ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 12/04/2012

    Resmi Gazete Sayısı : 28262

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet gereklerini esas alarak atamayı belli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında;

    a) Taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan, çevre ve şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü,

    b) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, tekniker, biolog ve ayniyat saymanı,

    unvanlı personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

    b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

    c) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili,

    ç) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilen illerin gruplarını,

    d) Taşra teşkilatı birimleri: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini,

    e) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

    f) Yeniden atanma: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında bulunanların yeniden memurluğa atanmasını,

    g) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin, bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını,

    ğ) Yönetici personel: Çevre ve şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürünü,

    h) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

    Temel ilkeler

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak aşağıda yer alan ilkelere uyulur.

    a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

    b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, Bakanlık merkez teşkilatı ve sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

    c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

    ç) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

    Hizmet bölgeleri

    Madde 6 - (1) Bakanlık merkez teşkilatı ve Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen unvanlar için altı hizmet bölgesine ayrılmak suretiyle, ekte yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilmiştir.

    Zorunlu çalışma süreleri

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapan personel için, her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süreleri tabloda gösterilmiştir:

    Hizmet Bölgesi   Zorunlu Çalışma Süresi

    1   5

    2   3

    3   3

    4   3

    5   3

    6   3

    (2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esas olup, bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Bu sürenin tespitinde atama döneminin başlangıcı olan 1 Haziran tarihi esas alınır.

    (3) Aday memur statüsünde olan personelin nakli yapılamaz. Aday memur, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durum hariç 30 günden fazla geçici görevlendirilemez.

    (4) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, görev yapılan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

    (5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara ilk defa, yeniden, kurum dışı ve kurum içi nakil yolu ile atanan personel iki yıl süre ile yer değiştirme talebinde bulunamaz.

    (6) 2 nci maddede sayılan unvanların bir veya birden fazlasında, aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personel başka bir hizmet bölgesine atanır. Bu fıkra kapsamında yapılan atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen ilan ve tercihe dair hükümler uygulanmaz.

    (7) Altıncı fıkrada belirtilen çalışma süresinin belirlenmesinde, bu Yönetmeliğe tabi unvanlardan bir veya birden fazlasında fiilen görev yapılan sürenin toplamı esas alınır.

    Yer değiştirme halleri

    Madde 8 - (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri;

    a) Personelin isteği,

    b) Hizmetin gereği,

    c) Özür durumu,

    ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği,

    d) Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afetler gibi durumların gerçekleşmesi,

    halinde değiştirilebilir.

    Personelin isteği üzerine yer değişikliği ve dönemi

    Madde 9 - (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kadro unvanları için, bulundukları hizmet bölgesinde 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilmiş olan zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelden yer değişikliği talebinde bulunanlar için, yer değiştirme sureti ile atama yapılacak kadro unvanları ile başvuruların nereye ve ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

    (2) Yer değişikliği talebinde bulunacak personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep Formunu doldurarak Mart ayı içerisinde çalıştığı birime müracaat eder.

    (3) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel ilanda belirtilen hizmet alanları için en fazla üç tercihte bulunur.

    (4) İlanda belirtilen hizmet alanındaki aynı unvana birden fazla başvuru olması durumunda, alt bölgede çalışma süresini tamamlayanlara öncelik verilir.

    (5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlarda çalışan personelin, birinci fıkradaki ilan ve başvuru zamanına dair sınırlamalara bağlı kalmaksızın yer değişikliği talebinde bulunabileceği ve talebin değerlendirilebileceği diğer haller şunlardır.

    a) Fakülte veya yüksekokulların aynı bölümünden mezun olan ve aynı unvanı taşıyanların becayiş talebi.

    b) Üst hizmet bölgelerinde çalışanlardan bulunduğu hizmet alanında en az iki yıl süre ile görev yapmış olanların 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerine atanma isteği.

    c) Bulunduğu hizmet alanında üç yıl görev yapmış olup, aynı veya daha alt hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanına atanma isteği.

    ç) Üç yıl hizmeti bulunanların merkez teşkilatına atanma isteği.

    (6) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile beşinci fıkranın (ç) bendi kapsamında yapılan atamalar hariç diğer atamaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılması esastır.

    Hizmetin gereği atama

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personel, aşağıda belirtilen durumlarda bu Yönetmelikte belirtilen ilan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerine ilişkin hükümler uygulanmaksızın resen başka hizmet alanlarına atanabilir:

    a) Haklarında adli veya idari soruşturma yapılmış ve bu soruşturmalar neticesinde haklarında mahkumiyet kararı verilmiş veya yer değişikliği teklifi yapılmış olması halinde,

    b) Disiplin soruşturması sonucunda uyarma ve kınama cezası hariç disiplin cezası almış olması halinde,

    c) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan; yer değişikliği talebinde bulunduğu halde talep ettiği yere ataması yapılamayanlar ile yer değişikliği talebinde bulunmamış olanların, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde Bakanlıkça belirlenen üç hizmet alanına tercihleri alınmak suretiyle veya tercih yapmamaları halinde resen atanmaları halinde,

    atanabilir.

    Özür durumuna bağlı yer değişikliği

    Madde 11 - (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde, zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış personel yerinde bırakılabileceği gibi, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan da başka hizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilirler.

    (2) Özür grupları şunlardır:

    a) Sağlık durumu.

    b) Eş durumu.

    (3) Özür gruplarının değerlendirilmesinde 2 nci fıkrada belirtilen öncelik sırası esas alınır.

    (4) Sağlık durumu veya eş durumu özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan personel, özür durumunun devam ettiğini gösteren belgeleri, her yılın Ocak ayının ilk haftasında çalıştığı birime teslim eder. Bu belgeler, Ocak ayının sonuna kadar, birim amiri tarafından Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Sağlık özrüne bağlı yer değişikliği

    Madde 12 - (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen personelin sağlık özrüne dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğini Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre tanzim edilecek sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi zorunludur.

    Eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği

    Madde 13 - (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen personelin eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin;

    a) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında; memur, sürekli işçi, sözleşmeli statüde veya kendi mevzuatı gereği diğer unvanlarda çalıştığını görev yeri belgesi ve aile nüfus kaydı örneğini,

    b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabi olarak veya (b) bendi kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı olarak faaliyette bulunması şartıyla en az iki yıl süre ile sigortalı olarak çalıştığını veya vergi mükellefi olduğunu ve müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı yerde en az bir yıl süre ile prim ödediğini,

    belgelendirmesi gerekir.

    (2) Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın, görev yerinin üst durumda olana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

    (3) Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da, eşlerden birinin yer değiştirmeye tabi olması veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklere göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmet özelliği dikkate alınır.

    (4) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hâkim ve savcılar hariç, birinci fıkranın (a) bendinde sayılanların eş durumu nedeniyle yer değişikliği işlemleri ilgili kurumla koordine edilir.

    (5) Eş durumu nedeniyle atanma talebinde bulunan personelin talebi değerlendirilirken, atanmak istediği hizmet alanındaki personel mevcudu da göz önünde bulundurulur. Personelin atanmak istediği hizmet alanında, fakülte veya yüksekokulların aynı bölümünden mezun ve aynı unvana sahip personel ihtiyacı bulunmaması halinde, talepte bulunan personelin muvafakatı alınmak suretiyle, ihtiyaç olan başka hizmet alanlarına eş durumu gerekçesi ile atama yapılabilir.

    (6) Eş durumu nedeniyle atanmış olduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve başka birimlerde de hizmetine ihtiyaç duyulanlar, eşinin çalıştığı kurumla koordine edilmek suretiyle görev yapmadığı bölgelere atanabilir.

    (7) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlarda bulunanlardan, eşleri ile aynı hizmet alanında çalışmakta iken eşlerinin zorunlu yer değiştirme gerekçesi ile kurumlarınca başka bir hizmet alanına atanmasından dolayı eş durumu özründen nakil talep edenler hariç, ilk defa, yeniden veya kurumlar arası nakil yolu ile atanan personel, iki yıl süre ile özür durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunamaz.

    Özrü ortadan kalkanların durumu

    Madde 14 - (1) Özür durumuna bağlı yer değişikliği yapılanlardan özürleri ortadan kalkanlar;

    a) Özür sebebiyle ayrıldıkları il'e veya o ilin bulunduğu görev bölgesindeki bir başka il'e eksik kalan bölge hizmetlerini tamamlamak üzere atanırlar. O bölgedeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış ise görev yapmadığı başka hizmet bölgelerine atanır.

    b) Talepte bulundukları takdirde, daha önce çalışmış oldukları hizmet alanında en az üç yıl hizmetlerinin bulunması kaydı ile özürleri sebebiyle atandıkları hizmet alanında bırakılabilirler.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atanma

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde üç yıl çalışma süresini doldurmadan yer değişikliği talebinde bulunamaz.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda, aynı unvana ataması yapılan personel gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla, becayiş talebinde bulunabilir.

    Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler

    Madde 16 - (1) Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve genel hayatı etkileyen doğal afetler gibi hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

    Yeniden, naklen ve mevzuat gereği atamalar

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanlara:

    a) Yeniden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen,

    b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği,

    c) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca,

    ç) İlgili mevzuat gereği, zorunlu olarak,

    yapılacak atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen ilana ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerine ilişkin hükümler uygulanmaz.

    (2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlardan veya halen çalışanlardan askerlik hariç Devlet memuriyetinde on beş yıldan az hizmeti bulunanlar, 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara söz konusu unvan için gerekli şartları sağlamak kaydıyla atanabilirler.

    Yönetici personelin atanması

    Madde 18 - (1) Çevre ve şehircilik il müdürleri;

    a) Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il'e veya eşinin evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu il'e,

    b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az on beş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya ekonomik bağlantısının olduğu illere,

    atanamazlar.

    (2) Yönetici personelin ilk görev yerleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda belirtilen 5 veya 6 ncı hizmet bölgeleridir. Ancak, bu bölgelerde daha önce aynı unvanlarda iki yıl görev yapmış olanlar veya diğer unvanlarda en az dört yıl görev yapmış olanlar için bu şart aranmaz. 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerine dâhil illerde boş kadro bulunmaması hâlinde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer hizmet bölgelerindeki illere atama yapılabilir.

    (3) Yönetici personel, üç yıllık çalışma süresini tamamlayıncaya kadar 12 ve 13 üncü maddelerde belirtilen hükümlerden yararlanamaz.

    (4) Yönetici personelin atandıkları hizmet alanındaki azami çalışma süresi;

    a) Çevre ve şehircilik il müdürü unvanı ile atananlar için beş,

    b) Diğer unvanlar ile atananlar için sekiz,

    yıldan fazla olamaz.

    Bölge hizmetinden sayılacak süreler

    Madde 19 - (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

    b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâleten veya aynı Kanunun Ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

    ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

    d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

    e) Hizmetin gereği olarak Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünde ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen eğitim sürelerinin tamamı,

    (a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

    (2) Merkez teşkilatında geçen hizmet süresi, Ankara İli'nin bulunduğu hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

    Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

    Madde 20 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

    Emeklilik hakkını kazanma durumu

    Madde 21 - (1) Bulunduğu bölgede zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Mart ayı içinde talepte bulunmaları ve talebin Bakanlıkça uygun bulunması halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilir. Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılan personelden emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin atamaya tabi tutulur ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamaz.

    Gerçek dışı beyan

    Madde 22 - (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle atanması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, atanmaları ve yerlerinde bırakılmaları için verilen onaylar iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atanmaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

    Geçici görevlendirme

    Madde 23 - (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen personelin geçici olarak görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

    a) Yürütülmekte olan bir projenin sonuçlandırılmasında,

    b) Genel hayatı etkileyen doğal afet neticesinde,

    c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) veya (B) düzeyine denk gelen puan almış olanlar veya doktora eğitimini tamamlayanların merkez teşkilatına atanma talebinin bulunması halinde,

    ç) 90 iş gününü aşmayan hizmetlerin yürütülmesinde,

    merkez birimlerinde birim amirlerinin, taşra birimlerinde Valiliğin teklifi üzerine hizmetine ihtiyaç duyulan personel, geçici süreyle görevlendirilebilir. Ancak (a), (b) ve (c) bentleri için bu süre iki yılı geçemez.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 25 - (1) 6/8/2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    İntibak hükümleri

    Madde 26 - (1) İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulan personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde ve yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi görevlerde geçen süreleri, bu Yönetmeliğe tabi hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

    Bakanlıkta geçen hizmet süresi

    Geçici Madde 1 - (1) Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından Bakanlığa devredilen personel ile 4046 sayılı Kanun hükümleri gereği atanan personelin bu kurumlarda geçen hizmet süreleri, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri gereğince Bakanlıkta geçmiş sayılır.

    Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar