MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 01/10/1993

    Resmi Gazete Sayısı : 21715

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Bürosunun görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Tanımlar

    Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdür : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürünü,

    İdare : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

    Kurul : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

    Başkan : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

    Müfettiş : Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürlük başmüfettişleri ve müfettişlerini,

    Müfettiş Yardımcısı : Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılarını,

    Kurul Bürosu : Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosunu,

    ifade eder.

    Kuruluş ve Bağlılık

    Madde 3- Kurul bir başkanla, yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri. Başkanlığa bağlı Kurul Bürosu tarafından yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 4- Kurulun görev merkezi Ankara'dadır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Kurulun Görevleri

    Madde 5- Kurul, Genel Müdürün emri veya onayı üçerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

    a) İdare teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    b) Karşılığı nakit olmayan her türlü piyango ve çekilişlerle ilgili olarak inceleme araştırma ve denetleme yapmak,

    c) İdarenin amaçlarının ve görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli önerileri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

    d) Mevzuatta yer alan veya Genel Müdürce verilen benzeri görevleri yapmak.

    Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine haiz olup, aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Kurulun 5 inci maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

    b) Kurulu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde bizzat, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    d) Genel Müdürün teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve emirlerin uygulanışını izlemek,

    e) (Değişik: RG-14/11/2002-24936)

    Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksiklerin giderilmesini sağlamak ve yetkili ya da ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirler ve yapılacak işlemlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

    f) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak, müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile müfettişlik yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak,

    g) Teftiş programlarını hazırlamak ve Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanmış teftiş programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama sırasında doğacak güçlük ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

    h) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teftiş metodlarının geliştirilmesi, modern sevk ve idare, yöneticilik, idare ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması amacı ile kurslar, seminerler, konferanslar, yabancı ülkelerde inceleme ve araştırmalara ait hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak,

    ı) Üyesi olduğu kurul ve komisyonların toplantılarına katılmak,

    j) Müfettişlerin özlük işlemlerini izlemek, bu konularda Genel Müdüre teklifte bulunmak, müfettişlerin çalışma ve hakediş çizelgelerini incelemek, müfettiş istihkaklarını tahakkuk amiri sıfatıyla onaylamak ve gerekli işlemlerini yapmak,

    k) Kurulun çalışmalarına ait yıllık genel durum raporunu düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

    l) Mevzuatın, müfettişler tarafından değişik yorumlanması hallerinde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    m) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarının yürütülmesinde uygulama birliği ve esaslarını belirleyen teftiş rehberi ve Başkanlık talimatı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

    n) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

    o) Mevzuatta yer alan veya Genel Müdürce verilen benzeri görevleri yapmak.

    Başkan kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludur.

    Başkana Yardım

    Madde 7- Başkana yardımcı olmak ve Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek üzere yeterli sayıda müfettiş, Genel Müdürün onayı ile "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirilebilir.

    Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla bir yıl olup süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilirler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 8 - Müfettişler Genel Müdür Adına;

    a) İdare teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve araştırma ve soruşturma yapmak,

    b) (Değişik: RG-14/11/2002-24936)

    Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri saklı olmak üzere, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için re'sen soruşturma açmak ve derhal durumu Başkanlığa bildirmek,

    c) İdare personelini, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak görevden uzaklaştırmak,

    d) Karşılığı nakit olmayan her türlü piyango ve çekilişlerle ilgili olarak incelme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

    f) Çeşitli konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurul, seminer ve toplantılara katılmak,

    g) Birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak,

    h) Kanun, tüzük, yönetmeliklerle ilgili çalışmalar yapmak,

    ı) Mevzuatta yer alan veya Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yerine getirmek,

    ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Müfettiş Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 9- Müfettiş yardımcıları Başkanın veya birlikte çalıştığı Müfettişin vereceği işleri yapmakla görevlidirler.

    Müfettiş yardımcılarının, müfettişlerin görevlerini müstakilen yapabilmeleri ve yetkileri kullanabilmeleri, kendilerine re'sen teftiş yetkisi verilmesiyle mümkündür.

    İdare Personelinin Görevden Uzaklaştırılması

    Madde 10- Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak;

    a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, bilet ve kuponları, her türlü

    mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten veya bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan,

    b) 19/4/1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinde sayılan eylemlerde bulunan,

    c) Evrakta sahtekarlık ve kayıtlarda tahribat yapmış bulunan, personeli re'sen görevden uzaklaştırabilirler.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş veya soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görev başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (a) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

    Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte Başkanlığa, personelin bağlı olduğu birim amirine ve görevden uzaklaştırılana bir yazıyla derhal bildiriler.

    Görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulandığı soruşturmalar öncelikle ve ivedilikle yürütülür. Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem yapılmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması, müfettişlerce derhal başkanlığa bildirilir.

    Görevlendirilme ve Emir Alma

    Madde 11- Müfettişler, Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar. Yapılan görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildiriler.

    Müfettişlere, Genel Müdür ve Başkan dışında hiçbir makam tarafından emir verilemez. Müfettişler Genel Müdürden doğrudan aldıkları emirleri Başkana bildirirler.

    Müfettişlerin Uymaları Gereken Hususlar

    Madde 12- Müfettişler ve müfettiş yardımcıları, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

    Müfettişler ve müfettiş yardımcıları;

    a) İcraya müdahale edemezler.

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

    c) Görevli gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, bilgi sahibi oldukları sırları ifşa edemezler,

    d) Teftiş ettikleri veya teftişle ilgili kişilerle özel ilişkiler kuramazlar. (Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar hariç)

    e) Gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

    Teftiş Programı

    Madde 13- Kurulun teftiş çalışmaları, Başkan tarafından hazırlanan ve Genel Müdürce onaylanan teftiş programına göre yürütülür.

    İdare teşkilatındaki herhangi bir birim, mutad ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın, teftiş dışı tutulamaz.

    Birlikte Çalışmalar

    Madde 14- Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin gruplar halinde yürütülmesinde, her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.

    İşin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

    Madde 15- a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri, başkanlıkça belirtilen süreler içinde ve ara vermeden bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Başkanın yazılı emri veya izni ile başka bir müfettişe devredebilirler.

    c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir yazı ile (Devir Notu ) hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen işin ne olduğu devir gününe kadar işin hangi kısmını ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş ve kanata varıldığı, belirlenen görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını işe ait belgelerle birlikte, işi devralan müfettişe imza karşılığında verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Başkanlığa gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

    Kurul Bürosu Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 16- Kurul bürosu; Başkanın emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

    Kurul Bürosunun görevleri şunlardır:

    b) Müfettişlerden gelen raporları kayıt etmek, ilgili olduğu yerlere sevk işlemlerini yapmak, sonuçlarını izlemek ve Başkana bildirmek,

    c) İşlemleri biten raporların ve evrakın dosyalama işlemlerini yapmak ve muhafaza etmek,

    d) Müfettişlerden gelen çalışma ve hakediş cetvellerinin işlemlerini yapmak,

    e) Kurulun ayniyat işlemlerini yürütmek,

    f) Kurulun daktilo hizmetlerini yürütmek,

    g) Başkan tarafından verilen diğer işlemleri yapmak.

    Kurul Bürosu Personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Başkanın izni olmadan Genel Müdür dışında hiçbir makama evrak veya bilgi vermezler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Atanma

    Müfettiş Yardımcılığına Atanabilme Koşulu

    Madde 17- Müfettiş Yardımcısı olarak atanabilmek için, eleme sınavında başarılı olmak (kamu personel seçme sınavı kılavuzunda ve/veya ilanlarda kurumca tespit edilecek asgari puanı almış olmak) ve giriş sınavlarını kazanmak gerekir.

    Eleme sınavı; 18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

    Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak giriş sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluştur.

    Genel Müdür, gerek gördüğü takdirde, Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümünü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırabilir.

    Aranan şartları haiz istekliler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınava katılabilmek için, yazılı sınavda başarılı olmak gereklidir. Genel Müdür gerek gördüğü takdirde müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümünü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırabilir.

    Sınav Kurulu

    Madde 18- Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu; Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında, Genel Müdür tarafından görevlendirilen dört müfettişten oluşur.

    Genel Müdür sınavlara katıldığı takdirde, Sınav Kurulunun tabii başkanıdır. Bu hallerde Kurul Başkanı, Sınav Kuruluna üye olarak katılır.

    Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirebilmesi için, Genel Müdürce İdare personeli görevlendirebilir.

    Giriş Sınavı Duyurusu

    Madde 19- (Değişik: RG-14/11/2002-24936) Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, giriş sınavına kaç kişinin çağrılacağı, müfettiş yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar, sınav tarihinden en az iki ay önce ve ikişer defadan az olmamak kaydıyla, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az ikisinde ve Resmi Gazete'de ilan edilir

    Sınava Giriş Şartları

    Madde 20- Müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

    a) (Değişik:R.G-14/11/2002-24936) Son başvuru tarihi itibariyle, geçerlilik süresi dolmamış, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, (KPSS), Kamu Personeli Secme Sınavı Kılavuzunda ve/veya ilanlarda kurumcu tespit edilecek asgari puanı almış olmak,

    b) (Değişik: RG-20/05/2001-24407) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak ve sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

    c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak (En az dört yıllık eğitim veren),

    d) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak,

    e) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Görevini her türlü iklim ve yolculuk koşulunda devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmamak,

    f) (Değişik:RG-14/11/2002-24936) Karakter ve vasıfları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir hali bulunmamak,

    g) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

    gerekir.

    (f) bendinde belirtilen husus, yalnız yazılı sınavı kazanan adaylar için sözkonusu olup, sözlü sınavdan önce Kurulca yapılacak araştırma ile belirlenir.

    Başvuruda İstenen Belgeler, Başvuru Şekli ve Yeri (Değişik başlık:RG-14/11/2002-24936)

    Madde 21- (Değişik:RG-3/4/2012-28253)

    Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylar;

    a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

    b) Aday başvuru formu,

    c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurulca onaylı örneği,

    ç) Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Kurulca onaylı örneği,

    d) İki adet vesikalık fotoğraf,

    ile şahsen Kurula müracaat ederler.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Adli sicil yazılı beyanı,

    ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

    d) Dört adet vesikalık fotoğraf.

    İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile gerçeğe aykırı belge verenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Sınav hazırlık çalışmaları, Sınav Giriş Belgesi ve Yeri

    Madde 22 -(Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/11/2002-24936)

    Genel Müdürlük, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek, adaylarda aranan şartların varlığını ya da yokluğunu tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler.

    Giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. Sınav yeri ve tarihi, adayların başvuruda belirttikleri adrese daha sonra gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilir. Sınav Kimlik ve Sınav Giriş Belgeleri olmayan adaylar sınava katılamaz.

    Giriş sınavı Ankara'da yapılır.

    Giriş Sınavına Çağrı

    Madde 23-(Değişik:RG-12/07/2007-26580)

    Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılır. Giriş sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının yirmi katını aşmamak üzere, İdare tarafından belirlenen sayıda aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) çağırılır.

    Sınav Konuları

    Madde 24- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıda belirtilmen gruplara ait konulardan seçilmek suretiyle yapılır.

    A) HUKUK

    a) Anayasa Hukuku,

    b) İdare Hukukunun genel esasları,

    c) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve Devlet idaresi aleyhine işlenen cürümler),

    d) Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç),

    e) Borçlar Hukuku (Genel esaslar)

    f) Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve kıymetli evrak),

    B) EKONOMİ

    a) Mikro ekonomi,

    b) Makro ekonomi,

    c) Güncel ekonomik konular,

    d) Para-Banka,

    C) MALİYE

    a) Maliye politikası,

    b) Kamu gelir ve giderleri,

    c) Kamu borçları,

    d) Bütçe,

    D) MUHASEBE

    a) Genel muhasebe,

    b) Bilanço ve analizi ve teknikleri,

    c) Ticari hesap,

    E) YABANCI DİL

    a) İngilizce,

    b) Fransızca,

    c) Almanca,

    dillerinden birisi.

    Yazılı Sınav Sorularının hazırlanması

    Madde 25- Yazılı sınav soruları, Sınav Kurulu tarafından, sınav konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Soru kağıtları Sınav Kurulu tarafından imzalanır. Bu kağıtlarda sınavların ne kadar süreceği ayrıca gösterilir.

    Soru kağıtları mühürlü zarflar içinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir. Sınavların birden fazla yerde yapılması halinde, soru kağıtları yer sayısınca düzenlenir.

    Yazılı Sınavların Yapılışı

    Madde 26- Yazılı sınavlar, Sınav Kurulu veya gerektiğinde Kurulca görevlendirilen müfettişlerin gözetiminde yapılır. Sınava katılan adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Daha sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

    Sınav sonunda, sınava katılanların isimleri ve kaç kağıt kullandıkları. Sınavın başlama ve bitiş saatleri. Bir tutanakla tespit edilir. Toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar bir zarf içerisine konularak, mühürlenip Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Sözlü Sınav

    Madde 27- Yazılı giriş sınavını kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilirler. Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile genel kültür bilgileri yoklanır. Ayrıca, adayların zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranış gibi kişisel nitelikleri ile sözlü sınav öncesi Başkanlıkça aday hakkında müfettişler tarafından yapılan araştırma sonuçları da gözönünde bulundurulur.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 28- Giriş sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    Giriş sınavını kazanmak için:

    a) Yazılı sınavda yabancı dil sınavı hariç, diğer yazılı sınav gruplarında alınan notlardan her birinin 60'dan ve yazılı sınav notları ortalamasının 70'den,

    b) Sözlü sınavda alınan notun 70'den,

    c) Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması olan genel ortalama notunun 70'den,

    az olmaması gerekir.

    Genel ortalama notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi üstün olan aday öne alınır.

    Sınav Sonuçları

    Madde 29- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak, Başkanlıkça gerekli tebliğ yapılır.

    Kadrosuzluk

    Madde 30- Müfettiş yardımcılığı kadrosu, sınavı kazananların tümünün atanmasını yeterli olmadığı takdirde, genel ortalama notu üstün olanların başarı sırasına göre atamaları yapılır. Diğerleri için sınav sonucu hiçbir müktesep hak teşkil etmez. Ancak, bu suretle sınavı kazandıkları halde atamaları yapılamayanlar, bu yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) fıkrasının uygulanmasında giriş sınavına katılmamış sayılırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yetiştirme Programı

    Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 31- Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerinde aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur.

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftişi, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmak,

    d) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerine imkan sağlamak.

    Yetiştirme Programı

    Madde 32- Müfettiş yardımcıları üç yıllık döneminde aşağıda belirtilen programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları;

    Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuat ve gerekli diğer mevzuatın yardımcılara öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    Ayrıca, yabancı dil bilgilerini geliştirmelerine imkan sağlanır.

    a) İkinci Dönem Çalışmaları;

    Müfettişlerin refakatinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalarda

    görevlendirilmek suretiyle, mevzuat ve uygulamayı, teftiş ve soruşturma usullerini yeteri derecede öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir ve uygulanır.

    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayan müfettiş yardımcıları, başkanlıkça belirlenecek konularda otuz daktilo sahifesinden az olmamak üzere bir etüd hazırlayarak, staj döneminin bitiminden iki ay önce Başkanlığa verirler.

    Yetki Verilmesi

    Madde 33- Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, refakatlerinde çalıştıkları müfettişlerin mütalaaları alınmak suretiyle iki yıllık çalışma süresi sonucunda re'sen teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yetkisi verilebilir.

    Re'sen yetkili kılınan müfettiş yardımcıları; re'sen veya gerekli hallerde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte görevlendirilirler.

    Yetişme Notu

    Madde 34- Yetişme notu, aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir:

    a) Kurs ve seminer notu (Hizmet içi eğitim kapsamındaki kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması),

    b) Etüt notu (Müfettiş yardımcılarınca hazırlanan etüde verilen not),

    c) Teftiş ve inceleme notu (Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve incelemeler sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    d) Soruşturma notu (Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturmalar sonunda düzenledikleri fezleke ve soruşturma raporlarına verilen not),

    e) Özel not ( Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları müfettişler ve Başkan tarafından verilen notlar).

    Özel görüşlerle, özel notlar ve genel yetişme notu gizlidir. Bu notlar tam not 100 olmak üçere sayı esasına göre verilir. Her bölümden alınan notun 60'dan, bunların ortalaması olan yetişme notunun 70'den aşağı olmaması gerekir.

    Müfettiş Yardımcılarının Kuruldan Çıkarılmaları

    MADDA 35- Müfettiş yardımcıları, aşağıdaki hallerde, üç yıllık staj süresi bitimi beklenilmeksizin ve yeterlik sınavına tabi tutulmadan, Kurul ile ilişkileri kesilerek, durumlarına uygun, İdare içinde diğer görevlere atanırlar.

    a) Yetişme döneminde çalışması, tutumu ve davranışları itibariyle müfettiş olabilecek yetenek, karakter ve niteliği haiz olmadığı, yanlarında çalıştıkları iki müfettiş tarafından verilen raporlarla belirlenenler,

    b) Genel hükümlere göre sicil amirlerinden olumsuz sicil almış olanlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Müfettişlik Yeterlik Sınavı, Müfettişliğe Atanma ve Yükselme

    Müfettişlik Yeterlik Sınavı ve Sınav Kurulu

    Madde 36- Müfettiş yardımcıları, en az üç yıllık staj ve yetiştirme dönemi sonunda ve gerekli yetişme notunu almış olmak kaydıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre oluşturulacak Sınav Kurulu tarafından yapılır.

    Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavın tarihi ve yeri, sınavdan iki ay önce sınava gireceklere Kurulca bildirilir.

    Yeterlik Sınavı Konuları

    Madde 37- Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen üç gruptan ve bu gruplardan seçilecek konulardan yapılır.

    A) GENEL MEVZUAT

    a) Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarla, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait genel mevzuat ve İdare Hukuku,

    b) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

    c) Borçlar Hukuku (Genel esaslar),

    d) Ticaret Hukuku (Genel esaslar, kıymetli evrak),

    e) Milli Piyango İdaresi ile ilgili mevzuat, f) Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

    g) Harcırah Kanunu,

    h) Gelir Vergisi ve Vergi Usul mevzuatı (ilgili hükümler).

    B) MUHASEBE

    a) Genel muhasebe,

    b) İdare muhasebesi,

    c) Bilanço analizi ve teknikleri.

    C) MESLEKİ KONULAR

    a) Teftiş, inceleme, soruşturma teknik ve usulleri,

    b) Türk Ceza Kanunu,

    c) (Değişik:R.G-14/11/2002-24936) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

    d) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

    e) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

    Sınavların Yürütülmesi

    Madde 38- Yeterlik sınavı yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

    Yazılı ve Sözlü Sınav Notları

    Madde 39- Tam not, yazılı sınav guruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    Yeterlilik sınavında başarılı sayılmak için;

    a) Yazılı sınav guruplarından alınan notların her birinin 60'dan, yazılı sınav guruplarından alınan notlar ortalamasının 70'den,

    b) Sözlü sınav notunun 70'den

    c) Yazılı ve sözlü sınav notu ortalaması olan, yeterlilik sınavı notunun 70'den

    aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlilik Sınavı Sonucunda Müfettişliğe Atanma

    Madde 40- Müfettişliğe atanabilmek için yeterlilik sınavında başarılı olmak zorunludur. Yeterlilik Sınavı sonucunda en yüksek yeterlilik sınavı notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Yeterlilik sınavında başarılı olanların müfettişliği atanmaları, başarı sırasına göre yapılır.

    Yeterlilik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 41- Yeterlilik Sınavını kazanamayan veya geçerli bir mazereti olmadan sınava girmeyenler İdare içinde durumlarını ve derecelerine uygun diğer görevlere naklen atanırlar

    Yükselme

    Madde 42- Başmüfettişliğe yükselmede, müfettişlik kıdemi esas alınır. Meslekteki yetenek, gayret, başarı ile Başkanlık nezdinde bırakılar genel izlenim ve kanaatin olumlu olması da, Başmüfettişliğe yükselmesinde dikkate alınır.

    Naklen Müfettişliğe Atanma

    Madde 43- Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, Başkanlıkların Merkez teşkilatları ile kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma sınavı ile girip, belirli yetişme döneminden sonra yeterlilik sınavını vererek denetim elemanı olarak atanmış, Türkiye genelinde teftiş yetkisine haiz olarak yeterlilik sınavından sonra en az bir yıl denetim elemanı olarak çalışmış olanlar doğrudan müfettiş olarak atanabilirler.

    Yeniden Müfettişliğe Atanma

    Madde 44- Yeterlilik Sınavını vererek müfettişliğe atandıktan sonra, istekleri üzerine veya naklen görevlerinden ayrılan müfettişler, Kurulda boş kadro bulunduğu takdirde, yeniden müfettişliğe atanabilirler. İdare içinde bir göreve atananlar yeniden müfettişliğe dönmek istediklerinde öncelikle atamaları yapılır.

    Müfettişlerin Meslekte Kıdemleri

    Madde 45- Müfettişliğe atananların meslekteki kıdemleri, yeterlilik sınavı tarihine ve sınavdaki başarı derecelerine göre belirlenir.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi esas alınır.

    Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönenlerinin en kıdemlisi sayılırlar,

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesine göre müfettişliğe atananların kıdemi yeterlilik sınavı sonucunda müfettişliğe atanma tarihi esas alınarak belirlenir. Bunların eski kurumlarından denetim elemanı olarak çalıştıkları süreler, İdare Teftiş Kurulunda geçmiş sayılır.

    Başkanlığa Atanma

    Madde 46- (Değişik:RG-27/02/2001-24331) Başkanlığa atanabilmek için, bu Yönetmelik hükümlerine göre müfettişliğe atanma şartlarını haiz ve müfettiş yardımcılığı süresi hariç, en az yedi yıl müfettiş olarak görev yapmış olmak gerekir.

    Başka Görevlere Atanma ve Görevlendirme

    Madde 47- Müfettişler, kendi istekleri dışında veya sağlık, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri gibi teftiş hizmetlerinin gereği şekilde yürütülmesini engelleyecek nedenler olmadıkça, başka görevlere atanamazlar.

    Ancak, müfettişlik sıfat ve hakları saklı kalmak kaydıyla, müfettişler idari görevlerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

    ALTINCI BÖLÜM: RAPORLAR

    Rapor Çeşitleri

    Madde 48- Müfettişler çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı Rapor,

    b) İnceleme Raporu,

    c) Soruşturma Raporu,

    d) (Değişik:R.G-14/11/2002-24936) Ön İnceleme Raporu,

    e) Genel Durum Raporu,

    f) Personel Denetleme Raporu,

    düzenlerler.

    Cevaplı Rapor

    Madde 49- a) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve teftiş edilen birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında düzenlenir.

    b) Cevaplı Raporlarda

    1- İşlemleri teftiş edilen personelin adları, soyadları ve ünvanları, teftiş edilen işlemlerin hangi dönemi kapsadığı,

    2- Hatalı ve noksan görülen hususların hangi mevzuat hükümleriyle ilgili olduğu,

    3- Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

    4- Bir önceki teftiş sonucunda verilen talimatın yerine getirilip getirilmediği,

    5- Usulüne uygun ve övülmeye değer çalışma ve işlemler,

    belirtilir.

    c) Cevaplı raporlar dört nüsha düzenlenerek, otuz günü aşmayacak şekilde müfettiş tarafından verilen süre içinde cevaplandırılmak üzere bir yazı ekinde teftiş edilen birime verilir. Raporun bütün nüshaları usulüne uygun olarak birim yetkilileri tarafından cevaplandırıldıktan sonra, bir nüshası teftiş dosyasında saklanır ve diğer üç nüsha müfettişe bir yazı ile iade edilir.

    d) Gelen raporlar, en geç 30 gün içinde müfettiş tarafından son görüş yazıldıktan sonra iki nüshası bir yazı ekinde Başkanlığa gönderilir, bir nüsha müfettişte kalır.

    e) Cevaplı raporlarda, ilgililerce verilen cevapların müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Zorunlu nedenlerle müfettişçe cevaplandırılmayan raporların son görüşleri, Başkanın görevlendireceği bur müfettiş tarafından yazılabilir.

    f) Cevaplı raporların, ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu müfettişler bizzat izlerler.

    Haklı nedenlere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında, gereği yapılmak üzere müfettişlerce Başkanlığa bilgi verilir.

    İnceleme Raporu

    Madde 50- İnceleme Raporları

    a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve emirlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve önerilerin,

    b) Teftişlerde Cevaplı Raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

    c) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, soruşturmayı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

    d) Mesleki ve bilimsel çalışma sonuçlarının,

    e) Genel Müdürce incelenmesi istenilen konular hakkında düşünceleri, bildirilmesi amacıyla düzenlenir.

    İnceleme raporları, konuların ilgilendirdiği merkez birimleri göz önünde bulundurularak yeteri kadar düzenlenip Başkanlığa gönderilir, bir nüsha müfettişte kalır.

    Ön İnceleme Raporu

    Madde 51- (Başlığıyla birlikte değişik: RG-14/11/2002-24936)

    Ön İnceleme Raporu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapordur.

    Ön İnceleme Raporlarında; yetkili merci tarafından verilen ön inceleme izninin tarih ve sayısı, hakkında ön inceleme yapılanın görevi, kimliği, suç yeri, deliller ve ifadelerin özeti ile varılacak yasal sonuçlara ve yetkili merciin (soruşturma izni vermesi ya da vermemesi) kararına esas öneri belirtilir.

    Soruşturma Raporu

    Madde 52- (Değişik fıkra: RG-14/11/2002-24936) Soruşturma raporu, Türk Ceza Kanununa ve ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen eylemler ile disiplin suçu niteliğindeki tutum ve davranışlara ilişkin olarak düzenlenen rapordur.

    Soruşturma raporlarında; Soruşturma emrinin tarihi ve sayısı, soruşturma konuları, soruşturmaya nasıl başlanıldığı, hakkında soruşturma yapılanın görevi, kimliği ve üzerinde atılı suçlar, soruşturmanın ne şekilde geliştiği, deliller ve ifadelerin özeti, suçun sabit olup, olmadığı tartışılır, ilgililer hakkında adli yönden takibata gerek olup, olmadığı, gerekiyorsa hangi kanun hükümlerine göre takibat yapılacağı, ilgili personel hakkında disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağı, gerekiyorsa ilgililer hakkında idari yönden yapılacak işlemler ile idare zararı varsa bunun miktarı ve tazmin şekline dair görüş belirtilir.

    Soruşturma raporları müfettiş tarafından yeterli sayıda düzenlenerek Başkanlığa gönderilir.

    Ancak, 19/4/1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele kanununun kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına, iki nüshası da Başkanlığa gönderilir.

    Genel Durum Raporu

    Madde : 53 - Kurulun bir yıllık çalışmaları ve sonuçları ile değerlendirilmelerini kapsayan genel durum raporu, Başkan tarafından düzenlenerek Genel Müdüre sunulur.

    Personel Denetleme Raporu

    Madde : 54 - Personel Denetleme Raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 110 uncu maddesinde öngörülen, teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatını belirten raporlardır.

    Personel denetleme raporlarında teftiş edilen birimlerin amir ve memurlarının;

    a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

    b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

    c) Yaratıcı zeka ve karayış kabiliyetleri,

    d) Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

    e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

    f) İtimada şayan olup olmadıkları,

    g) Görevlerinde başarı dereceleri, hangi görevlerdi başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,

    h) Dirayetli olup olmadıkları,

    hususlarında müfettişlerin objektif bilgi ve müşahadelere dayanan kanatları belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

    Personel denetleme raporları, müfettiş tarafından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip, her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, ünvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde, rapor düzenlenen personeli gösterir iki nüsha ile hazırlanarak, bir yazı ekinde personel birimine iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

    Raporların Düzenlenme Süreleri

    Madde 55- a) Cevaplı raporlar, teftiş için belirlenen süre içinde düzenlenerek, ilgili birime cevaplandırılmak üzere verilir. Cevaplı raporların teftiş mahallinde düzenlenmesi esastır.

    Geçerli nedenlerin olması halinde, ek süre veya raporun başka bir mahalde düzenlenmesi talebi müfettiş tarafından Başkana bildirilerek, alınacak talimata göre işlem yapılır.

    b) (Değişik: RG-14/11/2002-24936) Ön İnceleme Raporları, Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde yazılı süre, ya da ek süre onayı alınmışsa toplam süre tamamlanmadan en az beş takvim günü önce, Başkanlığına tevdi edilir.

    Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun dışında kalan soruşturma ve inceleme raporları ise, inceleme ve soruşturmanın bitim tarihinden sonra en çok bir ay içerisinde düzenlenerek Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça kabul edilen mazeretin bulunması halinde, bu süre müfettişin talebi üzerine birer ay olarak iki defa uzatılabilir.

    (*) (Değiştirilmeden önceki şekli) Fezleke ile soruşturma ve inceleme raporları, inceleme ve soruşturmanın bitim tarihinden sonra en çok bir ay içerisinde düzenlenerek Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça kabul edilen mazeretin bulunması halinde, bu süre müfettişin talebi üzerine birer ay olarak iki defa uzatılabilir.

    c) Personel denetleme raporları da, cevaplı raporların düzenleme süresine tabidir.

    d) Genel durum raporu, izleyen yılın Ocak ayı içinde düzenlenir.

    c) Personel denetleme raporları da, cevaplı raporların düzenleme süresine tabidir.

    d) Genel durum raporu, izleyen yılın Ocak ayı içinde düzenlenir.

    Raporlar Üzerinde Başkanlıkça Yapılacak İşlemler

    Madde 56- Müfettişler tarafından Başkanlığa gönderilen raporlar Başkan veya Başkanın görevlendirdiği bir müfettiş tarafından incelenir. Düzeltilmesi ve tamamlatılması gerektiği kanısına varılan hususlar varsa, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş veya gerektiği hallerde başka bir müfettişe yaptırılacak inceleme sonucuna göre Başkanca belirlenecek görüşü havi bir onay hazırlanarak Genel Müdüre sunulur. Onay sonucunda rapor aslı ve onay gereği için ilgili merkez birimlerine gönderilir.

    Fezlekeler ve adli takibat yapılması görüşünü havi soruşturma raporları Genel Müdür ve Başkan imzalı bir yazı ekinde kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilir. Bunların birer nüshaları da, Genel Müdürün onayı ile İdare Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.

    Fezleke ve rapor sonuçlarının izlenmesi Başkanlığa aittir.

    Raporlar Üzerine İdare Birimlerince Yapılacak İşlemler

    Madde 57- Taşra birimlerine ait cevaplı raporlar, ilgili merkez birimlerince en geç iki ay içinde incelenerek, raporlarda belirtilen hususlar talimat haline getirilip, teftiş edilen birime gönderilir ve sonucu Başkanlığa bildirilir.

    Teftiş edilen birimler, merkez birimlerinin teftiş talimatı üzerine, talimatta

    belirtilen hususları en kısa zamanda yerine getirirler.

    Fezleke ve soruşturma raporları ile inceleme raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçlar, ilgili merkez birimlerince en kısa zamanda Başkanlığa bildirilir.

    Rapor Sonuçlarının Müfettişlere Bildirilmesi

    Madde 58- Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerle ilgili sonuçlar Başkanlıkça raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettiş tarafından yazılmış ise, en kıdemlisine gönderilir.

    Müfettişler bu işlemleri uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Başkanlığa bildirirler.

    Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Başkan konuyu Genel Müdüre intikal ettirir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Denetlenenlerin Yükümlülükleri

    Denetime Yardımcı Olma

    Madde 59 - Müfettişlerin görev yaptıkları birimde görevli olanlar; para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, bilet ve kuponları, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini, gizli dahi olsa her türlü evrakı sözlü veya yazılı ilk talepte müfettişe göstermek veya vermek, saymasına veya incelemesine yardımda bulunmak zorundadırlar.

    Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

    Denetlenen birimlerin yöneticileri, müfettişlerin görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin gerekli araç ve gereçleri sağlamak, gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

    Denetlenenlerin izinleri

    Madde 60 - Denetim yapılan birimdeki personel daha önce verilmiş olan izinlerin kullanılması, hastalık veya bunun gibi zorunlu nedenler dışında, müfettişin isteği üzerine ertelenebilir. İzin kullanmaya başlamış olan personel, zorunluluk olmadıkça geri çağrılamaz.

    İzin verme yetkisi Genel Müdürlüğe ait olan personelin izinlerinin ertelenmesi veya izinden, geri çağrılmalarını gerektiren hallerde, müfettiş bu talebini Başkanlığa bildirir.

    Teftiş Defteri ve Dosyası

    Madde 61 - Teftiş edilen birimlerde bir teftiş defteri ve dosyası tutulur.

    Teftiş defterine, teftişle ilgili özet bilgiler kaydedilir. Teftiş dosyasında, teftişlerle

    ilgili her türlü yazışma ve raporlar saklanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Yurt Dışına Gönderilme

    Madde 62- Müfettişler, yeterlik sınavından sonra İdarede fiilen en az üç yıl görev yaptıktan sonra, İdareyi ilgilendiren konular, her türlü şans ve talih oyunları ile bunların uygulanması ve denetlenmesi konularıyla, İdarenin yurtdışında üyesi bulunduğu kuruluşlara üye olan ülkelerde benzer konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini ,artırmak üzere Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ve yetkili Makamların onayı ile yurt dışına gönderilirler.

    Yurt dışına gönderilmede, müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ye yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

    Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 63 - Müfettişler ve müfettiş yardımcıları; aylık, yolluk ve diğer hakları ile zorunlu

    teşkilatından çekle veya bankaya yatırılan hakedişlerini bankadan alabilirler.

    Kredi cüzdanı ile çek karnesi, Kurul tarafından kendilerine verilir.

    Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmesi halinde durum derhal Başkanlığa bildirilir.

    Çekilen miktar, hak edilen miktarı aşamaz ve ertesi aya borç bakiyesi devredilemez. Ertesi aya borç devri ancak, ayın son günlerinde görevli ilgili yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir. Yıl sonlarında ertesi yıla borç ve alacak bakiyesi devredilemez.

    Çalışma ve Hakediş Çizelgeleri

    Madde 64- Müfettişler ve müfettiş yardımcıları çalışmaları ile aylık, yolluk ve diğer haklarını aylar itibariyle düzenleyecekleri "Çalışma ve Hakediş" çizelgesinde gösterirler. Kendilerine tevdi olunan işlere müteselsil sıra numarası verirler. Verilen işler sonuçlandığında, düzenlenen raporun tarih ve sayısı çalışma ve hakediş cetvelinde gösterilir. Sonuçlanan İşler müteakip çizelgelere kaydedilmez.

    Her ay tahakkuk eden gündelikler ile yol ve nakil masrafları için örneğine uygun bir bildirim düzenlenerek ait olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde, çalışma ve hakediş cetveli ile birlikte Başkanlığa gönderilir.

    Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Malzemeler

    Madde 65 - Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına mühür beratı İle birlikte birer resmi mühür ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarına müfettişlik kimlik belgesi verilir. Yazı ve hesap makinası, çanta gibi malzemeler Kurul tarafından sağlanır.

    Haberleşme

    Madde 66 - Müfettişler ve müfettiş yardımcıları teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak re'sen haberleşme yapabilirler. Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre telgraf, teleks, telefaks veya telefon kullanabilirler.

    Müfettişler ve müfettiş yardımcıları görevli gittikleri yerlere varışlarını ve ayrılışlarını telgraf veya telefaks, merkezden ayrılış ve merkeze dönüşlerini yazı ile Başkanlığa bildirirler.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 67 - Müfettişler ve müfettiş yardımcıları, yazdıkları raporlar ve diğer yazıların birer nüshalarını ve kendilerine gelen yazılarla, genelge ve emirleri özel dosyalarında muhafaza ederler. Kendilerine gelen yazıları gelen evrak defterine, gönderdikleri yazıları da giden evrak defterine kayıt ederler.

    Teftiş Rehberi

    Madde 68 - Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yapılışı, raporların şekli ve düzenleniş biçimleri ve diğer hususları belirtir Teftiş Rehberi Başkanlıkça düzenlenerek uygulamaya konulur.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 43 üncü maddede belirtilen şartların haiz olmak kaydıyla, İdareye Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş ve Müfettiş olarak naklen atanmış olanlar, bu Yönetmeliğe göre müfettişliğe atanmış sayılırlar. Bunların eski kurumlarındaki müfettiş olarak görev yaptıkları süreler de, İdare Teftiş Kurulunda geçmiş sayılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Dayanak, Yürürlük ve Yürütme

    Dayanak

    Madde 69 - Bu Yönetmelik, 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17'nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

    Yürürlük

    Madde 70 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 71 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar