiren her halde ilgilinin savunmasının alınması ve son savunmaların mutlaka yazılı olması zorunludur.

    Rapor Tanzim Zorunluluğu;

    Madde 48- Yapılan her teftiş, inceleme ve soruşturma mutlaka bir rapora bağlanır. Raporların ve eklerinin her sahifesi Müfettiş tarafından mühürlenip paraf edilir. Raporlarda kazıntı, çizinti yapılamaz, yanlış kelimeler üzerleri okunacak şekilde çizilmek suretiyle düzeltilip yanı paraf edilir.

    Raporlar açık lisanla üçüncü şahıslara hitap edecek bir ifade ile yazılır ve tarizlere yer verilmez.

    Tenkit, temenni, teklif ve tavsiyeler mevzuata, müsbit olay ve müşahedelere dayandırılır.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Raporlar ve Değerlendirme Belgesi, Yapılacak İşlem ve Raporların Saklanma Süresi

    Rapor Çeşitleri:

    Madde 49- Müfettişler, çalışmalarının neticelerini işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı Teftiş Raporu,

    b) İnceleme Raporu,

    c) Genel Durum Raporu,

    d) Soruşturma Raporu,

    ile tespit ederler.

    Cevaplı Teftiş Raporu;

    Madde 50- Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin Müfettişin son mütalâası ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı teftiş raporu düzenlenir.

    Her birim için tek bir cevaplı teftiş raporu düzenlenmesi esas olmakla beraber, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibariyle ayrı ayrı cevaplı teftiş raporu düzenlenir.

    a) Cevaplı teftiş raporlarında;

    1- İşlemleri teftiş edilen personelin, adları-soyadları ve ünvanları, teftiş edilen birimlere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

    2- Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

    3- Raporun ilgililerce en geç 15 gün içinde cevaplandırılacağı,

    4- Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

    belirtilir.

    b) Cevaplı raporlar, onbeş günlük süre içinde teftiş edilen birimin amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur.

    Gelen raporlar en geç 15 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalâası da eklenerek Teftiş Kurulu'na tevdi edilir.

    c) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son mütalâanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Hastalık, askerlik gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılmayan raporların son mütalâaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

    d) Cevaplı raporların ilgililer tarafından zamanında cevaplandırılmasını Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bilgi verilir.

    e) (Değişik:RG-27/6/2008-26919) Müfettişlerce, bir asıl ve yeter sayıda suret olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'na tevdi edilen cevaplı teftiş raporları incelenerek Başkanlık görüşünü de içeren bir müzekkere ekinde Genel Müdüre sunulur.

    f) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum teftiş yazısı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının üç nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı'na tevdi edilir.

    İnceleme Raporu;

    Madde 51- a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

    b) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

    c) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibat gerektirir bir durum görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

    d) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

    bildirilmesi maksadıyla düzenlenir

    (Değişik ikinci fıkra:RG-27/6/2008-26919) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler dikkate alınarak yeter sayıda düzenlenir. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca bu raporlar, Genel Müdür onayı ile ilgili birimlere gönderilir.

    Genel Durum Raporu;

    Madde 52- Genel durum raporu, teftişlerin sonuçları hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı'na özet bilgi vermek amacıyla gerektiğinde düzenlenir.

    Bu Raporlarda;

    a) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim ve yazılan raporlar,

    b) İhbar ve şikayet konuları, bunlar üzerinde yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları,

    c) İnceleme konuları, yapılan incelemenin neticeleri,

    d) Görevden uzaklaştırılan memur ve diğer personelin sayıları ve sebepleri,

    e) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

    f) Teftiş edilen birimin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve vasıfları yönünden yeterli olup olmadıkları,

    g) Çalışma araçları ve diğer ihtiyaçları,

    h) Teftiş yılına veya daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zaruri görülen diğer hususlar,

    yazılır.

    Genel durum raporları üç nüsha halinde düzenlenir ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilir.

    Soruşturma Raporu;

    Madde 53- Ortaklığın merkez ve taşra birimlerinde çalışan personelin, yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerinden dolayı yapılan soruşturma sonuçları soruşturma raporuna bağlanır.

    Soruşturma raporlarında, soruşturma emrinin tarih ve sayısı, soruşturma konuları ve işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

    Müfettişler soruşturmayı bitirdikten sonra, en kısa sürede soruşturma raporunu hazırlayıp, 1 asıl ve yeter sayıdaki suretini Teftiş Kurulu Başkanlığı'na tevdi ederler.

    Başkanlıkça soruşturma raporları öncelikle incelenir ve Başkanlık görüşünü de içeren bir müzekkere ekinde Genel Müdüre sunulur.

    Madde 54- Genel Müdürce verilen talimata dayanan soruşturma sonunda sonuç ne olursa olsun bir soruşturma raporu düzenlenir.

    Bu rapor aşağıdaki bölümleri içerir:

    I- İşin Müfettişe ne suretle intikal ettiği,

    II- Soruşturma konusu,

    III- Soruşturma safhaları,

    IV- Delillerin Tahlili ve değerlendirilmesi,

    V- Sonuç ve Kanaat.

    Birinci bölüm; kısa ve özlü yazılır. İşin Müfettişe ne suretle intikal ettiği, Genel Müdürün talimatı, varsa ihbar ve şikayetin tarih ve numaraları, soruşturmaya başlama ve bitirme tarihleri belirtilir.

    İkinci bölümde; soruşturulan olaylar özet halinde ve madde madde gösterilir.

    Üçüncü bölümde; sanığa yüklenen eylem ve davranışların niteliği, ihbar ve şikayetin ne şekilde alındığı, ileri sürülen iddialar, deliller ve verilen bilgiler özetlenir. Soruşturmada izlenen yol, dinlenen tanıklar, incelenen kayıtlar, deliller, varsa bilirkişi raporları ve olaylar arasındaki ilişkiler ayrıntıları ile anlatılır.

    Dördüncü bölümde; sanığın ifadesi ve son savunması ile deliller tahlil edilir, açıklanır ve tartışılır.

    Beşinci bölümde; konu kısaca özetlenerek suç ve kusurun mahiyeti mer'i mevzuatın hangi hükümlerine aykırı olduğu, Müfettişin mütalâa kanaati beyan edilerek uygulanması gereken işlem belirtilir.

    İşlenen suç veya kusur nedeniyle Ortaklığın menkul ve gayrimenkul mallarında ve kıymetlerinde eksiklik ve zarar husule geldiği takdirde bu zararın miktarı da tespit edilir. Zarar ve ziyan tespiti gerektiğinde bilirkişiye yaptırılır.

    (Mülga dokuzuncu fıkra:RG-27-6/2007-26919)

    Raporlar Üzerinde Yapılacak İşlemler

    Madde 55- (Değişik:RG-27/6/2008-26919)

    Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

    Başkanlıkça raporlar üzerinde yapılan incelemeden sonra raporlar;

    a) Genel Müdürün onay ve talimatına sunulur.

    b) Genel Müdürün onayını içeren Teftiş Kurulu Başkanlığı müzekkeresi ve eki cevaplı teftiş raporları gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir. Raporda herhangi bir talimat yok ise sonuçtan teftiş edilen birime bilgi verilir ve rapor hıfza kaldırılır. Bağlı Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları veya Bölge Müdürleri tarafından teftiş raporunda ve/veya talimatta yer alan hususları en kısa zamanda yerine getirilir.

    c) Genel Müdürün onayını içeren Teftiş Kurulu Başkanlığı müzekkeresi ve eki inceleme ve soruşturma raporları, gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlere gönderilir.

    d) Genel Müdür tarafından onaylanmış müzekkere ve raporun birer örneği, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesi açısından bir suçu kapsıyor ise Disiplin Kuruluna intikal ettirilmek üzere Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı'na, adlî bir suçu kapsıyorsa Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilmek üzere Ortaklık Hukuk Müşavirliğine gereği yapılmak üzere gönderilir.

    Bu madde uyarınca yapılan işlemler ile sonuçları hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bilgi verilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları:

    Madde 56- a) Teftişe veya incelemeye tabi birimlerde bulunan amir ve personel; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve incelenmesi için yardımda bulunmak zorundadır.

    b) Teftişe veya soruşturmaya tabi birimlerde görevli amir ve personel, Müfettiş'in gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır. Asılları alınan evrak ve belgelerin Müfettiş'in mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere evrak ve belgelerin alındığı birime verilir.

    c) Teftişe ve soruşturmaya tabi birimlerin yöneticileri; teftiş, inceleme, soruşturma hizmetlerinin gereklerine uygun bir biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

    d) Teftiş veya soruşturmaya tabi birimlerin görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri mücbir sebepler dışında Müfettişin isteği üzerine teftiş veya soruşturma sonuna kadar durdurulur.

    İznini kullanmaya başlamış olan görevli Müfettişin isteği üzerine geri çağırılır.

    Raporların Saklanma Süresi:

    Madde 57- İşlemleri tamamlanmış ve kapatılmış olan raporlar en çok (5) yıl Başkanlık arşivinde muhafaza edilir, bilahare Genel Müdürlük Arşivine teslim edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Madde 58- Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün en seri şekilde Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirirler.

    Müfettişler, teftiş mahalline tekrar dönmeye lüzum kalmayacak şekilde işlerini tamamlamadan görevli bulundukları yerlerden ayrılamazlar.

    Resmi tatil günlerini ve çalışmalarına halel gelmemek şartı ile hafta tatillerini Teftiş Kurulu Başkanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle istedikleri yerde geçirebilirler.

    Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar:

    Madde 59- Ortaklık Müfettişleri'ne Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış kimlik belgesi ile birer Müfettişlik mühürü verilir.

    Müfettişlere, hesap makinası ve çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca sağlanır.

    Madde 60- Müfettişler, yaptıkları teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmalar nedeniyle çeşitli kademelerdeki Ortaklık personelinden Başkanlığın izni ile yararlanabilirler. Yararlanılacak personelin mensup olduğu ünite amiri, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bu konudaki taleplerini gecikmeden karşılar.

    Madde 61- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; 14/7/1982 ve 755/6 sayılı "TPAO Teftiş Kurulu Yönetmeliği" bütün değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

    Geçici Hükümler:

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Ortaklık Teftiş Kurulu'nda Başkanın ve Müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (19 uncu maddede belirtilen sınav kurulunun teşekkülü için yeterli müfettiş sayısına ulaşıncaya kadar) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Türkiye genelinde görevli yetkili müfettişler arasından Ortaklık Müfettişliğine doğrudan atama yapılabilir.

    Ancak bu şekilde doğrudan atama yapılabilmesi için başvuru sahibinin;

    a) Mesleğe Müfettiş Yardımcılığı seçme ve yarışma sınavını kazanarak girmiş olması ve en az üç yıl süreli yardımcılık döneminden sonra yapılan yeterlilik sınavında başarı göstererek "Müfettiş" ünvanını iktisap etmiş bulunması,

    b) Bu Yönetmeliğin 21/c maddesinde yazılı tahsil şartlarını taşıması, gereklidir.

    Hukuki Dayanak:

    Madde 62- Bu Yönetmelik Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) tabi olduğu 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 9 Kasım1984 tarih ve 18570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ortaklık Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Yürürlük:

    Madde 63- Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun onay tarihinden geçerli olmak üzere yayımladığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 64- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar